Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма економічного І соціального розвитку

Програма економічного І соціального розвитку
Сторінка6/11
Дата конвертації07.06.2017
Розмір1.3 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Підвищення енергоефективності міста (стратегічна ініціатива «Ощадлива енергетика»):

 • підвищення якості водопостачання гарячої води та зменшення технологічних втрат при транспортуванні (реалізація Міської цільової програми «Гаряча вода у місті Києві» на 2011 - 2015 роки);

 • оптимізації та вдосконалення системи теплопостачання міста Києва (реалізація «Схеми теплопостачання міста Києва на період до 2015 року»);

 • підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів у житловому фонді, бюджетній сфері, в комунальних та промислових підприємствах міста, на об’єктах енергетичного господарства;

 • використання ефективних систем та приладів освітлення;

 • забезпечення модернізації комунальної теплоенергетики (теплових мереж, котелень, обладнання центральних та індивідуальних теплових пунктів);

 • реалізація проектів з комплексної реконструкції систем теплопостачання та теплоспоживання житлових мікрорайонів м. Києва;

 • оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків сучасними засобами обліку споживання теплової енергії, в т. ч. на гаряче водопостачання;

 • проведення енергоаудиту та енергопаспортизації будівель;

 • комплексна термосанація будівель бюджетної сфери;

 • впровадження альтернативних джерел енергії та енергозберігаючих технологій в закладах бюджетної сфери;
  Тепло́ або Теплова́ ене́ргія - енергія руху атомів, молекул або інших частинок, з яких складається тіло. Теплова енергія може виділятися завдяки хімічним реакціям (горіння), ядерним реакціям (ядерний розпад і синтез), механічним взаємодіям (тертя).
  Альтернати́вні джере́ла ене́ргії - будь-яке джерело енергії, яке є альтернативою викопному паливу.


 • впровадження механізму стимулювання ефективного використання енергетичних ресурсів.
 • Забезпечення доступності соціальних послуг та підвищення рівня соціальних стандартів:

 • реформування системи охорони здоров’я (стратегічна ініціатива «Здоровий киянин»):

 • впровадження нових механізмів, методів та технологій надання послуг в сфері охорони здоров’я, модернізація первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги (забезпечення діяльності Центрів первинної медико-санітарної допомоги та Консультативно-діагностичних центрів як юридичних осіб), створення госпітального округу, модернізація екстреної медичної допомоги;
  Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
  Меди́чна допомо́га, чи лікарська допомога - комплекс діагностичних і лікувальних заходів, спрямованих на встановлення діагнозу, усунення чи зменшення симптомів і проявів захворювання чи патологічного стану, з приводу якого звернувся пацієнт, на нормалізацію його життєдіяльності, покращення чи відновлення здоров'я.
  Ме́дико-саніта́рна допомо́га - комплекс цілеспрямованих дій та заходів щодо сприяння поліпшенню здоров'я, підвищення санітарної культури, запобігання захворюванням та інвалідності, проведення ранньої діагностики, лікування осіб з гострими і хронічними захворюваннями, реабілітації хворих та інвалідів.


 • впровадження електронного реєстру пацієнтів;

 • розвиток мережі та поліпшення матеріально-технічної бази системи охорони здоров’я. Зокрема, передбачається:

 • впровадження Національного проекту «Нове життя» (реконструкція будівель Київського міського перинатального центру - структурного підрозділу Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини на вул. Героїв Сталінграда,16);
 • підвищення якості та конкурентоспроможності освіти:

 • впровадження Стандарту столичної освіти;

 • розширення мережі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням тенденцій демографічної ситуації та вжиття заходів щодо скасування черг по влаштуванню дітей до дошкільних закладів;
  Загальноосві́тня шко́ла - масовий тип навчально-виховних закладів, які дають загальну освіту.


 • впровадження в експлуатацію Системи електронних програм організації харчування у дошкільних навчальних закладах в рамках програми «Електронний ДНЗ»;
  Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.


 • підвищення рівня охоплення дітей повною загальною середньою, дошкільною та позашкільною освітою;

 • проведення капітальних ремонтів об’єктів освітньої інфраструктури;

 • інформатизація, комп’ютеризація навчального процесу в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах, забезпечення технічними засобами навчання, впровадження новітніх освітніх технологій в навчальний процес;

 • оптимізація мережі професійно-технічних навчальних закладів відповідно до потреб столичного ринку праці;
  Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.
  Професі́йно-техні́чний навча́льний за́клад - це заклад освіти, що забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров'я.


 • забезпечення доступності та якості соціальних послуг у сферах соціального захисту, культури, фізичної культури та спорту:

 • удосконалення мережі закладів соціального обслуговування населення;
  Фізи́чна культу́ра, фізкультура - складова частина культури, пов'язана з системою фізичного виховання, організації спорту, спеціальних наукових дослідів, технічних засобів, потрібних для фізичного виховання і спорту, суспільної та особистої гігієни, раціональної організації активного відпочинку тощо.


 • перехід до принципу адресності соціальної підтримки, продовження реалізації проекту «Картка киянина» з розширенням залучених категорій населення та спектру надання послуг;

 • реалізація міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2011-2015 роки та міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2011-2015 роки;

 • розвиток культури, фізичної культури та спорту, зокрема:

 • виконання міської комплексної програми «Столична культура і мистецтво», розбудова мережі закладів культури і мистецтва, зміцнення їх матеріально-технічної бази; збереження та реставрація об'єктів культурної спадщини міста Києва, впровадження проектів в рамках стратегічної ініціативи «Культурна височина»;
  Культу́рна спа́дщина - сукупність успадкованих людством від попередніх поколінь об'єктів культурної спадщини, результат духовної і матеріальної діяльності. 1963 року створена загальноєвропейська федерація Europa Nostra з метою популяризації і захисту культурної спадщини та природного середовища Європи.


 • реалізація міської комплексної програми «Київ спортивний. 2011-2015 роки» та стратегічної ініціативи «Здоровий киянин», у тому числі шляхом: збільшення можливостей для занять спортом, розбудови мережі спортивних об’єктів та активного відпочинку, реалізації заходів спортивного спрямування, направлених на популяризацію здорового способу життя.
  Активний відпочинок (англ. Active leisure) - спосіб проведення вільного часу, різновид хобі, в процесі якого відпочиваючий займається активними видами діяльності, що потребують активної фізичної роботи організму, роботи м'язів, всього тіла.

 • Підвищення рівня безпеки життєдіяльності киян та поліпшення екологічної ситуації в місті:

 • підвищення екологічної та техногенної безпеки, запобігання виникненню надзвичайних екологічних ситуацій (санація територій промислових підприємств, забруднених небезпечними речовинами - КДМСК ДК УкрДО «Радон», ВАТ «Радикал»; запобігання аварійним ситуаціям на об’єктах комунального господарства, спорудження систем деодорації на очисних спорудах Бортницької станції аерації, полігоні твердих побутових відходів № 5 в с.
  Очисні́ спору́ди (рос. очистные сооружения, англ. pollution control facilities, нім. Kläranlagen f pl, Reinigungsanlagen f pl);- інженерні споруди системи каналізації для очищення, знешкодження й знезараження стічних вод.
  Техногéнна безпéка у праві - стан захищеності населення, території, об'єктів від негативних наслідків надзвичайних ситуацій техногенного характеру.
  Екологі́чна катастро́фа - надзвичайно швидка і тому небезпечна деструкційна зміна умов навколишнього середовища глобального чи локального масштабу, яка пов'язана з нанесенням величезної шкоди навколишньому середовищу, загибеллю рослин, тварин і людей.
  Побуто́ві відхо́ди - тип відходів, що створюються у житлово-комунальному господарстві (побуті).
   Підгірці);

 • забезпечення проведення комплексу протизсувних робіт на аварійних схилах в м. Києві, проведення постійного моніторингу зсувонебезпечних територій;

 • удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами (подальше впровадження роздільного збору побутових відходів, використання сучасних методів та розширення потужностей зі збирання і заготівлі відходів, використання їх як вторинної сировини для мінімального утворення та зменшення кількості захоронень), посилення контролю за обсягами фактично розміщених відходів на полігонах і звалищах;

 • покращення стану зеленого господарства (розвиток зеленої зони, реконструкція парків і скверів), земельних ресурсів та благоустрій міста;

 • благоустрій водних об’єктів (річок, озер та ставків) м. Києва.


ІІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ М. КИЄВА НА 2014 РІК
3.1. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МІСТА
3.1.1. Бюджетно-фінансова політика
Мета: формування достатніх ресурсів для фінансування пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку міста та підвищення ефективності використання бюджетних коштів.
Основні завдання та заходи:

 • Ефективне управління бюджетним процесом:

 • проведення систематичного аналізу виконання доходної частини бюджету міста Києва – ДФ;

 • підвищення ефективності управління бюджетними коштами внаслідок застосування та удосконалення програмно-цільового методу бюджетного процесу та подальшої оптимізації бюджетних програм – ДФ;

 • посилення фінансового контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів шляхом проведення контрольно-перевірочних заходів – ДФ;
  Фіна́нсовий контро́ль - це один із видів фінансової діяльності держави з перевірки суб'єктів господарювання всіх форм власності шляхом застосування встановлених чинним законодавством методів контрольної діяльності для виявлення недоліків у фінансовій звітності підприємств, установ, організацій в процесі створення, розподілу, використання грошових фондів.


 • проведення постійного контролю за додержанням головними розпорядниками бюджетних коштів вимог чинного законодавства при здійсненні процедур закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти – ДФ;

 • посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету, недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості у бюджетній сфері – ДФ.
  Дебіторська заборгованість, рахунки до одержання (Accounts Receivable) - суми, які нараховуються підприємству від покупців за товари або послуги, продані в кредит. В балансі підприємства записуються як активи.


 • Збільшення ресурсної бази бюджетів усіх рівнів:

 • здійснення заходів щодо забезпечення своєчасної та в належних розмірах сплати фізичними та юридичними особами податків, зборів та обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів – ГУМДК, МУМДЦООВП, ДФ, ДЕІ, ДЗР, ДБЖЗ, ДСК, ДКВМ;

 • здійснення контролю за діяльністю суб'єктів господарювання, що мають значні валові доходи, але офіційно виплачують заробітну плату меншу, ніж розмір мінімальної заробітної плати, чи на рівні мінімальної заробітної плати – ГУМДК, МУМДЦООВП;

 • прискорення у часі оформлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки, а також не допущення використання землі без правовстановлюючих документівДЗР;

 • проведення роботи з платниками податків із виявлення та ліквідації шляхів мінімізації податкових зобов’язань, викриття схем ухилення від сплати платежів до бюджету – ГУМДК, МУМДЦООВП;
  Правовстан́овлюючий докум́ент - документ, який підтверджує права́ суб'єкта пра́ва власності на майно та складений у порядку, передбаченому законодавством.
  Пода́тки - це встановлені вищим органом законодавчої влади обов'язкові платежі, які сплачують фізичні та юридичні особи до бюджету у розмірах і термінах, передбачених законодавством.


 • проведення системної роботи щодо поліпшення адміністрування податків, розширення податкової бази, виявлення та усунення негативних чинників, що несприятливо впливають на рівень надходжень податків, зборів і обов’язкових платежів до бюджету міста – ГУМДК, МУМДЦООВП, ДФ, ДЕІ, ДЗР, ДБЖЗ, ДСК, ДКВМ;

 • залучення до оподаткування громадян, які займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації або не декларують доходи, які підлягають оподаткуванню – ГУМДК, МУМДЦООВП,

 • руйнування схем незаконно заявленого до відшкодування ПДВ – ГУМДК, МУМДЦООВП;
  Державна реєстрація (лат. registratio - внесення до списку, переліку) - письмовий запис або фіксація іншим чином фактів, явищ, відомостей чи певних матеріальних об'єктів з метою їх державного обліку та контролю, засвідчення дійсності й надання їм законного (легітимного) статусу, а також вчинення інших реєстраційних дій.


 • організація проведення засідань комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податкових та інших надходжень до бюджетів усіх рівнів та реалізація заходів по скороченню податкового боргу – ГУМДК, МУМДЦООВП, РДА.

 • Збільшення ресурсів пенсійного та соціальних фондів:

 • забезпечення виконання запланованих показників по надходженнях єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за минулий період – ГУМДК, МУМДЦООВП, ГУПФУ;
  Добровільне пенсійне страхування - вид особистого страхування на підставі відповідного договору між страховиком і дієздатним громадянином, за яким у разі настання пенсійного віку громадянин має право на одержання додаткової пенсії за рахунок сплати страхових внесків.
  Соціа́льне страхува́ння - фундаментальна основа державної системи соціального захисту населення, що уможливлює матеріальне забезпечення і підтримку непрацездатних громадян за рахунок фондів, сформованих працездатними членами суспільства.
  Єдиний соціальний внесок (згідно з Законом: Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування) - обов'язковий платіж до системи загальнообов'язкового державного соціального страхування, що справляється в Україні з метою забезпечення страхових виплат за поточними видами загальнообов'язкового державного соціального страхування.


 • здійснення заходів щодо виявлення, упередження та руйнування схем ухилення від сплати єдиного соціального внеску – ГУМДК, МУМДЦООВП, ГУПФУ;

 • здійснення заходів, спрямованих на скорочення недоїмки зі cплати єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування ГУМДК, МУМДЦООВП, ГУПФУ.


Очікувані результати:

 • збільшення надходжень до бюджету, пенсійного та соціальних фондів у м. Києві;

 • підвищення ефективності використання бюджетних коштів м. Києва;

 • покращення платіжної дисципліни та скорочення податкового боргу.


3.1.2. Підвищення рівня конкурентоспроможності промислового комплексу м. Києва
Мета: формування умов для відновлення сталого розвитку промислового виробництва із застосуванням ресурсозберігаючих, інноваційних, екологічно орієнтованих технологій та освоєння нових ринків збуту промислової продукції.
Ста́лий ро́звиток (англ. Sustainable development) - загальна концепція стосовно необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі.

Основні завдання та заходи:

 • Підвищення конкурентоспроможності промислової високотехнологічної продукції міста:

 • сприяння товаровиробникам міста у збільшенні виробництва високоякісної, імпортозамінної та експортоорієнтованої продукції – ДПРП, РДА;

 • надання фінансово-кредитної підтримки для розвитку інноваційної діяльності у промисловому секторі шляхом часткового відшкодування відсотків з бюджету міста за користування кредитами, наданими КБ «Хрещатик» – ДФ, ДПРП;

 • проведення моніторингу щодо впровадження промисловими підприємствами міста інноваційних технологійДПРП, РДА;
  Іннова́ція (англ. innovation - нововведення)- ідея, новітній продукт в галузі техніки, технології, організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та соціальної діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду, є кінцевим результатом інноваційної діяльності.


 • сприяння у залученні інвестицій для реалізації інноваційно-інвестиційних проектів промисловими підприємствами міста – ДПРП, РДА;

 • сприяння розвитку виробничої діяльності на території підприємства ДНВП «Захід» шляхом залучення інвесторів – ДПРП, РДА.

 • Популяризація та сприяння збуту продукції, яка виробляється київськими промисловими виробниками:

 • сприяння розвитку фірмової торгівлі, відкриттю торгових домів з продажу товарів харчової та легкої промисловості київських товаровиробників – ДПРП, РДА;

 • організація виставково-ярмаркової діяльності з частковим фінансуванням витрат за рахунок коштів місцевого бюджету – ДПРП;

 • організація та проведення регіонального етапу Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) – «100 кращих товарів України» у 2014 році у м.
  Якість - філософське поняття, з термінології гуманітарних наук. В Арістотелівській логіці якість - одна з 10 категорій, на які Арістотель поділив усі речі реальності. Як одна з таких категорій, якість це - побічна обставина, за допомогою якої річ є якогось типу чи виду; побічна обставина, що вказує, якою є річ (її змістовні якості та форми) і як річ діє (її здатності та навички); побічна обставина, котра є зовнішньою оцінювальною формою.
   Києві – ДПРП;

 • здійснення організаційних заходів щодо залучення промислових підприємств міста до участі в Міжнародних виставкових заходах – ДПРП, РДА;

 • розробка каталогу продукції промислових підприємств м. Києва – ДПРП;

 • розміщення на офіційних сайтах Департаменту промисловості та розвитку підприємництва і районних в місті Києві державних адміністрацій номенклатури продукції промислових підприємств м. Києва, яка може закуповуватись для потреб міського господарства – ДПРП, РДА.

 • Підвищення ефективності роботи промислового комплексу міста:

 • проведення роботи щодо створення кластерів – ДПРП, РДА;

 • здійснення заходів щодо реалізації проекту створення промислового вузла «Київська бізнес-гавань» в Деснянському районі – ДПРП, ДЕІ, ДМА, ДЗР, Деснянська РДА;

 • здійснення заходів щодо впровадження інноваційного проекту створення парку високих технологій Bionic HillДПРП, ДТІ;
  BIONIC Hill - проект українського інноваційного парку, складова національного проекту «Технополіс». Очікуваний обсяг інвестицій у проект становить близько 1 мільярда доларів США.
  Висо́кі техноло́гії (англ. high technology, high tech, hi-tech) - найновіші і найпрогресивніші технології сучасності. До високих технологій належать найбільш наукомісткі галузі промисловості.


 • забезпечення інформування товаровиробників міста про проведення тендерів головними розпорядниками бюджету м. Києва по закупівлі продукції та послуг для потреб міського господарства – ДПРП, РДА, структурні підрозділи КМДА;

 • здійснення аналізу стану закупівель продукції у промислових підприємств міста за бюджетні кошти – ДПРП;

 • проведення моніторингу щодо здійснення своєчасних розрахунків головними розпорядниками бюджетних коштів за поставку промислової продукції та виконані роботи для потреб міського господарства за бюджетні кошти – ДПРП;

 • забезпечення своєчасного відшкодування ПДВ промисловим підприємствам міста, які мають вагомий виробничий та експортний потенціал – ГУМДК, МУМДЦООВП.


Очікувані результати:

 • зростання індексу промислової продукції на 2,5% та відповідне збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів;

 • створення сприятливих умов столичному товаровиробнику для реалізації продукції;

 • збільшення обсягів закупівель продукції у столичного товаровиробника;

 • поліпшення якості та конкурентоспроможності продукції підприємств міста, сприяння впровадженню на підприємствах м. Києва сучасних методів управління якістю, насичення споживчого ринку якісною та безпечною продукцією;
  Управлі́ння я́кістю - скоординована діяльність, яка полягає у спрямуванні та контролюванні організації щодо якості.


 • збільшення кількості залучених до участі у міських, всеукраїнських та міжнародних виставках і ярмарках підприємств, установ та організацій міста Києва.


3.1.3. Інвестиційна діяльність
Мета: активізація інвестиційної діяльності на території м.
Інвести́ція, капіта́льні вкла́дення (від лат. invest, вкладення коштів) - господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно.
 Києва, в тому числі в рамках реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, залучення приватних вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку міста та сприяння підвищенню інвестиційної привабливості міста серед вітчизняних та іноземних інвесторів.
Основні завдання та заходи:

 • Подальше залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в розвиток економіки м. Києва:

 • проведення реєстрації іноземних інвестицій та договорів спільної діяльності за участю іноземних інвесторів – ДЕІ;

 • підготовка, впровадження та супровід пріоритетних інвестиційних проектів м. Києва, в тому числі в рамках реалізації Стратегії розвитку Києва до 2025 року («Першокласна інфраструктура», «Зроблено в Києві», «Електронний уряд», «Культурна височина», «Дніпровська перлина», «Здоровий киянин», «Центр поруч з домом», «Міжнародна гавань штаб-квартир», «Ощадлива енергетика») – ДЕІ, КП «КІА», ДСК, профільні департаменти КМДА та КП, РДА;

 • ініціювання та попереднє погодження з профільними структурними підрозділами інвестиційних пропозицій з подальшим винесенням на розгляд постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва - КП «КІА», профільні департаменти КМДА та КП, РДА тощо;

 • організація та проведення інвестиційних конкурсів із залучення інвесторів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва – ДЕІ;

 • здійснення заходів із супроводження та моніторингу виконання інвестиційних договорів, укладених за результатами проведення інвестиційних конкурсів із залучення інвесторів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва – ДЕІ, профільні департаменти КМДА та КП;

 • підготовка розпорядчих документів (розпоряджень, рішень, положень тощо), спрямованих на реалізацію прозорого механізму проведення конкурсних процедур по залученню інвесторів, – ДЕІ, ДЗР, ДКВ, ДМА, юридичне управління апарату КМДА та ін.;

 • підготовка пропозицій щодо надання державної підтримки суб'єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки – ДЕІ, профільні департаменти КМДА;

 • участь в організації та проведенні переговорів, зустрічей з іноземними та вітчизняними компаніями з метою реалізації інвестиційних проектів – ДЕІ.

 • Підвищення інвестиційної привабливості міста Києва та поліпшення інвестиційного клімату:

 • забезпечення прозорих правил залучення інвесторів та захисту прав інвесторів з боку міської влади – ДЕІ, КП «КІА»;

 • удосконалення положення про порядок реалізації інвестиційних проектів та підходів до співпраці влади з інвестором – ДЕІ, КП «КІА», профільні департаменти КМДА, РДА;

 • розробка та наповнення веб-сторінки Invest In Kyiv на офіційному веб-порталі КМДА ( www.kievcity.gov.ua ) - ДЕІ, КП «КІА» тощо;

 • організація та проведення інвестиційного форуму м. Києва із залученням іноземних інвесторів та представників міжнародних фінансових інституцій або інших публічних заходів (конференцій, круглих столів тощо) – ДЕІ, УМЗОР КМДА, ДСК;

 • розробка презентаційно-інформаційних матеріалів та інформування широкого загалу інвесторів про реалізацію інвестиційних проектів у м. Києві як українською, так і англійською мовами – ДЕІ, УМЗОР КМДА;

 • участь у міжнародних та всеукраїнських виставкових заходах (конференціях, симпозіумах, круглих столах тощо) з метою формування та просування позитивного іміджу міста, просування позицій м. Києва у міжнародних рейтингах, налагодження контактів з потенційними інвесторами, інформування їх про інвестиційні можливості міста – ДЕІ, УМЗОР КМДА;

 • проведення засідань консультативно-дорадчих органів КМДА (в тому числі Ради вітчизняних та іноземних інвесторів) з метою сприяння залученню і ефективному використанню вітчизняних та іноземних інвестицій для забезпечення розвитку економіки м. Києва – ДЕІ.

 • Формування та організація вирішення завдань щодо залучення коштів до цільового фонду спеціального фонду міського бюджету:

 • залучення коштів інвесторів (забудовників) на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури і коштів, що сплачуються в порядку компенсації за інженерну підготовку території (через контроль сплати інвесторами пайових внесків) – ДЕІ;

 • залучення коштів, що надходять відповідно до умов інвестиційних договорів – ДЕІ.


Очікувані результати:

 • активізація інвестиційної діяльності;

 • подальший розвиток та поглиблення співпраці київської міської влади з інвесторами у напрямку реалізації важливих інфраструктурних проектів;

 • розбудова міської інфраструктури за рахунок реалізації програм та інвестиційних проектів у сфері транспорту, будівництва, комунального та житлового господарства, екології;

 • зростання надходжень до спеціального фонду міського бюджету внаслідок залучення коштів інвесторів, що надходять відповідно до умов інвестиційних договорів;

 • освоєння капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування в обсязі 76,8 млрд грн. за підсумками 2014 року;

 • прямі іноземні інвестиції наростаючим підсумком на кінець 2014 року у сумі 28,5 млрд дол. США;

 • підвищення інвестиційної привабливості м. Києва серед вітчизняних та іноземних інвесторів, покращення позицій м. Києва у міжнародних рейтингах.


3.1.4. Управління комунальним майном територіальної громади м. Києва
Мета: здійснення ефективного управління майном комунальної власності територіальної громади м. Києва та збільшення обсягів надходжень до бюджету міста від використання об’єктів комунальної власності.
Основні завдання та заходи:

 • Удосконалення системи управління та контролю за діяльністю комунальних підприємств:

 • забезпечення розгляду на засіданнях балансових комісій показників фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної власності міста та підприємств, переданих до сфери управління районних в м. Києві державних адміністрацій, за 2013 рік і І півріччя 2014 року та, за результатами, підготовка пропозицій щодо підвищення ефективності їх роботи – ДКВ, структурні підрозділи КМДА;

 • посилення фінансового контролю за діяльністю комунальних підприємств у частині забезпечення прибуткової діяльності, виконання затверджених показників фінансових планів на 2014 рік, раціонального планування та використання кадрових, майнових, матеріальних і фінансових ресурсівДКВ, структурні підрозділи КМДА;
  Фінансові ресурси - це кошти, що перебувають у розпорядженні підприємств і призначені для виконання ними певних фінансових зобов'язань.


 • проведення перевірок правильності сплати та повноти перерахування комунальними підприємствами до бюджету надходжень за оренду комунального майна – ДФ, ДКВ, структурні підрозділи КМДА;

 • посилення контролю за виконанням керівниками комунальних підприємств умов та зобов’язань, передбачених у контракті – структурні підрозділи КМДА;

 • ініціювання питання щодо оптимізації неефективно працюючих збиткових підприємств комунальної власності міста, які не створюють економічного та соціального ефекту для розвитку міста – ДКВ, структурні підрозділи КМДА, РДА;

 • посилення контролю за здійсненням та завершенням організаційно-правових заходів по ліквідації, реорганізації юридичних осіб комунальної власності м. Києва, по яких прийняті відповідні рішення власника - ДКВ, структурні підрозділи КМДА, РДА;

 • Збільшення надходжень до бюджету міста Києва за рахунок підвищення ефективності використання майна комунальної власності міста:

 • забезпечення виконання затверджених показників надходжень до бюджету м. Києва у 2014 році по податку на прибуток комунальних підприємств, відрахуванню частки прибутку, відчуженню майна та акцій комунальної власності, від оренди майна та сплати дивідендів – ДКВ, РДА;

 • проведення ефективної претензійно-позовної роботи по стягненню заборгованості по орендній платі за використання майна комунальної власності м. Києва – ДКВ, РДА;

 • зменшення залежності комунальних підприємств від бюджетного фінансування за рахунок розвитку госпрозрахункової діяльності – ДКВ, структурні підрозділи КМДА, РДА;

 • досягнення оптимальної частки власності територіальної громади міста Києва шляхом проведення прозорих приватизаційних процесів – ДКВ, РДА;

 • оприлюднення інформації на сайті Київської міської державної адміністрації щодо переліку вільних приміщень комунальної власності, які пропонуються суб’єктам підприємницької діяльності для надання в оренду – ДКВ.


Очікувані результати:

 • зростання прибутковості підприємств комунальної власності м. Києва;

 • збільшення надходжень до бюджету м. Києва від використання майна територіальної громади м. Києва;

 • забезпечення проведення своєчасних розрахунків орендарів за використання об’єктів комунальної власності м. Києва.


3.1.5. Територіальний розвиток міста та регулювання земельних відносин
Мета: створення ефективної системи використання земельних ресурсів м. Києва для реалізації соціальних завдань, міських інфраструктурних проектів та збільшення на цій основі щорічних надходжень до міського бюджету.
Основні завдання та заходи:

 • Продовження робіт із розробки та реалізації Генерального плану розвитку міста Києва та його приміської зони до 2025 року, проект розміщення першої черги будівництва ДМА, КО «Інститут Генерального плану м. Києва».

 • Реалізація стратегічних ініціатив розвитку міста щодо збереження та розвитку прибережних територій Дніпра, розвитку поліцентричності, створення нових міських центрів («Дніпровська перлина» та «Центр поруч з домом»)ДМА, ДЗР, ДЕІ, КО «Інститут Генерального плану м. Києва».

 • Продовження робіт із розробки та впровадження комплексної інформаційно-аналітичної системи «Містобудівний кадастр м.
  Інформаці́йно-аналіти́чна систе́ма (ІАС) - це комп'ютерна система, яка дозволяє отримувати інформацію, створювати її та здійснювати її обробку та аналіз.
   Києва», реалізація Міської цільової програми створення та впровадження Містобудівного кадастру міста Києва на 2013 – 2015 роки:


 • розроблення уніфікованої системи електронного документообігу для кадастрового обліку та обміну кадастровими даними – ДМА;

 • введення в експлуатацію розширеної конфігурації геоінформаційної системи містобудівного кадастру і геопорталу містобудівного кадастру – ДМА.
  Електронний документообіг (обіг електронних документів) - сукупність процесів створення, оброблення, правлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів.
  Геоінформаці́йна систе́ма - сучасна комп'ютерна технологія, що дозволяє поєднати модельне зображення території (електронне відображення карт, схем, космо-, аерозображень земної поверхні) з інформацією табличного типу (різноманітні статистичні дані, списки, економічні показники тощо).


 • Проведення робіт з розробки містобудівної документації в рамках реалізації Програми розробки (оновлення) містобудівної документації в м. Києві:

 • проектування містобудівних вузлів, паспортів вулиць м. Києва – ДМА;

 • розробка комплексної схеми транспорту та схеми розміщення паркінгів – ДМА;

 • розробка плану зонування окремих частин м. Києва «Зонінг території» – ДМА, КО «Інститут Генерального плану»;

 • розробка та коригування матеріалів детальних планів та концепцій розвитку територій, містобудівних програм та іншої містобудівної документації – ДМА;

 • розробка номенклатури та типології тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності у м. Києві з метою заміни існуючих застарілих типів – ДМА;

 • розробка галузевих схем інженерної інфраструктури м. Києва – ДМА;

 • розробка схеми розміщення культових споруд м. Києва та відтворення втрачених споруд - ДМА.

 • Забезпечення ефективності землекористування шляхом вдосконалення системи управління земельними ресурсами та реалізації Програми використання та охорони земель міста Києва на 2011 – 2015 роки, впровадження земельної реформи у м.
  Ку́льтова спору́да - споруда або комплекс споруд для культових, релігійних потреб (відправ служб, читання молитов і звернень до Бога), служіння Богу.
  Земельна реформа - комплекс правових, економічних, технічних і організаційних заходів, спрямованих на забезпечення удосконалення земельних відносин, перехід до нового земельного ладу, що відповідає характеру регульованої соціально-орієнтованої ринкової економіки країни.
   Києві:


 • комплекс землевпорядних, землеоціночних робіт і містобудівної документації з підготовки ділянок до продажу – ДЗР;

 • затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м.
  Техні́чна документа́ція - система графічних і текстових документів, необхідних і достатніх для безпосереднього використання на усіх стадіях життєвого циклу продукції (конструюванні, виготовленні та експлуатації промислових виробів; при проектуванні, зведенні і експлуатації будівель і споруд; при розробці технологічних процесів виробництва; при розробці та використанні програмного забезпечення).
   Києва – ДЗР;

 • топографо-геодезичне забезпечення – ДЗР;

 • погодження проекту землеустрою щодо встановлення та зміни межі м. Києва, затвердження межі м. Києва та закріплення її межовими знаками – ДЗР;

 • розробка проектів землеустрою щодо визначення прибудинкових територій – ДЗР;

 • розробка проектів землеустрою щодо організації території та поліпшення використання і охорони земель об’єктів історико-культурного, природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення – ДЗР;

 • земельно-кадастрова інвентаризація земель – ДЗР;

 • утримання та розвиток автоматизованої системи ведення міського земельного кадаструДЗР;
  Автоматизо́вана систе́ма (АС) (англ. automated system) - сукупність керованого об'єкта й автоматичних керуючих пристроїв, у якій частину функцій керування виконує людина. АС являє собою організаційно-технічну систему, що забезпечує вироблення рішень на основі автоматизації інформаційних процесів у різних сферах діяльності (управління, проектування, виробництво тощо) або їх поєднаннях.
  Када́стр (фр. Cadastre; рос. кадастр; англ. cadastre; нім. Kataster, Grundbuch n, Flurbuch n) - упорядкована геоінформаційна система про правове, природне, господарське, економічне та просторове положення об'єктів, що підлягають обліку в системі відповідного рівня управління.


 • нормативно-правове забезпечення виконання Програми – ДЗР;

 • розробка плану земельно-господарського устрою території міста – ДЗР.

 • Забезпечення дохідності бюджету м. Києва від зростання ефективності землекористування, удосконалення та подальшого розвитку земельних відносин:

 • організація та проведення земельних торгів та аукціонів – ДЗР;

 • сприяння в межах компетенції в оформленні права власності та користування земельними ділянками – ДЗР;

 • укладання договорів оренди земельних ділянок та приведення їх у відповідність до вимог законодавства у частині визначення розміру орендної плати за землю – ДЗР.


Очікувані результати:

 • забезпечення реалізації стратегічних ініціатив Стратегії розвитку м. Києва до 2025 року;

 • збільшення надходжень коштів до міського бюджету від плати за землю, продажу земельних ділянок та права оренди землі, зокрема на конкурентних засадах;
  Оре́нда землі́ - господарська операція, що передбачає надання орендодавцем землі у користування іншій юридичній або фізичній особі на визначений строк, за цільовим призначенням та за орендну плату. Порядок здійснення О. з.


 • підвищення ефективності регулювання земельних відносин у місті, що поліпшить використання та охорону земельного фонду;

 • збалансований розвиток міста, покращення інвестиційного клімату;

 • оптимізація умов транспортного руху в транспортних системах міста, скорочення витрат часу, палива, поліпшення стану довкілля.3.1.6. Розвиток споживчого ринку
Мета: сприяння створенню сучасної інфраструктури роздрібної торгівлі та побутових послуг на території міста, задоволення потреб киян і гостей столиці у різноманітних товарах та послугах на європейському рівні.
Основні завдання та заходи:

 • Забезпечення продовольчої безпеки міста:

 • формування регіональних запасів продовольчого зерна в обсягах, доведених Кабінетом Міністрів УкраїниДПРП, ПрАТ «Київмлин», ПАТ КБ «Хрещатик», РДА;
  Продово́льча безпе́ка - захищеність життєвих інтересів людини, яка виражається у гарантуванні державою безперешкодного економічного доступу людини до продуктів харчування з метою підтримання її звичайної життєвої діяльності.
  Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.


 • проведення не менше 700 районних, міських та міжрегіональних ярмарків із реалізації сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів з залученням на споживчий ринок міста додаткових товарних ресурсів від безпосередніх виробників із різних регіонів України – ДПРП, РДА.
  Споживчий ринок - окремі особи та домашні господарства, які купують товари та користуються послугами для особистого або сімейного споживання чи використання.
 • Розвиток мережі закладів торговельного та побутового обслуговування:

 • покращення санітарно-технічного стану будівель та зовнішнього вигляду ринків, підвищення рівня обслуговування покупців, створення належних умов для працівників – ДПРП;

 • укладання договорів оренди з адміністраціями перспективних підприємств ринкової мережі з метою подальшої реконструкції існуючих ринків та поступового перетворення їх у сучасні торговельно-сервісні комплекси – ДПРП, ДЗР, РДА;

 • сприяння у відкритті підприємств побутового обслуговування по тих видах послуг, попит на які не задовольняється – ДПРП;

 • проведення конкурсів професійної майстерності серед працівників сфери побутового обслуговування населення – ДПРП, РДА.

 • Посилення протидії несанкціонованій і стихійній торгівлі:

 • впорядкування розміщення малих архітектурних форм і тимчасових споруд у сфері торгівлі та побутового обслуговування – ДМБЗПС, ДПРП, РДА;

 • посилення взаємодії з контролюючими, наглядовими, податковими, правоохоронними органами з ліквідації місць несанкціонованої та стихійної торгівлі – ДМБЗПС, ДПРП, РДА, ГУМВС.
  Правоохоро́нні о́ргани - державні органи, що на підставі законодавства держави здійснюють правоохоронну (правозастосовну та правозахисну) діяльність.


 • Реалізація комплексу заходів по стабілізації цінової ситуації на споживчому ринку ДЕІ, ДПРП.


Очікувані результати:

 • збільшення обсягу обороту роздрібної торгівлі на 5,5%;

 • створення регіональних запасів продовольчого зерна в обсязі не менше 80 тис. тонн;

 • збереження темпів зростання обсягів наданих побутових послуг за рахунок раціонального розміщення підприємств побуту та надання різноманітних побутових послуг;

 • створення нових робочих місць, збільшення обсягів реалізації продукції (робіт, послуг).


3.1.7. Підтримка розвитку підприємництва та покращення бізнес-середовища
Мета: створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва, зростання його інвестиційної та інноваційної активності, підвищення конкурентоспроможності та внеску у забезпечення сталого соціально-економічного зростання.
Основні завдання та заходи:

 • Вдосконалення правого регулювання господарської діяльності, недопущення неправомірного втручання державних органів у діяльність суб’єктів господарювання:

 • оприлюднення проектів регуляторних актів органів виконавчої влади, проведення обговорення цих проектів за участю громадськості та врахування обґрунтованих пропозицій підприємців – ДПРП, структурні підрозділи КМДА;
  Регулято́рний а́кт - прийнятий уповноваженим регуляторним органом нормативно-правовий акт, який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання; прийнятий уповноваженим регуляторним органом інший офіційний письмовий документ, який встановлює, змінює чи скасовує норми права, застосовується неодноразово та щодо невизначеного кола осіб і який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, незалежно від того, чи вважається цей документ відповідно до закону, що регулює відносини у певній сфері, нормативно-правовим актом.


 • здійснення перегляду регуляторних актів щодо їх відповідності принципам державної регуляторної політики та приведення їх у відповідність до законодавства УкраїниДПРП, структурні підрозділи КМДА;
  Регулято́рна полі́тика - напрям державної політики, спрямований на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб'єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами країни.
  Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.


 • оприлюднення звітів про відстеження результативності прийнятих регуляторних актів – ДПРП, структурні підрозділи КМДА;

 • регулярне проведення телефонних «гарячих ліній» з питань підприємництва – ДПРП, РДА;

 • забезпечення ефективної взаємодії органів місцевої влади з підприємцями та їх громадськими об’єднаннями – ДПРП, РДА.

 • Оптимізація дозвільної системи у сфері господарської діяльності:

 • удосконалення діяльності Міського дозвільного центру, як складової частини Центру надання адміністративних послугЦНАП м.
  Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) - державні установи з надання різноманітних адміністративних послуг за принципом "єдиного вікна" та "прозорого офісу". Створюються при місцевих радах з метою комфортності та протидії корупції в надані послуг фізичним та юридичним особам.
  Києва, структурні підрозділи КМДА, ТПЦОВВ;


 • забезпечення суб’єктів підприємництва вичерпною та актуальною інформацією щодо вимог та порядку одержання документів дозвільного характеру – ЦНАП м.Києва, РДА.

 • Удосконалення ресурсної підтримки та системи інформаційно-консультативного, аналітичного забезпечення суб’єктів підприємництва:

 • удосконалення механізму фінансово-кредитної підтримки суб’єктів господарювання – ДПРП, ДФ;

 • розвиток Інтернет ресурсу «Столичний діловий портал» – ДПРП;

 • підтримка створення та діяльності об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва, в т.ч. розвитку Київського інноваційного бізнес-інкубатора – ДПРП, РДА;

 • проведення семінарів та круглих столів із залученням підприємців та їх громадських об’єднань з обговорення проблемних питань підприємницької діяльності – ДПРП, структурні підрозділи КМДА, РДА;

 • організація виставок, ярмарків, ділових переговорів, бізнес-зустрічей із залученням суб’єктів малого та середнього бізнесуДПРП, структурні підрозділи КМДА, РДА;

 • висвітлення стану реалізації заходів з підтримки розвитку малого та середнього підприємництва у засобах масової інформаціїДПРП, ДСК.
  Середній бізнес - бізнес-термін, яким позначають дещо середнє і взаємопроникне між малим і великим бізнесом. Але попри це, середній бізнес дуже часто згадується засобами масової інформації у парній конфігурації разом саме з малим бізнесом, що підкреслює їх більшу схожість за певними характеристиками.
  Засоби масової інформації (ЗМІ), мас медіа (Mass media) - преса (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, інтернет, кінематограф, звукозаписи та відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні щити та панелі, домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп'ютерні та інші лінії зв'язку.


 • Забезпечення якісного, престижного, сучасного навчання для професійного росту кадрів у сфері малого та середнього підприємництва, залучення до підприємницької діяльності молоді:

 • реалізація освітніх заходів для молоді, підприємців та управлінських кадрів у сфері підтримки підприємництва та участь у програмі «Українська ініціатива» – ДПРП, ДОНМС;

 • проведення Київського міського конкурсу «Молодий підприємець року» – ДПРП, ДОНМС.

 • Підтримка підприємницької ініціативи безробітних, забезпечення соціально-трудової адаптації соціально-вразливих верств населення шляхом залучення їх до підприємницької діяльності:

 • сприяння розвитку підприємницької ініціативи серед безробітних шляхом проведення профорієнтаційної роботи, організації відповідної професійної підготовки, надання одноразової виплати – допомоги по безробіттю для організації власної справи – КМЦЗ;
  Професі́йна підгото́вка - здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю.


 • надання консультаційної, методичної та юридичної допомоги з питань організації та ведення підприємницької діяльності особам з функціональними обмеженнями – КМЦЗ.


Очікувані результати:

 • зростання кількості суб’єктів малого підприємництва на 10 тис. осіб наявного населення до 1007 одиниць, в тому числі малих підприємств – до 257 одиниць;

 • збільшення середньооблікової чисельності зайнятих працівників малих підприємств на 0,5%;

збільшення обсягів реалізації малими та середніми підприємствами продукції (робіт, послуг) та їх частки у загальних обсягах по місту.
3.1.8. Реформування системи надання адміністративних послуг
Мета: створення зручних і доступних умов для отримання споживачами адміністративних послуг, оптимізація процедур надання адміністративних послуг, підвищення їх якості.
Основні завдання та заходи:

 • Забезпечення прозорості і відкритості розгляду звернень громадян та суб’єктів господарювання до органів влади:

 • підготовка та надання на затвердження Київраді переліку адміністративних послуг, які надаються через центри надання адміністративних послуг – ЦНАП м. Києва;

 • уніфікація процедур надання адміністративних послуг районного та міського рівня – ЦНАП м. Києва, структурні підрозділи КМДА, ТПЦОВВ, РДА;

 • забезпечення функціонування та удосконалення інформаційної системи Веб-портал адміністративних послуг у м. Києві – ЦНАП м. Києва;

 • впровадження дистанційного надання послуг на основі сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій (без безпосередньої участі заявника) – ЦНАП м.
  Телекомуніка́ції, також електрозв'язок (англ. Telecommunications) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду дротовими, радіо, оптичними або іншими електромагнітними системами.
   Києва, РДА;


 • проведення моніторингу діяльності центрів надання адміністративних послуг та оприлюднення інформації про його результати – ЦНАП м. Києва, структурні підрозділи КМДА, ТПЦОВВ, РДА.

 • Підвищення якості надання адміністративних послуг шляхом запровадження європейських стандартів:

 • проведення підготовчих робіт та впровадження системи управління якістю адміністративних послуг на базі стандартів ISO 9001, в тому числі мінімізація кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;
  Європе́йський коміте́т зі стандартиза́ції (фр. Comité Européen de Normalisation, CEN) - міжнародна неприбуткова організація, основною метою якої є сприяння розвитку торгівлі товарами та послугами через розробку та запровадження європейських стандартів (євронорм, EN).
  стандартизація процедур надання адміністративних послуг; розроблення критеріїв оцінки роботи адміністраторів та суб’єктів надання адміністративних послуг – ЦНАП м. Києва, РДА.

 • Забезпечення надання через ЦНАПи всіх визначених законом адміністративних послуг:

 • залучення до співпраці з центрами надання адміністративних послуг територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади – ЦНАП м. Києва, структурні підрозділи КМДА, ТПЦОВВ, РДА;

 • забезпечення отримання центрами надання адміністративних послуг інформації з державних реєстрів, інших інформаційних баз (систем), яка використовується для надання адміністративних послуг, шляхом запровадження відповідних сервісів – ЦНАП м. Києва, структурні підрозділи КМДА, ТПЦОВВ, РДА;

 • оптимізація процедур надання адміністративних послуг, необхідних родинам з дітьми – ЦНАП м. Києва, структурні підрозділи КМДА, ТПЦОВВ, РДА.

 • Підвищення кваліфікації адміністраторів, державних адміністраторів, представників суб’єктів надання адміністративних послуг та дозвільних органів:

 • проведення навчальних семінарів-тренінгів для адміністраторів, державних адміністраторів, представників суб’єктів надання адміністративних послуг та дозвільних органів – ЦНАП м. Києва, РДА;

 • участь у Всеукраїнських конкурсах «Кращий дозвільний центр» та «Кращий державний адміністратор» – ЦНАП м. Києва, РДА.

 • Удосконалення інформаційно-консультативного забезпечення суб’єктів звернення:

 • здійснення електронних консультацій заявників – ЦНАП м. Києва, РДА;

 • запровадження SMS-інформування про результати розгляду справи щодо надання адміністративних послуг – ЦНАП м. Києва, РДА.

 • Вивчення потреб споживачів послуг та рівня їх задоволеності наданими послугами:

 • моніторинг якості надання адміністративних послуг, в тому числі пряме анкетування або опитування заявників; проведення консультацій з громадськими організаціями – ЦНАП м. Києва, РДА;

 • запровадження механізму оперативного реагування на скарги заявників – ЦНАП м. Києва, РДА.


Очікувані результати:

 • збільшення кількості звернень громадян та суб’єктів господарювання до ЦНАП м. Києва до 56,0 тис.;

 • створення зручних умов та зменшення витрат часу мешканцями столиці на отримання адміністративних послуг;

 • усунення підґрунтя для корупційних проявів;

 • підвищення якості надання адміністративних послуг відповідно до кращих світових практик.


3.1.9. Розвиток індустрії туризму
Мета: подальше зміцнення позицій Києва як потужного національного туристсько-екскурсійного центру, досягнення європейського і світового визнання якості вітчизняного та місцевого туристичних продуктів на міжнародному ринку туристичних послуг.
Турист́ичний продýкт - комплекс туристичних послуг, необхідних для задоволення потреб туриста під час його подорожі. Являє собою комплекс туристичних послуг, який поєднує не менше ніж дві такі послуги, що реалізується або пропонується для реалізації за визначеною ціною, до складу якого входять послуги перевезення, послуги розміщення та інші туристичні послуги, не пов'язані з перевезенням і розміщенням (послуги з організації відвідувань об'єктів культури, відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції тощо).

Основні завдання та заходи:

 • Нормативно-правове забезпечення та регулювання туристичної діяльності:

 • впровадження туристичної картки «Картка гостя м. Києва» (KyivCityCard), яка передбачає комплекс знижок на обслуговування в готелях, ресторанах, медичних закладах, музеях, в оплаті транспортних послуг тощо – УТ;

 • забезпечення участі в міжнародних програмах розвитку туризму, організація міжнародної співпраці у сфері туризму – УТ.

 • Розвиток інфраструктури туризму і гостинності:

 • будівництво, реконструкція та переоснащення готелів – УТ;

 • проведення інвентаризації об’єктів туристично-рекреаційної сфери м. Києва, створення міського реєстру рекреаційних ресурсів – УТ;

 • розробка плану-схеми рекреаційних та пішохідних зон і пов’язаних з ними туристичних маршрутів – УТ;

 • створення об’єктів туристично-відпочинкової інфраструктури, комплексний благоустрій та облаштування зон відпочинку міста Києва – УТ, ДМБЗПС, КО «Київзеленбуд», КП «Плесо»;

 • збереження історичного середовища на Подолі та Дніпровських схилах (Міська цільова програма «Київ самобутній») – ДМБА, ДК, УОКС, УТ, ДЖКГ;

 • облаштування місць паркування, стоянок і зупинок туристично-екскурсійного транспорту відповідними інформаційними знаками – УТ, КП «Київдорсервіс».

 • Сприяння розвитку екскурсійної діяльності та перспективних для м. Києва видів туризму (ділового, подієвого, спортивно-оздоровчого, дитячого та молодіжного туризму) – УТ, ДОНМС.

 • Проведення активної маркетингової кампанії зі створення позитивного іміджу м. Києва як туристичного центру на українському та міжнародному туристичних ринках:

 • організація, проведення та участь в івент-заходах (науково-практичних конференціях, цільових семінарах, виставках, фестивалях, ярмарках, у т. ч. міжнародних) з питань підвищення туристичної привабливості міста Києва – УТ;

 • організація інфо- та прес-турів для представників закордонних та вітчизняних засобів масової інформації – УТ;

 • виготовлення та придбання поліграфічної рекламно-інформаційної та сувенірної продукції туристичних можливостей м. Києва, організація реклами туристичних можливостей столиці в засобах масової інформації – УТ;

 • створення та забезпечення функціонування єдиного туристичного Інтернет – порталу – УТ;

 • видання щорічного календаря подій м. Києва та розміщення його на туристичному Інтернет – порталі – УТ;

 • створення та забезпечення діяльності міської мережі туристично-інформаційних центрів та пунктів, у т. ч. на залізничному вокзалі, аеропортах та автостанціях м. Києва – УТ, КП «МК ТІЦ»;

 • об’єднання зусиль місцевої влади та комерційних організацій для популяризації туристичних можливостей столиці України, просування бренду м. Києва як на внутрішньому, так і зовнішньому туристичних ринках – УТ.


Очікувані результати:

 • створення позитивного іміджу міста Києва на міжнародній туристичній арені та посилення конкурентоспроможності київського туристичного продукту на зарубіжних ринках;

 • зростання потужностей готельного господарства, впровадження в м. Києві загальноєвропейської системи якості в готельному секторі;

 • забезпечення достатньої кількості і раціонального співвідношення об’єктів рекреаційного використання, туристичного показу, культурно-розважального і спортивного призначення, сервісу та інформаційного обслуговування;

 • збільшення кількості туристично-екскурсійних маршрутів;

 • збільшення кількості туристів до 5,3 млн осіб у рік;

 • збільшення числа робочих місць за рахунок туристичної галузі;

 • нарощування обсягу доходів суб’єктів господарювання туристичної сфери та бюджетів усіх рівнів.


3.2. МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА РОЗВИТОК МІСЬКОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
3.2.1. Транспорт та транспортна інфраструктура
Мета: формування ефективного транспортного комплексу, спроможного забезпечити швидке, зручне та безпечне транспортне сполучення між усіма функціональними зонами міста на основі ліквідації диспропорцій між пропускною потужністю шляхової мережі та підвищенням інтенсивності руху, а також здатного забезпечити потреби населення у відповідних послугах та мінімізувати негативний вплив на навколишнє середовище.
Основні завдання та заходи:

 • Здійснення модернізації та розбудови метрополітену:

 • будівництво Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену в м.Києві від станції «Глибочицька» до станції «Райдужна» з відгалуженням у бік житлового масиву Вигурівщина-Троєщина» (варіант мілкого закладання на Подолі) – ДТІ;

 • Забезпечення безперервності розвитку та вдосконалення дорожньо-транспортної інфраструктури, підвищення її пропускної спроможності:

 • реконструкція просп. Перемоги – ДТІ, КК «Київавтодор»;

 • будівництво Подільського мостового переходу – ДТІ, КК «Київавтодор»;

 • реконструкція транспортної розв'язки на Поштовій площі - ДТІ, КП ДБШТС

 • підготовчі роботи для реконструкції транспортної розв’язки на Київському півкільці (Жулянський шляхопровід) – ДТІ, КП ДБШТС;

 • будівництво під'їзної автомобільної дороги від Червонозоряного проспекту (поблизу примикання вул. Кіровоградської) до міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни) – ДТІ, КП ДБШТС;

 • будівництво під’їзної дороги та зовнішньо-інженерних мереж до інноваційного парку "Біонік Хілл" – ДТІ, КК «Київавтодор».

 • Розвиток та оптимізація маршрутної мережі міста:

 • розробка Комплексної схеми транспорту м. Києва з метою оптимізації руху транспорту в місті – ДТІ, ДМА, КО «Інститут Генерального плану м. Києва»;

 • забезпечення потреби в місцях для зберігання та паркування автотранспорту у центральній частині міста, біля кінцевих станцій метрополітену, в місцях пересадочних вузлів та на в’їздах у місто – ДТІ, ДМА, КО «Інститут Генерального плану м. Києва», КП «Київтранспарксервіс», ДЕІ;

 • забезпечення утримання в належному стані світлофорних об'єктів, дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування – ДТІ, КП «Київдорсервіс»;
  Доро́жній знак, шляховка́зувач, або дороговка́зувач - стандартизований графічний малюнок, що встановлюється край дороги для повідомлення визначеної інформації учасникам дорожнього руху, один з засобів регулювання дорожнього руху (дорожня розмітка, дорожнє обладнання, світлофор, регулювальник).


 • влаштування велосипедних доріжок у м.
  Велосипе́дна дорі́жка - виконана в межах дороги чи поза нею доріжка з покриттям, що призначена для руху на велосипедах.
   Києві – ДТІ, КП «Київдорсервіс».


 • Стимулювання використання мешканцями Києва громадського транспорту:

 • впровадження автоматизованої системи оплати проїзду та обліку пасажирів у міському наземному громадському транспорті – ДТІ, КП «Київпастранс»;

 • оновлення та заміна застарілого рухомого складу громадського транспорту та електропоїздів для міської електрички – ДТІ, КП «Київпастранс».


Очікувані результати:

 • забезпечення розвитку існуючої мережі Київського метрополітену;

 • збільшення пропускної спроможності автошляхів, зменшення кількості заторів на дорогах і мостах, збільшення середньої швидкості руху, скорочення пробігу транспортних засобів за рахунок оптимізації маршрутів і графіка руху;
  Тра́нспортний за́сіб - пристрій, призначений для перевезення людей і вантажу.


 • збільшення мережі автомобільних доріг;

 • поліпшення транспортно-експлуатаційного стану існуючих автомобільних доріг, мостів та шляхопроводів;

 • оновлення парку громадського транспорту;

 • збільшення загального обсягу перевезення пасажирів на 17,8 млн чол.;

 • розвантаження міста від зайвого транспорту шляхом будівництва багаторівневих і перехоплюючи паркінгів, організація паркувальних місць на прибудинкових територіях, упорядкування роботи автостоянок і гаражних кооперативів;
  Прибудинко́ва терито́рія - це територія навколо багатоквартирного будинку, визначена на підставі відповідної містобудівної та землевпорядної документації, у межах земельної ділянки, на якій розташовані багатоквартирний будинок і належні до нього будівлі та споруди, що необхідна для обслуговування багатоквартирного будинку та задоволення житлових, соціальних і побутових потреб власників (співвласників) та наймачів (орендарів) квартир, а також нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку.


 • зростання якості надання послуг, підвищення безпеки перевезень, покращення обслуговування пасажирів та управління транспортними процесами та потоками.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11