Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма економічного І соціального розвитку

Програма економічного І соціального розвитку
Сторінка1/11
Дата конвертації07.06.2017
Розмір1.3 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Додаток

до рішення Київрадивід _______________№_______
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ ТА ІНВЕСТИЦІЙ

ПРОГРАМА

економічного і соціального розвитку м.
Соціальне забезпечення (соціальний захист) - система суспільно-економічних заходів, спрямованих на матеріальне забезпечення населення від соціальних ризиків (хвороба, інвалідність, старість, втрата годувальника, безробіття, нещасний випадок на виробництві тощо).
Ки́ївська міська́ ра́да - адміністративно-територіальна одиниця та орган місцевого самоврядування міста Києва. Депутати Київської міської ради обираються на виборах місцевих органів влади за пропорційною системою голосування.
 Києва


на 2014 рік

Київ – 2014


ЗМІСТ
ВступІ. Аналіз стану та тенденцій соціально-економічного розвитку м. Києва

5

ІІ. Цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку м. Києва
на 2014 рік……………………………………………………………………...


27

ІІІ. Основні завдання та заходи соціально-економічного розвитку м. Києва на 2014 рік…………………………………………………………..

34

3.1. Ресурсне забезпечення розвитку міста……………………………………..

34

3.1.1. Бюджетно-фінансова політика……………………………………………

34

3.1.2. Підвищення рівня конкурентоспроможності промислового
комплексу м. Києва……………………….……...……………….............

35

3.1.3. Інвестиційна політика……………………………………………………..

37

3.1.4. Підвищення ефективності управління комунальним майном
територіальної громади м. Києва…………………………..…………….

39

3.1.5. Територіальний розвиток міста та регулювання земельних відносин…

40

3.1.6. Розвиток споживчого ринку………………………………………………

42

3.1.7. Підтримка розвитку підприємництва та покращення
бізнес-середовища………………………………..……….……………….

43

3.1.8. Реформування системи надання адміністративних послуг……………..

45

3.1.9. Розвиток індустрії туризму………………………………………………..

47

3.2. Модернізація та розвиток міської інфраструктури………………………

49

3.2.1. Транспорт і транспортна інфраструктура………………… ……………

49

3.2.2. Розвиток та реформування житлово-комунального господарства……..

50

3.2.3. Житлова політика………………………………………………………….

52

3.2.4. Підвищення енергоефективності…………………………………………

54

3.3. Реформування соціальної сфери та удосконалення соціального
захисту киян…………………………………………………………………...


55

3.3.1. Демографічний розвиток, підтримка дітей, сім’ї та молоді…………….

55

3.3.2. Розвиток ринку праці та підвищення рівня доходів населення………...

57

3.3.3. Підвищення ефективності соціального захисту киян…………………...

59

3.3.4. Реформування системи охорони здоров'я, забезпечення доступності
якісних медичних послуг………………………………………………..

60

3.3.5. Підвищення стандартів у сфері освіти…………………………………...

62

3.3.6. Задоволення культурних потреб та охорона культурної спадщини…...

63

3.3.7. Розвиток фізичної культури та спорту.…………………………………..

64

3.4. Охорона навколишнього природного середовища та техногенна
безпека киян…………………………………………………………………...


66

3.5. Міжнародне співробітництво, зовнішньоекономічна діяльність………

68

ІV. Результати виконання завдань соціально-економічного розвитку
у 2014 році……………………………………………………………………...


70

Список скорочень…………………………………………………………………..

73

Додатки
Додаток 1. Основні показники соціально-економічного розвитку м. Києва
Додаток 2. Перелік міських цільових програм, що передбачаються до
реалізації у 2014 році з використанням коштів бюджету міста

Києва

Додаток 3. Розподіл асигнувань на фінансування капітальних вкладень
на 2014 рік

ВСТУП

Програма економічного і соціального розвитку м. Києва на 2014 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про столицю України – місто-герой Київ», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року, Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року та інших комплексних і галузевих загальнодержавних та міських цільових програм.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

В основу Програми покладені ключові положення Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», Програми економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України у 2013 році».

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
Послання Президента України - звернення глави держави Україна до народу або до Парламенту, в якому викладено позицію Президента з основних напрямів внутрішньої та зовнішньої політики, або інформацію про важливі рішення, прийняті ним відповідно до його конституційних повноважень.

На підставі оцінки ресурсного потенціалу Києва, тенденцій соціально-економічного розвитку міста Києва у 2013 році та попередніх роках, наявних проблем і можливих ризиків у Програмі визначено пріоритети, оперативні цілі, завдання та заходи економічної та соціальної політики міської влади на 2014 рік, які спрямовані на підвищення конкурентоспроможності економіки міста на основі інноваційно-інвестиційної складової, забезпечення якісного та безпечного середовища життєдіяльності населення м.

Соціа́льна полі́тика - комплекс заходів державного та недержавного характеру, спрямованих на виявлення, задоволення і узгодження потреб та інтересів громадян, соціальних груп, територіальних громад.
Життєдіяльність - сукупність процесів, які відбуваються у живому організмі, слугують підтримці в ньому життя та є проявами життя. Для життєдіяльності характерний обмін речовин.
 Києва, а також критерії ефективності її реалізації.

Враховуючи, що обмеженість бюджетних коштів не дозволяє в повній мірі вирішити ключові проблеми м.

Державні кошти - це кошти, що належать державі; ширше - публічні кошти.
 Києва, Програма передбачає концентрацію ресурсів на реалізацію низки інфраструктурних проектів, вкрай необхідних для міста, а також виконання заходів, спрямованих на підвищення якості освіти і медичного обслуговування, рівня соціального захисту киян, реформування житлово-комунального господарства, подальше поліпшення інвестиційного клімату та застосування інноваційних механізмів управління містом.

Структура Програми враховує вимоги «Типової структури програми економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, області, району, міста на короткостроковий період», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2003 № 621.

Терап́ія (синонім: лікування) - процес, бажаною (але не завжди досяжною) метою якого є полегшення, зняття чи усунення симптомів (компенсація, купірування) і проявів того чи іншого захворювання, патологічного стану чи іншого порушення життєдіяльності, нормалізація порушених процесів життєдіяльності і одужання, відновлення здоров'я (санація).
Автоно́мія (грец. αυτος - «сам» і грец. νομος - «закон») - 1) наявна міра незалежності будь-якого явища від зовнішньої причини його зумовленості; 2) в етиці - стадія морального розвитку особистості, яка характеризується здатністю самостійно створювати або вибирати моральні правила для свого життя і поведінки; здатність людини як суб'єкта етичного відношення до самовизначення на основі власного світогляду, “власного законодавства”.
Реформува́ння житло́во-комуна́льного господа́рства - формування нових організаційно-правових форм, зміна економічних відносин, перетворення законодавчої та нормативної бази, технічне переоснащення та модернізація у житлово-комунальному господарстві України з метою підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів.
Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.

Заходи Програми узгоджені з бюджетом м. Києва на 2014 рік та фінансуються за рахунок коштів міського бюджету, субвенцій з державного бюджету, коштів підприємств, міжнародних фінансових організацій та інвесторів.

Місце́вий бюдже́т - бюджет адміністративно-територіальної одиниці - області, району, міста, селища, села, затверджений відповідною радою. Місцевий бюджет області об'єднує обласний бюджет, бюджет районів і міст обласного підпорядкування.

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни та доповнення до Програми затверджуються Київською міською радою за погодженням постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

Для оцінки повноти та якості реалізації програмних завдань і заходів виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) здійснюватиметься щоквартальний моніторинг виконання Програми.

І. АНАЛІЗ СТАНУ ТА ТЕНДЕНЦІЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ м. КИЄВА
Економічні процеси, що відбувались в м. Києві у 2013 році, характеризуються нестійкою динамікою та сповільненням темпів економічного зростання.

На загальну економічну ситуацію в місті негативно впливає несприятлива зовнішньоекономічна кон’юнктура та ризики з боку зовнішніх факторів (відновлення рецесійних тенденцій в окремих європейських країнах;

Економі́чне зроста́ння - збільшення обсягу виробленої продукції в порівнянні з минулим роком, збільшення її реальної (корегованої на інфляцію) вартості.
Євро́па (іноді Евро́па) - частина світу в Північній півкулі.
погіршення зовнішньоекономічної кон’юнктури; згортання іноземними компаніями інвестиційних планів або перенесення термінів їх реалізації на майбутній період; дефіцит зовнішнього фінансування та звуження можливостей доступу до міжнародних ринків капіталу).

Незважаючи на погіршення зовнішніх умов, проведення системних економічних реформ, реалізацію комплексу заходів, спрямованих на підвищення стійкості вітчизняної економіки та фінансової системи, стимулювання внутрішнього інвестиційного попиту разом із підтримкою споживчого попиту за рахунок проведення виваженої соціальної політики, зниження інфляційного тиску та підвищення доходів населення, модернізацію та розбудову інфраструктури, дерегуляцію підприємницької діяльності та спрощення процедур започаткування бізнесу дозволило максимально ефективно задіяти внутрішні фактори економічного розвитку та утримати тенденції економічного зростання у 2012-2013 роках.

Фіна́нсова систе́ма - це сукупність урегульованих фінансово-правовими нормами окремих ланок фінансових відносин і фінансових установ, за допомогою яких держава формує, розподіляє і використовує централізовані і децентралізовані грошові фонди.
Економічний розвиток - поняття економічної науки, що позначає перехід від одного етапу економіки до іншого, при якому в новому періоді не тільки збільшується виробництво тих самих товарів і послуг, що вже вироблялися раніше, а має місце й виробництво нових товарів і послуг з використанням нових технологій порівняно з попереднім періодом.
Капіталі́зм - суспільний лад, економічна система виробництва та розподілу, заснована на принципах приватної власності, особистої ініціативності, раціональності та ефективності використання наявних ресурсів, максимізації прибутку (капіталу).

Валова додана вартість

У 2012 році спостерігалось закріплення позитивної динаміки розвитку економіки міста, започаткованої у попередньому році. За попередніми даними, обсяг валового регіонального продукту м. Києва у 2012 році (у фактичних цінах) склав 252 млрд грн, що на 2,7% більше, ніж у 2011 році, у розрахунку на одну особу зріс на 11,7% і становив 89,1 тис. грн.Реальне зростання валової доданої вартості у 2012 році відбулось на 2,7%, номінальні обсяги у фактичних цінах склали 237 млрд грн.

Частка міста Києва у загальному обсязі ВВП України є найбільшою серед регіонів України та становила 18,0%.

Основними факторами росту виступили:
 • розширення інвестиційного попиту (приріст капітальних інвестицій становив 2,4%) та споживчого попиту в умовах зростання реальної заробітної плати штатних працівників на 12,5% порівняно з попереднім роком, що стимулювало зростання випуску товарів та послуг;
  Капіта́льні вкла́дення - частина інвестицій, спрямована на відтворення основних засобів виробничого і не виробничого призначення, на створення нових, реконструкцію і розвиток наявних основних засобів, включаючи об'єкти соціальної сфери.


 • активізація зовнішньоекономічної діяльності та зростання експорту на 40,9%;

 • зростання обсягів реалізованих послуг на 18,6%;

 • зростання обороту роздрібної торгівлі на 14,9%.

В структурі ВДВ питома вага сфери послуг склала 90,1%, що відповідає світовим тенденціям розвитку столичних міст, частка матеріального виробництва - 9,9%.
Відповідно до Закону України від 16 квітня 1991 року «Про зовнішньоекономічну діяльність», зовнішньоекономі́чна дія́льність - діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами (п.8 ст. 1)
Матеріа́льне виробни́цтво - виробництво, безпосередньо пов'язане з виготовленням різапсу матеріальних цінностей або з наданням матеріальних послуг: перевезення вантажів, виконання будівельних, монтажних, земельних, ремонтних робіт.
Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
Ро́здрібна торгі́вля або рите́йл (від англ. retail - «роздрібний, в роздріб») - тип торгівлі товарами, а також виконання певних послуг, направлених на покупця, яким є кінцевий споживач, фізична чи юридична особа.
Трети́нний се́ктор еконо́міки або сфера послуг - один із трьох секторів економіки в рамках гіпотези трьох секторів, який включає економічну діяльність, пов'язану з послугами.

Найбільша частка у структурі ВДВ у 2012 році припадала на такі види економічної діяльності: • торгівля;
  Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.
  ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку – 28,5%;

 • операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємствам – 21%;

 • фінансова діяльність – 12%;

 • діяльність транспорту та зв'язку – 12,7%;

 • промисловість – 6,1%.

Реалізація системних економічних реформ, спрямованих на підтримку основних секторів економіки, активізацію процесів модернізації інфраструктури, стимулювання внутрішнього інвестиційного та споживчого попиту населення, поліпшення бізнес-клімату й створення сприятливих умов для надходження інвестицій сприяє закріпленню позитивних тенденцій економічного розвитку у 2013 році.
Існує декілька різних способів розподілу економіки на сектори - за історичним розвитком, за гіпотезою трьох або чотирьох секторів економіки, або за належністю до державного, приватного чи неприбуткового сектору.

З урахуванням зазначеного очікується зростання валового регіонального продукту у 2013 році на 1,5% до 280 млрд грн, ВДВ - на 1,5% до 265 млрд грн.

Найбільший внесок у формування номінальних обсягів ВДВ забезпечуватимуть такі види економічної діяльності: торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку – 28,1%; операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємствам – 21,1%; діяльність транспорту та зв'язку – 12,8%; фінансова діяльність – 12,2%.
Валовий регіональний продукт м. Києва


Найменування показника

Одиниці виміру

2011

2012

2013

Валовий регіональний продукт
у фактичних цінах

млрд грн

223,8

252

280

У розрахунку на одну особу

тис. грн

79,7

89,1

98,2

Частка міста у загальному обсязі ВВП

%

17,2

18,0

18,2

Індекс фізичного обсягу ВРП,

у цінах попереднього року%

100,7

102,7

101,5

Валова додана вартість
у фактичних цінах

млрд грн

210,2

237

265

У розрахунку на одну особу

тис. грн

74,9

83,8

92,9

Індекс фізичного обсягу ВДВ,

у цінах попереднього року%

100,1

102,7

101,5

Частка міста в загальному обсязі ВДВ України

%

18

18,4

18,6

У 2013 році за обсягами ВДВ в розрахунку на душу населення (92,9 тис. грн) м. Київ продовжуватиме займати лідируюче положення серед регіонів України та матиме найбільшу частку - 18,6% у загальному обсязі валової доданої вартості України.

Україна - унітарна держава, регіонами якої є 24 області, 1 автономна республіка (АР Крим) і 2 міста зі спеціальним статусом: Київ і Севастополь.
Валова додана вартість - різниця між випуском товарів і проміжним споживанням, що зазвичай визначається в цінах виробників.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11 • Вступ І. Аналіз стану та тенденцій соціально-економічного розвитку м. Києва
 • ІІ. Цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку м. Києва на 2014 рік……………………………………………………………………...
 • ІІІ. Основні завдання та заходи соціально-економічного розвитку м. Києва на 2014 рік…………………………………………………………..
 • 3.1. Ресурсне забезпечення розвитку міста……………………………………..
 • 3.2. Модернізація та розвиток міської інфраструктури………………………
 • 3.3. Реформування соціальної сфери та удосконалення соціального захисту киян…………………………………………………………………...
 • 3.4. Охорона навколишнього природного середовища та техногенна безпека киян…………………………………………………………………...
 • 3.5. Міжнародне співробітництво, зовнішньоекономічна діяльність………
 • ВСТУП
 • Послання Президента України
 • Автономної Республіки
 • І. АНАЛІЗ СТАНУ ТА ТЕНДЕНЦІЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ м. КИЄВА
 • Валовий регіональний продукт м. Києва