Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограм а кандидатського іспиту зі спеціальності 04. 00. 17 – Геологія нафти І газу

Програм а кандидатського іспиту зі спеціальності 04. 00. 17 – Геологія нафти І газу
Дата конвертації12.05.2017
Розмір145 Kb.

Міністерство освіти і науки України
Вища атестаційна комісія України

Погоджено”

Заступник голови ВАК України
С. В. Іванов
“ 22 ”________03______1999 р.


П Р О Г Р А М А
кандидатського іспиту зі спеціальності
04.00.17 – Геологія нафти і газу

2016


В основу програми покладено такі вузівські дисципліни: “Основи геології нафти і газу”, “Прогнозування нафтогазоносності надр”, “Нафтогазоносні провінції”, “Пошуки та розвідка нафтових і газових родовищ”, “Нафтогазопромислова геологія”.

1 ОСНОВИ ГЕОЛОГІЇ НАФТИ І ГАЗУЗначення нафти і газу як корисних копалин.
Ко́рисні копáлини - мінеральні утворення земної кори, хімічний склад і фізичні властивості яких дають змогу ефективно використовувати їх у сфері матеріального виробництва. За В .С .Білецьким та В. О. Смирновим, корисними копалинами називають природні мінеральні речовини, які за сучасного рівня розвитку техніки можна з достатньою ефективністю використовувати у господарстві безпосередньо або після попередньої обробки.
Історія видобутку та використання нафти і газу з стародавніх часів до наших днів. Історико-економічний огляд розвитку нафтової і газової промисловості України і світу. Нафта і політика. Світові запаси нафти і газу. Основні країни видобувники нафти і газу в світі.

Фізико-хімічна характеристика нафт і природних горючих газів. Елементний склад нафт і газів. Ізотопний склад. Склад і властивості природних горючих газів. Вуглеводневі сполуки нафт. Невуглеводневі сполуки нафт. Фізичні властивості нафт і газів. Класифікація нафт. Нафта і газ у ряді каустобіолітів. Класифікації каустобіолітів. Природні бітуми, горючі сланці.
Класифіка́ція нафт - у світі існують різні хімічні, генетичні, промислові та товарні класифікації нафт, які знайшли своє відображення у відповідних нормативних документах. В основу технологічної класифікації нафт покладено вміст сірки в нафтах і світлих нафтопродуктах, вихід фракцій, що википають при температурах до 350°С, потенційний вміст та індекс в'язкості базових мастил і вміст парафіну.
Фіз́ичні власт́ивості - властивості будь якої речовини, які вона проявляє поза хімічною взаємодією: температура плавлення, температура кипіння, в'язкість, густина, розчинність, діелектрична проникність, теплоємність, теплопровідність, електропровідність, абсорбція, колір, концентрація, емісія, текучість, індуктивність, радіоактивність, гідрофільність і гідрофобність, теплота змочування та ін.
Газова промисловість - це галузь паливної промисловості. Основне завдання - видобуток і розвідка природного газу, газопостачання по газопроводам, виробництво штучного газу з вугілля і сланців, переробка газу, використання його в різних галузях промисловості і комунально-побутовому господарстві.
Горю́чі сла́нці (рос. горючие сланцы, англ. petroliferous shale; oil (bituminous) shale, нім. Brennschiefer, Ölschiefer) - тверді горючі корисні копалини, осадові породи, що містять в основному аквагенну органічну речовину (вимерлих морських і озерних тварин, альгу тощо), що ріднить їх з нафтою.
Розсіяні бітумоїди в гірських породах.
Гірські́ поро́ди (англ. rocks, нім. Gesteine) - природні агрегати однорідних або різних мінералів, що виникли за певних геологічних умов у земній корі або на її поверхні, більш чи менш стійкі за складом, які утворюють самостійні геологічні тіла.


Гірські породи – вмістилища рідин і газів. Породи-колектори нафти і газу, їх класифікація. Колекторські властивості порід (пористість, проникність, нафто-, газо-, водонасиченість). Умови знаходження рідин і газів у пористих середовищах. Принципи класифікації порід-колекторів. Фактори, які впливають на покращення колекторських властивостей порід. Колектори нафти і газу на великих глибинах. Нетрадиційні породи-колектори нафти і газу. Породи-покришки та їх роль у формуванні покладів нафти і газу.

Природні резервуари та їх основні типи: пластові, масивні, лінзовидні. Розповсюдження цих типів на платформах і в складчастих областях. Пастки нафти і газу, їх класифікація. Нафтогазоносні світи (комплекси).Скупчення нафти і газу в земній корі. Загальні поняття про поклади нафти і газу. Класифікація покладів нафти і газу. Загальні поняття про родовища нафти і газу. Класифікація родовищ. Термобаричні умови в покладах і родовищах. Зміна властивостей нафти і газу (в межах покладів, в межах родовищ).

Походження нафти і газу. Можливі джерела генерації нафти і газу. Сучасний стан органічного походження нафти і газу. Основні фактори перетворення розсіяної органічної речовини на різних стадіях і етапах літогенезу: температура, тиск, мікроорганізми, радіоактивність, неорганічні каталізатори.
Органі́чні речови́ни (рос. органические вещества, англ. organic matter; нім. organische Stoffe m pl) - речовини, що виникли прямо або непрямо з живої речовини або продуктів їх життєдіяльності; присутні в атмосфері, поверхневих і підземних водах, осадах, ґрунтах і гірських породах.
Переважаючі фазові стани вуглеводнів, які виникають на різних стадіях і етапах літогенезу. Головна фаза /зона/ нафтогазоутворення. Залежність складу вуглеводнів від типу переважаючої органічної речовини /сапропелевої чи гумусової/. Неорганічне походження нафти і газу. Суть основних гіпотез неорганічного походження нафти і газу.

Міграція флюїдів у надрах. Первинна міграція /еміграція/ розсіяних вуглеводнів з материнських порід. Механізми і масштаби еміграції вуглеводнів на різних стадіях та етапах літогенезу. Класифікація явищ вторинної або вільної міграції вуглеводнів за формою, масштабами і шляхами переміщення. Седиментаційний та інфільтраційний типи гідродинамічних режимів та їх значення для регіональної міграції флюїдів. Диференційне вловлювання вуглеводнів. Відмінності масштабів та характеру вторинної міграції флюїдів на платформах та в складчастих областях.

Формування та руйнування скупчень нафти і газу. Головні принципи формування покладів та родовищ. Час, швидкість і тривалість формування покладів та родовищ нафти і газу. Основні чинники, що вказують на формування покладів нафти і газу за рахунок вертикальної міграції вуглеводнів. Руйнування покладів нафти і газу.

Загальні закономірності в розташуванні скупчень нафти і газу в земній корі. Територіальна та глибинна зональність розташування переважно нафтових або газових покладів.

Нафтогазогеологічне районування територійНафтогазогеологічне районування, його суть і задачі. Поняття про елементи нафтогазогеологічного районування. Класифікація нафтогазоносних басейнів, провінцій та областей.
Нафтогазогеологічне районування - виділення в межах земної кори нафтогазоносних територій і їх поділ на відокремлені різномасштабні фрагменти (об'єкти), які характеризуються певними рисами геологічної будови і нафтогазоносності.
Нафтогазоносний басейн (НГБ), (рос. нефтегазоносный бассейн, англ. oil and gas bearing basin, нім. erdöl- und erdgasführendes Becken n) - западина, складена осадовими породами і виражена в сучасній структурі земної кори, формування якої супроводжувалося акумуляцією і збереженням вуглеводнів у покладах.
Тектонічний і генетичний принцип районування. Нафтогазоносність регіонів України.
Україна - унітарна держава, регіонами якої є 24 області, 1 автономна республіка (АР Крим) і 2 міста зі спеціальним статусом: Київ і Севастополь.
Нафтогазоносність зарубіжного регіону /за вибором/.

2 ПРОГНОЗУВАННЯ НАФТОГАЗОНОСНОСТІ НАДРОгляд розвитку прогнозування нафтогазоносності надр. Роль вітчизняних і зарубіжних вчених у розвитку науки з прогнозування нафтогазоносності надр. Історичний огляд розвитку прогнозування нафтогазоносності надр.
Істори́чний о́гляд (пол. Przegląd Historyczny / Пшеґльонд гісторични) - польський історичний журнал. Видається з 1905 року. З 2-ї половини ХХ століття випускається видавництвом DiG спільно з Варшавським товариством любитгелів історії а Історичним інститутом Варшавського університету.
Сучасний стан і перспективи нарощення ресурсів нафти і газу.

Критерії та об’єкти прогнозування нафтогазоносності надр. Геоструктурні і неструктурні об’єкти прогнозування нафтогазоносності надр. Структурно-тектонічні критерії оцінки нафтогазоносності надр. Літолого-фаціальні критерії оцінки нафтогазоносності надр. Геохімічні критерії оцінки нафтогазоносності. Гідрогеологічні критерії оцінки нафтогазоносності. Мікробіологічні і геотермічні критерії нафтогазоносності надр. Природні нафтогазопрояви.

Ресурси нафти і газу. Загальні поняття про ресурси та запаси нафти і газу. Класифікація ресурсів нафти і газу.

Рівні прогнозу нафтогазоносності надр. Регіональний прогноз нафтогазоносності. Зональний прогноз нафтогазоносності. Види зонального прогнозу нафтогазоносності. Вихідні матеріали. Методика і порядок виконання зонального прогнозу. Локальний прогноз нафтогазоносності. Прогноз порід-колекторів. Прогноз флюїдоупорів і напівпокришок. Прогноз локальних піднять та інших типів пасток, висоти покладів нафти і газу. Прогноз нафтогазоносності надр на великих глибинах. Особливості змін колекторських і екранувальних властивостей порід на великих глибинах. Прогноз фазового стану і складу вуглеводневих флюїдів на великих глибинах.

Кількісна оцінка прогнозних і перспективних ресурсів нафти і газу. Методи кількісної оцінки прогнозних ресурсів. Оцінка прогнозних ресурсів різних територій. Об’ємний метод кількісної оцінки перспективних ресурсів. Принципи складання карт перспектив нафтогазоносності та інших підсумкових документів.
3 ПОШУКИ ТА РОЗВІДКА НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ РОДОВИЩ
Стадійність геологорозвідувальних робіт на нафту і газ. Послідовність і принципова схема процесу геологорозвідувальних робіт на нафту і газ.
Принципо́ва схе́ма - схема, що визначає повний склад елементів і зв'язків між ними і, як правило, дає детальне уявлення про принципи роботи виробу (установки).
Регіональний етап: мета, вирішувані завдання, комплекс камеральних робіт, підсумкові матеріали, стадії. Стадія виявлення нафтогазоперспективних районів: мета, об'єкти досліджень, основні завдання та види робіт і досліджень, кінцеві результати та підсумкові документи. Стадія оцінки зон можливого нафтогазонагромадження: об'єкти досліджень, основні завдання та види робіт і досліджень, кінцеві результати, та підсумкові документи. Основні методичні принципи проведення регіональних робіт: попереднє моделювання об'єкта, послідовність вирішення завдань, циклічність, комплексність, раціональність, поєднання систем опорних і полегшених спостережень, наукове узагальнення результатів.

Пошуковий етап: мета та стадії. Стадія виявлення об'єктів (структур): об'єкти досліджень, основні завдання та види робіт і досліджень, кінцеві результати та підсумкові документи. Прямі і непрямі пошуки локальних структур. Стадія підготовки об'єктів (структур) до пошукового буріння: об'єкти досліджень, основні завдання та види робіт і досліджень, кінцеві результати та підсумкові документи. Формування фонду нафтогазоперспективних об'єктів (структур). Виявлені та підготовлені структури. Інформаційна карта та паспорт на підготовлений об’єкт. Оцінка якості підготовлених структур і ступеня їхнього підтвердження. Шляхи підвищення геологічної ефективності підготовки пасток. Вибір першочергових об'єктів до пошукового буріння за допомогою експертних систем.

Експе́ртна систе́ма - це методологія адаптації алгоритму успішних рішень однієї сфери науково-практичної діяльності в іншу. З поширенням комп'ютерних технологій це тотожна (подібна, заснована на оптимізуючому алгоритмі чи евристиках) інтелектуальна комп'ютерна програма, що містить знання та аналітичні здібності одного або кількох експертів щодо деякої галузі застосування, і здатна робити логічні висновки на основі цих знань, тим самим забезпечуючи вирішення специфічних завдань (консультування, навчання, діагностування, тестування, проектування тощо) без участі експерта (фахівця в конкретній проблемній галузі). Також визначається як система, яка використовує базу знань для вирішення завдань (видачі рекомендацій) у деякій предметній галузі. Цей клас програмного забезпечення спочатку розроблявся дослідниками штучного інтелекту в 1960-ті та 1970-ті і здобув комерційне застосування, починаючи з 1980-х. Часто термін система, заснована на знаннях використовується як синонім експертної системи, однак можливості експертних систем ширші за можливості систем, заснованих на детермінованих (обмежених, реалізованих на поточний час) знаннях.
Стадія пошуку родовищ (покладів): об'єкти досліджень, основні завдання та види робіт і досліджень, підсумкові документи. Причини невирішення або часткового вирішення завдань, призупинення або консервації пошукових робіт.

Розвідувальний етап: мета, завдання та стадії. Перелік досліджень для побудови геолого-промислової моделі родовища. Стадія оцінки родовищ (покладів): мета та основні завдання, об'єкти, види робіт і досліджень, кінцеві результати та підсумкові документи. Стадія підготовки родовищ (покладів) до розробки: мета та основні завдання, об'єкти, види робіт і досліджень, кінцеві результати та підсумкові документи. Стадія дорозвідки родовищ (покладів): мета та основні завдання, об'єкти, види робіт і досліджень, кінцеві результати та основні методичні положення проведення. Дослідно-промислова розробка (ДПР) покладів (родовищ): суть, мета, завдання та шляхи реалізації. ДПР газоносних і нафтоносних об’єктів. Випереджувальні експлуатаційні свердловини.

Методи пошуку та розвідки нафтових і газових родовищ. Геологічні методи: геологічне картування, структурно-геологічне картування. Суть, основні модифікації та геологічні завдання. Геоморфологічні методи. Дистанційні методи. Суть, основні модифікації та геологічні завдання.

Геофізичні методи: гравірозвідка, магніторозвідка, електророзвідка, сейсморозвідка, геотермія. Суть, основні модифікації та геологічні завдання. Прямі геофізичні методи пошуків. Суть, основні модифікації та геологічні завдання. Аномалії типу “поклад”.

Геохімічні методи: газовий метод, бітумінологічний метод, біогеохімічний метод, літогеохімічний метод, газовий каротаж. Суть, основні модифікації та геологічні завдання.

Буріння та випробування свердловин.

Випробування свердловин (рос. испытание скважин; англ. hole testing; well testing; нім. Bohrlochprobe f; Bohlöcherforschung f; Bohlochtest m) - перевірка свердловин на стійкість до певного впливу, на здатність до певної дії (напр. на герметичність, на продуктивність)
Класифікація свердловин за призначенням. Документація при будівництві свердловин.Методика пошуку та розвідки нафтових і газових родовищ. Методика пошукового буріння. Чинники, що визначають методику пошукового й розвідувального буріння. Геологічні умови, які впливають на вибір методики. Пошукові об’єкти простої і складної будови.

Поняття про системи розміщення свердловин. Пріоритетні точки пасток. Основні принципи методики пошукового буріння. Кількість пошукових свердловин і вибір місця їхнього закладання. Послідовне (поодиноке) і одночасне (групове) закладання свердловин: суть, умови застосування, переваги та недоліки. Залежні та незалежні свердловини. Пошукові поверхи, глибини свердловин. Основні методичні прийоми закладання незалежних пошукових свердловин: однієї, двох, трьох. Умови закладання свердловин за методами «критичного» та «принципового» напрямків. Геологічна основа для закладання пошукових і розвідувальних свердловин. Визначення верхньої і нижньої меж покладу. Коефіцієнт заповнення пастки (висотний і площовий).Схеми розташування пошукових свердловин на різних типах пасток. Закладання пошукових свердловин на антиклінальних пастках куполоподібного, брахіантиклінального, лінійно-видовженого, багатокупольного типів та складках, ускладнених розривними дислокаціями. Закладання пошукових свердловин на пастках тектонічно екранованого типу. Закладання пошукових свердловин на неантиклінальних пастках: літологічно екранованого, стратиграфічно екранованого та літологічно обмеженого типів. Закладання пошукових свердловин на рифових пастках. Закладання пошукових свердловин на солянокупольних структурах. Геологічна ефективність пошукового буріння. Коефіцієнти успішності свердловин і пошуків. Шляхи підвищення геологічної результативності та якості пошукових робіт.

Методика розвідки покладів нафти і газу. Основні принципи розвідки нафтових і газових родовищ. Системи розвідки: зміст поняття та чинники, що впливають на вибір. Суть, переваги, недоліки та умови застосування повзучої й ущільнювальної систем розвідки Системи розміщення розвідувальних свердловин. Умови застосування профільної, мережевої та кільцевої систем і системи поодиноких свердловин. Методологічні основи вибору оптимальної системи розміщення свердловин. Основні поняття методології. Принцип рівномірності. Рівномірні та регулярні системи. Принцип «на рівні за запасами ділянки покладу – рівне число свердловин». Прийоми вибору точок закладання розвідувальних свердловин у різних геологічних умовах: на паралельних поперечних профілях, “хрестом”, уздовж довгої осі структур, на діагональних профілях, на радіальних профілях, за “кроком буріння”, за показником питомої висоти покладу, за методом “клина”, за розвідувальним трикутником тощо. Оптимізація розвідки нафтових покладів.

Особливості пошуку та розвідки покладів нафти і газу різних типів. Особливості розвідки багатопокладних родовищ. Особливості розвідки масивних покладів. Основні положення раціональної розвідки газових покладів. Чинники, що визначають специфіку розвідки газових покладів. Розрахунок висотного положення газоводяного контакту. Особливості розвідки газоконденсатних, нафтогазових і газонафтових покладів. Особливості пошуків та розвідки покладів нафти і газу в карбонатних колекторах, у рифах, на великих глибинах, у породах фундаменту. Раціональна методика пошуково-розвідувальних робіт в умовах акваторій.

Економічна ефективність геологорозвідувальних робіт (ГРР) на нафту і газ.  Основні положення геолого-економічної оцінки (ГЕО) геологорозвідувальних робіт на нафту і газ. Структура ГЕО. ГЕО нафтогазоперспективних об'єктів. ГЕО родовищ. Мета та основні положення початкової (ГЕО-3), попередньої (ГЕО-2) та детальної (ГЕО-1) геолого-економічної оцінок ГРР. Визначення геологічних показників результатів ГРР. Оцінка результатів ГРР на ділянках з виявленими об’єктами. Оцінка результатів ГРР на об’єктах, підготовлених до пошукового буріння. Оцінка прогнозних результатів розвідки родовищ Шляхи підвищення ефективності ГРР: науково-методичне, технічне та організаційне забезпечення. Актуальні проблеми пошуку та розвідки нафтових і газових родовищ в Україні.

  1. НАФТОГАЗОПРОМИСЛОВА ГЕОЛОГІЯГеолого-промислова інформація про продуктивні пласти і первинна геологічна документація. Основні категорії і групи свердловин при бурінні на нафту і газ. Відбір та вивчення керну і шламу в процесі буріння свердловин. Вивчення речовинного складу продуктивних відкладів.
Пласт (рос. пласт, англ. seam, bed, stratum, layer; нім. Flöz, Schicht) - геологічне тіло, що має плоску форму, при якій його товщина в багато разів менша за розмір площі його поширення, характеризується однорідними ознаками і обмежене паралельними поверхнями: верхньою - покрівлею та нижньою - підошвою.
Речови́нний склад, Склад речовини́ - Сховище речовини, матеріалу певного призначення. Наприклад, запалювальний склад, просочувальний склад, детонувальний склад тощо. Характеристика речовини, наприклад, корисної копалини за вмістом і кількісним співвідношенням її складових частин, компонентів: гранулометричний (ситовий) склад, фракційний склад, хімічний склад, елементний склад, петрографічний склад, літологічний склад, мінералогічний склад і т.і.

Промислово-геофізичні методи вивчення продуктивних відкладів. Геологічна інтерпретація даних каротажу свердловин. Газовий каротаж та інтерпретація його результатів. Дослідження технічного стану свердловин. Застосування геофізичних методів для контролю за розробкою нафтових і газових родовищ. Геолого-технічний наряд на буріння свердловини. Геологічний та буровий журнали. Справа свердловини і паспорт свердловини.

Паспорт свердловини (рос. паспорт скважины; англ. well certificate; нім. Sondenlaufpass m - документ, в якому зафіксовано основні геологічні, технічні і технологічні відомості про свердловину: призначення, дата початку і кінця буріння, положення і глибина вибою, конструкція, альтитуда гирла, ротора, колонного фланця, геологічний розріз, абсолютні відмітки продуктивних пластів, дати і інтервали їх перфорації, дані експлуатації свердловини, відомості про різні випробування, ускладнення в процесі буріння і експлуатації, про роботи з їхньої ліквідації та капітальні і поточні ремонти.Методи геологічної обробки матеріалів буріння свердловин. Кореляція розрізів свердловин: регіональна, загальна (зональна) та детальна. Складання кореляційних схем. Побудова зведеного геолого-геофізичного розрізу. Побудова геологічних профілів. Структурні карти та методи їх побудови. Побудова карт товщин. Карти пористості та проникності. Карти гідропровідності.

Геолого-промислова характеристика порід-колекторів і пластових флюїдів. Лабораторні, промислово-геофізичні та гідродинамічні методи визначення фізичних властивостей порід-колекторів. Неоднорідність колекторських властивостей пласта. Визначення кондиційних характеристик порід-колекторів.

Фізико-хімічна характеристика пластових рідин і газів. Умови залягання нафти, газу і води в надрах. Водонафтовий контакт (ВНК) та його характеристика. Побудова карти поверхні ВНК.

Характеристика вод нафтових і газових родовищ. Хімічна та промислова класифікація підземних вод. Оцінка нафтогазоносності за гідрогеологічними показниками. Умови залягання і види води в нафтових і газових родовищах. Конденсаційні і солюційні води, їх геохімічні особливості.

Термобарична характеристика нафтових і газових покладів. Пластовий тиск. Визначення пластового тиску в свердловинах. Побудова карт ізобар та карт п’єзопровідності. Пластова температура. Визначення пластової температури в свердловинах. Режими нафтових покладів. Режими газових покладів.

Геолого-промислове вивчення нафтових і газових родовищ у процесі їх освоєння та експлуатації. Розкриття продуктивних пластів, освоєння та випробування свердловин. Заміри дебітів нафти, газу і води. Дослідження нафтових свердловин.
Нафтова свердловина (англ. oil well; нім. Erdölbohrung f, Erdölsonde f) - свердловина, що призначена для розкриття нафтового покладу і видобування з нього нафти і нафтового газу.
Обробка кривих відновлення тиску. Дослідження газових свердловин. Встановлення технологічного режиму експлуатації нафтових свердловин. Встановлення технологічного режиму експлуатації газових свердловин. Дослідження у п’єзометричних, контрольних і нагнітальних свердловинах.

Геолого-промислові основи розробки нафтових і газових родовищ. Підготовка родовища до розробки. Промислова розвідка та дорозвідка родовищ нафти і газу. Оконтурення покладів нафти і газу. Вивчення вихідних геолого-промислових даних при бурінні свердловин. Виділення експлуатаційних об’єктів та поверхів розробки на багатопластових родовищах.

Системи розробки родовищ нафти і газу. Системи розміщення видобувних свердловин та визначення відстаней між ними.

Свердлови́на (англ. well, drilling hole, borehole; нім. Bohrloch) - гірнича виробка, глибокий, вузький круглого перерізу отвір у ґрунті, зроблений буровим інструментом.
Порядок розбурювання пласта. Вибір системи заводнення. Особливості розробки родовищ нафти, газу і конденсату.

Проектування розробки покладів нафти і газу. Основні стадії проектування розробки. Призначення і зміст проектних документів.

Геолого-промисловий аналіз при контролі за розробкою. Геолого-промислові дослідження в початковий період розробки родовища. Аналіз поточної розробки покладу. Аналіз розробки покладу на пізній стадії.

Геолого-промисловий контроль за повнотою виробки продуктивних пластів. Методи збільшення нафтовіддачі пластів та геологічні умови їх застосування.

Підрахунок запасів нафти і газу. Класифікація запасів нафти і газу. Оформлення матеріалів підрахунку запасів нафти і газу. Методи підрахунку запасів нафти. Методи підрахунку запасів газу. Підрахунок запасів супутніх корисних копалин.
Список рекомендованої літератури
До розділу 1 “Основи геології нафти і газу”
1.1 Борис Маєвський. Актуальні проблеми нафтогазової геології. Навч. посібник. – Івано-Франківськ: Факел, 2001. – 183 с.

1.2 Борис Маєвський, Микола Євдощук, Олег Лозинський. Нафтогазоносні провінції світу.

Нафтогазоносна провінція (НГП), (англ. oil and gas bearing province, нім. erdöl-und erdgasführende Provinz f) - одиниця нафтогазогеологічного районування першого рангу регіонального рівня. Представлена сукупністю суміжних нафтогазоносних областей на значній за розмірами та осадовим заповненням відокремленій в геоструктурному плані території.
Підручник. – Київ: Наукова думка, 2002. –403с.

1.3 Геология и геохимия нефти и газа. Учебник для вузов. А. А. Бакиров, З. А. Табасаранский, М. В. Бордовская и др. – М.: Недра, 1982. – 288 с.

1.4 Губкин И. М. Учение о нефти. – М. : Наука, 1975. – 384 с.

1.5 Ермолкин В. И. Зональность нефтегазонакопления на

платформенных териториях. – М.: Недра, 1986. – 184 с.

1.6 Карцев А . А. Основы геохимии нефти и газа. – М.: Недра, 1983. – 270  с.

1.7 Колодій В. В. Гідрогеологічні аспекти міграції нафти та формування її покладів // Геологічний журнал. – 1992. – № 6. – с. 12-21.

1.8 Ларская Е. О. Диагностика и методы изучения нефтематеринских толщ. – М.: Недра, 1983. – 196 с.

1.9 Леворсен А. Геология нефти и газа. – М.: Мир, 1970. – 639 с.

1.10 Мончак Л. С., Омельченко В. Г. Основи геології нафти і газу. – Івано-Франківськ: Факел, 2004. – 276 с.

1.11 Современные проблемы геологии и геохимии горючих ископаемых / Под ред. В. В. Семеновича, Б. А. Соколова. – М.: Изд-во МГУ, 1986. – 138 с.


До розділу 2 Прогнозування нафтогазоносності надр
2.1 Бакиров А. А. Геологические основы прогнозирования нефтегазоносности недр. – М.: Недра, 1973. – 344 с.

2.2 Бойко Г. Е. Тектогенез й нефтегазоносность осадочных бассейнов. – Киев. Наукова думка, 1989. – 204 с.

2.3 Маєвський Б. Й., Лозинський О. Є., Гладун В. В., Чепіль П. М. Прогнозування, пошуки та розвідка нафтових і газових родовищ. – Київ: Наукова думка, 2004. – 446 с.

2.4 Осадчий В. Г., Лурье А. И., Ерофеев В. Ф. Геотермические критерии нефтегазоносности недр. Киев: Наукова думка, 1976. –142 с.

2.5 Перспективи нафтогазоносності глибокозанурених горизонтів осадових басейнів України.

Басе́йн ко́ри́сної копа́лини (рос. бассейн полезного ископаемого, англ. mineral field, mineral basin; нім. Mineralbecken) - замкнена область безперервного або майже безперервного поширення пластових осадових корисних копалин, пов'язаних з певною формацією гірських порід.
Зб. наук. праць / Під ред. Б.Й.Маєвського. – Івано-Франківськ: Факел, 2005. – 219 с.

2.6 Прогноз и оценка нефтегазоносности недр на больших глубинах / Под ред. С. Н. Симакова. – Л.: Недра, 1986. – 248 с.


До розділу 3 “Пошуки та розвідка нафтових і газових родовищ”
3.1 Габриэлянц Г.А., Пороскун В.Н., Сорокин Ю.В. Методика поисков и разведки залежей нефти и газа. – М.: Недра, 1985. – 304 с.

3.2 Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до геолого-економічного вивчення ресурсів перспективних ділянок та запасів родовищ нафти і газу;

Держа́вний фонд надр (рос.'государственный фонд недр, англ. State fund of mineral reserves) - включає як ділянки надр, що використовуються, так і ділянки надр, не залучені до використання, в тому числі континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони.
Затв. Держ. Комісією України по запасах корисних копалин 10.07.1998. –Київ, 1998.

3.3 Маєвський Б. Й., Лозинський О. Є., Гладун В. В., Чепіль П. М. Прогнозування, пошуки та розвідка нафтових і газових родовищ. – Київ: Наукова думка, 2004. – 446 с.

3.4 Теоретические основы и методы поисков и разведки скоплений нефти и газа / Под ред. А.А. Бакирова. Учеб. для вузов. Изд. 3-е. – М.: Высшая школа, 1987. – 384 с.

3.5 Физико-химические основы прямых поисков залежей нефти и газа. – М.: Недра, 1986. – 336 с.
До розділу 4 “Нафтогазопромислова геологія”
4.1 Бойко В. С. Розробка та експлуатація нафтових родовищ. – Київ: Реал-Принт, 2004. – 695 с.

4.2 Довідник з нафтогазової справи /За загальною ред. докторів наук B. C.

Доктор наук До́ктор нау́к - вищий науковий ступінь, який присуджують на підставі публічного захисту докторської дисертації.
Бойка, P. M. Кондрата, Р. С. Яремійчука. – К.: Львів, 1996. – 620 с.

4.3 Жданов М. А. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов нефти и газа. М.: Недра, 1981. – 456 с.

4.4 Іванишин В.С. Нафтогазопромислова геологія. – Львів, 2003. – 648с.

4.5 Иванова М.М., Дементьев Л.Ф., Чоловский И.П. Нефтепромысловая геология и геологические основы разработки месторождений нефти и газа. – М.: Недра, 1985. – 422 с.

4.6 Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до геолого-економічного вивчення ресурсів перспективних ділянок та запасів родовищ нафти і газу; Затв. Держ. Комісією України по запасах корисних копалин 10.07.1998. – Київ, 1998.

4.7 Карцев А. А. Теоретические основы нефтегазовой гидрогеологии.  – М.: Недра, 1992. – 208с.

4.8 Колодий В. В. Подземные конденсационные и солюционные воды нефтяных, газоконденсатных и газовых месторождений. – Киев: Наукова думка, 1975. –124 с.

4.9 Максимов М. М. Геологические основы разработки нефтяных месторождений. - М.: Недра, 1965. – 487 с.

4.10 Нафтогазопромислова геологія / О.О. Орлов, М.І. Євдощук, В.Г.Омельченко, О.М.Трубенко, М.І.Чорний . – К.: Наукова думка, 2005. – 432 с.4.11 Орлов А. А. Аномальные пластовые давления в нефтегазоносных областях Украины. – Львов: Вища школа, 1980. –188 с.
Каталог: docs -> asp
asp -> Програма зі спеціальності оз. Оо. Оз молекулярна біологія (біологічні науки) Київ 2005 вступна частина
asp -> 1. Застосування методу осереднення при аналізі гравімагнітних спостережень
asp -> Розділ Фізико-хімічні властивості вуглеводнів
asp -> Програма вступних екзаменів з іноземної мови при вступі до аспірантури
asp -> Програма вступного іспиту до аспірантури із спеціальності 04. 00. 09 «Палеонтологія І стратиграфія»
asp -> Анотація навчальної дисципліни «Теоретичні та прикладні проблеми геології України» Анотація. Дисципліна «Теоретичні та прикладні проблеми геології України»
asp -> Про затвердження складу предметних комісій та розкладу проведення прийому вступних іспитів до аспірантури (ад’юнктури) у вересні 2017 р. § 1  • 1 ОСНОВИ ГЕОЛОГІЇ НАФТИ І ГАЗУ
  • 2 ПРОГНОЗУВАННЯ НАФТОГАЗОНОСНОСТІ НАДР
  • НАФТОГАЗОПРОМИСЛОВА ГЕОЛОГІЯ