Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст

Скачати 130.47 Kb.

Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст
Скачати 130.47 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації24.05.2017
Розмір130.47 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3


Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ___________ С.В. Мельничук

„_____” _________________2012р.
ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ІСПИТУ
Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень

„спеціаліст”cпеціальність: „Землевпорядкування та кадастр”

Схвалено Вченою радою географічного факультету

Протокол № 6 від „ 30” січня 2012р.

Осві́тньо-кваліфікаці́йний рівень ви́щої осві́ти - характеристика вищої освіти за ознаками ступеня сформованості знань, умінь та навичок особи, що забезпечують її здатність виконувати завдання та обов'язки (роботи) певного рівня професійної діяльності.


Голова ради Руденко В.П.


Чернівці - 2012

ГЕОДЕЗІЯ


Вступ. Завдання, предмет і метод геодезії. Роль геодезії в землеустрої земельному кадастрі. Історичний огляд геодезії.

Основні поняття геодезії. Поняття про форму і розміри Землі. Елементи вимірів на земній поверхні.

Істори́чний о́гляд (пол. Przegląd Historyczny / Пшеґльонд гісторични) - польський історичний журнал. Видається з 1905 року. З 2-ї половини ХХ століття випускається видавництвом DiG спільно з Варшавським товариством любитгелів історії а Історичним інститутом Варшавського університету.

Када́стр (фр. Cadastre; рос. кадастр; англ. cadastre; нім. Kataster, Grundbuch n, Flurbuch n) - упорядкована геоінформаційна система про правове, природне, господарське, економічне та просторове положення об'єктів, що підлягають обліку в системі відповідного рівня управління.

Географі́чна оболо́нка (англ. geography envelope; нім. geografischer Mantel, m) - верхня комплексна оболонка Землі, що утворилася внаслідок взаємопроникнення і складної взаємодії окремих геосфер - літосфери, гідросфери, атмосфери і біосфери.

Зображення поверхні Землі на площині. Масштаби топографічних карт і планів. Рельєф місцевості. Орієнтування напрямків. Системи координат, прийняті в геодезії.

Карти топографічні (рос. карты топографические, англ. topographic maps, англ. surface contour maps; нім. topographische Karten f pl) - докладні, єдині за змістом, оформленням і математичною основою географічні карти, на яких зображені природні і соціально-економічні об'єкти місцевості з властивими їм якісними і кількісними характеристиками і особливостями розміщення.

Система координат Система координат - спосіб задання точок простору за допомогою чисел. Кількість чисел, необхідних для однозначного визначення будь-якої точки простору, визначає його вимірність. Обов'язковим елементом системи координат є початок координат - точка, від якої ведеться відлік відстаней.

Поняття про топографічні зйомки місцевості. Номенклатура топографічних карт.

Теодолітна зйомка. Суть теодолітної зйомки. Закріплення точок місцевості. Теодоліти та їх види. Вимірювання горизонтальних і вертикальних кутів. Перевірки теодолітів. Способи зйомки контурів. Камеральна обробка матеріалів теодолітної зйомки. Обчислення площ.

Геометричне нівелювання. Види нівелювання, суть геометричного нівелювання. Способи геометричного нівелювання. Нівелірні знаки. Види нівелірних робіт. Типи нівелірів. Будова нівелірів з циліндричним рівнем компенсатором. Основні дослідження технічних нівелірів. Перевірки і юстування технічних нівелірів. Нівелірні рейки. Технічне нівелювання. Трасування лінійних споруд. Нівелювання поверхні.

Мензульна зйомка. Суть мензульної зйомки. Комплект мензули. Перевірки мензули, буссолі і кіпрегеля. Визначення перевищень і горизонтальних прокладень номограмним кіпрегелем. Тригонометричне нівелювання. Способи побудови геодезичної основи мензульної зйомки.

Мензульна зйомка, мензульне знімання (рос. мензульная съемка, англ. plane-table survey, progression, нім. Messtischaufnahme f) - це сукупність дій при складанні детального плану місцевості, що означає побудову топографічного плану місцевості в польових умовах за допомогою кіпреґеля і мензули.

Геоде́зія (грец. γεωδαισια) - наука про методи визначення фігури і розмірів Землі, зображення земної поверхні на планах і картах і точних вимірювань на місцевості, пов'язаних з розв'язанням різних наукових і практичних завдань.

Поняття про види геодезичної основи для мензульної зйомки.

Космічна геодезія

Зйомка ситуації та рельєфу на мензулі.

Тахеометрична зйомка. Суть тахеометричної зйомки. Виконання тахеометричної зйомки. Польові роботи.

Польові дослідження, польові роботи (англ. Field research, нім. Feldforschung) - загальний термін для позначення робіт по збору первинних (сирих, англ. raw) даних. Термін використовується в основному в природничих і соціальних науках: біологія, екологія, охорона навколишнього середовища, картографія, геодезія, геологія, географія, геофізика, палеонтологія, археологія, антропологія, лінгвістика, соціологія тощо. Також термін використовується в інших галузях, наприклад, в аудиті.

Обчислювальні роботи. Графічні роботи. Тахеометри.

Геодезичні мережі. Види державних геодезичних мереж і методи їх побудови. Класифікація геодезичних мереж. Геодезичні мережі місцевого значення. Поняття про елементи приведення до центрів знаків. Методи визначення елементів приведення. Вимірювання кутів способом кругових прийомів і способом повторень Умовні рівняння в аналітичних мережах місцевого значення. Види умовних рівнянь. Каталог координат. Лінійні виміри в аналітичних мережах. Прилади для лінійних вимірів. Поняття про вимірювання віддалей світло і радіовіддалемірами. Класифікація електронних віддалемірів. Визначення координат допоміжних пунктів. Складання проектів згущення геодезичної мережі.

ГЕОДЕЗИЧНІ РОБОТИ У ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННІ.

Геодезичні роботи, які виконуються при землеустрої. Об'єкти проектування. Види геодезичних робіт при землеустрої. Поновлення і зйомка меж землекористувань. Складання проектних планів.

Характеристика точності планів (карт). Точність зображення рельєфу.

Зображення рельєфу за допомогою комп'ютерної графіки - це різноманітний набір методів зображення поверхонь реального або уявного світу. Більшість загальних рендерингів рельєфу - це зображення поверхні Землі.

Точність відстаней, напрямків, площ контурів на плані. Спотворення ліній і площ в проекції Гаусса. Точність визначення відміток, перевищень і ухилів горизонталями плану.

Оновлення (корегування) планів і карт. Старіння планів (карт) та періоди їх оновлення. Точність і способи корегування планів. Організація і зміст робіт по корегуванню планів (карт). Використання аерознімків для корегування планів (карт).

Прийоми і точність обчислення площ землекористувань і контурів угідь.

Методи і прийоми проектування при землеустрої.

Перенесення проектів в натуру. Способи перенесення проектів в натуру. Особливості перенесення проекту в натуру по матеріалам аерофотозйомки.

Точність геодезичних робіт при землеустрої. Точність визначення площ. Вибір масштабу плану. Вибір висоти перерізу рельєфу.Плани і карти для проектування заходів по боротьбі з ерозією ґрунту. Перенесення в натуру лісових смуг. Геодезичні роботи при проектуванні і будівництві протиерозійних гідротехнічних споруд.

Гідротехні́чна спору́да - інженерна споруда, що допомагає здійснювати певні водогосподарські заходи як щодо використання водних ресурсів, так і для захисту від шкідливої дії води.
  1   2   3


Скачати 130.47 Kb.

  • ПРОГРАМА ФАХОВОГО ІСПИТУ Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
  • Чернівці - 2012 ГЕОДЕЗІЯ Вступ.
  • Основні поняття геодезії.
  • Геометричне нівелювання.
  • Мензульна зйомка .
  • Тахеометрична зйомка.
  • ГЕОДЕЗИЧНІ РОБОТИ У ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННІ.