Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма для студентів спеціальності „Програмні засоби автоматизованих систем

Скачати 137.58 Kb.

Програма для студентів спеціальності „Програмні засоби автоматизованих систем
Скачати 137.58 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації12.04.2017
Розмір137.58 Kb.
ТипПрограма
  1   2

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Факультет кібернетики
Кафедра інформаційних систем

Укладач: доцент Антонов В.М.
Кіберне́тика (англ. cybernetics, нім. Kybernetik) - наука про загальні принципи управління в різних системах: технічних, біологічних, соціальних та ін.
Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.


Технологія електронних видань
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для студентів спеціальності ____________ „Програмні засоби автоматизованих систем”


Затверджено

на засіданні кафедриПротокол № ___

від „___”___________200 р.
Автоматиза́ція - один з напрямів науково-технічного прогресу, спрямований на застосування саморегульованих технічних засобів, економіко-математичних методів і систем керування, що звільняють людину від участі в процесах отримання, перетворення, передачі і використання енергії, матеріалів чи інформації, істотно зменшують міру цієї участі чи трудомісткість виконуваних операцій.
Спеціальність (лат. specialis - особливий; від species - род, вид) - комплекс набутих людиною знань і практичних навичок, що дає їй можливість займатися певним родом занять у якійсь галузі діяльності.
Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.


Зав. кафедри

_________ ____________

Підпис Прізвище, ініціали

Декан факультету кібернетики_________ ____________

Підпис Прізвище, ініціали

КИЇВ – 2008
Робоча навчальна програма з дисципліни «Технологія електронних видань».

Укладач: кандидат технічних наук, доцент Антонов Валерій Миколайович
Лектор: кандидат технічних наук, доцент Антонов Валерій Миколайович
Викладач: кандидат технічних наук, доцент Антонов Валерій Миколайович

Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 200__р.

Технічні науки - науки, що вивчають закономірності розвитку техніки і визначають способи найкращого її використання.
Кандида́т нау́к - науковий ступінь в Україні до 31 грудня 2019 року. Прирівнюється до ступеню доктора філософії. Найвищим науковим ступенем в Україні є доктор наук.

___________________________

Підпис голови НМК факультету кібернетики

Вступ. Дисципліна „Технологія електронних видань ” є базовою нормативною дисципліною спеціальності „Програмні засоби автоматизованих систем”, що викладається на четвертому курсі у 1 семестрі в обсязі 2 модулів - 43 годин, з них 36 години лекційних, 7 годин самостійної роботи.
Метою і завданням навчальної дисципліниТехнологія електронних видань ” є опанування сучасних технологій підготовки електронних видань взагалі та на Україні зокрема.
Задача - проблемна ситуація з чітко визначеною метою, яку необхідно досягти; в більш вузькому сенсі задачею називають також цю саму мету, що дана в рамках проблемної ситуації, тобто те, що необхідно виконати.
Ле́кція (лат. lectio - читання) - основна форма проведення навчальних занять, призначених для засвоєння теоретичного матеріалу.
Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.


Предмет навчальної дисципліни Технологія електронних видань ” включає в себе розгляд питань організації електронного видавництва, електронної підготовки друкованих праць, комп»ютерної верстки, роботі з електронними бібліотеками, захисту інтелектуальної власності, автоматизованими робочими місцями бібліотекаря, редактора, верстальщика тощо.
Редагува́ння - це приведення об'єкта редагування у відповідність із чинними у певний час у конкретному суспільстві нормами, а також його творча оптимізація, метою яких є отримання заданого соціального ефекту.
Вла́сність - результат привласнення[Джерело?], тобто ставлення людей до певних речей, як до своїх.
Друка́рство - принцип одержання відбитків письмових знаків за допомогою тиснення. Отримані таким чином роботи можна використовувати у великих кількостях - що і стало суттю друкарства. До цього винаходу, на створення та відтворенням рукописних документів і книг мали монополію лише невелика кількість фахівців (особливо освічені ченці монастирях).
Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
Видавни́цтво - спеціалізоване підприємство, основним видом діяльності якого є підготовка і випуск у світ видавничої продукції (Закон від 05.06.1997 р. № 318/97-ВР «Про видавничу справу»).
Бібліоте́кар - працівник бібліотеки, який виконує комплекс операцій з формування бібліотечного фонду, обслуговування користувачів, створення та використання технічної бази, управління персоналом та бібліотекою.
Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.


Вимоги до знань та вмінь.

Студент повинен знати для вивчення курсу „Технологія електронних видань ” основи роботи з Інтернет, основи роботи з комп»ютерною графікою та можливості сучасних Інтернет-технологій.

Студент повинен вміти створювати Веб-сайти та готувати матеріали для проектування та реалізації електронних підручників.
Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна дисципліна „Технологія електронних видань” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”.
Інтернет-технології - це технології створення і підтримки різних інформаційних ресурсів в комп'ютерній мережі Інтернет: сайтів, блогів,форумів, чатів, електронних бібліотек та енциклопедій.
Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Підру́чник (калька з пол. podręcznik) - книжка, у якій системно викладено інформацію з певної галузі знань і яку використовують в системі освіти на різних рівнях, а також для самостійного навчання. Різновид навчального видання.
Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.
Професі́йна підгото́вка - здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю.

Зв’язок з іншими дисциплінами. Навчальна дисципліна „Технологія електронних видань є базовою для вивчення таких спеціальних дисциплін як „Системний аналіз та проектування ІС”, „Економіка й організація виробництва.
Система контролю знань та умови складання заліку.

Контроль знань студентів здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою. Робота в семестрі поділяється на два змістовних модулів. При виставленні балів за змістовий модуль враховується: оцінка за модульну контрольну роботу - 15 балів, робота студентів при підготовці рефератів – 10 балів, робота на самостійній роботі - 10 балів. Підсумковий контроль проводиться у формі – 30 балів. Підсумкова оцінка 100=2*(15 10 10) 30.

Якщо студент з поважних причин, які підтверджено документально, був відсутній при написанні модульної контрольної роботи, він має право на одне перескладання з можливістю отримання максимальної кількості балів. Термін перескладання визначається викладачем.

Реферува́ння - це одна з найбільш широко розповсюджених письмових форм отримання інформації, яка дозволяє при сучасному величезному потоці інформації у короткий термін відібрати потрібну спеціалісту інформацію.
Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
Профе́сор (лат. professor - викладач, учитель) - учене звання і посада викладача вищого навчального закладу або наукового співробітника науково-дослідної установи. Офіційний статус із XVI століття (вперше в Оксфордському університеті).

Якщо впродовж семестру студент не з’являвся на заняття (не залежно від причин), не має модульних оцінок, у відповідних графах „Відомості обліку успішності КМСОНП” виставляються „0”, а у графі іспиту – відмітка про не допуск.

Студент допускається до співбесіди, якщо кількість набраних ним балів за семестр становить не менше 30 балів.

Співбесіда вважається не зданою, якщо сумарна кількість балів з дисципліни складає менше 60 балів.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


лекції


Назва лекції (теми)

Кількість годин

Лекції

Семінари

Самост. робота

Змістовий модуль 1. Організація видавничої справи та її нормативна база .

1

Блок 1.

 1. Організація видавничої справи.
  Співбесіда - один із етапів прийому на роботу, членства в різних організаціях та партіях. Проходить у вигляді опитування. Метою є визначення здатності людини займати певну посаду, виконувати певну роботу.
  Семінарія (від лат. seminarium - «розсадник») - навчальний заклад для підготовки християнського духівництва.
  Видавнича справа Видавни́ча спра́ва - сфера суспільних відносин, що поєднує в собі організаційно-творчу та виробничо-господарську діяльність юридичних і фізичних осіб, зайнятих створенням, виготовленням і розповсюдженням видавничої продукції.


 2. Тенденції розвитку видавничої справи

 3. Розробка видавничої програми

 4. Видавнича продукція та критерії поділу її на види

Блок 2.

 1. Редакторські професії та фахові вимоги до них

 2. Редакційно-видавничий процес

 3. Редагування та його види

 4. Редагування текстів за допомогою комп»ютерних програм

  1   2


Скачати 137.58 Kb.

 • Технологія електронних видань РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності
 • КИЇВ – 2008 Робоча навчальна програма з дисципліни « Технологія електронних видань
 • Лектор
 • Вступ.
 • Предмет навчальної дисципліни „ Технологія
 • Вимоги до знань та вмінь. Студент повинен знати
 • Зв’язок з іншими дисциплінами.
 • Система контролю знань та умови складання заліку.
 • Змістовий модуль 1. Організація видавничої справи та її нормативна база . 1 Блок 1.