Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма для проведення фахового випробування

Програма для проведення фахового випробування
Дата конвертації08.05.2017
Розмір89 Kb.
ТипПрограма

ПРОГРАМА

для проведення фахового випробування

у формі усного екзамену

для напряму підготовки 6.050103 – «Програмна інженерія»

освітньо-кваліфікаційний рівень – «бакалавр»

«Основи програмування та алгоритмічні мови»
Тема 1.Алгоритмічні мови високого рівня


. Огляд мови Паскаль та С . Поняття програми та програмування. Формалізоване визначення поняття „мова”. Синтаксичні одиниці мов програмування. Програма на мові С .

Тема 2. ЕОМ як виконавець програми


Поняття архітектури комп’ютера. Комп’ютер фон-неймановського типу. Архітектура системи команд. Інформація в пам’яті комп’ютера. Виконання програми комп’ютером.

Тема 3. Основи алгоритмізації


Поняття алгоритму. Властивості алгоритмів. Структура алгоритмічного процесу. Форми представлення алгоритмів – словесна, графічна, псевдокодова, програмна. Принципи структурної алгоритмізації. Контроль виконання алгоритму.

Тема 4. Алгоритмічна структура розгалуження


Характеристика алгоритмічних структур розгалуження. Блок-схеми структур розгалуження. Синтаксичні конструкції опису розгалуження у мові Паскаль. Приклади задач та програм з елементами розгалуження.
Тема 5. Процедурно-орієнтоване програмування

Характеристика процедурно-орієнтованого програмування. Підпрограми, їх різновиди та способи використання. Процедури та функції користувача.

Синтаксис оголошення процедур та функцій у мові Паскаль. Приклади з використанням процедур і функцій.
Тема 6. Методи розробки програм.

Теорія і методи структурного програмування.

Структурне програмування - методологія програмування (модель конструювання програмного забезпечення) запропонована в 1970-х роках голландським науковцем Дейкстрою (Edsger Wybe Dijkstra), була розроблена та доповнена Ніклаусом Віртом.

Методи структурування програм. Використання модулів у Borland Pascal 7.0. Компіляція і використання модулів.Тема 7. Масиви

Поняття масиву та його властивості. Базові операції обробки масивів. Опис масиву у мові Паскаль. Приклади програм обробки масивівТема 8. Рядки

Поняття рядка та оголошення змінних рядкового типу Операції над рядками та рядкові вирази. Процедури та функції обробки рядків. Приклади програм обробки рядків.


Тема 9. Записи та множини

Запис та його оголошення. Доступ до компонентів та операції над записами. Масиви записів. Поняття множини та множинного типу даних.

Тип даних - характеристика, яку явно чи неявно надано об'єкту (змінній, функції, полю запису, константі, масиву тощо). Тип даних визначає множину припустимих значень, формат їхнього збереження, розмір виділеної пам'яті та набір операцій, які можна робити над даними.

Операції над множинами. Зображення множин в оперативній пам’яті. Приклади програм обробки записів та множин.


Тема 10. Файли

Типи файлів і оголошення файлових змінних.Операції над файлами. Буферізація даних. Нетипізовані файли. Приклади програм обробки файлів.


Тема 11. Динамічні структури

Динамічні змінні та динамічна пам’ять. Поняття покажчика та його оголошення. Операції над покажчиками. Виділення та звільнення динамічної пам’яті.


Тема 12. Спискові структури даних та дерева.

В програмуванні та комп'ютерних науках структу́ри да́них - це способи організації даних в комп'ютерах. Часто разом зі структурою даних пов'язується і специфічний перелік операцій, що можуть бути виконаними над даними, організованими в таку структуру.

Визначення лінійного списку та його різновидів. Робота зі стеком. Робота з чергою. Робота з лінійним списком. Дерева, основні поняття. Алгоритми роботи з бінарними деревами.


Тема13. Алгоритми на графах

Поняття графа та його зображення в пам’яті комп’ютера. Найкоротші шляхи у графі. Обхід графу. Базові поняття об’єктно-орієнтованого програмування. Класи і об’єкти в мові Паскаль.


«Бази даних»

Тема 1. Основні відомості


Застосування баз даних. Файлові системи, їхні переваги та недоліки. Бази даних (БД) і системи управління базами даних (СУБД).

Фа́йлова систе́ма - спосіб організації даних, який використовується операційною системою для збереження інформації у вигляді файлів на носіях інформації. Також цим поняттям позначають сукупність файлів та директорій, які розміщуються на логічному або фізичному пристрої.

Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.

Переваги й недоліки СУБД. Архітектура багатокористувальницьких СУБД: телеобробка, файловий сервер, клієнт-сервер.

Файло́вий се́рвер (файл-се́рвер, англ. file server) - це виділений сервер, призначений для виконання файлових операцій введення-виведення, який зберігає файли будь-якого типу. Як правило, має великий обсяг дискового простору, реалізованого у формі RAID-масиву для забезпечення безперебійної роботи та підвищеної швидкості запису та читання даних.

Переваги технології «клієнт-сервер». Двох- і трирівнева архітектура технології «клієнт-сервер». Переваги трирівневої архітектури. Моделі даних: ієрархічна, мережна, реляційна.Тема 2. Реляційна модель даних


Властивості реляційної таблиці. Використовувана термінологія: відношення, атрибут, складений атрибут, домен, кортеж, ключ. Вимоги, пропоновані до потенційного ключа. Первинний, альтернативний і зовнішній ключі. Вимоги, пропоновані до реляційним баз даних. Нормалізація. Теорія нормальних форм. Перші, другі й третя нормальні форми. Нормальна форма Бойса-Кодда.

Потенційний ключ для K для відношення R - це підмножина множини атрибутів R, що характеризується такими двома властивостями: Властивість унікальності. Немає двох різних кортежів в R з однаковим значенням K.

Моде́ль да́них (англ. Data model) - абстрактне представлення реального світу, що відображає тільки ті об'єкти, що безпосередньо стосуються програми. Це, як правило, визначає специфічну групу об'єктів, їх атрибутивне значення і відношення між ними.

Нормальна форма Бойса - Кодда (або НФБК, або БКННФ, або 3.5НФ) - нормальна форма використовна в нормалізації баз даних. Це трошки сильніша версія третьої нормальної форми (3НФ). Таблиця знаходиться в НФБК тоді і тільки тоді, коли для кожної її нетривіальної функціональної залежності X → Y, X це суперключ - тобто, X або потенційний ключ, або його надмножина.

Четверті й п'ята нормальні форми.

Тема 3. Основи проектування реляційних баз даних


Життєвий цикл бази даних. Проектування бази даних. Засоби для проектування (CASE-Засобу) Три рівні проектування: концептуальний, логічний, фізичний.

Проектування бази даних на концептуальному рівні. Етапи концептуального проектування. Поняття «сутність», «зв'язок», «атрибут», «домен». Види зв'язків між сутностями: один до одному, один до багатьох, багато до багатьох. Спеціалізація або генералізація типів сутностей. Перехід від концептуального рівня проектування до логічного. Етапи логічного проектування: перетворення концептуальної моделі в логічну, перевірка моделі за допомогою правил нормалізації, перевірка моделі відносно транзакції користувачів, визначення вимог підтримки цілісності даних, обговорення логічних моделей даних з кінцевими користувачами, документування. Фізичний рівень проектування.Тема 4.Microsoft SQL Server


Об'єкти SQL Server: таблиці, подання (види), індекси, ключі, умовчання, правила, обмеження цілісності, збережені процедури, тригери, обумовлені користувачем типи даних, обумовлені користувачем функції.

Фізичний шар (англ. physical layer) або Фізичний рівень - перший рівень мережевої моделі OSI, який визначає метод передачі даних, представлених у двійковому вигляді, від одного пристрою (комп'ютера) до іншого.

Збережена процедура (англ. stored procedure, також звана proc, storp, sproc, StoPro, StoredProc, StoreProc, sp або SP) - підпрограма, доступна застосункам, які мають доступ до системи керування реляційними базами даних (СКРБД).

Іменування об'єктів. Фізична архітектура баз даних. Журнал транзакцій. Керування таблицями за допомогою Transact SQL і Enterprise Manager.Створення бази даних і робота з нею. Оператори CREATE DATABASE і USE.

Видалення бази даних. Оператор DROP DATABASE. Робота з таблицями. Обмеження цілісності. Первинні й зовнішні ключі.

Зовнішній ключ - атрибут (набір атрибутів) в деякому відношенні R, який відповідає первинному ключу іншого відношення або того ж таки відношення R.

Автонумерація. Створення, модифікація, видалення таблиць. Керування таблицями за допомогою Transact SQL. Оператори CREATE TABLE, ALTER TABLE, DROP TABLE.Оператори SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE. Витяг даних з однієї й декількох таблиць. Об'єднання таблиць. Оператор JOIN. Поняття транзакції. Керування транзакціями. Створення й робота з іншими об'єктами SQL Server: види, збережені процедури.Тема 5.Індексування баз даних


Зберігання даних. Сторінки й групи сторінок. Індекси. Використання Індексів. Класифікація індексів: кластерний індекс, некластрений індекс, унікальний індекс. Фактор заповнення. Індексування подань (видів). Керування індексами: створення, перебудування, перейменування й видалення індексу. Фрагментація.Класифікація можливих неприємностей, що виникають при використанні баз даних. Система безпеки. Права доступу. Користувачі й ролі. Створення відмовостійкої системи: Резервний сервер, кластер, технологія RAID, резервне копіювання. Типи резервного копіювання: повна копія, різницева копія, копія журналу транзакцій, резервне копіювання файлів і груп. Можлива стратегія для резервного копіювання більших баз даних. Відновлення баз даних.
Тема 6. Інші системи управління базами даних

Доцільність вибору того або іншого типу системи керування базами даних.

Право доступу (англ. access right) - дозвіл або заборона здійснення певного типу доступу до інформаційної системи.

Резе́рвне копіюва́ння або бека́п (англ. backup) - процес створення копії даних з носія (жорсткого диска, дискети тощо), призначений для відновлення цих даних у разі їх пошкодження або видалення.

Систе́ма керування ба́зами да́них (СКБД) або Систе́ма управлі́ння ба́зами да́них (СУБД) - комплекс програмного забезпечення, що надає можливості створення, збереження, оновлення та пошуку інформації в базах даних з контролем доступу до даних.

Microsoft Access - настільна система керування базами даних. Створення таблиць і запитів в MS Access. Форми й звіти в MS Access. Інструменти для створення таблиць, запитів, форм і звітів. Елементи керування і їхні властивості в MS Access. Доступ до гетерогенних джерел даних в Microsoft SQL Server. Експорт і імпорт даних.«Об’єктно - орієнтоване програмування»
Тема 1. Основні особливості розроблення об’єктно – орієнтованих

Потреба використання об'єктно-орієнтованого програмування . Поняття про об'єктно-орієнтований підхід до розроблення складних програм . Основні компоненти об'єктно-орієнтованої мови програмування Співвідношення між мовами програмування C і С .

Мо́ва програмува́ння (англ. Programming language) - це штучна мова, створена для передачі команд машинам, зокрема комп'ютерам. Мови програмування використовуються для створення програм, котрі контролюють поведінку машин, та запису алгоритмів.

Поняття про універсальну мову моделювання


Тема 2. Основа об’єктно – орієнтованого програмування

Базові поняття класу Поняття про конструктори і деструктори. Особливості реалізації механізму доступу до членів класу Класи і структури – споріднені типи Об'єднання та класи – споріднені типи Поняття про вбудовані функції Особливості організації масивів об'єктів Особливості використання покажчиків на об'єкти


Тема 3. Організація класів та робота з об’єктами

Поняття про функції -"друзі" класу. Особливості перевизначення конструкторів Особливості механізму динамічної ініціалізації конструктора Особливості механізму присвоєння об'єктів Особливості механізму передачі об'єктів функціям Конструктори, деструктори і передача об'єктів Потенційні проблеми, які виникають при передачі об'єктів Особливості механізму повернення об'єктів функціями Механізми створення та використання конструктора копії Використання конструктора копії для ініціалізації одного об'єкта іншим. Механізм використання конструктора копії для передачі об'єкта функції Механізм використання конструктора копії при поверненні функцією об'єкта. Конструктори копії та їх альтернативи


Тема 4. Особливості перевизначення операторів

Перевизначення бінарних операторів додавання " " і присвоєння. Перевизначення унарних операторів інкремента " " та декремента . Особливості реалізації механізму перевизначення операторів Механізми перевизначення операторів з використанням функцій членів класу Використання функцій -"друзів" класу для перевизначення бінарнихоператорів Використання функцій-"друзів" класу для перевизначення унарних операторів. Перевизначення операторів відношення та логічних операторів. Особливості реалізації оператора присвоєння. Механізми перевизначення оператора індексації елементів масиву "[]". Механізми перевизначення оператора виклику функцій "()". Механізми перевизначення рядкових операторів. Конкатенація та присвоєння класу рядків з рядками класу. Конкатенація та присвоєння класу рядків з рядками, що закінчуються нульовим символом .


Тема 5. Організація механізмів успадкування класів

Поняття про успадкування в класах . Управління механізмом доступу до членів базового класу. Механізми використання захищених членів класу. Використання специфікатора доступу protected для надання членамкласу статусу захищеності . Використання специфікатора доступу protected для успадкування базового класу . Узагальнення інформації про використання специфікаторів доступуpublic, protected і private. Механізми успадкування декількох базових класів. Особливості використання конструкторів і деструкторів при реалізації механізму успадкування. Послідовність виконання конструкторів і деструкторів . Передача параметрів конструкторам базового класу. Повернення успадкованим членам класу початкової специфікації доступу Поняття про віртуальні базові класи.


Тема 6. Віртуальні функції та поліформізм

Покажчики на похідні типи – підтримка динамічного поліморфізму. Механізми реалізації віртуальних функцій. Поняття про віртуальні функції . Успадкування віртуальних функцій. Потреба у застосуванні віртуальних функцій.


Тема 7. Шаблони

Огляд стандартної бібліотеки шаблонів.

Віртуальний метод або віртуальна функція - метод об'єкта в об'єктно-орієнтованому програмуванні, різний для базового класу і класу нащадка.

Стандартна бібліотека шаблонів (англ. Standard Template Library; STL) - бібліотека для C++, що містить набір узгоджених узагальнених алгоритмів, контейнерів, засобів доступу до їхнього вмісту і різних допоміжних функцій.

Поняття про контейнерні класи. Механізми роботи з векторами. Вставлення та видалення елементів з вектора . Збереження у векторі об'єктів класу . Доцільність використання ітераторів Механізми роботи зі списками. Використання базових операцій для роботи зі списком . Особливості сортування списку. Об'єднання одного списку з іншим .Зберігання у списку об'єктів класу. Поняття про відображення – асоціативний контейнер . Робота з відображеннями . Зберігання у відображенні об'єктів класу. Алгоритми оброблення контейнерних даних. Обчислення кількості елементів Видалення та заміна елементів . Реверсування послідовності Перетворення послідовності . Особливості використання об'єктів класу string Клас string – частина С - бібліотеки. Огляд функцій-членів класу string. Зберігання рядків у інших контейнерах.


Тема 8. Середовище Builder C

Основні правила роботи у середовищі C Builder. Компілювання, зв'язування та запуск консольних програм на виконання. Додавання заголовного файлу до консольного проекту.

Заголовний файл (англ. header file) - тип файлу сирцевого коду в деяких мовах програмування, зокрема C та C++, в якому містяться декларації макросів, змінних та прототипів функцій. Заголовні файли додаються до файлу з сирцевим кодом препроцесором.

Проекти з декількома початковими файлами. Відлагодження коду програми.  • «Основи програмування та алгоритмічні мови»
  • Тема 2.
  • Тема 3. Основи алгоритмізації
  • Тема 4. Алгоритмічна структура розгалуження
  • Тема 1. Основні відомості
  • Тема 2. Реляційна модель даних
  • Тема 3. Основи проектування реляційних баз даних
  • Тема 4. Microsoft SQL Server
  • Тема 5. Індексування баз даних