Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма для вступних екзаменів 2014

Скачати 272.15 Kb.

Програма для вступних екзаменів 2014
Скачати 272.15 Kb.
Сторінка4/4
Дата конвертації18.05.2017
Розмір272.15 Kb.
ТипПрограма
1   2   3   4

4 Коливання і хвилі. Оптика

Механічні коливання і хвилі. Коливальний рух. Вільні механічні коливання. Гармонічні коливання. Зміщення, амплітуда, період, частота і фаза гармонічних коливань. Коливання вантажу на пружині. Математичний маятник, період коливань математичного маятника. Перетворення енергії при гармонічних коливаннях. Вимушені механічні коливання. Явище резонансу.

Поширення коливань у пружних середовищах. Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі. Зв'язок між довжиною хвилі, швидкістю її поширення та періодом (частотою).

Звукові хвилі. Швидкість звуку.

Механі́чні колива́ння - це фізичний процес у механіці, під час якого чергуються інтервали збільшення і зменшення фізичної величини.

Перíод колива́нь - проміжок часу між двома послідовними максимальними відхиленнями фізичної системи від положення рівноваги.

Колива́ння- специфічні рухи або зміни стану систем різної фізичної природи, для яких спостерігається певна повторюванність в часі. Якщо це відбувається через однаковий проміжок часу - період Т, то коливання називають періодичними.

Шви́дкість зву́ку - швидкість розповсюдження акустичних (пружних) хвиль у середовищі. Поширення хвиль пов'язане з коливальним рухом частинок середовища. При цьому напрям поширення хвильових збурень та напрям руху частинок середовища можуть не збігатися.

Гучність звуку та висота тону.

Гу́чність зву́ку (англ. loudness) - суб'єктивне сприйняття сили звуку (абсолютна величина слухового відчуття) людини з нормальним слухом.

Інфра- та ультразвуки.

Електромагнітні коливання і хвилі. Вільні електромагнітні коливання в коливальному контурі. Перетворення енергії в коливальному контурі. Власна частота і період електромагнітних коливань.

Вимушені електричні коливання. Змінний електричний струм. Генератор змінного струму. Електричний резонанс.

Трансформатор. Передача електроенергії на великі відстані.

Електроенерге́тика (англ. power engineering) - провідна галузь енергетики, що охоплює виробництво, передачу та розподіл електроенергії.

Електромагнітне поле. Електромагнітні хвилі та швидкість їх поширення. Шкала електромагнітних хвиль. Властивості електромагнітного випромінювання різних діапазонів.


5 Квантова фізика. Елементи теорії відносності

Оптика. Прямолінійність поширення світла в однорідному середовищі. Швидкість світла та її вимірювання.

Світловий конус

Закони відбивання світла. Побудова зображень, які дає плоске дзеркало.

Закони заломлення світла. Абсолютний і відносний показники заломлення. Повне відбивання.

Лінза. Оптична сила лінзи. Формула тонкої лінзи. Побудова зображень, які дає тонка лінза.

Інтерференція світла та її практичне застосування.

Дифракція світла. Дифракційні ґратки та їх використання для визначення довжини світлової хвилі.

Дисперсія світла. Неперервний і лінійчатий спектри. Спектральний аналіз.

Поляризація світла.Елементи теорії відносності. Принципи (постулати) теорії відносності Ейнштейна. Релятивістський закон додавання швидкостей. Взаємозв'язок маси та енергії.

Світлові кванти. Гіпотеза Планка. Стала Планка. Кванти світла (фотони).

Фотоефект та його закони. Рівняння Ейнштейна для фотоефекту. Застосування фотоефекту в техніці.

Тиск світла. Дослід Лебедева.

Атом та атомне ядро.

Дослід Резерфорда. Ядерна модель атома. Квантові постулати Бора. Випромінювання та поглинання світла атомом. Утворення лінійчастого спектра. Лазер.

Склад ядра атома. Ізотопи. Енергія зв'язку атомних ядер. Ядерні реакції. Поділ ядер урану. Ядерний реактор. Термоядерна реакція.

Радіоактивність. Альфа-, бета-, гамма- випромінювання. Методи реєстрації іонізуючого випромінювання.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ
Під час визначення рівня навчальних досягнень з фізики оцінюється:

- рівень володіння теоретичними знаннями;

- рівень умінь використовувати теоретичні знання під час розв'язування задач чи вправ різного типу (розрахункових, експериментальних, якісних, комбінованих тощо);

- рівень володіння практичними вміннями та навичками під час виконання лабораторних робіт, спостережень і фізичного практикуму.

Визначальним показником для оцінювання вміння розв'язувати задачі є їх складність, яка залежить від:

1) кількості правильних, послідовних, логічних кроків та операцій, здійснюваних учнем; такими кроками можна вважати вміння (здатність):

- усвідомити умову задачі;

- записати її у скороченому вигляді;

- зробити схему або малюнок (за потреби);

- виявити, яких даних не вистачає в умові задачі, та знайти їх у таблицях чи довідниках;

- виразити всі необхідні для розв'язку величини в одиницях СІ;

- скласти (у простих випадках - обрати) формулу для знаходження шуканої величини;

- виконати математичні дії й операції;

- здійснити обчислення числових значень невідомих величин;

- аналізувати і будувати графіки;

- користуватися методом розмінностей для перевірки правильності розв'язку задачі;

- оцінити одержаний результат та його реальність.

2) раціональності обраного способу розв'язування;

3) типу завдання (з одної або з різних тем (комбінованого), типового (за алгоритмом) або нестандартного).

НОРМАТИВИ ОЦІНЮВАННЯ
Кожний абітурієнт отримує індивідуальне завдання та бланки для відповідей.

Завдання складається з трьох рівнів, що відрізняються за складністю і відповідно оцінюються різною кількістю тестових балів.Завдання першого рівня

До тесту з фізики включено 16 завдань цього рівня (від №1 до №16), виконання яких оцінюватиметься в 0 або 2 тестових бали. 2 бали - якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

Завдання другого рівня

Рівень містить 8 завдань(від №17 до №24). Оцінка за правильну відповідь на завдання цього рівня - 4 бали., 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

Завдання третьго рівня

Рівень містить 6 завдань(від №24 до №30). Кожне завдання третьго рівня оцінюється максимально в 6 балів. Якщо учень провів логічну послідовність вибору фізичних формул і записав кінцевий розв'язок (кінцеву формулу) він отримує 4 бали; виконавши перевірку одиниць шуканої величини, провів математичне обчислення її значення отримує 6 балів.

Вимоги до оформлення розв'язку завдань третього рівня: • запис умови задачі в скороченому вигляді;

 • переведення одиниць фізичних величин в одиниці СІ (якщо цього потребує розв'язок);

 • грамотне виконання рисунка, графіка (якщо це необхідно для розв'язання задачі);

 • стисле пояснення методу розв'язування задачі з посиланням на закони, які використовуються;

 • розв'язання задачі в загальному вигляді, запис відповідних рівнянь, проведення необхідних математичних перетворень;

 • перевірка одиниць шуканих фізичних величин;

 • отримання відповіді, аналіз та оцінка вірогідності отриманих результатів.

Завдання оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Бар`яхтар В.Г.,Божинова Ф.Я., Кірюхін М.М., Кірюхіна О.О. Фізика. 10 кл.: Підруч. для загальноосвіт.навч. закл. – Х.:Видавництво «Ранок», 2011. – 320с

 2. Гончаренко С.У. Фізика: Підруч. для 9 кл. серед. загальноосв. шк..- К.: Освіта, 2002.

 3. Гончаренко С.У. Фізика: Підруч. для 10 кл. серед. загальноосв. шк..- К.: Освіта, 2002. – 319 с.

 4. Гончаренко С.У. Фізика: Підруч. для 11 кл. серед. загальноосв. шк..- К.: Освіта, 2002. – 319 с.

 5. Коршак Є.В. та ін. Фізика, 9 кл.: Підруч. для серед. загальноосвіт. шк. - К.: Перун, 2005. - 232 с.

 6. Коршак Є.В. та ін. Фізика, 10 кл.: Підруч. для серед. загальноосвіт. шк. - К.: Генеза, 2010. - 296 с.

 7. Коршак Є.В. та ін. Фізика, 11 кл.: Підруч. для серед. загальноосвіт. шк. - К.: Ірпінь, 2005. - 288 с..

 8. Гельфгат І.М. та ін. Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з фізики.

  Державна підсумкова атестація (ДПА) - випускні іспити, які складають випускники початкової (4 клас), основної (9 клас) та старшої (11 клас) школи, а також професійно-технічних і вищих навчальних закладів I–II рівнів акредитації в Україні.

  – Харків: Гімназія, 2003. – 80 с.

 9. Ґудзь В.В. та ін. Фізика: Посібник для підготовки та проведення тематичного оцінювання навчальних досягнень.10 кл. – Тернопіль: Мандрівець, 2002. – 64 с.

 10. Кирик Л.А. Фізика – 10. Різнорівневі самостійні та контрольні роботи. Харків: «Гімназія», 2002. – 192 с.

 11. Орлянський О.Ю. Фізика. Готуємось до тестування: Зб. задач для абітурієнтів / О.Ю. Орлянський, Р.С. Тутік. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац.ун-ту, 2006. – 232 с.

 12. Сиротюк В.Д., Баштовий В.І. Фізика 10 кл.-«Освіта»
1   2   3   4


Скачати 272.15 Kb.

 • Швидкість звуку
 • Гучність звуку
 • Передача електроенергії
 • 5 Квантова фізика. Елементи теорії відносності
 • КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ
 • НОРМАТИВИ ОЦІНЮВАННЯ
 • СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ