Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма додаткового випробування для вступу на освітньо-наукову (освітньо-професійну) програму підготовки магістра зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки за спеціалізацією «Інформаційні технології в біології та медицині»

Скачати 177.45 Kb.

Програма додаткового випробування для вступу на освітньо-наукову (освітньо-професійну) програму підготовки магістра зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки за спеціалізацією «Інформаційні технології в біології та медицині»
Скачати 177.45 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації15.04.2017
Розмір177.45 Kb.
ТипПротокол
  1   2   3

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»Факультет Біомедичної інженерії

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою

Факультету біомедичної інженерії

Протокол № _6__ від _27_ лютого 2017 р.

Біомедична інженерія (англ. biomedical engineering) - галузь науки і техніки, яка поєднує інженерно-технічні та медико-біологічні знання, засоби і методи для створення, вдосконалення і дослідження природних і штучних біологічних об’єктів, техніки, матеріалів і виробів медичного призначення, технологій і технічних систем діагностики, лікування, реабілітації і профілактики захворювань людини, а також програмного забезпечення та інформаційних технологій для вирішення прикладних і фундаментальних проблем біології і медицини.


Голова вченої ради _______ В.Б. Максименко
М.П.
ПРОГРАМА
додаткового випробування для вступу на

освітньо-наукову (освітньо-професійну) програму підготовки магістра

зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки

за спеціалізацією «Інформаційні технології в біології та медицині»


Програму ухвалено на засіданні методичної

комісії факультету біомедичної інженерії

Протокол № _5__ від _17_ лютого 2017 р.

Голова МКФ ___________ І.Ю. Карпюк

Програму рекомендовано кафедрою

біомедичної кібернетики

Протокол № _6__ від 09 лютого 2017 р.


Завідувач кафедри ___________ Є.А. Настенко

Київ – 2017


ВСТУП

Прийом на другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» за спеціалізацією «Інформаційні технології в біології та медицині» здійснюється на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» та освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра інших напрямів (при цьому бакалавру необхідно пройти додаткове вступне випробування).Мета додаткового вступного випробування – виявити достатність рівня вступника в області спеціальності, обраної для вступу.

Задачі - перевірити фундаментальні знання вступників з основ: алгоритмів; інтелектуальних інформаційних технологій та клієнт-серверних технології веб.

Додаткове вступне випробування проводиться з дисциплін • Теорія алгоритмів (2.04)

 • Веб-технології та веб-дизайн (3.1.6)

 • Методи та системи штучного інтелекту (3.1.

  Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

  Штучний інтелект Шту́чний інтеле́кт (англ. Artificial intelligence, AI) - розділ комп'ютерної лінгвістики та інформатики, що займається формалізацією проблем та завдань, які нагадують завдання, виконувані людиною.

  17)
  .

які є нормативними навчальними дисциплінами (цикл професійної і практичної підготовки та природничо-наукової підготовки) навчальної програми підготовки бакалавра за напрямом підготовки 6.

Практи́чна підгото́вка - обов’язковий компонент освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь.

050101 «Комп’ютерні науки» та ґрунтуються на базових навчальних дисциплінах відповідної програми підготовки («Вища математика», «Нечіткі моделі в медицині», «Основи анатомії та фізіології людини» тощо) і є основою для вивчення подальших дисциплін циклу професійної і практичної підготовки (з напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» - «Моделювання систем», «Системний аналіз»; зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» - «Біомедична кібернетика», «Методи та технології обчислювального інтелекту»).

Додаткове вступне випробування має вигляд іспиту, який проводиться письмово і триває 2 академічні години (90 хвилин) – без перерви).

Академі́чна годи́на - це мінімальна облікова одиниця навчального часу. Тривалість академічної години становить 40…45 хвилин. Дві академічні години утворюють пару академічних годин.

Екзаменаційний білет містить:

- два теоретичні питання однакової складності з навчальних дисциплін «Веб-технології та веб-дизайн» та «Методи та системи штучного інтелекту»;

Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.

- одне питання з провідної інформаційної дисципліни «Теорія алгоритмів»
  1   2   3


Скачати 177.45 Kb.

 • 3.1.6) Методи та системи штучного інтелекту