Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма для вступних екзаменів 2014

Скачати 272.15 Kb.

Програма для вступних екзаменів 2014
Скачати 272.15 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації18.05.2017
Розмір272.15 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3   4

Міністерство освіти і науки України


Чернігівський промислово-економічний коледж

Київського національного університету технологій та дизайну


ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор коледжу,

голова приймальної комісії

__________О.О.Гайдей

__________2014 рік


ФІЗИКА

програма для вступних екзаменів

2014

Програма для вступного екзамену з фізики для абітурієнтів на основі повної загальної середньої освіти Чернігівського промислово-економічного коледжу Київського національного університету технологій та дизайну.

Сер́едня осв́іта - система середніх шкіл, навчально-виховних закладів для молоді, що закінчила початкову школу, яка дає або загальну або професійну (спеціальну) освіту та право продовжувати навчання у вищих школах.

Чернігів, 2014.


Укладач: голова предметної екзаменаційної комісії з фізики Кузьменко О. М.

ЗМІСТ
1 Пояснювальна записка.

Пояснювальна записка - документ, в якому: офіційна (юридична) доповідь про певні дії в певний проміжок часу (на яку може даватись позитивна або негативна оцінка, якщо пояснювальна залишилась без відповіді - це адміністративне порушення керівництва); міститься додаток чи доповнення до основного документа, в якому пояснюється зміст окремих його положень (мета, актуальність, структура, зміст призначення та ін. плану, звіту, проекту тощо). Пояснювальні записки можуть бути службовими (відтворюються, як правило, на бланках) й особистими (відтворюються на аркушах паперу за підписом автора). Пояснювальна записка до законопроекту - документ, який подається разом з законопроектом його автором до парламенту і містить (в Україні): обґрунтування необхідності прийняття законопроекту, цілей, завдань і основних його положень та місця в системі законодавства; обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування закону після його прийняття; інші відомості, необхідні для розгляду законопроекту.

2 Цілі навчального предмета: абітурієнт повинен знати і уміти.

3 Зміст програми для вступного екзамену.

4 Критерії оцінювання навчальних досягнень.

5 Нормативи оцінювання тесту.

6 Список рекомендованої літератури.ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Тестові завдання для вступного випробування з фізики повністю охоплюють матеріал курсу фізики, вивчення якого передбачене типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, державним стандартом базової і повної середньої освіти (затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 24 від 14.01.2004 р.

Загальноосві́тня шко́ла - масовий тип навчально-виховних закладів, які дають загальну освіту.

Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.

) та „Програмою для зовнішнього незалежного оцінювання з фізики" (затверджено Міністерством освіти і науки України, наказ № 791 від 14.07.2011 р.

Зовнішнє незалежне оцінювання Зо́внішнє незале́жне оці́нювання (ЗНО, раніше також Зовнішнє тестування, ЗТ) - іспити для вступу до ВНЗ в Україні.

)

Тестові завдання складені таким чином, що потребують для свого розв'язання інтегрованих знань з дисципліни, навиків практичного використання теоретичного матеріалу.

За змістом і складністю завдання можна вважати рівнозначними, вони не вимагають використання додаткової літератури.

Загальна кількість завдань тесту з фізики – 30, на виконання яких учасникам відведено 180 хвилин.

Зміст тесту вступних випробувань з фізики визначений відповідно до програми з фізики яку поділено на п’ять тематичних блоків: “Механіка”, “Молекулярна фізика та термодинаміка”, “Електродинаміка”, “Коливання і хвилі. Оптика”, “Елементи теорії відносності. Квантова фізика”, які, в свою чергу, розподілено за розділами і темами.

Тест вступних випробувань з фізики у 2013 році складається із завдань трьох рівнів складності.

Завдання першого ріаня (від №1 до №16)- до кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один є правильним. Завдання вважається виконаним, якщо учасник тестування вибрав і позначив правильну відповідь, яка повинна мати форму запису: А, Б, Вабо Г.

Завдання другого рівня (від №17 до №24) - завдання вимагають від учня виконання 1-2 дій. При цьому абітурієнт не повинен наводити будь-які міркування, що пояснюють його вибір. Завдання вважається виконаним правильно, якщо вказано тільки одну літеру, якою позначено правильну відповідь: А, Б, Вабо Г.

Завдання третього рівня(від №25 до №30) - передбачають виконання абітурієнтом 2-3 логічних дій. Підчас виконання завдань перевіряються вміння розв'язувати типові задачі, при цьому не вимагається розгорнутий запис розв'язування. Завдання вважається виконаним правильно, якщо абітурієнт провів логічну послідовність вибору фізичних формул і записав кінцевий розв'язок (кінцеву формулу); виконавши перевірку одиниць шуканої величини, провів математичне обчислення її значення .

Під час випробувань а не можуть користуватися додатковою літературою, оскільки всі необхідні табличні дані наведені в умові задачі. Під час виконання завдань дозволяється використовувати калькулятор.Метою вступного випробування з фізики є оцінити наступні уміння:

 • встановлювати зв’язок між явищами навколишнього світу на основі знання законів фізики та фундаментальних фізичних експериментів;

 • застосовувати основні закони, правила, поняття та принципи, що вивчаються в курсі фізики середньої загальноосвітньої школи;

  Фізичний закон - наукове узагальнення, що ґрунтується на емпіричному спостереженні за поведінкою природних тіл, яке вважається універсальниим і незмінним фактом фізичного світу.

  Конститу́ція (лат. constitutio - установлення, устрій, порядок) - основний державний документ (закон), який визначає державний устрій, порядок і принципи функціонування представницьких, виконавчих та судових органів влади, виборчу систему, права й обов'язки держави, суспільства та громадян.

  Сере́дня загальноосві́тня шко́ла - загальноосвітня школа, в якій учні здобувають середню освіту. • визначати загальні риси і суттєві відмінності змісту фізичних явищ та процесів, межі застосування фізичних законів;

 • використовувати теоретичні знання для розв'язування задач різного типу (якісних, розрахункових, графічних, експериментальних, комбінованих тощо);

 • складати план практичних дій щодо виконання експерименту, користуватися вимірювальними приладами, обладнанням, обробляти результати дослідження, робити висновки щодо отриманих результатів;

  Фі́зика (від грец. φυσικός природний, φύσις природа) - природнича наука, яка досліджує загальні властивості матерії та явищ у ній, а також виявляє загальні закони, які керують цими явищами. Це наука про закономірності Природи в широкому сенсі цього слова.

  Вимі́рювальний при́лад (рос. измерительный прибор; англ. indicating instrument; measuring instrument; нім. Ausmessungsgerät n, Messgerät n) - засіб вимірювань, в якому створюється візуальний сигнал вимірюваної інформації. • пояснювати принцип дії простих пристроїв, механізмів та вимірювальних приладів з фізичної точки зору;

  Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається • аналізувати графіки залежностей між фізичними величинами, робити висновки;

 • правильно визначати та використовувати одиниці фізичних величин.

  Фізи́чна величи́на - властивість, спільна в якісному відношенні для багатьох фізичних об'єктів (фізичних систем, їхніх станів і процесів, що в них відбуваються) та індивідуальна в кількісному відношенні для кожного з них.  1   2   3   4


Скачати 272.15 Kb.