Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма 22 квітня 2011 р. Миколаїв 2011 Організаційний комітет

Скачати 262.07 Kb.

Програма 22 квітня 2011 р. Миколаїв 2011 Організаційний комітет
Скачати 262.07 Kb.
Дата конвертації15.05.2017
Розмір262.07 Kb.
ТипПрограма


Південний регіональний центр Національної академії правових наук України

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний університет «Одеська юридична академія»

Миколаївський комплекс

Міжнародна наукова
Інтернет-Конференція


Новітні наукові дослідження
держави і права – 2011

_______________ПРОГРАМА

22 квітня 2011 р.Миколаїв

2011

Організаційний комітет


ШАПІРКО Петро Михайлович – директор Миколаївського комплексу Національного університету “Одеська юридична академія ” (голова оргкомітету)

КОЗАЧЕНКО Олександр Васильович – к.ю.н., доцент, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін МК НУ “ОЮА” (заступник голови оргкомітету)

ОБОРОТОВ Ігор Гариславович – к.ю.н.

Ка́федра - базовий структурний підрозділ вищого навчального закладу (його філій, інститутів, факультетів), що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за певним напрямом.

, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін МК НУ “ОЮА”


КЛЬОВАН Неля Василівна – старший викладач кафедри кримінально-правових дисциплін МК НУ “ОЮА”

СИДОРЕНКО Олена Михайлівна – старший викладач кафедри кримінально-правових дисциплін МК НУ “ОЮА”

КАПЛІЙ Олена Володимирівна – викладач кафедри кримінально-правових дисциплін МК НУ “ОЮА”

ОБРУЧКОВ Роман Іванович – викладач кафедри цивільно-правових дисциплін МК НУ “ОЮА”

МУСИЧЕНКО Ольга Михайлівна – старший лаборант кафедри кримінально-правових дисциплін МК НУ “ОЮА”

Робота по секціях

Секція 1
Теорія та історія держави та права.
Філософія права


 1. Визначальні напрямки правової політики сучасної держави
  Ківалов Сергій Васильовичдоктор юридичних наук, академік НАПрНУ, Президент Національного університету «Одеська юридична академія»

 2. Аксиоматические начала (постулаты) права
  Оборотов Юрий Николаевич – доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент НАПрНУ, заведующий кафедрой теории государства и права Национального университета «Одесская юридическая академия»

 3. Сучасний алгоритм професійно-правового тлумачення права
  Галунько Валентин Васильович – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінально-правових дисциплін Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»

 4. Сутність нормативності в теорії природного права
  Заморська Любов Ігорівнакандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави та права відокремленого структурного підрозділу навчально-консультаційного центру Національного університету «Одеська юридична академія» в м.

  Тлума́чення пра́ва (тлумачення правових норм) - діяльність, спрямована на з'ясування, осмислення дійсного змісту норм права з метою сприяння їх практичній реалізації, а також результат такої діяльності, що переважно виражається в інтерпретаційно-правовому акті.

  Приро́дне пра́во (лат. lex naturalis) - теоретична доктрина в теорії права, за якою головним джерелом права є сама природа, а не воля законодавця. Також термін визначає і саме право, задане природою. Людині природні права належать від народження, вони закладені в самій її сутності й однакові для всіх.

  Кандида́т нау́к - науковий ступінь в Україні до 31 грудня 2019 року. Прирівнюється до ступеню доктора філософії. Найвищим науковим ступенем в Україні є доктор наук.

   Чернівці

 5. Професійні відхилення у діяльності юристів
  Ковтун Ірина Анатоліївнадоктор філософії в галузі права, доцент кафедри історії та теорії держави і права Інституту права ім.

  Пра́во - це обумовлена природою людини і суспільства система регулювання суспільних відносин, що виражає свободу особистості, та якій притаманні нормативність, формальна визначеність в офіційних джерелах і забезпеченість можливістю державного примусу.

  Доктор філософії ('Ph.D. (іноді: PhD чи DPhil, з лат. Philosophiæ doctor, МФА: [piː eɪtʃ diː]) - науковий ступінь в більшості країн світу, зокрема в Україні (з липня 2016 року). В Україні запровадили науковий ступінь Ph.D.

  князя Володимира Великого Міжрегіональної Академії управління персоналом

 6. Особливості сприйняття вирішення судових спорів у концепції правового формалізму
  Кравченко Сергій Сергійович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент Київського університету права НАН України

 7. Центр-периферийные отношения в контексте теории городского права
  Мельничук Ольга Степановна – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры теории государства и права Национального университета «Одесская юридическая академия»

 8. Світський і релігійний виміри свободи
  Оборотов Ігор Гариславович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»

 9. Сучасний стан розробки періодизації історико-правового процесу
  Резнік Олена Ігорівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри історії держави і права Національного університету «Одеська юридична академія»

 10. Герменевтика права и искусство интерпретации
  Юдин Зореслав Михайлович – кандидат юридических наук, доцент кафедры теории государства и права Национального университета «Одесская юридическая академия»

 11. Абстрактні типи правових відносин як елемент об’єкту догми права
  Сидоренко Олена Михайлівна – старший викладач кафедри кримінально-правових дисциплін Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»

 12. Проблеми співвідношення системи права та законодавства
  Пилипенко Катерина Миколаївна – старший викладач кафедри історії та теорії держави і права Бердянського університету менеджменту і бізнесу

 13. Біографічний жанр як форма осягнення правової спадщини
  Арнаутова Людмила Петрівна асистент кафедри теорії держави і права Національного університету «Одеська юридична академія»

 14. Організація та діяльність карантинної служби в Російській імперії на початку ХІХ ст.

  Систе́ма пра́ва - це сукупність чинних принципів і норм права, якій притаманні єдність, узгодженість, диференціація (поділ) і згрупованість норм у відносно самостійні структурні утворення (інститути, галузі та підгалузі права).

  Асисте́нт (від лат. assistens - присутній, помічник) - у широкому розумінні - помічник спеціаліста.

  Росі́йська імпе́рія - держава, що виникла на основі земель колишнього Московського царства, цю назву вона дістала в процесі петровських реформ 1708–1721 рр, відомих також як «прорубування вікна в Європу».


  Вахненко Валерія Валеріївна – асистент кафедри історії держави та права Національного університету «Одеська юридична академія»

 15. Діяльність судових осіб як важливий чинник розвитку процесуального права України-Гетьманщини другої половини XVII – 80-x pp.

  Процесуа́льне право - сукупність норм системи права, що безпосередньо регулюють суспільні відносини і сукупність галузей права, в яких основний акцент робиться на порядок захисту порушеного права в судових органах.

  XVIII ст.
  Остапенко Тимур Олександрович – асистент кафедри історії держави і права Національного університету «Одеська юридична академія»

 16. Роль явища довіри в політичному режимі суспільства
  Степанова Наталія Михайлівна – викладач Черкаського навчального центру Національного університету «Одеська юридична академія»

 17. Розвиток законодавства про військові злочини в УСРР у 1926-1929 рр.

  Політи́чний режи́м - характерний тип, характер влади в країні; сукупність засобів і методів здійснення політичної влади, яка відображає характер взаємовідносин громадян і держави.


  Шершенькова Вікторія Анатоліївна – асистент кафедри історії держави і права Національного університету «Одеська юридична академія»

 18. Проблеми синонімії в нормативно-правових актах України
  Мусиченко Ольга Михайлівна – старший лаборант кафедри кримінально-правових дисциплін Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»

 19. Понятие и назначение информационной функции права
  Антошина Ирина Владимировна – аспирант кафедры теории государства и права Национального университета «Одесская юридическая академия»

 20. Юридична відповідальність боржника у виконавчому провадженні
  Близнюк Людмила Владиславівна – здобувач кафедри теорії держави та права Національного університету «Одеська юридична академія», державний виконавець відділу державної виконавчої служби Біляївського районного управління юстиції в Одеській області

 21. Умови реалізації ідеї толерантності в політико-правовому полі України
  Галицький Ігор Володимирович – аспірант кафедри теорії держави та права Національного університету «Одеська юридична академія», викладач Черкаського навчального центру Національного університету «Одеська юридична академія»

 22. Законний інтерес і проблема свободи волі
  Левченко Денис Вікторович – здобувач кафедри теорії держави і права Національного університету «Одеська юридична академія»

 23. Фашистський «новий порядок» та його законодавче оформлення
  Мороз Євген Олександрович – аспiрант другого року навчання кафедри iсторiї України Миколаївського національного університету iм. В.О.

  Свобода волі - філософське питання про те, чи розум вільний у своїх діях або рішеннях, чи вони визначені наперед, детерміновані.

  Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського - один із найстаріших і найавторитетніших вищих навчальних закладів на півдні України IV рівня акредитації.

   Сухомлинського

 24. Категорія «правове життя»: методологія дослідження
  Ноздрін Олексій Миколайович – аспірант кафедри теорії держави та права Національного університету «Одеська юридична академія»

 25. Державний борг – важлива складова діяльності сучасної держави
  Федоров Валентин Андрійович – аспірант кафедри теорії держави і права Національного університету «Одеська юридична академія», помічник судді Одеського апеляційного господарського суду

 26. Понятие и содержание церковно-правовой науки
  Боднарук Людмила Владимировна – юрисконсульт Николаевского регионального управления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству

 27. Розвиток ідеї правової держави в актах конституційного характеру в незалежній Україні
  Атамась Анастасія – студентка 1 курсу Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»
  Оборотов Ігор Гариславович –
  кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»

 28. Проблеми застосування в Україні судової практики як різновиду судового прецеденту
  Дука Ірина Сергіївна – студентка 3 курсу юридичного факультету Бердянського університету менеджменту і бізнесу
  Науковий керівник: Пилипенко Катерина Миколаївна – старший викладач кафедри історії та теорії держави і права Бердянського університету менеджменту і бізнесу

 29. Система злочинів у сфері службової діяльності Київської Русі і польсько-литовського періоду розвитку українського кримінального права
  Ільницька Анастасія Ігорівна –студентка 5 курсу Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»
  Шапірко Петро Михайлович – директор Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія», старший викладач кафедри кримінально-правових дисциплін Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»

 30. Цели правовой социализации личности
  Рясная Анастасия – студентка 1 курса Николаевского комплекса Национального университета «Одесская юридическая академия»
  Оборотов Игорь Гариславович – кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Николаевского комплекса Национального университета «Одесская юридическая академия»

 31. Концептуальні основи влади в державно-правовій ідеології ісламу
  Сердюк Іван Вікторович – студент 2 курсу юридичного факультету Бердянського університету менеджменту і бізнесу
  Науковий керівник: Соловйова Вікторія Вікторівнадоктор історичних наук, професор, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри історії і теорії держави і права Бердянського університету менеджменту і бізнесу

 32. Класифікація юридичних фактів
  Скрипніченко Аліна Миколаївна – студентка 4 курсу Бердянського університету менеджменту і бізнесу
  Науковий керівник: Соловйова Вікторія Вікторівна – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії та теорії держави і права Бердянського університету менеджменту і бізнесу

 33. Правовий нігілізм: причини виникнення та шляхи подолання
  Ткачова Вікторія – студентка 1 курсу Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»
  Сидоренко Олена Михайлівна – старший викладач кафедри кримінально-правових дисциплін Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»

 34. Причини нестабільності правомірної поведінки
  Федорова Ольга – студентка 1 курсу Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»
  Оборотов Ігор Гариславович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»

 35. Республіканська форма правління як гарантія демократичного режиму в Україні
  Філатов Сергій – студент 5 курсу Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія
  Оборотов Ігор Гариславович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»

 36. Поняття процесуально-правових норм та їх особливості
  Шнит Інна Вадимівна – студентка 4 курсу юридичного факультету Бердянського університету менеджменту і бізнесу
  Науковий керівник: Соловйова Вікторія Вікторівна – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії та теорії держави і права Бердянського університету менеджменту і бізнесу

Секція 2
Конституційне право


 1. Конституционно-правовой статус Ассамблеи народа Казахстана и вопросы совершенствования ее деятельности
  Нурышева Толкын Серикгалиевна – кандидат юридических наук, доцент кафедры «Государственное и местное управление» Академии государственного управления при Президента Республики Казахстан

 2. Реорганізація системи державних органів управління фізичною культурою і спортом у сучасних умовах державотворення
  Алікова Олена Михайлівна – асистент кафедри конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія»

 3. Законодавче забезпечення принципу безперервності освіти у країнах-членах ЄС
  Мельниченко Наталя Олександрівна – асистент кафедри конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія»

 4. Сектор недержавних організацій в громадянському суспільстві: особливості та ознаки
  Тесліцький Артур Михайлович – аспірант юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю.

  Конституці́йне пра́во - галузь права, що являє собою сукупність юридичних норм, які закріплюють основи норм права, основні права, свободи, обов'язки, форму правління і форму державного устрою, організацію, спосіб і процедуру формування, концепцію і порядок діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування та інституту виборів.

  Громадя́нське суспі́льство - це сукупність недержавних організацій, які представляють волю та інтереси громадян. Воно включає в себе сім’ю і приватну сферу, тобто "третій сектор" суспільства паралельно з державою та бізнесом.

  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича - державний вищий заклад освіти 4-го рівня акредитації у місті Чернівці.

   Федьковича

 5. Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування: взаємодія і нормативно-правові підстави розмежування повноважень
  Зайцев Максим – студент 5 курсу Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»
  Науковий керівник: Заволока Володимир Андрійович – викладач кафедри цивільно-правових дисциплін Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»

 6. Механізм гарантування прав та свобод людини і громадянина в Україні
  Кирпичова Ольга Олегівна – студентка І курсу юридичного факультету Бердянського університету менеджменту і бізнесу
  Науковий керівник: Фролов Юрій Миколайович – кандидат юридичних наук, доцент зав.

  Громадянські свободи - негативні і позитивні повноваження фізичних осіб, як індивідуальні, так і колективні. Свободи найчастіше реалізуються шляхом усунення державного регулювання з тієї чи іншої поведінки особи.

  кафедри цивільного та державного права Бердянського університету менеджменту і бізнесу

Секція 3
Адміністративне право та адміністративний процес. Судові та правоохоронні органи.
Фінансове право


 1. Органи судової влади – суб’єкти владних повноважень у сфері доступу до публічної інформації
  Паліюк Василь Павлович – кандидат юридичних наук, Заслужений юрист України, доцент кафедри цивільно-правових наук Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»

 2. Проблемы законодательного совершенствования деятельности мировых судей Российской Федерации
  Каитова Айшат Рамазановна – старший преподаватель кафедры права ФФГАОУВПО «ЮФУ» в Учкекен КЧР РФ

 3. Совершенствование правового регулирования в сфере управления автомобильным транспортом в Республике Казахстан
  Ерболат Карлыгаш Ерболаткызы – преподаватель кафедры Конституционного права и государственного управления Казахского гуманитарно-юридического университета, магистр юридических наук

 4. Організаційно-правовий аспект права громадян на офіційну інформацію
  Погорілецька Ангеліна Володимирівна – викладач Криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»

 5. Мотивація у службовій діяльності працівників ОВС України
  Дубина Наталя Анатоліївна – ад’юнкт Харківського національного університету внутрішніх справ

 6. Нове з питань реалізації права на доступ до публічної інформації за допомогою інформаційного запиту
  Каплій Олена Володимирівна – здобувач кафедри конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія», викладач кафедри кримінально-правових дисциплін Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»

 7. Проблеми адміністративно-правого статусу авторів комп’ютерних програм, створення яких не потребує отримання ліцензії
  Саунін Роман Дмитрович – здобувач кафедри адміністративного та фінансового права Національного університету біоресурсів і природокористування

 8. Особливості переміщення культурних та історичних цінностей
  Багірова Валіда – студентка 4 курсу Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»
  Каплій Олена Володимирівна – викладач кафедри кримінально-правових дисциплін Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»

 9. Електронна митниця – проблеми реалізації
  Білявська Дарина – студентка 4 курсу Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»
  Каплій Олена Володимирівна
  – викладач кафедри кримінально-правових дисциплін Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»

 10. Деякі проблеми встановлення розміру штрафу за адміністративні правопорушення
  Денисов Віктор Андрійович – курсант факультету кримінальної міліції Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О.

  Адміністративне правопорушення (проступок) - протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на державний або громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законодавством передбачено адміністративну відповідальність.

   Дідоренка
  Науковий керівник: Кравцов Антон Сергійович – викладач кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О.

  Адміністрати́вне пра́во - це самостійна галузь права, за допомогою якої держава регулює суспільні відносини у сфері державного управління.

   Дідоренка

 11. Правове регулювання системи спрощень для сумлінних підприємств
  Ковальова Анастасія – студентка 4 курсу 402 групи Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»
  Каплій Олена Володимирівна
  – викладач кафедри кримінально-правових дисциплін Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»

 12. Митний пост-аудит: актуальність та нормативні аспекти запровадження в Україні
  Фурман Анастасія – студентка 4 курсу 402 групи Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»
  Каплій Олена Володимирівна
  – викладач кафедри кримінально-правових дисциплін Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»

 13. Інститут митних брокерів як ліцензований вид підприємницької діяльності
  Христова Вікторія – студентка 4 курсу Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»
  Каплій Олена Володимирівна – викладач кафедри кримінально-правових дисциплін Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»


Секція 4
Цивільне та сімейне право і цивільний процес.
Господарське право


 1. Значення спільної діяльності в приватних правовідносинах
  Достдар Руслана Миколаївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»

 2. Способи встановлення правових норм в актах господарського законодавства
  Коваль Володимир Миколайович – кандидат юридичних наук, голова Севастопольського апеляційного господарського суду

 3. Концепция бесспорных обстоятельств в гражданских делах в гражданском процессуальном законодательстве Российской Федерации и Украины
  Нахова Елена Александровна – кандидат юридических наук, доцент кафедры правовых дисциплин Северо-Западного филиала Российской правовой академии Минюста РФ Минюста РФ

 4. Гражданско-правовая ответственность предпринимателей в Российской Федерации
  Шефер Ирина Михайловна – аспирант 2-го года обучения Московского государственного университета экономики, статистики и информатики

 5. Щодо проблемних питань охорони інтелектуальної власності в Україні
  Власов Ігор Олександрович – студент 3 курсу Бердянського університету менеджменту і бізнесу
  Науковий керівник: Фролов Юрій Миколайович – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри цивільного та державного права Бердянського університету менеджменту і бізнесу

 6. Проблема реформування системи видачі дозвільних документів на ведення господарської діяльності в Україні
  Геба Віталія Олексіївна – студентка 5-го курсу юридичного факультету Національного університету державної податкової служби України
  Науковий керівник: Гаврилішин А.П.

  Держа́вна податко́ва служба Украї́ни - колишній центральний орган виконавчої влади, що очолював систему органів державної податкової служби України.

  – кандидат юридичних наук, доцент кафедри господарсько-правових дисциплін Національного університету державної податкової служби України

 7. Засоби забезпечення зобов’язань
  Горецька Дар’я – студентка 5 курсу денної форми навчання Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»
  Науковий керівник: Данильченко Олена Валентинівна – старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»

 8. Перспективи колективних позовів споживачів до житлово-експлуатаційних організацій
  Дадукевич Денис Олександрович – студент 3 курсу юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
  Науковий керівник: Тарануха Віра Петрівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри правосуддя юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

 9. Генезис інституту деліктних зобов’язань та особливості правового регулювання деліктів в країнах різних правових систем
  Докторович Тамара – студентка 302 групи Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»
  Достдар Руслана Миколаївна
  – кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»

 10. Окремі аспекти апеляційного провадження у цивільному процесі України
  Зубков Владислав Сергійович – студент 5 курсу 504 групи Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»
  Науковий керівник: Ахмач Ганна Михайлівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»

 11. Права та обов’язки батьків і дитини, яка народилася у недійсному шлюбі
  Маліновська Марина Василівна – студентка 404 групи Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»
  Науковий керівник: Достдар Руслана Миколаївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»

 12. Ретроспективний аналіз здійснення державних закупівель за кошти загальнообов’язкового державного медичного страхування
  Олефір Андрій Олександрович – студент 5 курсу факультету № 4 Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
  Науковий керівник: Пашков Віталій Михайлович – доктор юридичних наук, доцент кафедри спеціально-правових дисциплін Полтавського інституту Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

 13. Проблемні питання реорганізації житлово-будівельного кооперативу в об’єднання співвласників багатоквартирного будинку
  Позова Діна Дмитрівна – аспірант 1-го року навчання кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права Національного університету «Одеська національна юридична академія», помічник судді Малиновського районного суду м.

  Багатоквартирний будинок - жилий будинок з трьома і більше квартирами. Багатоквартирний будинок може також мати нежитлові приміщення, які є самостійними об’єктами нерухомого майна.

  Корпорати́вні права́ - це права, які випливають із (1) права власності на акцію акціонерного товариства або (2) права на частку у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю або іншої юридичної особи, статутний капітал якої поділений на частки, або (3) права на вклад до статутного капіталу юридичної особи у разі, якщо капітал такої особи не поділений на частки (наприклад, приватних, дочірніх, та інших унітарних підприємств).

  Інтелектуальна власність, скорочено «ІВ» (англ. intellectual property) - результат інтелектуальної, творчої діяльності однієї людини (автора, виконавця, винахідника та інш.) або кількох осіб.

   Одеси

 14. Співвідношення поняття «деліктного зобов’язання» та «деліктної відповідальності» у теорії цивільного права
  Радул Ігор – студент 301 групи Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»
  Достдар Руслана Миколаївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»

 15. Визначення правової природи сімейних правовідносин
  Скібіцька Олена – студентка 503 групи Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»
  Науковий керівник: Достдар Pуслана Миколаївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»

 16. Факторингові послуги: проблеми та тенденції
  Цибульський Володимир Володимирович – студент групи ПБ-47 юридичного факультету Національного університету Державної податкової служби України
  Науковий керівник: Починок Карина Борисівна – асистент кафедри господарсько-правових дисциплін Національного університету Державної податкової служби України

 17. Проблема рейдерства в Україні: поняття, причини та методи боротьби
  Чічкань Ганна Олександрівна – студентка 3 курсу Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  Науковий керівник: Щербина Валентин Степанович – доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук, завідувач кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 18. Захист права інтелектуальної власності на торговельну марку
  Штупун Марина Володимирівна – студентка 4 курсу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
  Науковий керівник: Кузнєцова Лілія Олександрівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного, фінансового та господарського права факультету соціології і права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

Секція 5
Трудове право і
право соціального забезпечення.

Рішенням Всесвітньої організації інтелектуальної власності у 2001 році встановлено, що 26 квітня щорічно святкується Всесвітній день інтелектуальної власності.


Аграрне, земельне і екологічне право


 1. Щодо правоохоронної складової кримінологічної функції органів прокуратури у запобіганні злочинам проти довкілля
  Корнякова Тетяна Всеволодівна – кандидат юридичних наук, докторант Інституту вивчення проблем злочинності НАПрН України, заступник Міністра палива та енергетики України

 2. Щодо сучасного стану реформування оплати праці в Україні
  Обручков Роман Іванович – викладач кафедри цивільно-правових дисциплін Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»

 3. Співвідношення цивільного та земельного законодавства у сфері правового регулювання відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам
  Рушинець Юлія Тарасівна – аспірантка І курсу навчання Львівського національного університету імені Івана Франка

 4. Екологічний моніторинг як форма раціональним природокористуванням в Україні
  Антоненко Альвіна – студентка V курсу Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»
  Науковий керівник
  : Минькович-Слободяник Олена Василівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»

 5. Правові умови і вимоги охорони та використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду України
  Візінський Микола Васильовичстудент 5 курсу Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»
  Науковий керівник: Минькович-Слободяник Олена Василівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»

 6. Соціальний діалог в Україні на сучасному етапі державотворення
  Зіора Юлія – студентка 5 курсу Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»
  Науковий керівник: Обручков Роман Іванович – викладач кафедри цивільно-правових дисциплін Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»

 7. Джерела трудового права
  Мельниченко Марина Сергіївна – студентка 5 курсу Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»
  Науковий керівник: Обручков Роман Іванович – викладач кафедри цивільно-правових дисциплін Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»

 8. Поняття і особливості структури трудових правовідносин
  Оборотова Юлія Романівна – студентка 5 курсу Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»
  Науковий керівник: Обручков Роман Іванович – викладач кафедри цивільно-правових дисциплін Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»

 9. Проблематика екологічного аудиту в Україні
  Смородінов Олексій Миколайович – студент 4 курсу денної форми навчання Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»
  Науковий керівник: Минькович-Слободяник Олена Василівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»

Секція 6
Кримінальне право. Кримінальний процес.
Криміналістика. Кримінологія.
Кримінально-виконавче право


 1. Уголовный кодекс для потерпевших
  Туляков Вячеслав Алексеевич – вице-президент, проректор по международным связям Национального университета «Одесская юридическая академия», доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины

 2. Культуро-антропологічний підхід до періодизації українського кримінального права
  Козаченко Олександр Васильович – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»

 3. Розвиток українського кримінального права в першій половині ХVIII століття
  Колос Михайло Іванович – кандидат юридичних наук, доцент правничого факультету Національного університету «Острозька академія», суддя Конституційного Суду України, Заслужений юрист України

 4. Спеціальний потерпілий від злочинів проти правоохоронної діяльності
  Шапірко Петро Михайлович – директор Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія», старший викладач кафедри кримінально-правових дисциплін Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»

 5. Понятие и значение экспертизы для расследования уголовного дела
  Киян Татьяна Николаевна – старший преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин Николаевского комплекса Национального университета «Одесская юридическая академия»

 6. Джерела визначення функцій режиму в місцях позбавлення волі
  Кльован Неля Василівна – старший викладач кафедри кримінально-правових дисциплін Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»

 7. Новый Уголовный кодекс Украины и его отдельные недостатки
  Крецул Виктор Иванович – старший преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин Николаевского комплекса Национального университета «Одесская юридическая академия»

 8. Адвокатура – один із суб’єктів запобігання злочинам
  Лотоцький Михайло Васильович – старший викладач кафедри кримінального права та процесу Івано-Франківського університету права імені короля Данила Галицького

 9. Вік як ознака суб’єкта злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військових злочинів)
  Вовк Марія Зіновіївна – аспірантка Львівського державного університету внутрішніх справ

 10. К вопросу об объекте преступления, предусмотренного ст. 224 УК
  Жданкін Василь Анатолійович – аспірант кафедри кримінального права №1 Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

 11. Медичний працівник суб’єкт службових злочинів
  Марєєв Василь Вікторович – аспірант кафедри кримінального права Національного університету «Одеська юридична академія»

 12. Щодо поняття жертви злочину в кримінології
  Чечель Наталія Олександрівна – аспірант третього року навчання кафедри кримінального права і процесу Волинського національного університету імені Лесі Українки

 13. Особливості нормативного визначення об’єктивних ознак злочинної торгівлі людьми за законодавством України
  Багірова Валіда – студентка 4 курсу Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»
  Козаченко Олександр Васильович – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»

 14. Проблемы криминалистики, касающиеся методики расследования преступлений, и пути их разрешения
  Баденко Анна Юрьевнастудентка 5 курса Николаевского комплекса Национального университета «Одесская юридическая академия»
  Киян Татьяна Николаевна – старший преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин Николаевского комплекса Национального университета «Одесская юридическая академия»

 15. Фактори професійної деформації працівників кримінально-виконавчої системи
  Білявська Дарина – студентка 4 курсу Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»
  Кльован Неля Василівна – старший викладач кафедри кримінально-правових дисциплін Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»

 16. К вопросу о содержании позитивной уголовной ответственности
  Бурунова Владлена Валерьевна – студентка 5 курса Николаевского комплекса Национального университета «Одесская юридическая академия»
  Козаченко Александр Васильевич – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин Николаевского комплекса Национального университета «Одесская юридическая академия»

 17. Дефініція і система злочинів, що посягають на кредитні відносини в Україні
  Заковенко Інна Володимирівна – студентка 5 курсу Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»
  Шапірко Петро Михайлович – директор Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія», старший викладач кафедри кримінально-правових дисциплін Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»

 18. Психологічні особливості мотиваційного процесу наркозалежного злочинця
  Маляренко Марина Олегівна – студентка 5 курсу Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»
  Кльован Неля Василівна – старший викладач кафедри кримінально-правових дисциплін Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»

 19. Запобігання корупційної злочинності на сучасному етапі розвитку України
  Ноздренко Марія – студентка 5 курсу Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»
  Кльован Неля Василівна
  – старший викладач кафедри кримінально-правових дисциплін Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»

 20. Обмежена осудність: проблема законодавчого визначення
  Пантелеймонова Дар’я Олександрівна – студентка 5 курсу прокурорсько-слідчої спеціалізації Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»
  Козаченко Олександр Васильович – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»

 21. Генезис объекта уголовно-правовой охраны: от советского периода до современности
  Пархоменко Сергей – студент 302 группы Николаевского комплекса Национального университета «Одесская юридическая академия»
  Чуяк Ольга Ивановна – преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин Николаевского комплекса Национального университета «Одесская юридическая академия»

 22. Особливості встановлення ознак суб’єкта злочинів, пов’язаних з банкрутством
  Подпальна Наталя Валеріївна – студентка 5 курсу Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»
  Шапірко Петро Михайлович –
  директор Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія», старший викладач кафедри кримінально-правових дисциплін Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»

 23. Склонение к употреблению наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов: сравнительно-правовой анализ состава преступления
  Пушкар Анна – студентка 5 курса 501 группы Николаевского комплекса Национального университета «Одесская юридическая академия»
  Козаченко Александр Васильевич – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин Николаевского комплекса Национального университета «Одесская юридическая академия»

 24. Особистісні фактори індивідуальної злочинної поведінки
  Рацебарська А.О. – студентка 4 курсу Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»
  Кльован Неля Василівна – старший викладач кафедри кримінально-правових дисциплін Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»

 25. Соціально-психологічні аспекти утримання засуджених на довічне позбавлення волі
  Терешкова Ганна Олександрівна – студентка 402 групи Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»
  Чуяк Ольга Іванівна – викладач кафедри кримінально-правових дисциплін Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»

 26. Psychological Characteristics of Interrogation of a Juvenile in the Criminal Justice of Ukraine
  Федорів Оксана Ігорівна – студентка ІV курсу Львівського національного університету ім. І. Франка
  Наукові керівники: Арцишевська А.Л. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів Львівського національного університету ім. І.

  Філоло́гія (грец. φιλολογία; від грец. φίλος - любов і грец. λόγος - слово, учення) - сукупність (єдність) гуманітарних наук: мовознавства, літературознавства, фольклористики, текстології, джерелознавства, риторики, палеографії тощо, які вивчають духовну культуру певного народу чи цивілізації через мовний і стилістичний аналіз літературних та інших пам'яток.

   Франка
  Жолнович І.В. – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики Львівського національного університету ім. І.

  Криміна́льний проце́с (також Кримінальне провадження) - це врегульована нормами кримінально-процесуального права діяльність органів досудового розслідування, слідчого, прокурора, судді і суду з розкриття злочинів, викриття й покарання винних та недопущення покарання невинних, а також система правовідносин, що виникають у перебігу цієї діяльності вказаних органів один з одним, а також з громадянами, посадовими особами, установами, підприємствами, громадськими об'єднаннями й трудовими колективами, які залучаються до сфери кримінально-процесуальної діяльності.

   Франка

 27. Фактори жіночої злочинності
  Христова Вікторія – студентка 4 курсу Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»
  Кльован Неля Василівна – старший викладач кафедри кримінально-правових дисциплін Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»


Секція 7
Міжнародне приватне та публічне право.
Право Європейського Союзу


 1. Загальні засади правової охорони інтелектуальної власності у Європейському Союзі
  Еннан Руслан Євгенович – кандидат юридичних наук, магістр інтелектуальної власності, доцент кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права Національного університету «Одеська юридична академія»

 2. Колізії міжнародного приватного права у спадкуванні та шляхи їх подолання
  Желясков Євгеній Олександрович – студент 4 курсу юридичного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування (м.

  Європе́йський Сою́з (Євросою́з, ЄС, англ. European Union, EU) - економічний та політичний союз 28 держав-членів, що розташовані здебільшого у Європі. Веде свій початок від утворення Європейської спільноти з вугілля та сталі і Європейської економічної спільноти, що були засновані шістьма країнами в 1951 та 1958 роках відповідно.

  Міжнародне приватне право - це сукупність норм внутрішньодержавного законодавства, міжнародних договорів та звичаїв, які регулюють цивільно-правові, трудові та інші приватні відносини, ускладнені іноземним елементом.

   Київ)
  Науковий керівник: Горіславська І.В. – кандидат юридичних наук, асистент кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. В.З.

  Екологічне право - комплексна галузь права, яка регулює суспільні екологічні відносини з метою охорони життя і здоров'я громадян, захисту їхніх екологічних прав і свобод, раціонального природокористування і забезпечення якості довкілля в інтересах всього суспільства.

   Янчука НУБІП України

Зміст

Організаційний комітет 5

Робота по секціях 3

Секція 1
Теорія та історія держави та права.


Філософія права 3

Секція 2
Конституційне право 9

Секція 3
Адміністративне право та адміністративний процес. Судові та правоохоронні органи.
Фінансове право 11

Секція 4
Цивільне та сімейне право і цивільний процес.


Господарське право 14

Секція 5
Трудове право і


право соціального забезпечення.

Сімейне право - це система правових норм, спрямованих на врегулювання особистих немайнових та майнових відносин між: подружжям, батьками та дітьми, усиновлювачами та усиновленими, опікунами, піклувальниками та підопічними, патронатними вихователями та їх вихованцями та інших сімейних відносин між членами сім'ї та родичами.

Правоохоро́нні о́ргани - державні органи, що на підставі законодавства держави здійснюють правоохоронну (правозастосовну та правозахисну) діяльність.

Соціальне забезпечення (соціальний захист) - система суспільно-економічних заходів, спрямованих на матеріальне забезпечення населення від соціальних ризиків (хвороба, інвалідність, старість, втрата годувальника, безробіття, нещасний випадок на виробництві тощо).


Аграрне, земельне і екологічне право 18

Секція 6
Кримінальне право. Кримінальний процес.


Криміналістика. Кримінологія.
Кримінально-виконавче право 20

Секція 7
Міжнародне приватне та публічне право.


Право Європейського Союзу 25
Скачати 262.07 Kb.

 • Організаційний комітет
 • Робота по секціях
 • Секція 2 Конституційне право
 • Секція 3 Адміністративне право та адміністративний процес. Судові та правоохоронні органи. Фінансове право
 • Секція 4 Цивільне та сімейне право і цивільний процес. Господарське право
 • Секція 7 Міжнародне приватне та публічне право. Право Європейського Союзу