Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма дисципліни

Скачати 77.88 Kb.

Програма дисципліни
Скачати 77.88 Kb.
Дата конвертації13.04.2017
Розмір77.88 Kb.
ТипПрограма


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАТВЕРДЖУЮ


Перший проректор БДПУ

______________________

«___»_______________2012р


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

дисципліни

«БУДОВА ПК»

2012 р.
Начальна програму складена на основі галузевого стандарту освітньо-професійної програми та відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики майбутнього фахівця
Розробник: ст. викладач Синицький Ю.А.
Навчальна програма обговорена та затверджена на засіданні кафедри технічних дисциплін

Протокол №__ від «___» ___________________ 20__ р.


Завідувач кафедри _______________________ Богданов І.Т.

Навчальна програма схвалена

Вченою радою інституту

фізико-математичної і технологічної

освіти

Протокол № ___ від «___»._________ 20__ р


Голова ради _______________Малихін А.О.

Навчальна програма схвалена

методичною радою університету

Протокол № ___ від «___»._________ 20__ р

Голова ради _____________ Сосницька Н.Л

Зміст 1. Пояснювальна записка …………………………………………4

 2. Зміст навчальної дисципліни………………………………….5

 3. Список рекомендованої літератури ………………………….7


1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Мета курсу: дати систематизовані базові знання з основ апаратного забезпечення персональних комп’ютерів і периферійних пристроїв, сформувати уміння оптимально підбирати конфігурацію ПК і допоміжного обладнання та проводити простий поточний ремонт та обслуговування персональних комп’ютерів та периферійних пристроїв.
Пояснювальна записка - документ, в якому: офіційна (юридична) доповідь про певні дії в певний проміжок часу (на яку може даватись позитивна або негативна оцінка, якщо пояснювальна залишилась без відповіді - це адміністративне порушення керівництва); міститься додаток чи доповнення до основного документа, в якому пояснюється зміст окремих його положень (мета, актуальність, структура, зміст призначення та ін. плану, звіту, проекту тощо). Пояснювальні записки можуть бути службовими (відтворюються, як правило, на бланках) й особистими (відтворюються на аркушах паперу за підписом автора). Пояснювальна записка до законопроекту - документ, який подається разом з законопроектом його автором до парламенту і містить (в Україні): обґрунтування необхідності прийняття законопроекту, цілей, завдань і основних його положень та місця в системі законодавства; обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування закону після його прийняття; інші відомості, необхідні для розгляду законопроекту.
Перифері́йний при́стрій - частина технічного забезпечення, конструктивно відокремлена від головного блоку обчислювальної системи.
Апара́тне забезпе́чення (англ. hardware; сленг. залі́зо) - комплекс технічних засобів, який включає електронний пристрій і, зокрема, ЕОМ: зовнішні пристрої, термінали, абонентські пункти тощо, які необхідні для функціонування тієї чи іншої системи; фізична частина ЕОМ.
Ремонт Ремонт - процес зміни, відновлення, покращення будь-чого, доведення об'єкта до початкових характеристик (не слід плутати з реставрацією).


Завдання курсу:

У процесі вивчення дисципліни вирішуються наступні завдання:

- вивчення теорії принципів будови і роботи ПК;

- вивчення структури і принципів виявлення несправностей ПК;

- вивчення організації і ефективного проведення поточного обслуговування та ремонту;

- вивчення організації і проведення модернізації ПК, заміна деталей і блоків;

- вивчення програмного забезпечення для виявлення конфліктів апаратного забезпечення ПК і периферійних пристроїв;

- сформувати у студентів уявлення про стан і перспективи розвитку комп’ютерної техніки і офісної оргтехніки;

Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця: знаходиться у блоці дисциплін професійної науково-предметної підготовки.
Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.
Професі́йна підгото́вка - здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю.


Інтегровані вимоги до знань і вмінь з навчальної дисципліни:

У результаті вивчення дисципліни «Будова ПК» студентповинен знати:

 • будову сучасних ПК;

 • структуру виявлення несправностей ПК;

 • організацію ефективного поточного обслуговування комп’ютерної техніки;

 • організацію модернізації ПК;

повинен уміти:

 • діагностувати несправності ПК;

 • проводити модернізацію ПК, заміну деталей і блоків;

 • користуватися ПЗ для виявлення конфліктів апаратного забезпечення ПК і периферійних пристроїв.

Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни: курс базується на знаннях, отриманих студентами при вивченні інформатики та обчислювальної техніки, використанню сучасних інформаційних технологій, практикум з інформатики, сучасні комп’ютерні комунікації та є необхідним для ефективного виконання дипломних проектів і підвищення професійного рівня.
Електро́нна обчи́слювальна маши́на (скорочено ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.
Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Компоненти ПК

Загальні відомості про компоненти ПК.

Архітектура ПК. Призначення основних складових. Корпуси. Модульна конструкція персонального комп’ютера. Монітори. Периферійні пристрої. Обладнання для комп’ютерних мереж.

Мікропроцесори.

Історія розвитку мікропроцесорів. Типи і специфікації мікропроцесорів. AMD і Intel. Параметри процесорів. Властивості процесорів і техніко-технологічні стандарти. Ідентифікація і розрахунок продуктивності процесора. Сумісність процесорної техніки. Архітектура процесорів. Перегрів і охолодження. Проблеми підвищення тактових частот процесорів.

Та́ктова частота́ - основна одиниця виміру частоти тактів у синхронних колах, що визначає кількість елементарних операцій (тактів), що виконуються системою за 1 секунду.(За підручником І.Л. Володіна, В.В. Володін 9 клас)
Модернізація процесорної техніки на ПК. Причини виходу з ладу процесорів. Виявлення і усунення конфліктів та несправностей.

Системні плати і їх різновиди.

Формфактори, чіпсети, шини вводу-виводу інформації. Компоненти системної плати. Покоління системних плат. Системні ресурси і їх розподіл. Формфактори і запобігання конфліктів, які виникають при використанні ресурсів. Системні ресурси і визначення конфліктів за допомогою спеціального програмного та апаратного забезпечення.

BIOS. Модернізація BIOS.

Основи BIOS. Апаратна і програмна частини BIOS. Оновлення BIOS. Параметри CMOS. Налаштування BIOS і коректна робота ПК і програмного забезпечення. Базова система введення-виведення інформації.

Матери́нська пла́та, систе́мна пла́та, ба́зова пла́та (англ. motherboard), відома також як головна плата (mainboard) - плата, на якій містяться основні компоненти комп'ютера, що забезпечують логіку. Плата є основою не лише персонального комп'ютера, а також смартфонів, гральних консолей.
BIOS (англомовний акронім - англ. Basic Input/Output System - базова система введення/виведення) - є, насамперед, набором, сукупністю за призначенням, спеціальних команд-інструкцій, підпрограм обчислювального пристрою для ініціалізації компонентів його персональної платформи, необхідних для первинного завантаження та подальшої роботи.
Повідомлення про помилки BIOS.

Комп’ютерна шина.

Шина процесора, введення-виведення інформації. Шина пам’яті. IRQ. Канали прямого доступу і адресація портів. Канали DMA. Несправності, які пов’язані з комп’ютерними шинами передачі інформації.

Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.

Оперативна пам’ять.

Основні поняття і стандарти. Швидкодія ОЗП і їх класифікація. Логічна організація пам’яті. Збільшення об’єму пам’яті і модернізація ПК. Усунення помилок і несправностей, які пов’язані з оперативною пам’яттю.

Відеоадаптери.

Стандарти AGP (XGP) і PCI-Express. Системні плати з інтегрованими відеоадаптерами. Відеопам’ять. Шина і відео драйвери. Пристрої для захвату відеопотоку. Якість зображення. Модернізація або встановлення нових відеоадаптерів, TV-тюнерів і прискорювачів тривимірної графіки. Несправності адаптерів і моніторів та їх усунення.

Інтерфейси пристроїв вводу-виводу інформації.

Інтерфейси пристроїв вводу-виводу інформації (ATA/IDE, SCSI, SATA, RAID). Особливості інтерфейсу ATA і його еволюція. Інтерфейс SATA/. Стандарти ANSI SCSI. Призначення і використання інтерфейсу SCSI і RAID. Послідовний і паралельний порти. Встановлення, видалення та налаштування на коректний режим роботи стандартних портів. Підключення зовнішніх і внутрішніх пристроїв на стандартні і універсальні порти. Послідовні порти USB.

Триви́мірна гра́фіка (3D, 3 Dimensions, укр. 3 виміри) - розділ комп'ютерної графіки, сукупність прийомів та інструментів (як програмних, так і апаратних), призначених для зображення об'ємних об'єктів.
Послідо́вний порт (англ. serial port) - двонаправлений послідовний інтерфейс, призначений для обміну байтовою інформацією. Послідовний тому, що інформація через нього передається по одному біту, біт за бітом (на відміну від паралельного порту).
Паралельні порти IEEE-1394 FireWire. Швидкодія портів USB (USB 2.0) і IEEE-1394.

Накопичувачі інформації.

Накопичувачі інформації на гнучких, жорстких і оптичних дисках. Технології збереження інформації. Твердотілі носії інформації і флеш-карти. Накопичувачі інформації на гнучких і жорстких дисках. Контролери накопичувачів. Встановлення і заміна дисководів. Інтерфейси жорстких дисків. Конфлікти ATA/IDE, SATA і SCSI. Вирішення проблем пов’язаних з накопичувачами інформації. Відновлення інформації на HDD.

Накопичувачі з використанням оптичних технологій (CD, DVD та ін.).

Помилки ідентифікації, читання і запису дисків. Проблеми завантаження операційних систем з дисків.

Носі́й інформа́ції (data medium) - матеріальний об'єкт , створений природою або ж навмисно людиною, за допомогою якого можна зберігати і передавати інформацію
Тверди́й диск або Тверди́й магні́тний диск, або Накопичувач на магнітних дисках (англ. Hard (magnetic) disk drive, англ. HDD), у комп'ютерному сленгу - «вінчестер» (від англ. winchester), - магнітний диск, основа якого виконана з твердого матеріалу.
Опти́чний диск - носій даних у вигляді пластикового чи алюмінієвого диска, призначеного для запису й відтворення звуку, зображення, буквенно-цифрової інформації тощо за допомогою лазерного променя. Щільність запису - понад 108 біт/см.
Операційна система Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
Контроль швидкості і якість читання-запису. Оновлення «прошивки» накопичувачів CD/DVD. Усунення несправностей в роботі оптичних пристроїв накопичення інформації.

Блоки живлення і їх специфікація.

Проблеми ПК, які пов’язані з блоками живлення і стабілізацією напруги. Розрахунок потужності блока живлення.

Блок жи́влення - вторинне джерело живлення, призначене для забезпечення живлення електроприладу електричною енергією, при відповідності вимогам її параметрів: напруги, струму, і т. д. шляхом перетворення енергії інших джерел живлення.
Ремонт і заміна блоків живлення. Захисні пристрої в мережі живлення.

Переферійні пристрої. Модернізація та ремонт ПК

Монітори.

Технологія відображення інформації. Монітори, їх класифікація і характеристики. Критерії вибору моніторів.

Аудіоапаратура. Звукові карти.

Електрична мережа (мережа живлення, електромережа) - взаємозв'язана мережа, призначена для постачання та розподілу електричної енергії від постачальників до кінцевих споживачів. Вона складається з генеруючих станцій, високовольтних ліній електропередач та розподільчих ліній, які доставляють енергію до розподільчих пристроїв підстанцій, ввідних пристроїв, ввідно-розподільчих пристроїв, та головних розподільчих щитів.
Звукова́ пла́та (також звукова карта, аудіоплата, аудіокарта, звуковий контролер, аудіоконтролер) (англ. sound card) - електротехнічний пристрій, що дозволяє працювати зі звуком на комп'ютері (виводити на акустичні системи та записувати в комп'ютер).

Розвиток звукових плат. Компоненти аудіосистеми. Критерії вибору звукових плат. Встановлення і налаштування звукових плат.

Пристрої вводу-виводу інформації.

Клавіатура. Миша. Принтери. Сканери. Модеми. Виявлення і усунення проблем вводу-виводу інформації. Конфлікти апаратного і програмного забезпечення.

Периферійне обладнання.

Стандарти і технології підключення. Драйвери периферійних пристроїв. Принтери. Сканери. Модеми. Ксерокопіювальна техніка.

Мережне апаратне забезпечення.

Стандарти комп’ютерних мереж і мережних адаптерів. Мережні плати для коаксіального кабелю і витої пари. Комутатори. Концентратори. Шлюзи і маршрутизатори. Апаратура безпровідних мереж. Технічні умови експлуатації пристроїв.

Коаксіа́льний ка́бель (від лат. со - «сумісно» та axis - «вісь») - електричний кабель із співвісними провідниками.
Техні́чні умо́ви (ТУ) - нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція, процес або послуга, та визначає процедури, за допомогою яких може бути встановлено, чи дотримані такі вимоги.
Монтаж і обслуговування комп’ютерних мереж. Проблеми мережного програмного і апаратного забезпечення. Апаратура телефонного і радіозв’язку. Комутаційні засоби для телефонних і виділених ліній зв’язку. Стандарти передачі інформації ISDN, xDSL, ADSL. Пристрої для безпровідних комп’ютерних мереж.

Збір і модернізація комп’ютерів.Засоби діагностики і технічне обслуговування.
Техні́чне обслуго́вування озброєння та військової техніки - полягає у перевірці його укомплектованості і справності (працездатності), чистці і митті, налагодженні і регулюванні, змащуванні і заправленні (дозаправленні) експлуатаційними матеріалами, усуванні несправностей і недоліків, заміні деталей з обмеженими термінами служби і зберігання, перевірці засобів вимірювання, технічному огляді вантажопідйомних машин і посудин, які працюють під тиском.
Аналіз несправностей периферійних пристроїв (принтери, сканери, модеми). Засоби діагностики і технічне обслуговування.
3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Мюллер С.. Модернизация и ремонт ПК, 17-е издание. / Скотт Мюллер. : Пер. с англ. — М. : Издательский дом “Вильямс”, 2010. — 1376 с.

 2. Сандлер К. Ремонт персонального компьютера, 7-е узд. / К. Сандлер.: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2008. – 656с.

 3. Степаненко О.С. Сборка, модернизация и ремонт ПК. / О.С. Степаненко.: -М.: Издательский дом «Вильямс», 2007. – 672с.

 4. Валецька Т.М. Комп’ютерні мережі. Апаратні засоби Навчальний посібник. / Т.М.
  Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.
  Валецька. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 208с.

 5. Мюллер С .Модернизация и ремонт ноутбуков. / Скотт Мюллер.: Пер. с англ. — М. : Издательский дом “Вильямс”, 2009. – 688с.

 6. Гук М. Аппаратные интерфейсы ПК. Энциклопедия. / М. Гук. — СПб.: Питер, 2008. – 528с.

 7. Елисеев Д.В. Аппаратно-програмные средства карманных компьютеров. / Д.В. Елисеев. – СПБ.: БХВ-Петербург, 2010. - 368 с.

 8. Куличков А.В. Импульсные блоки питания для IBM PCб 2-е издание. / А.В. Куличков. –М.: ДМК Пресс, 2002г. – 120с.

 9. Пей Ан. Сопряжение ПК с внешними устройствами. / Ан. Пей. – М.: ДМК Пресс, 2007г. – 320с.

 10. Ратбон Э. Модернизация и ремонт ПК для чайников, 8-е узд. / Э. Ратбон. : Пер. с англ. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2007. — 384с.
Скачати 77.88 Kb.

 • НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни «БУДОВА ПК» 2012 р
 • 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Мета курсу
 • Завдання курсу : У процесі вивчення дисципліни вирішуються наступні завдання
 • - сформувати у студентів уявлення про стан і перспективи розвитку комп’ютерної техніки і офісної оргтехніки; Місце навчальної дисципліни
 • Інтегровані вимоги до знань і вмінь з навчальної дисципліни
 • Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни
 • 2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Компоненти ПК
 • Базова система введення-виведення
 • 3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ