Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма фахових вступних випробувань на окр

Скачати 290.24 Kb.

Програма фахових вступних випробувань на окр
Скачати 290.24 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації04.06.2017
Розмір290.24 Kb.
  1   2   3


ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Програма

фахових вступних випробувань на ОКР «магістр»

за напрямом „Соціологія”
Затверджено Вченою радою

історичного факультету

протокол № 6

від 20 лютого 2017 р.
Іва́н Я́кович Франко́ (27 серпня 1856, с. Нагуєвичі - 28 травня 1916, Львів, Австро-Угорщина) - видатний український письменник, поет, публіцист, перекладач, учений, громадський і політичний діяч. Доктор філософії (1893), дійсний член Наукового товариства імені Шевченка (1899), почесний доктор Харківського університету (1906).Львів – 2017


Вступ до спеціальності
Предметне поле соціології, її призначення в суспільстві (завдання та функції). Рівні аналізу та структура соціологічного знання. Особливості соціологічного мислення. Соціальні закони: сутність, різновиди, характерні ознаки. Понятійно-категоріальний апарат соціології. Суспільство як соціальний феномен: сутність, характерні ознаки, основні критерії типології. Основні підсистеми суспільства. Соціальні інститути як структурні компоненти суспільства: поняття, функції, характерні ознаки, різновиди. Особистість у системі соціальних взаємодій, соціальні статуси та ролі.
Соціа́льна взаємоді́я - це форма соціальних зв'язків, що реалізуються в обміні діяльністю, інформацією, досвідом, здібностями, уміннями, навичками та у взаємному впливі людей, соціальних спільнот; система взаємообумовлених соціальних дій, зв'язаних циклічною залежністю, при якій дія одного суб'єкта є одночасно причиною і наслідком у відповідь дій інших суб'єктів.
Соціальний статус - досить чітко визначене положення індивіда в соціальній ієрархії групи або групи у взаємостосунках з іншими групами.
Соціалізація як процес інтеграції індивіда у суспільство, її особливості та основні форми. Поняття соціальної мобільності. Соціальна група та міжособова взаємодія.
Соціальна мобільність Соціальна мобільність - перехід індивіда, соціального об'єкта або цінності, створеної або модифікованої завдяки людській діяльності, від однієї соціальної позиції до іншої. Поняття було введено П. Сорокіним у 1927 р.
Соціа́льна грýпа - сукупність осіб, об'єднаних спільною метою, ідеєю, працею; сукупність індивідів, що взаємодіють певним чином на основі сподівань кожного члена групи, що розділяються, відносно інших.
Квазігрупи та їх різновиди. Поняття конкретно-соціологічного дослідження, його інструментарій. Професія соціолога та спектр діяльності.
Основні вимоги до соціолога-професіонала: знання, вміння, навички, професійно-ділові якості. Поняття професійної етики. Професійний кодекс соціолога.
Загальна соціологічна теорія.
Предметна специфіка соціології в системі суспільствознавства, об'єкт і предмет соціології. Структура система соціологічного знання. Суспільство як специфічна система. Культура як інтегративна цілісність матеріального і духовного. Суспільство як соціальна система, його системна специфіка. Елементи соціальної системи як відносно автономні підсумки соціального цілого. Система соціальних відносин: акт, дія, зв'язок, взаємодія.
Соціа́льна систе́ма - центральне поняття соціологічної теорії систем. Сукупність соціальних явищ і процесів, що перебувають у відносинах і зв'язках між собою і створюють деякий цілісний соціальний об'єкт.
Професійна етика - це кодекс правил, що визначає поведінку спеціаліста у службовій обстановці, норм, які відповідають існуючим законам та відомчим нормативним документам, професійним знанням, стосункам у колективі, глибокому усвідомленню моральної відповідальності за виконання професійних обов'язків.
Соціа́льні стосу́нки або суспі́льні стосу́нки - різні взаємодії та зв'язки між окремими людьми або групами людей, які встановлюються в процесі їхньої спільної практичної та духовної діяльності.
Соціальні процеси, соціальні зв'язки.
Соціа́льний проце́с (рос.социальный процесс, англ. social process) - серія явищ чи взаємодій, які відбуваються в організації, структурі груп і змінюють стосунки між людьми чи між складовими елементами спільноти.
Інтеграція, дезінтеграція, девіація, соціальний контроль, соціальний конфлікт. Соціальна структура як елемент соціальної системи. Типологія соціальних груп. Процеси групової динаміки. Соціальна стратифікація як процес відтворення соціально-структурних елементів. Соціальний статус в системі соціальної стратифікації. Соціальна мобільність, її типи та чинники. Соціальні інститути як система організації та відтворення системи суспільних відносин. Структурні компоненти соціальних інститутів та технологія їх функціонування. Співвідношення понять "індивід", "людина", "особа", "особистість". Основні етапи соціалізації індивіда.
Соціа́льний контро́ль - це спосіб саморегуляції соціальної системи, який забезпечує впорядкованість взаємодій між людьми завдяки нормативному регулюванню. До його системи входять всі способи реакції як великих суспільних утворень, так і конкретного індивіда на різноманітні конкретні дії людини чи то груп, всі засоби суспільного тиску для того, щоб поставити поза нормовану поведінку та діяльність у певні соціальні межі.
Соціальний конфлікт - це найвища стадія розвитку суперечностей у відносинах між людьми, соціальними групами, суспільства в цілому, яка характеризується зіткненням протилежно спрямованих інтересів, цілей, позицій суб'єктів взаємодії.
Соціа́льна стратифіка́ція - диференціація суспільства на соціальні класи та верстви населення. Стратифікація - це розташування індивідів і груп згори вниз горизонтальними шарами (стратами) за ознакою нерівності в прибутках, власності, рівні освіти, обсягу влади, професійному престижі, стилі життя.
Соціальна структура - внутрішній устрій суспільства або соціальної групи, що складається з певним чином розташованих, впорядкованих частин (в групі - соціальних індивидів, осіб), що знаходяться у соціальному зв'язку, взаємодіють між собою.
Соціаліза́ція - комплексний процес засвоєння індивідом певної системи знань, норм і цінностей, які дозволяють йому бути повноправним членом суспільності. Соціалізація виступає одним із основоположних соціальних процесів, що забезпечує існування людини в середині суспільства.

Соціальна статистика
Поняття соціальної статистики. Галузі соціальної статистики. Статистична закономірність. Статистична сукупність. Варіація. Види статистичних ознак. Статистичне дослідження. Види статистичного спостереження. Статистичний ряд розподілу – варіаційний, ранжований. Основні формати аналізу отриманих зведених даних статистичного дослідження. Закон великих чисел. Вимірювання. Типи шкал вимірювання. Кумулятивна частота. Статистичний показник. Генеральна сукупність. Вибіркова сукупність – валідність і надійність. Допустима помилка вибірки. Міри описової статистики числових вибірок. Центральні моменти випадкової величини.
Генеральна сукупність вимірів - це одне з визначальних понять теорії імовірності та статистики, а також інших галузей, що використовують їх математичний апарат. Генеральна сукупність - це абсолютно всі можливі результати певної події.
Моме́нт випадкової величини́ - числова характеристика розподілу даної випадкової величини.
Інферентна статистика. Точкове та інтервальне статистичне оцінювання. Трансформовані значення, стандартизоване значення. Нормальний розподіл.
Нормальний розподіл (розподіл Ґауса) - розподіл ймовірностей випадкової величини, що характеризується густиною ймовірності


Методи збору соціологічної інформації
Загальна методологія статистичних соціологічних досліджень. Типи кількісних емпіричних досліджень.
Опи́тування, о́пит - це метод збору соціологічної інформації про досліджуваний об'єкт під час безпосереднього (усне опитування, інтерв'ю) або опосередкованого (письмове опитування, анкетування) спілкування того хто опитує з респондентом.
Соціологічне дослідження - система логічних і послідовних методологічних, методичних та організаційно-технічних процедур для отримання наукових знань про соціальне явище, процес.
Емпіричні дослідження - спостереження і дослідження конкретних явищ, експеримент, а також узагальнення, класифікація та опис результатів дослідження і експерименту, впровадження їх у практичну діяльність людей.
Види анкетних опитувань. Концепція/ ескізний проект статистичного соціологічного дослідження: призначення, структура та принципи укладання.
Ескі́зний прое́кт (англ. Preliminary design) - проектна конструкторська документація, яка містить принципові конструктивні рішення і дає загальне уявлення про будову та принцип дії виробу, а також дані, що визначають його відповідність призначенню.
Програма статистичного соціологічного дослі-дження: призначення, структура та принципи формування. Проект статистичного соціологічного дослідже-ння: призначення, структура та засоби реалізації. Типи шкал вимірювання: номінальна, порядкова, метрична, інтервальна. Інтегровані шкали вимірювання – соціологічні індекси. Принципи готування інструментарію (стандартизованої анкети) статистичного опитування. Формулювання варіантів запитань стандарти-зованої анкети та віял відповідей на них. Вибіркова сукупність: основні характеристики, надійність й валідність. Основні методи констру-ювання вибірки. Розрахунок об’єму і допустимої помилки вибірки. Конструювання багатощаблевих вибіркових сукупностей зі застосуванням різних методів. Календарний план робіт, розрахунок необхідних людських ресурсів, плановий кошторис.
Людські́ ресу́рси, також часто HR (від англ. Human Resources) - сукупність робітників з кваліфікацією до розробки або підтримки продукту або сервісу.
Збір даних методом “віч-на-віч інтерв’ю”: технологія та етапи робіт. Техніка інтерв’ювання. Етапи опрацювання анкетних даних. Розробка технічної документації при організації масових опитувань (інструкції, контрольні листи, скринери, картки, маршрутні листи, стимульний матеріал і т.п.).
Техні́чна документа́ція - система графічних і текстових документів, необхідних і достатніх для безпосереднього використання на усіх стадіях життєвого циклу продукції (конструюванні, виготовленні та експлуатації промислових виробів; при проектуванні, зведенні і експлуатації будівель і споруд; при розробці технологічних процесів виробництва; при розробці та використанні програмного забезпечення).
Менеджмент інтерв’юерів: основні вимоги до інтерв’юера; види інтерв’юерів; підбір, інструктаж та контроль роботи інтерв’юерів; “ефект інтерв’юера” та протидія йому. Методичні та процедурні засади збору соціологічної інформації методами інтернет-опитування. Методичні та процедурні особливості збору соціологічної інформації методом телефонного інтерв’ю (PATI, CATI). Представлення результатів проекту. Особливості укладання звіту за результатами статистичного соціологічного дослідження. Імплікація: готування нових проектів.
Історія соціології (Передісторія соціології)
Історія соціології як предмет вивчення. Етапи формування знань про суспільство. Предмет історії соціології. Місце історії соціології в системі соціологічного знання. Предмет соціології, історії соціології та історичної соціології.
Історична соціологія - галузь соціології, що зосереджує увагу на тому, як суспільства розвиваються в історії. Вона розглядає, як соціальні структури, які зазвичай сприймаються як природні, формуються складними соціальними процесами.
Проблема періодизації історії соціології та можливі критерії виділення періодів. Історія соціології та історія соціальної думки: загальне та особливе. Особливості розвитку соціології у різних країнах. Універсальне і специфічне в розвитку соціологічного знання. Основні підходи до аналізу історико-соціологічного процесу: хронологічний, проблемний, національний, персоніфікований. Школи, парадигми, напрями, перспективи в соціології. Мультипарадигмальність сучасної соціології. Міждисциплінарний підхід, «соціологізація» близьких за предметом наук. Історична соціологія: проблеми і перспективи. Ретроспективний аналіз в соціології.

Розвиток соціальних поглядів Стародавнього світу.

Ретроспективний аналіз (від лат. Retro - «назад» і лат. specto - «дивлюся»), у шахах - метод побудови баз даних шахових закінчень, що з'ясовує об'єктивну оцінку позиції на основі оцінок всіх заключних позицій, які можуть бути отримані з даної.
Стародавній світ Стародавній світ - термін, що описує всесвітню історію людства з початку писаної історії до Середньовіччя. Частково цю тему покривають статті Стародавній Єгипет, Стародавня Індія, Стародавній Китай, Стародавня Греція, Стародавній Рим та Межиріччя.
Соціальні погляди епохи Середньовіччя Соціальне знання та дослідження Нового часу (ХVII – поч. XIX ст.) Соціологічні ідеї консерватизму, лібералізму та

  1   2   3


Скачати 290.24 Kb.

  • Генеральна сукупність
  • Ретроспективний аналіз