Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма додаткового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності

Скачати 134.17 Kb.

Програма додаткового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності
Скачати 134.17 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації28.05.2017
Розмір134.17 Kb.
ТипПрограма
  1   2


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний університет харчових технологій

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії,

ректор _____________ А.І.Українець

«30» березня 2017 р.
ПРОГРАМА
додаткового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності

151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

(спеціалізації: «Інтелектуальні комп’ютерні системи керування», «Комп’ютерні технології та програмування в автоматизованих системах управління»)
Схвалено Вченою радою факультету

автоматизації і комп’ютерних систем

Протокол № 8 від «24» березня 2017 р.

Голова Вченої ради факультету,

декан ______________А.В.Форсюк

Київ – 2017ЗМІСТ ДИСЦИПЛІН

1.

Автоматизо́вана систе́ма (АС) (англ. automated system) - сукупність керованого об'єкта й автоматичних керуючих пристроїв, у якій частину функцій керування виконує людина. АС являє собою організаційно-технічну систему, що забезпечує вироблення рішень на основі автоматизації інформаційних процесів у різних сферах діяльності (управління, проектування, виробництво тощо) або їх поєднаннях.

Метрологія, технологічні вимірювання та прилади

Основні поняття та визначення в метрології. Принципи і методи вимірювання. Міжнародна система одиниць (СІ) та її роль у міжнародному співробітництві. Похибки вимірювання фізичних величин: систематичні, випадкові, промахи, адаптивні, мультиплікативні, адитивні та ін. Засоби вимірювання та їх основні види. Похибки засобів вимірювання та їх класи. Основні властивості засобів вимірювання та їхні метрологічні характеристики.

Фізи́чна величи́на - властивість, спільна в якісному відношенні для багатьох фізичних об'єктів (фізичних систем, їхніх станів і процесів, що в них відбуваються) та індивідуальна в кількісному відношенні для кожного з них.

Метрологічні характеристики - це характеристики властивостей засобу вимірювань, які впливають на результат вимірювання. Для кожного типу засобу вимірювань встановлюють свої метрологічні характеристики.

Державна система приладів і засобів автоматизації. Системи дистанційних передач сигналів вимірювальної інформації.

Вимі́рювальна інформа́ція - інформація про вимірювані величини та залежності між ними у вигляді сукупності їх значень До вимірювальної інформації можуть також входити дані про похибку вимірювань, про число вимірювань тощо.

Вимірювальні та нормуючі перетворювачі.

Методи, засоби та принципи дії приладів для вимірювання: температури, тиску, рівня, витрати рідин, газів та сипких матеріалів, складу рідин, вологості, густини, в’язкості, концентрації, складу газових сумішів. Принцип дії и призначення безконтактних оптичних, індукційних і ємнісних датчиків положення.

Література: [1,5,10,11]
2. Теорія автоматичного керування

Поняття: автоматика, автоматизація, об’єкт управління, автоматиний регулятор.

Автомати́чне керува́ння (англ. automatic control) - виконання без безпосередньої участі людини певних впливів на об'єкт керування, необхідних і достатніх для одержання цілеспрямованого його функціювання із заданою точністю.

Параметрична схема. Типи змінних. Принципи регулювання «за збуренням», «за відхиленням», «комбіновані». Стабілізуюче, програмне і слідкуюче регулювання. Поняття стійкості АСР. Види перехідних процесів. Показники якості процесів регулювання. Властивості об’єктів управління: самовирівнювання, ємність, запізнення. Статичні і динамічні характеристики об’єкта регулювання. Крива розгону. Динамічні характеристики об’єкта регулювання – запізнення, постійна часу і коефіцієнт передачі.

Регулятори прямої дії. Закони регулювання П, ПІ, ПІД: передаточні функції, переваги і недоліки, застосування.

Література: [2,6,7,12]
3. Технічні засоби автоматизації

Класифікація і загальні характеристики локальних технічних засобів автоматизації.

Постійна часу - характеристика експоненціального процесу, що визначає час, через який амплітуда процесу впаде в «е» раз.

Зако́ни регулюва́ння (автоматика)- реалізуються регуляторами в системах автоматичного регулювання.

Передавальний коефіцієнт або Коефіцієнт передачі - відношення значення сигналу на виході деякої системи до відповідного вхідного сигналу.

Прилад При́лад (англ. device, apparatus, appliance; нім. Gerät n, Vorrichtung f, Einrichtung f) - технічна конструкція, що уможливлює виконання певного процесу і служить для визначених цілей (наприклад, для перетворення енергії, виконання певної механічної роботи, перетворення інформації), що має специфічну форму будови (часто є групою з'єднаних між собою частин, які утворюють функціональну цілісність) в залежності від виконуваних параметрів роботи та цільового призначення.

Уніфіковані сигнали. Історія розвитку мікропроцесорної техніки. Дайте визначення мікропроцесора і його структуру. Типи пам’яті. Системи числення. Основні логічні висловлювання. Основні властивості інтелектуальних датчиків і виконавчих механізмів. Види виконавчих механізмів і регулюючих органів.

Нормуючі перетворювачі. Електропневматичні перетворювачі. Пневмо-електричні перетворювачі. Електричні, пневматичні, гідравлічні виконавчі механізми. Вибір та розрахунок регулюючих органів.

Література: [5,8,9,10,11].
4. Проектування систем автоматизації

Склад і зміст проектної документації. Виконання схем автоматизації технологічних процесів.

Системою числення, або нумерацією, називається сукупність правил і знаків, за допомогою яких можна відобразити (кодувати) будь-яке невід'ємне число. До систем числення висуваються певні вимоги, серед яких найбільш важливими є вимоги однозначного кодування невід'ємних чисел 0, 1,… з деякої їх скінченної множини - діапазону Р за скінченне число кроків і можливості виконання щодо чисел арифметичних і логічних операцій. Крім того, системи числення розв'язують задачу нумерації, тобто ефективного переходу від зображень чисел до номерів, які в даному випадку повинні мати мінімальну кількість цифр. Від вдалого чи невдалого вибору системи числення залежить ефективність розв'язання зазначених задач і її використання на практиці.

Викона́вчий механі́зм (ВМ), Викона́вчий елеме́нт (рос. исполнительные элементы, англ. executive elements) - у системах автоматичного регулювання - пристрій, що безпосередньо здійснює механічне переміщення (чи поворот) регулюючого органу об'єкта управління і змінює його стан.

Прое́ктна документа́ція - затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об'єктів будівництва.

Автоматиза́ція технологі́чних проце́сів - використання енергії неживої природи в технологічному процесі або його складових частинах для їх виконання і керування ними без безпосередньої участі людей, що здійснюється з метою зменшення трудових затрат, покращення умов виробництва, підвищення обсягів випуску й якості продукції.

Зображення технологічного обладнання та комунікацій. Зображення технічних засобів автоматизації. Особливості виконання схем при застосування контролерів та комп’ютерів. Розгорнутий і спрощений способи виконання схем автоматизації. Позиційні позначення електротехнічних засобів автоматизації. Загальні вимоги до схем автоматизації.


Стадії проектування. Зміст та послідовність проектування, перед проектні та проектні роботи. Склад і зміст проектної документації. Характеристика основних розділів технічного проекту. Характеристика основних розділів робочої документації. Задачі розробки функціональних схем автоматизації. Виконання схем автоматизації технологічних процесів.

Робо́ча констру́кторська документа́ція або робо́чий прое́кт (англ. detailed design) - конструкторська документація, розроблена на основі технічного завдання чи проектної конструкторської документації, згідно з якою виготовляють, контролюють, приймають, постачають, експлуатують та ремонтують виріб.

Схе́ма автоматиза́ції - основний технічний документ, схема, що визначає структуру (ієрархію) пунктів контролю та керування, функції систем контролю і керування об'єкта, що автоматизується, оснащення систем автоматизації технічними засобами: приладами та засобами автоматизації, щитами, пультами, обчислювальною технікою тощо

Техні́чний прое́кт - стадія розробки виробу і проектна конструкторська документація, яка містить остаточне технічне рішення і дає повне уявлення про будову розроблюваного виробу або стадія створення автоматизованої системи.

Проектува́ння - процес створення проекту, прототипу, прообразу майбутнього об'єкта, стану та способів його виготовлення. У проектуванні застосовують системний підхід, який полягає у встановлені структури системи, типу зв'язків, визначені атрибутів, аналізуванні впливів зовнішнього середовища.

Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.

Вибір технічних засобів при проектуванні схем автоматизації. Вибір засобів реалізації керувальних дій. Вибір засобів отримання інформації про стан об’єкту. Загальні принципи побудови принципових схем. Схеми керування, їх призначення і класифікація. Схеми сигналізації, їх призначення і класифікація. Схеми живлення. Проектування схем сигналізації. Складання алгоритму роботи схеми. Особливості реалізації мікропроцесорних схем сигналізації. Проектування схем управління. Розробка структурної схеми управління.

Принципо́ва схе́ма - схема, що визначає повний склад елементів і зв'язків між ними і, як правило, дає детальне уявлення про принципи роботи виробу (установки).

Отримання да́них (англ. Data Mining) - виявлення прихованих закономірностей або взаємозв'язків між змінними у великих масивах необроблених даних. Зазвичай поділяють на задачі класифікації, моделювання та прогнозування.

Структу́рна схе́ма - схема, яка визначає основні функціональні частини виробу, їх взаємозв'язки та призначення. Під функціональною частиною розуміють складову частину схеми: елемент, пристрій, функціональну групу, функціональну ланку.

Перехід до принципової схеми. Принципові схеми живлення. Монтаж та експлуатація систем автоматизації.
Література: [3,4,10,11,12].

ПЕРЕЛІК Питань для проведення доодаткового вступного випробування, в т.ч. у формі співбесіди


 1. Засоби вимірювання та їх основні види. Основні властивості засобів вимірювання та їхні метрологічні характеристики.

 2. Системи дистанційних передач сигналів вимірювальної інформації. Вимірювальні перетворювачі.

  Вимі́рювальний перетво́рювач - вимірювальний пристрій, призначений для формування на своєму виході сигналу, що функціонально зв'язаний із сигналом вимірюваної інформації на вході у формі, зручній для передачі, подальшого перетворення, обробки та збереження. 3. Прилади для вимірювання температури.

 4. Прилади для вимірювання тиску.

 5. Прилади вимірювання кількості та витрати.

 6. Прилади та методи вимірювання рівня.

 7. Методи та засоби контролю властивостей та складу рідин i газів.

 8. Густиноміри, принцип їх роботи, класифікація.

 9. Вологоміри, принцип їх роботи, класифікація.

 10. Автоматичні рефрактометри. Призначення. Принцип дії.

 11. Автоматичні терези, дозатори, лічильники готової продукції.

  Гото́ва проду́кція - продукція (товар), вироблена з використанням давальницької сировини (крім тієї частини, що використовується для проведення розрахунків за її переробку) і визначена як кінцева у контракті між замовником і виконавцем. 12. Газоаналізатори.

 13. Кондуктометричні концентратоміри, їх переваги та недоліки.

 14. Принцип дії и призначення безконтактних оптичних датчиків положення.

 15. Вимірювання каламутності (нефелометри).

 16. Розкрийте поняття: автоматика, автоматизація, об’єкт управління, автоматичний регулятор.

  Автомати́чний регуля́тор - у системах автоматичного регулювання (САР) - пристрій, що виробляє керуючий сигнал для зміни (регулювання) вихідного параметра. 17. Типи змінних. Параметрична схема.

 18. Принципи регулювання «за збуренням».

 19. Принципи регулювання «за відхиленням».

 20. Комбінований принцип регулювання.

 21. Визначення динамічних властивостей об'єкта з кривої розгону.

 22. Стійкість, критерії стійкості, запас стійкості.

 23. Особливості застосування П-закону регулювання. Навести передаточну функцію П-регулятора, переваги і недоліки.

 24. Особливості застосування ПІ-закону регулювання. Навести передаточну функцію ПІ-регулятора, переваги і недоліки.

 25. Особливості застосування ПІД-закону регулювання. Навести передаточну функцію ПІД-регулятора, переваги і недоліки.

 26. Визначення якості регулювання з перехідних процесів.

 27. Загальні характеристики локальних технічних засобів автоматизації.

 28. Особливості підключення датчиків: підключення термоперетворювачів опору, підключення термопар, підключення датчиків з уніфікованим вихідним сигналом струму або напруги.

 29. Обробка вхідного сигналу. Корекція «зсув характеристики»; Корекція «нахил характеристики». Цифрова фільтрація вимірювань: глибина фільтра;

  Цифрови́й фільтр - поняття в електроніці, будь-який фільтр, що обробляє цифровий сигнал з метою відокремлення та/або придушення певних частотних складових цього сигналу. На відміну від цифрового, аналоговий фільтр має справу з аналоговим сигналом, його властивості недискретні, відповідно, передаточна функція залежить від внутрішніх властивостей його складових елементів.

  постійна часу фільтра. Обчислення додаткових величин

 30. Нормуючі перетворювачі. Гальванічні розв’язки. Розмножувачі сигналів. Основні типи, схеми, принцип дії.

 31. Електропневматичні перетворювачі. Основні типи, схеми, принцип дії.

 32. Пневмо-електричні перетворювачі. Основні типи, схеми, принцип дії.

 33. Класифікація виконавчих механізмів. Загальні вимоги до них. Електричні, пневматичні, гідравлічні виконавчі механізми.

 34. Електричні виконавчі механізми. Одно-, багатооборотні. Принцип дії. Схеми. Галузь застосування.

 35. Пневматичні виконавчі механізми. Мембранні, поршневі. Принцип дії. Схеми, класифікація. Галузь застосування. Особливості конструкцій.

 36. Вибір та розрахунок регулюючих органів. Класифікація регулюючих органів (РО). Основні поняття, методика розрахунку.

 37. Системи числення: десяткова, двійкова, шіснадцяткова. Перевід із однієї системи числення в іншу.

 38. Стадії проектування. Види та перелік документів.

 39. Склад і зміст проектної документації.

 40. Стадія "Технічне завдання" та оформлення ТЗ на автоматизовану систему.

 41. Стадія "Технічний проект" та комплектність документів.

 42. Стадія "Робоча документація" та комплектність документів.

 43. Використання стандартів при проектуванні систем автоматизації.

 44. Функціональні схеми. Схема автоматизації.

 45. Зображення на схемі автоматизації первинних перетворювачів, проміжних перетворювачів, вторинних приладів, встановлених на щиті.

 46. Зображення на схемі автоматизації виконавчих механізмів та регулюючих органів.

 47. Вибір технічних засобів при проектуванні схем автоматизації. Вибір мікропроцесорних контролерів та засобів реалізації керувальних дій.

 48. Принципові схеми вимірювання, керування, сигналізації.

 49. Принципові схеми живлення.

 50. Структурні схеми.

 51. Особливості проектування систем автоматизації з мікропроцесорними засобами.

 52. Виконання схем з’єднань та підключень..


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ

на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра з додаткового вступного випробування зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

(спеціалізації: «Інтелектуальні комп’ютерні системи керування», «Комп’ютерні технології та програмування в автоматизованих системах управління»)
Фахове вступне випробування оцінюється за стобальною шкалою. Загальний бал визначається як середньоарифметичне балів за окремі складові завдання. Округлення до цілого проводиться за математичними правилами округлення.

Знання вступника по окремих складових завданнях оцінюються так:0 балів – вступник не дав відповідь на складову завдання або не має уявлення про об’єкт вивчення (питання).

10 балів – вступник має нечіткі уявлення про об’єкт вивчення (питання), не може відтворити основні поняття.

20 балів – вступник має часткове уявлення про об’єкт вивчення, фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу, але при цьому не може навести деякі елементарні основні визначення.

30 балів – вступник має уявлення про об’єкт вивчення, фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу, може навести деякі елементарні основні визначення, виявляє часткову здатність елементарно викласти думку.

40 балів – вступник має уявлення про об’єкт вивчення, фрагментарно відтворює значну частину навчального матеріалу, може навести деякі елементарні основні визначення, виявляє здатність викласти думку на рівні елементарних понять.

50 балів – вступник має уявлення про об’єкт вивчення, відтворює менше половини навчального матеріалу, може навести деякі елементарні основні визначення, виявляє здатність елементарно викласти думку.

60 балів – вступник знає (відтворює) приблизно половину навчального матеріалу, знає тільки основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, але допускає незначні помилки, може за зразком повторити відповідну операцію.

65 балів – вступник знає (відтворює) приблизно половину навчального матеріалу, знає тільки основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, але допускає незначні помилки. Але не вміє самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. У відповіді може бути порушена послідовність викладення навчального матеріалу, можуть бути помилки у формулюванні складних теоретичних положень.

70 балів – вступник знає і розуміє більше половини навчального матеріалу, знає основні положення, визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, може частково самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. У відповіді немає порушень в послідовності, але можуть бути помилки у формулюванні складних теоретичних положень.

75 балів – вступник правильно та логічно відтворює навчальний матеріал, знає основні та допоміжні визначення, їх зміст та може дати їм пояснення, може самостійно аналізувати, узагальнювати та робити висновки, вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Але відповідь має деякі незначні неточності.

80 балів – вступник правильно та логічно відтворює навчальний матеріал, знає основні та допоміжні визначення та поняття, їх зміст, може дати їм пояснення, може встановлювати найсуттєвіші зв’язки між явищами, фактами. Може самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Відповідь виконана у повному обсязі і логічно побудована. У відповіді відчуваються необхідні навички та вміння при рішенні практичних питань.

85 балів – вступник вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує отримані знання в дещо змінених ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. У відповіді відчуваються необхідні навички при вирішенні практичних завдань.

90 балів – вступник володіє глибокими і міцними знаннями, застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Критично оцінює окремі нові факти і явища.

95 балів – вступник володіє глибокими і міцними знаннями, застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію. Критично оцінює окремі нові факти і явища, ідеї, виявляє особисту позицію щодо них. Суттєвим моментом відповіді вступника повинен бути зв’язок теорії з практикою, вміння застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних завдань.

100 балів – вступник володіє глибокими, міцними, узагальненими, дієвими знаннями предмету, виявляє неординарні творчі здібності, аргументовано застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, може самостійно ставити та розв’язувати проблеми. Переконливо аргументує особисту позицію, узгоджуючи її з отриманими знаннями та загальними цінностями, розвиває свої обдарування та нахили.
Особи, рівень знань яких оцінений нижче як 60 балів, до участі у конкурсі для зарахування на навчання не допускаються.
Програма фахового вступного випробування та критерії оцінювання знань розроблені фаховою атестаційною комісією.
Голова фахової атестаційної комісії А.П.Ладанюк

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ

на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра з додаткового вступного випробування зі спеціальності151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

(спеціалізації: «Інтелектуальні комп’ютерні системи керування», «Комп’ютерні технології та програмування в автоматизованих системах управління»),

що проводиться у формі співбесіди для категорій вступників, яким таке право надано згідно Правил прийому до НУХТ у 2017 році
Мета випробування:

• визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

• перевірити вміння вступників застосовувати набуті знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов'язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці бакалавра.

На випробуванні вступнику пропонується відповісти на питання за програмою вступного випробування.

Знання вступника оцінюються за обсягом і якістю наданих ним відповідей такими оцінками: «п’ять», «чотири», «три», «два»;

Оцінку “п’ять” отримує вступник, який виявив систематичне і глибоке знання програмного матеріалу, вміння вільно виконувати завдання, передбачене програмою; засвоїв основну і знайомий з допоміжною літературою, рекомендованою програмою. Оцінка “п’ять”, як правило, виставляється вступникам, які засвоїли взаємозв’язок основних понять програмних дисциплін в контексті їх значення для фаху, що здобувається; які виявили творчі здібності у розумінні, викладенні і використанні програмного матеріалу. Можливі незначні одна-дві помилки у розкритті другорядних питань, що не призводять до помилкових висновків.

Оцінку “добре” рівень отримує вступник, який виявив знання основного програмного матеріалу в обсязі, необхідному для навчання з фаху; який справляється з виконанням завдань, передбачених програмою; знайомий з основною літературою, рекомендованою програмою. Оцінку “добре” як правило, виставляється вступникам, які допустилися непринципових похибок при виконанні екзаменаційних завдань.

Оцінка «Три» виставляється, у разі: засвоєння програмного матеріалу, але без необхідної глибини, припущення неточностей, недостатньо правильних і чітких формулювань; нечіткого орієнтування в методології складання і вирішення технічних розрахунків.

Вступник знає (відтворює) приблизно половину навчального матеріалу, знає тільки основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, але допускає незначні помилки.

Оцінку «Два» отримує вступник, який виявив знання з основного навчально-програмного матеріалу не в повній мірі, допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань. Оцінка «Два» виставляється вступникам, які неспроможні навчатися без додаткових занять з дисциплін програми.Особи, рівень знань яких оцінений оцінкою «Два», до участі в конкурсі для зарахування за цими результатами не допускаються.
Голова комісії з проведення співбесіди А.П.Ладанюк
  1   2


Скачати 134.17 Kb.

 • 2. Теорія автоматичного керування
 • 3. Технічні засоби автоматизації
 • Системи числення
 • 4. Проектування систем автоматизації
 • ПЕРЕЛІК Питань для проведення доодаткового вступного випробування, в т.ч. у формі співбесіди
 • Вимірювальні перетворювачі
 • КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ
 • Особи, рівень знань яких оцінений нижче як 60 балів, до участі у конкурсі для зарахування на навчання не допускаються.
 • «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
 • «п’ять», «чотири», «три», «два»;
 • Особи, рівень знань яких оцінений оцінкою «Два», до участі в конкурсі для зарахування за цими результатами не допускаються.