Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма економічного І соціального розвитку

Програма економічного І соціального розвитку
Сторінка2/11
Дата конвертації07.06.2017
Розмір1.3 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Підвищення рівня конкурентоспроможності промислового комплексу міста Києва

Промислове виробництво є однією із основних сфер економічної діяльності, що забезпечує зайнятість 11,9% працездатного населення, здійснює внесок на рівні 12,5% у формування доходної частини загального фонду бюджету міста Києва.

Промисло́вість - технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг.

У 2012 році спостерігалось сповільнення індексу промислового виробництва у м. Києві до 95,9% порівняно з попереднім роком (по Україні – 98,2%).

Приріст забезпечили наступні види промислової діяльності: • легка промисловість – на 19,7%;

 • целюлозно-паперове виробництво, видавнича діяльність – на 2,9%.

 • Зменшення обсягів виробництва відбулось на підприємствах деревообробної промисловості – на 25,2%, металургійної – на 12,9%, хімічної - на 5,5%, харчової - на 2,5%, що обумовлено:

 • недостатньою конкурентоспроможністю товарів київських виробників та нездатністю витіснити іноземних конкурентів та їх продукцію з внутрішнього ринку;
  Видавни́ча спра́ва - сфера суспільних відносин, що поєднує в собі організаційно-творчу та виробничо-господарську діяльність юридичних і фізичних осіб, зайнятих створенням, виготовленням і розповсюдженням видавничої продукції.
  Деревообробна промисловість - галузь лісової промисловості, що здійснює механічну і хіміко-механічну обробку і переробку деревини і що використовує як сировину для свого виробництва різні лісоматеріали.


 • несприятливою зовнішньоекономічною кон’юнктурою, яка характеризується зменшенням попиту та низхідною ціновою динамікою на продукцію вітчизняних виробників на зовнішньому ринку;

 • насиченням внутрішнього ринку імпортованими товарами внаслідок неконтрольованих ввезень на внутрішній ринок неякісної продукції іноземного походження без обкладання відповідними податками, що обумовлює низьку ціну її реалізації порівняно з продукцією вітчизняного виробництва;

 • подорожчанням енергетичних ресурсів, сировини та допоміжних матеріалів, а також високою енерго- та ресурсоємністю промислових виробництв;
  Приро́дні енергети́чні ресу́рси - гідроенергія, геотермальна, ядерна, сонячна енергія, вітроенергія, енергія морських припливів і відливів, енергія біомаси та енергія, вироблена іншими нетрадиційними джерелами.


 • зношеністю обладнання та відсутністю обігових коштів для розвитку, придбання нових машин та сучасних матеріалів;

 • стриманою кредитною політикою банківських установ і підвищеними вимогами до потенційних позичальників.

Обсяг реалізованої промислової продукції за 2012 рік становив 53 млрд грн (4,7% загальних обсягів по країні), у розрахунку на одну особу - 18,9 тис. грн, що на 11,8% більше у порівнянні з попереднім роком.

Фінансово-господарська діяльність підприємств промислового комплексу м. Києва відбувається у 2013 році під негативним впливом високого рівня витратності виробництва у зв’язку зі зростанням цін на енергоносії, сировину, а також використання застарілих потужностей і технологій та незначних обсягів інвестування на нововведення, що негативно позначається на конкурентоспроможності промислової продукції та розвитку промисловості м. Києва.

Зменшення попиту на промислову продукцію внаслідок зниження ділової активності партнерів та погіршення зовнішньої позиції основних київських експортерів на світових ринках збуту зумовили скорочення промислового виробництва в 2013 році на 10,4% у наступних сферах промислової діяльності:


 • виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів на 14,2%;

 • виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції на 6,9%;

 • виробництво хімічних речовин і хімічної продукції на 11,1%;
  Ї́жа - все, що споживає людина й інші живі істоти для підтримки життя; харчі. Речовини, що їх організм отримує з навколишнього середовища, є для нього будівельним матеріалом і джерелом енергії.
  Тютюно́ві ви́роби - поняття, яким на споживчому ринку окреслюють регулярно обновлювані асортименти наступних типів виробів з тютюну: сигарети (овальні, круглі, з фільтром, без фільтра); цигарки; сигари й сигарили (ручні, машинні, з різаного тютюну й з аркуша, з натуральним покривом і покривом з відновленого тютюну); люльковий; нюхальний; смоктальний; жувальний тютюн; тютюн для самокруток; тютюнова суміш для кальянів; тютюновий пил, тютюнові есенції і екстракти, промислові замінники тютюну: тютюнові відходи, тютюн «гомогенізований» або «відновлений», тютюнові листи та інші вироби з тютюну чи його замінників для куріння, нюхання, смоктання чи жування. В цілому, доповнюється непопулярними в Україні тютюновими виробами, як біді, насвай і т.д. і поділяються на дві основні групи - димові (включає в себе люльковий, сигарний (сигариловий), сигаретний, самокруточний тютюни та тютюн для біді) і бездимові (жувальний, нюхальний, смоктальний, снюс та насвай) в залежності від способу застосування.
  Речовина́ - вид матерії, яка характеризується масою та складається з елементарних частинок (електронів, протонів, нейтронів, мезонів тощо). Характерною властивістю таких частинок є відмінні від нуля баріонний заряд або лептонний заряд.


 • металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устаткування на 12,4%;

 • машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування на 16,9%.

Зростання індексу промислового виробництва спостерігалось у сферах: виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів на 8,4%; виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність на 2,9%.
Ліка́рські за́соби (лікувальні препарати, ліки, медикаменти) - речовини або суміші речовин, що вживають для профілактики, діагностики, лікування захворювань, запобігання вагітності, усунення болю; отримані з крові, плазми крові, органів і тканин людини або тварин, рослин, мінералів, хімічного синтезу (фармацевтичні засоби, ліки або медикаменти) або із застосуванням біотехнологій (вакцини).
Полігра́фія (від полі - багато; графо - пишу) - галузь техніки, сукупність технічних засобів для множинного репродукування текстового матеріалу й графічних зображень.

Індекс промислової виробництва в м. Києві за 2013 рік по відношенню до попереднього року становив 89,6%.Питома вага обсягів реалізованої промислової продукції у м. Києві в загальних обсягах по Україні порівняно з 2012 роком збільшиться з 4,7% до 6,5%.

За попередніми розрахунками обсяг реалізованої промислової продукції у 2013 році становитиме 71,1 млрд грн, що у розрахунку на одну особу складе 25,1 тис. грн.Питома вага переробної промисловості у структурі реалізованої промислової продукції міста Києва становитиме понад 79,2%.

У структурі реалізованої промислової продукції найбільша частка припадатиме на: • харчову промисловість – 41,7%;

 • виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 8,5%;

 • виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – 7,6 %.


Фінансово-бюджетна політика

Зростання ділової активності у більшості сфер економічної діяльності у м. Києві у 2012 році позитивно відобразилось на фінансовому стані суб’єктів господарювання та надходженнях до бюджетів усіх рівнів.

До Зведеного бюджету України у м. Києві у 2012 році надходження податків, зборів, обов’язкових платежів склали 80,9 млрд грн (113,0% до рівня 2011 року).


Доходи загального та спеціального фондів бюджету м. Києва (без урахування субвенцій) за 2012 рік склали 12,4 млрд грн і на 13,9% перевищили показники 2011 року. Питома вага бюджету розвитку у загальному обсязі бюджету м. Києва становила 10,1%.

У 2013 році надходження до бюджету міста склали 12,9 млрд грн, що на 0,5 млрд грн, або на 4,0% більше ніж у 2012 році.


Податок на доходи фізичних осіб залишається найвагомішим джерелом наповнення дохідної частини загального фонду бюджету м. Києва, його частка становить понад 74,0%. Другим за обсягом джерелом надходжень до загального фонду бюджету м. Києва є плата за землю, питома вага якої становить близько 19,0%.

Негативний вплив на наповнення бюджету та виконання затверджених бюджетних показників має:


 • заборгованість з виплати заробітної плати на підприємствах м. Києва;

 • випадки нелегальної зайнятості та виплати заробітної плати
  «в конвертах»;

 • не оформлення належним чином користувачами земельних ділянок правоустановчих документів;

 • не приведення у відповідність до норм Податкового кодексу України договорів оренди на землю, ставка за якими менше трьох відсотків;
  Земе́льна діля́нка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами (Земельний кодекс України. Стаття 79).
  Податко́вий ко́декс України - кодифікований закон України, який регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів.


 • наявність податкового боргу;

 • передача повноважень щодо реєстрації прав власності на нерухоме майно, в тому числі на земельні ділянки.
  Податко́вий борг - податкове зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), узгоджене платником податків або встановлене судом (господарським судом), але не сплачене у встановлений строк, а також пеня, нарахована на суму такого податкового зобов'язання.
  Нерухо́мість, нерухоме майно (англ. Real Property, Real Estate) - земельні ділянки, а також будівлі, споруди чи інше майно, безпосередньо пов'язане землею, тобто об'єкти, переміщення яких неможливе без нанесення значної шкоди його вартості і призначенню.
  Пра́во вла́сності (в об'єктивному розумінні) - це сукупність правових норм, які регулюють відносини, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням власником належним йому майном на свій розсуд і у своїх інтересах, усуненням усіх третіх осіб від протиправного втручання у сферу його володіння цим майном, а також обов'язки власника не порушувати прав та законних інтересів інших осіб.


У 2012 році відбулось покращення фінансового стану суб’єктів господарювання м. Києва. Зокрема, фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування великих, середніх та малих підприємств без врахування бюджетних установ становив 54,1 млрд грн.
Бюдже́тна устано́ва - це організація, створена органом державної влади для здійснення управлінських, соціально-культурних, науково-технічних або інших функцій некомерційного характеру, діяльність якої фінансується з державного бюджету або за визначених обставин із позабюджетного фонду на основі кошторису доходів і витрат.
Частка підприємств, які одержали прибуток становила 58,8%, загальний обсяг прибутку прибуткових підприємств склав 116,8 млрд грн, що на 12,1% більше порівняно з попереднім роком.

Однак, у 2013 році спостерігаються прояви негативних тенденцій фінансово-економічного стану підприємств та зростання збитковості у сфері фінансової та страхової діяльності, торгівлі.

Зважаючи на зазначене, загальний фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування суб’єктів господарської діяльності міста у 2013 році очікується отримати в обсязі 17 млрд грн, що на 68,6% менше ніж у 2012 році.

На формування позитивного фінансового результату найбільше вплинуть прибутки підприємств у сфері промисловості, інформатизації та телекомунікацій.

Важливу роль у розвитку реального сектору економіки відіграє залучення кредитних ресурсів, обсяги яких постійно зростають. Зокрема, загальна сума кредитів, наданих комерційними банками суб’єктам господарювання у 2012 році збільшилась порівняно з 2011 роком на 2,2% і склала 340,5 млрд грн, частка довгострокових кредитів у яких становила 58,8%.

У 2013 році очікується збільшення загальної суми кредитів до 370 млрд грн, або на 8,7% порівняно з 2012 роком, питома вага довгострокових кредитів становитиме 59,5%.


Комунальна власність територіальної громади міста Києва

Надзвичайно важливим завданням для органів місцевої влади на шляху створення та розвитку власної матеріально-фінансової бази місцевого самоврядування є здійснення позитивних перетворень в управлінні комунальною власністю міста, підвищення ефективності управління та формування з урахуванням перспектив розвитку оптимальної в кількісному та якісному вимірах комунальної власності міста.

Комуна́льне підприє́мство - юридична особа, заснована на власності відповідної громади.
Комуна́льна вла́сність - одна з трьох форм власності (поряд з державною та приватною). Також, поряд з державною власністю це одна з двох форм публічної власності.
Територіа́льна грома́да - «жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр».

Згідно з даними реєстру комунальних підприємств, загальна кількість госпрозрахункових суб’єктів комунальної власності міста Києва станом на 01.01.2013 року становила 378 одиниць, з них: в підпорядкуванні Київської міської ради та структурних підрозділів Київської міської державної адміністрації перебувало 200 суб’єктів господарювання, у сфері управління районних у м. Києві державних адміністрацій - 178 суб’єктів господарювання.

Доходи госпрозрахункових комунальних підприємств за 2012 рік склали 9,1 млрд грн, з них підприємства, що перебувають у сфері управління структурних підрозділів Київської міської державної адміністрації, одержали доходи у сумі 5,8 млрд грн, підприємства, що перебувають у сфері управління РДА – 3,3 млрд грн.

Загальна сума чистого прибутку 157 комунальних підприємств за звітний період склала 77,9 млн грн.

Звітний (податковий) період - період, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету.
Чи́стий прибу́ток (Net Income) - частина балансового прибутку підприємства, що залишається в його розпорядженні після сплати податків, зборів, відрахувань і інших обов'язкових платежів до бюджету. Чистий прибуток використовується для збільшення оборотних коштів підприємства, формування фондів і резервів, і реінвестицій у виробництво.
Підприємства міського підпорядкування (93 одиниці) отримали чистий прибуток в обсязі 61,4 млн грн, районного підпорядкування (64 одиниці) –16,5 млн грн.

Загальні збитки 126 підприємств склали 898,8 млн грн, з них чистий збиток на 61 підприємстві міського підпорядкування становив 842,6 млн грн, на 65 підприємствах районного підпорядкування – 56,2 млн грн.

Найбільший обсяг збитків отримали підприємства, що знаходяться у підпорядковані структурних підрозділів Київської міської державної адміністрації: КП «Київський метрополітен» - 345,5 млн грн, КП «Київпастранс» - 239,6 млн грн, 9 комунальних підприємств по утриманню земельних насаджень районів (крім комунального підприємства по утриманню земельних насаджень Голосіївського району) майже 220 млн грн.

Голосі́ївський райо́н - найбільший за площею міста Києва (15,62 тис. гектарів) утворено у жовтні 2001 року в результаті адміністративно-територіальної реформи на базі Московського району (створений у 1921 році).

Основними чинниками, що зумовили негативні результати фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної власності є недостатня ефективність управління підприємствами, неефективне планування та використання кадрових, майнових, фінансових та матеріальних ресурсів, незадовільна платіжна дисципліна.

Платіжна дисципліна (англ. Payment discipline, Purshasing discipline; рос. Платёжная дисциплина) - своєчасне і точне виконання фізичними та юридичними особами зобов'язань перед кредиторами та іншими особами зі сплати грошових сум, у тому числі податків у державний і муніципальний бюджети; дотримання форм і порядку платежів, встановлених законом, іншими правовими актами та договором.

Затверджені річні бюджетні показники по надходженнях до бюджету м. Києва за 2012 рік виконано з:


 • податку на прибуток комунальних підприємств на 100,3%;

 • відрахування частки чистого прибутку на 102,2%;

 • сплати за оренду майна на 52,5%;

 • сплати дивідендів на 100,1%;

 • відчуження майна комунальної власності м. Києва на 70,5%.

Значних позитивних змін щодо покращення показників фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної власності міста у 2013 році не очікується. Загальна сума чистого збитку за результатами діяльності комунальних підприємств за 2013 рік значно перевищуватиме загальні обсяги чистого прибутку.
Споживчий ринок та ринок платних послуг

Зусилля Київської міської влади у сфері торгівлі та послуг були направлені на створення сучасної інфраструктури споживчого ринку на території міста, задоволення потреб киян і гостей столиці у якісних товарах і послугах.Активізація внутрішнього ринку, підвищення платоспроможного попиту населення сприяли пожвавленню у 2012 році ситуації на споживчому ринку міста. Оборот роздрібної торгівлі становив 101,5 млрд грн та на 14,9% перевищив показник 2011 року.

У 2013 році продовжилась тенденція до збільшення обсягів обороту роздрібної торгівлі, хоча темпи його знизились.

Відбулось зростання обороту роздрібної торгівлі порівняно з 2012 роком на 10,2% до рівня майже 113 млрд грн. Збільшення загального обсягу продажу споживчих товарів у 2013 році відбувалось за рахунок розширення мережі підприємств торгівлі та ресторанного господарства, в т.ч.
Спожи́вчі това́ри - це товари, які купуються для особистого (сімейного) споживання, для задоволення власних потреб. Залежно від споживацьких звичок ці товари підрозділяють на товари повсякденного попиту, товари попереднього вибору, товари особливого попиту, товари пасивного попиту.
Сфера ресторанного господарства - це сфера надання послуг. Послуга харчування - є результатом економічної діяльності ресторанного підприємства, спрямована на задоволення найрізноманітніших потреб гостей.
шляхом будівництва сучасних торговельних комплексів та центрів, відкриття нових стаціонарних магазинів та об’єктів ресторанного господарства, а також поступового перетворення ринків у сучасні торговельно-сервісні комплекси.

Забезпеченість торговими площами на тисячу мешканців становить 801,6 кв. м, що в 1,4 рази більше від встановлених нормативів на 2013 рік. Показник кількості місць в мережі ресторанного господарства на тисячу осіб населення фактично відповідає встановленому нормативу та становить 64 одиниці (норматив - 61).

За рахунок пожвавлення діяльності підприємств транспорту і зв’язку, з організації подорожей, реклами, у сфері інформатизації, охорони здоров’я, культури та спорту у 2012 році порівняно з 2011 роком обсяги реалізованих послуг зросли на 18,6% і становили 110,2 млрд грн.

У 2013 році підвищення обсягів реалізованих послуг відбулось до рівня 115,6 млрд грн або на 3,3%.


Інноваційна діяльність

Інноваційний розвиток підприємств є потужним важелем якісних зрушень у виробничій сфері.

За статистичними даними інноваційною діяльністю у 2012 році у м. Києві займалися 130 підприємств, що складає 26,1% від загальної кількості (у 2011 році – 25,7%). Загальна сума витрат на інноваційну діяльність у м.

Інноваційна діяльність - вид діяльності, пов'язаний із трансформацією наукових досліджень і розробок, інших науково-технологічних досягнень у новий чи покращений продукт введений на ринок, в оновлений чи вдосконалений технологічний процес, що використовується у практичній діяльності, чи новий підхід до реалізації соціальних послуг, їх адаптацію до актуальних вимог суспільства.
 Києві за 2012 рік склала 1 211 млн грн, що на 59,8% більше попереднього року. Основним джерелом фінансування інноваційної діяльності, майже 61,5% є власні кошти підприємств.

Обсяг реалізованої інноваційної продукції у 2012 році склав 2343 млн грн або 4,4% від загального обсягу реалізованої промислової продукції.

На підприємствах міста у 2012 році:


 • впроваджено 242 нових технологічних процеси, з них 106 маловідходних, ресурсозберігаючих;

 • вироблено 580 інноваційних видів продукції, з них 165 нових видів техніки.

Фактори, що стримували здійснення активної інноваційної діяльності:

 • великі витрати на нововведення;

 • високий економічний ризик;

 • високі кредитні ставки;

 • тривалий термін окупності нововведень;

 • нестача обігових коштів та відсутність бюджетної підтримки.
У 2013 році простежуються позитивні зміни у сфері інноваційної діяльності, яку здійснюють 132 промислових підприємства або 27% від загальної кількості.

За попередніми даними у 2013 році обсяги реалізації інноваційної продукції промислових підприємств міста зростуть порівняно з показниками 2012 року на 34,9% до 3161 млн грн, частка інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої промислової продукції складе 6,6%.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11 • Фінансово-бюджетна політика
 • Комунальна власність територіальної громади
 • Споживчий ринок та ринок платних послуг