Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма екзамену з іноземної мови (англійська) за освітньою програмою підготовки фахівців

Скачати 95.43 Kb.

Програма екзамену з іноземної мови (англійська) за освітньою програмою підготовки фахівців
Скачати 95.43 Kb.
Дата конвертації03.04.2017
Розмір95.43 Kb.
ТипПрограма


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Навчально-науковий інститут Аеронавігації

Кафедра авіаційної англійської мвои


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова фахової атестаційної комісії

_____________________________

«____»______________2016р.


Система менеджменту якостіПРОГРАМА
екзамену з іноземної мови (англійська)

за освітньою програмою підготовки фахівців

освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»

та освітнього ступеня «Магістр»

спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка» та 171 «Електроніка»

спеціалізації «Фізична та біомедична електроніка», «Електронні системи»

СМЯ НАУ П 22.01.04(01) - 01-2016

ВСТУП
Мета екзамену з іноземної мови для вступу на навчання за ОКР «Спеціаліст» та ОС «Магістр» є визначення рівня підготовленості абітурієнтів (бакалаврів) з отриманих під час навчання на ступінь бакалавра знань, вмінь та навичок з англійської мови, пов‘язаних з усіма видами мовленнєвої діяльності.

Англі́йська мо́ва (English, the English language) - мова, що належить до германської групи індоєвропейської сім'ї мов. Одна з найпоширеніших мов у світі, особливо як друга мова та мова міжнародного спілкування.

Бакала́вр - рівень вищої освіти, відповідає шостому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю.

Для вступу абітурієнти повинні отримати наступні знання:

• граматичних структур, що є необхідними для гнучкого вираження відповідних функцій та понять, а також для розуміння і продукування широкого кола текстів в академічній та професійній сферах;

• правил синтаксису, щоб дати можливість розпізнавати і продукувати широке коло текстів в академічній та професійній сферах;

широкого діапазону словникового запасу (у тому числі термінології), що є необхідним в академічній та професійній сферах;

• мовних форм, властивих для офіційних та розмовних реєстрів.

У зв‘язку з необхідністю комплексної перевірки вищезазначених умінь та навичок, іспит проводиться у тестовій формі і містить лексико-граматичний матеріал, який абітурієнти мають засвоїти під час вивчення „Іноземної мови” та „Іноземної мови за професійним спрямуванням”.

Організація екзамену здійснюється відповідно до Положення про приймальну комісію Національного авіаційного університету.

Словниковий запас - це набір слів, яким володіє людина у знайомій їй мові. Словниковий запас, як правило, росте та розвивається з віком, і слугує як практичний і фундаментальний інструмент для спілкування та здобування знань.

Національний авіаційний університет Національний авіаційний університет - авіаційний вищий навчальний заклад в Києві. Від 2010 р. самоврядний (автономний) дослідницький національний університет. В НАУ навчається понад 50 тисяч студентів із 49 країн світу.Перелік програмних питань
з дисциплін, які виносяться на екзамен з іноземної мови (англійська)


за освітньою програмою підготовки фахівців

освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»

та освітнього ступеня «Магістр»

спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка» та 171 «Електроніка»

спеціалізації «Фізична та біомедична електроніка», «Електронні системи»
1. Функції та складові техніки. Робота техніки. Створення опису технічних функцій та складових техніки. Пояснення як працює технологія.

2. Технічні переваги. Опис та відображення технічних переваг. Порівняльна характеристика переваг та недоліків різних технологій. Дієслова та прикметники що описують переваги та недоліки. Технологія виготовлення ліфту та насосу.

3. Технологія матеріалів. Розподіл матеріалів за категоріями. Опис особливостей матеріалу. Звичайний матеріал. Категорії матеріалу.

4. Визначення властивостей матеріалу. Визначення матеріалу. Класифікація та опис властивостей матеріалу. Обговорення якості матеріалу. Переробка матеріалу.

5. Форма та трьох вимірні особливості. Компоненти та вузли. Дієслова та іменники що описують зв'язок і скрутку. Електричні розетки та вилки. Водо утримуючі та водо непроникаючі матеріали.

6. Інженер-конструктор. Робота з кресленням. Технічні малюнки. Фрази: довжина, ширина, товщина. Опис процесу творення. Вирішення дизайнерських проблем.

7. Вирішення проблем конструювання. Межі міцності. Види та версії малюнку. Дієслова що описують стан та виникнення проблеми.

8. Оцінка та передбачення помилок. Опис типової технологічної помилки. Опис ремонту і обслуговування. Прикметники та їх префікси, що описують технологічні проблеми. Ремонт та обслуговування техніки.

9. Технічний розвиток. Порядок і точність. Обговорення технічних вимог. Пропозиції, ідеї, вирішення, покращення та переобладнання. Фрази, що пропонують вирішення та альтернативу. Виробництво. Ідеї та їх реалізація. Опис покращень та удосконалень.

10. Керівництво і контроль. Автоматичні системи. Обговорення регулювання і стандартів. Види промислової шкоди. Як захистити навколишнє середовище.

Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.

11. Теорія і практика використання. Тести і експерименти нововведень. Вимоги до елекро обладнання.

12. Транспорт: створення та перевірка. Проблеми літакобудування. Висадка на місяць.

13.Техніка в роботі. Робочі характеристики та стабільність пристроїв. Порівняння отриманих результатів з очікуваним. Системи спостереження та контролю. Вимоги та проблеми електрозабезпечення. Процес виробництва.

14. Тести і експерименти. Фізичні сили електричного пристрою. Зовнішній вплив на роботу системи. Зміна думки щодо передбачень та теорії виробничого процесу.

15. Розмежування. Можливість та обмеження пристроїв. Опис фізичних сил. Обговорення можливостей та обмежень. Вітрова турбіна. Типи сил. Фактори, критерії. Сонячна енергія.

Вітрогенератор (вітрова турбіна) - пристрій для перетворення кінетичної енергії вітру на електричну, що складається з вітрової турбіни, електрогенератора та допоміжного обладнання. Виробництво вітрогенераторів належить до складних та наукоємких виробництв.

Виробни́чий проце́с (англ. manufacturing_process) - систематичне та цілеспрямоване змінювання в часі та просторі кількісних та якісних характеристик засобів виробництва і робочої сили, для отримання готової продукції, з вихідної сировини, згідно із заданою програмою.

Сонячна енергія Сонячна енергія - енергія від Сонця в формі радіації та світла. Ця енергія значною мірою керує кліматом та погодою, та є основою життя. Технологія, що контролює сонячну енергію називається сонячною енергетикою.

Альтернативна енергія.

Список літератури

для самостійної підготовки вступника

до екзамену з іноземної мови
Основна література
1. Mark Ibbotson, Cambridge English for Engineering. Cambridge, 2011. – 110p.

2. Eric H. Glendinning, John Mc Evan. Oxford English for Information Technology. Oxford University Press, 2006. – 222p.

3. D. Bonamy. Technical English. Course book. Pearson education limited, 2008. – 127 p.

4. Santiago Remacha Esteras. Infotech. English for computer users. Cambridge University Press, 2007.

Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

Видавництво Оксфордського університету (англ. Oxford University Press, OUP) - видавництво, що є складовою частиною Оксфордського університету, Англія. Це найбільше університетське видавництво у світі за фінансовим оборотом, більше за головні американські університетські видавництва та Cambridge University Press разом.

Cambridge University Press Видавництво Кембриджського університету (англ. Cambridge University Press, скор.: CUP) - видавництво, що входить до складу Кембриджського університету в Англії.

- 175

5. V. Evans, J. Dooley, S. Wright. Information Technology. Express Publishing, 2011. – 120 p.

6. I. Williams. English for Science and Engineering. Thomson ELT, 2007. – 106 p.

7. E. Glendinning, J. McEwan. Oxford English for Information Technology. Oxford university press, 2009. – 222 p.

8. Английский язык для инженеров в авиации: учебное пособие /под ред. Д.п.н. Е.П. Петращук. УМЦ ПО «Аеролингва», 2006. – 212 стр.Додаткова література

9. О.Петращук. Телекомунікації: технічна англійська мова. Лексико-граматичний практикум для студентів – К. : НАУ, 2012. – 40 с.

10. Тлумачний словник авіаційних термінів/ ред.

Англійська належить до тих мов, що має найширший словниковий запас: (близько 250 тис. різних слів; Оксфордський словник англійської мови нараховує близько 600 тис. слів, а Словник Вебстера - 475 тис., але серед них велика частка архаїчних слів та величезний об'єм технічних термінів).

Тлумачний словник - словник, що подає лексико-фразеологічний склад мови з поясненням значення, граматичних та стилістичних особливостей уживання реєстрових одиниць.

Кулик М.С. – К.: НАУ, 2007. – 100 с.

11. English Grammar Online Електроний ресурс. – Режим доступу. - http://www.ego4u.com/

12. The Free Online Dictionary Електроний ресурс. – Режим доступу http://www.thefreedictionary.com

Голова фахової комісії з іноземних мов Пазюра Н.В.


Завідувач кафедри

авіаційної англійської мови Пазюра Н.В.


Зразок білета екзамену з іноземної мови
(Ф 02.03 – 31)

Міністерство освіти і науки України

Національний авіаційний університет


Навчально-науковий інститут Аеронавігації

Кафедра авіаційної англійської мови

спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка» та 171 «Електроніка»

спеціалізації «Фізична та біомедична електроніка», «Електронні системи»


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова комісії з іноземних мов

_______________ Пазюра Н.В.


Вступний екзамен з іноземної мови

Білет № 1


Завдання 1. Read the text. Complete the gaps with missing sentence.

Завдання 2. Answer the question choosing the appropriate variant from the given below.

Завдання 3. Find in the text words and phrases with similar meaning.

Завдання 4. Complete each sentence with one of the following verbs (in the correct form).

Завдання 5. Write a word of aviation terminology to the given definition.
Затверджено на засіданні кафедри авіаційної англійської мови.

Протокол № 3 від 12 лютого 2016 р.

Завідувач кафедри

авіаційної англійської мови____________________ Пазюра Н.В.

Рейтингові оцінки за виконання окремих завдань

вступного екзамену з іноземної мови


Вид навчальної роботи

Максимальна величина

рейтингової оцінки

(бали)


Виконання завдання № 1

20

Виконання завдання № 2

20

Виконання завдання № 3

20

Виконання завдання № 4

20

Виконання завдання № 5

20

Усього:

100


Значення рейтингових оцінок у балах за виконання завдань

екзамену та їх критерії*


Оцінка в балах

за виконання окремих завданьКритерій оцінки

18 – 20

Відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

16 – 17

Виконання вище середнього рівня з кількома помилками

14 – 15

У загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок

12 – 13

Непогане виконання, але зі значною кількістю недоліків

10 – 11

Виконання задовольняє мінімальним критеріям

менше 10

Виконання не задовольняє мінімальним критеріям

Увага! Оцінки менше, ніж 10 балів не враховується при визначенні фахового рейтингу

* Значення оцінок у балах та їх критерії відповідають вимогам шкали ECTSВідповідність рейтингових оцінок

у балах оцінкам за національною шкалою та шкалою ECTS

Оцінка

в балахОцінка

за національною шкалоюОцінка

за шкалою ECTSОцінка

Пояснення

90-100

Відмінно

A

Відмінно

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)82 – 89

Добре

B

Дуже добре

(вище середнього рівня з кількома помилками)75 – 81

C

Добре

(в загальному вірне виконання з

певною кількістю суттєвих помилок)


67 – 74

Задовільно

D

Задовільно

(непогано, але зі значною кількістю недоліків)60 – 66

E

Достатньо

(виконання задовольняє мінімальним критеріям)35 – 59

НезадовільноFX

Незадовільно


1 – 34

F
Незадовільно

Скачати 95.43 Kb.

  • Система менеджменту якості
  • Незадовільно