Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма фахового іспиту для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем

Скачати 153.45 Kb.

Програма фахового іспиту для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем
Скачати 153.45 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації16.04.2017
Розмір153.45 Kb.
ТипПрограма
  1   2

Міністерство освіти і науки України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор С.В.Мельничук
„____” _________________2014 р.
Програма фахового іспиту

для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем

СПЕЦІАЛІСТ за спеціальністю “Програмне забезпечення систем”

Схвалено

Вченою радою ІФТКН

Протокол № 6 від 13 лютого 2014 р.


Голова ради Ангельський О.В.

Чернівці - 2014


ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ


 1. Поняття випадкової події. Класичне означення ймовірності випадкової події. Геометрична ймовірність.

 2. Властивості ймовірності.

 3. Умовна ймовірність. Формула повної ймовірності. Формули Бейєса.

 4. Схема незалежних випробувань. Граничні теореми.

 5. Випадкова величина. Функція розподілу випадкової величини.

  Геометрична ймовірність - це поняття ймовірності, що запроваджується так: Нехай Ω - деяка підмножина прямої, площини чи простору. Випадкова подія A - підмножина Ω . Тоді ймовірність випадкової події визначається формулою: P ( A ) = m ( A ) m ( Ω ) }} де m ( A ) , m ( Ω ) - довжина, площа чи об'єм множин A та Ω .

  Функція розподілу ймовірностей - В теорії ймовірностей це функція, яка повністю описує розподіл ймовірностей випадкової величини.

  Випадкова подія - подія, яка при заданих умовах може як відбутись, так і не відбутись, при чому існує визначена ймовірність p (0 ≤ p ≤ 1) того, що вона відбудеться при заданих умовах. Випадкова подія є підмножиною простору елементарних подій.

  Випадкова величина (англ. Random variable) - одне з основних понять теорії ймовірностей.

  Щільність розподілу. Приклади.

 6. Числові характеристики випадкової величини (математичне сподівання, дисперсія) та їх властивості.

 7. Оцінка параметрів розподілу випадкової величини за вибіркою з генеральної сукупності.

 8. Критерій Пірсона (χ2- критерій). Узгодження гіпотези з результатами спостережень.

 9. Метод найменших квадратів. Пряма регресії.

Рекомендована література

Основна:


1.Боровков А.А. Теория вероятностей. – М.:Наука, 1976. – 352 с.

2.Вентцель Е.С. Теория вероятностей. – М.:Наука, 1969. – 576 с.

3.Гихман И.И., Скороход А.В., Ядренко М.И. Теория вероятностей и математическая статистика. –К.:Высш.шк., 1979. – 408 с.
Додаткова:

1.Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей. – М.:Наука, 1965. – 400 с.

2.Лавренчук В.П., Готинчан Т.І., Дронь В.С., Кондур О.С. Вища математика: У 2 ч. – Чернівці: Рута, 200. – Частина 2. – 208 с.

3.Суходольский Г.В. Основы математической статистики для психологов. – Л.: Узд.-во Ленингр. Ун-та, 1972. – 430 с.


ПРОГРАМУВАННЯ ТА АЛГОРИТМІЧНІ МОВИ


 1. Візуальне проектування програмних засобів.

  Алгоритмі́чна мо́ва 1. формальна мова, призначена для записування алгоритмів. Використання алгоритмічної мови базується на можливості формального визначення правил конструювання алгоритмів. При формальному описанні алгортимів істотна роль належить вибору способу запису (кодування) оброблюваної інформації та задання алгоритмічних приписів - елементарних кроків алгоритму, із яких він конструюється. 2. Довга назва мови програмування АЛГОЛ

  Ви́ща матема́тика - курс, що входить в навчальний план технічних та деяких інших спеціальних навчальних закладів, включає в себе аналітичну геометрію, елементи вищої алгебри, диференціальне та інтегральне числення, диференціальні рівняння.

  Програмне забезпечення Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм. 2. Середовище візуального програмування.

  Візуа́льне програмува́ння - спосіб створення програм шляхом маніпулювання графічними об'єктами замість написання програмного коду в текстовому вигляді.

  Форма. Інспектор об’єктів. Редактор коду. Палітра компонентів.

 3. Поняття і структура програми та проекту.

 4. Типи даних та їх представлення у комп’ютері.

 5. Оператори вибору.

 6. Оператори циклу.

 7. Робота з одновимірними та багатовимірними масивами.

 8. Алгоритми обробки масивів. Упорядкування і пошук даних.

 9. Символьні рядки. Обробка текстових даних.

 10. Робота із записами.

 11. Файли. Поняття фізичного і логічного файлу. Методи доступу до файлів.

 12. Типи файлів.

 13. Процедури і функції для роботи з файлами.

 14. Поняття підпрограми. Структура підпрограм.

 15. Параметри в підпрограмах. Глобальні та локальні змінні.

 16. Рекурсивні підпрограми.

 17. Динамічні структури даних.

  В програмуванні та комп'ютерних науках структу́ри да́них - це способи організації даних в комп'ютерах. Часто разом зі структурою даних пов'язується і специфічний перелік операцій, що можуть бути виконаними над даними, організованими в таку структуру.

  Незв’язані динамічні дані.

 18. Динамічні структури даних. Зв’язані динамічні дані. Списки, стеки, черги, дерева.

 19. Об’єктно-зорієнтоване програмування. Класи і об’єкти. Основні поняття.

 20. Опис класів і об’єктів.

 21. Методи. Конструктори і деструктори.

 22. Властивості об’єктів.

 23. Поняття успадкування.

 24. Поліморфізм. Віртуальні та динамічні методи.

 25. Структура опису класу.

 26. Класи загального призначення.

Рекомендована література

Основна:


 1. В. Гофман, А. Хоменко. Delphi 6. – СПб.: БХВ – Петербург, 2002. – 1152 с.

 2. Фаронов В.В. Delphi 5.Учебный курс. М.:Нолидж, 2001. – 484 с.

 3. Фаронов В.В. Delphi 4.Учебный курс. М.:Нолидж, 1998. – 464 с.

Додаткова: 1. Баас, М. Фервай, Х. Гюнтер. Delphi 5: для пользователя – К. Издательская группа BNV, 2000.–496 с.

 2. Програмування(інформатика). Практикум. Укл.: Семенюк А.Д., Сопронюк Ф.О.- Чернівці: Рута, 2001.- 145сПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕРЕЖЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ


 1. Характеристика та функції протоколу ІР.

 2. Призначення та принцип роботи протоколу ICMP.

 3. Функції протоколів TCP та UDP і особливості їх роботі.

 4. Принцип роботи протоколу SMTP.

 5. Призначення та особливості використання DNS.

Рекомендована література

Основна:


 1. Йон Снейдер. Эффективное програмирование TCP/IP. Библиотека программиста – СПБ:Питер, 2001.- 320 с.:ил.

 2. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии протоколи: Учебник для вузов – СПб.: Питер, 2003. – 864 с.: ил.

Додаткова: 1. Компютерные сети. Учебный курс Microsoft Corporation/Пер.с англ.-М.:”Русская редакция”.-1997.-696 с.:ил.

 2. Кулков Ю.О., Луцька Г.М. Комп’ютерні мережі. Підручник/За ред. Ковтанюка – К.: Юніор, 2003. – 400 с., іл.


АНАЛІЗ ВИМОГ ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


  1. Особливості розробки вимог до програмного забезпечення.

  2. Визначення вимог, рівні вимог, розробка та керування вимогами.

  3. Характеристики хороших вимог.

  4. Причини виникнення проблем в документації вимог.

  5. Вимоги з точки зору клієнта.

   Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається

   Визначення обов'язків та прав клієнтів. Підпис.

  6.  Визначення клієнта. Співробітництво розробників та клієнтів.

  7.  Виявлення вимог. Аналіз вимог. Специфікація вимог.

  8. Прийоми створення вимог.

  9. Виявлення вимог. Аналіз вимог. Специфікація вимог.

  10. Перевірка та керування вимогами.

Рекомендована література

Основна:


   1. Вигерс К. Разработка требований к программному обеспечению; пер. с англ. – М.: Изд.-торговый дом «Русская редакция», 2004. – 576 с.

   2. Леффингуэлл Д Принципы работы с требованиями к программному обеспечению. Унифицированный подход; пер. с англ. – М.: Изд.-торговый дом «Вильямс», 2002. – 448 с.

Додаткова:

1.Кент Бек.Экстремальное программирование. Разработка через тестирование. – П.: Питер. 2003. -224 с.

2. Леоненков А.В. Самоучитель UML. Управление программными проектами. – Бхв: «Самоучитель UML», 2004. – 305 с.
ЛЮДИНО-МАШИННИЙ ІНТЕРФЕЙС


 1. Фактори якості інтерфейсу.

 2. Складові частини інтерфейсу.

 3. Пам’ять. Пошук і візуалізація інформації.

  Візуалізація інформації - це інтерактивне вивчення візуального представлення абстрактних даних для посилення людського пізнання. Абстрактні дані включають в себе як числові так і нечислові, такі як текст і географічна інформація.

  Навігації.

 4. Елементи керування. Кнопки. меню. Вікна.

 5. Стандартні сценарії поведінки системи.

 6. Початкове проектування.

 7. Визначення потрібної функціональності системи.

 8. Створення користувацьких сценаріїв.

 9. Проектування загальної структури та окремих блоків.

 10. Створення глосарія.

 11. Збір повної схеми. Перевірка схеми за сценарієм.

 12. Побудова прототипу. Типи прототипів. Тестування/модифікація прототипу.


Рекомендована література

Основна:


 1. Тидвелл Дж. Разработка пользовательских интерфейсов. – СПб.: Питер, 2008. – 416.: ил.

 2. Головач В.В. Дизайн пользовательского интерфейса. – М.: Тривола, 2000, 141 с.

 3. Мандел Т. Разработка пользовательского интерфейса: Пер. с англ. – М.: ДМК Пресс, 2001. – 416 с., ил. (Серия «Для программистов»).

Додаткова:

 1. Моргунов Е. Б., Человеческие факторы в компьютерных системах / Е. Б. Моргунов М. : Тривола , 1994, 272 с.

 2. Конюх В. Л., Компьютерная автоматизация производства. Ч. 2: В 2 ч.: учебное пособие / В. Л. Конюх; Кузбасский гос. техн. ун-т, Кемерово: ГУ КузГТУ , 2003, 104 с.


АРХІТЕКТУРА ТА ПРОЕКТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


 1. Аналіз області рішень. Поняття «архітектури та проектування ПЗ»

 2. Основні принципи проектування архітектури ПЗ.

 3. Методи побудови архітектури ПЗ

 4. Архітектурні стилі та шаблони

 5. Методи побудови архітектури ПЗ

 6. Розробка та оцінка архітектури на основі сценаріїїв

 7. Принципи моделювання

 8. Види діаграм в UML

 9. Діаграма варіантів використання

 10. Діаграма класів

 11. Діаграма діяльності

 12. Діаграма кооперацій

 13. Діаграма послідовностей

 14. Діагарами реалізації – діаграма компонентів та діаграма розгортання

 15. Показники якості архітектури ПЗ


Рекомендована література

Основна:


  1. Фаулер М.

   Діаграма компонент - в UML, діаграма, на якій відображаються компоненти, залежності та зв'язки між ними.

   Архитектура корпоративних программных предложений. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2007. – 544 с.

  2. Басс Л., Клементс П., Кацман Р. Архитектура программного обеспечения на практике. – Из-во: Питер, 2006. – 576 с.

  3. Гамма Э., Хельм Р., Джонсон Ральф, Влиссидс Д. Приемы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны проектирования. - Из-во: Питер, 2006. – 366 с.

Додаткова:   1. Фаулер М. Ре факторинг: улучшение существующего кода. – СПб: Символ-Плюс, 2003. – 432 с.

   2. Аналіз тренований и создание решений на основе Microsoft.NET. Учебный курс MCSD. – М.: Издательско-торговый дом «Русская редакция», 2004. – 416 с.


АРХІТЕКТУРА КОМП’ЮТЕРІВ


 1. Основні принципи роботи та компоненти комп’ютерів. Класифікація архітектур комп’ютерних систем.

 2. Основні комбінаційні та послідовні пристрої комп’ютерів.

 3. Керуючі та операційні пристрої. Принципи мікропрограмного керування.

 4. Кодування інформації в комп’ютерах.

 5. Алгоритми основних арифметичних операцій та їх апаратна реалізація.

  Арифметичні дії є двомісними операціями на множині чисел - на вході беруть два числа (операнда), і повертають одне число як результат. 6. Організація основної пам’яті комп’ютерів.

 7. Архітектура 16-розрядних мікропроцесорів (на прикладі 8086).

 8. Система команд та режими адресації 16-розрядного процесора 8086.

 9. Архітектура 32-розрядних мікропроцесорів.

 10. Оптимізація роботи мікропроцесорів.

 11. Співпроцесори.

 12. Призначення та побудова системи прямого доступу до пам’яті (ПДП).

 13. Інтерфейсні пристрої.

Рекомендована література

Основна:


 1. Э. Таненбаум. Архитектура компьютера. 4-е издание. «Питер». 2003. – 697 с.

 2. А. И. Поворознюк. Архитектура компьютеров. Часть 1. Архитектура микропроцессорного ядра и системных устройств. Учебное пособие. Харьков: «Торнадо». 2004. – 355 с.

 3. А. И. Поворознюк. Архитектура компьютеров. Часть 2. Архитектура внешней памяти, видеосистемы и внешних интерфейсов. Учебное пособие. Харьков: «Торнадо».2004.–296с.

 4. Гук М. Интерфейсы ПК: справочник. «Питер» 1999. – 416 с.

Додаткова: 1. Персональні комп’ютери: методичні вказівки до лабораторних робіт. Укл.: Остапов С.Е. – Чернівці, ЧНУ, 2002. – 40 с.

 2. Гук М. Ю. Аппаратные средства IBM PC. Энциклопедия. 3-е издание. – СПб.: «Питер», 2006. – 1072 с.

 3. Гук М. Аппаратные интерфейсы ПК. Энциклопедия. — СПб.: Питер, 2002. — 528 с.: ил.

 4. Ревич Ю.В. Занимательная электроника. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 672 с.


ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ


 1. Поняття операційної системи (ОС). Етапи розвитку, функції, архітектурні особливості та підходи до побудови ОС. Класифікація ОС.

 2. Процеси в операційних системах. Планування процесів в операційних системах.

 3. Алгоритми та механізми синхронізації процесів.

 4. Організація пам’яті комп’ютера. Прості схеми керування пам’яттю.

 5. Віртуальна пам’ять. Архітектурні засоби підтримки віртуальної пам’яті.

 6. Поняття файлової системи.

  Фа́йлова систе́ма - спосіб організації даних, який використовується операційною системою для збереження інформації у вигляді файлів на носіях інформації. Також цим поняттям позначають сукупність файлів та директорій, які розміщуються на логічному або фізичному пристрої.

  Реалізація файлової системи.

 7. Мережі та мережеві операційні системи.

  Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
Рекомендована література

Основна:


 1. Шеховцов В.А. Операційні системи. – К.: Видавнича група ВHV, 2005. – 576 с.

 2. Саймон Р. Windows 2000 API. – 1085 с.

 3. Таненбаум Э., Вудхалл А. Операционные системы: разработка и реализация. – СПб.: Питер, 2006. – 576 с.

 4. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Сетевые операционные системы. – СПб.: Питер, 2002. – 544 с.

Додаткова:

 1. Таненбаум Э. Современные операционные системы. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2002. – 1040 с.

 2. Щупак Ю. А. Win32 API. Эффективная разработка приложений. – СПб.: Питер, 2007. – 572 с.

 3. Побегайло А. П. Системное программирование в Windows. – СПб.: БХВ-Петербург, 2006. – 1056 с.

 4. Вильямс А. Системное программирование в Windows для профессионалов. – СПб.: Питер, 2007. – 572 с.


БАЗИ ДАНИХ


 1. Основі поняття баз даних.

 2. Фізична й логічна незалежність даних. Моделі даних.

 3. Розвиток фактографічних моделей даних.

 4. Реляційна модель даних.

 5. Пов’язані відношення. Принципи підтримки цілісності даних.

 6. Реляційна алгебра. Теоретико-множинні операції. Спеціальні реляційні операції.

 7. Етапи проектування баз даних.

 8. Нормалізація баз даних.

 9. Групи операторів та типи даних SQL.

  Алгебра множин - розділ теорії множин, який визначає закони композиції множин, виходячи з основних властивостей операцій над ними, а також пропонує певну систематичну процедуру для обчислення теоретико-множинних рівнянь та співвідношень.

  Моде́ль да́них (англ. Data model) - абстрактне представлення реального світу, що відображає тільки ті об'єкти, що безпосередньо стосуються програми. Це, як правило, визначає специфічну групу об'єктів, їх атрибутивне значення і відношення між ними.

  Тип даних - характеристика, яку явно чи неявно надано об'єкту (змінній, функції, полю запису, константі, масиву тощо). Тип даних визначає множину припустимих значень, формат їхнього збереження, розмір виділеної пам'яті та набір операцій, які можна робити над даними. 10. Оператори визначення даних SQL.

 11. Структура оператора SELECT.

 12. Оператори маніпулювання даними INSERT, UPDATE, DELETE.

Рекомендована література

Основна:


  1. К. Дейт Введение в системы баз данных. 7-е изд. М.: СПб.: Вильямс, 2000. - 677 с.

  2. К. Дейт, Хью Дарвен Основы будущих систем баз данных. Третий манифест М: Янус-К, 2004. - 564 с.

  3. Д. Мейер Теория реляционных баз даннях М.: Мир, 1987. – 468 с.

Додаткова:  1. М.Р. Когаловский Энциклопедия технологий баз даннях М.: Финансы и статистика, 2002. – 643 с.

  2. Гектор Гарсиа-Молина, Джеффри Ульман, Дженифер Уидом Системы баз данных. Полный курс М., С.-Петербург, Киев: Вильямс, 2003. – 580 с.

  3. Пасічник В.В., Шаховська Н.Б. Сховища даних: Навчальний посібник.

   Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.

   Сховище даних (англ. data warehouse) - предметно орієнтований, інтегрований, незмінний набір даних, що підтримує хронологію і здатний бути комплексним джерелом достовірної інформації для оперативного аналізу та прийняття рішень.

   — Львів: „Магнолія 2006“, 2008.—492 с.


ЯКІСТЬ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ТЕСТУВАННЯ


  1. Основні поняття тестування ПЗ.

  2. Тестування ПЗ методами «білої» та «чорної» скриньки.

  3. Модульне тестування ПЗ на прикладі класів.

  4. Інфраструктура перевірки правильності програмних систем.

  5. Мутаційний аналіз ПЗ.

  6. Автоматизація процесів тестування.

  7. Верифікація та валідація ПЗ.

  8. Документування та аналіз помилок ПЗ.

  9. Характеристики та метрики якості програмного забезпечення.

  10. Управління якістю програмного забезпечення.

  11. Моделі оцінки надійності програмних систем.

  12. Стандарти якості програмного забезпечення.


Рекомендована література

Основна:


   1. Сем Канер, Джек Фолк, Енг Кек Нгуен. Тестирование программного обеспеченя. – К.: ДиаСофт, 2000. – 544 с.

   2. Липав В.В. Тестирование программ. – М.: Радио и свіязь, 1986. – 296 с.

   3. Гейзер Б. Тестирование черного ящика. Технологии функционального тестирования программного обеспечения и систем. – СПб.: Питер, 2004. – 318 с.

Додаткова:    1. Винниченко И.В. Автоматизация процессов тестирования. – СПб.: Питер 2005. – 206 с.

    2. Липаев В.В. Качество программного обеспечения. – М.: Финансы и статистика, 1983. – 236 с.


КРИПТОГРАФІЯ ТА ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ


 1. Класифікація сучасних криптосистем, їх переваги та недоліки. Комбіновані криптосистеми.

 2. Симетричні криптосистеми.

 3. Асиметричні криптосистеми.

 4. Функції хешування, вимоги до них та особливості використання.

 5. Поняття електронного цифрового підпису та його призначення.

  Захист інформації Зáхист інформáції (англ. Data protection) - сукупність методів і засобів, що забезпечують цілісність, конфіденційність і доступність інформації за умов впливу на неї загроз природного або штучного характеру, реалізація яких може призвести до завдання шкоди власникам і користувачам інформації.

  Електро́нний цифрови́й пі́дпис (ЕЦП) (англ. digital signature) - вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. 6. Класифікація загроз інформації в сучасних комп’ютерних системах та методи боротьби з основними загрозами.

 7. Критерії оцінки захищеності інформації від несанкціонованого доступу.

  Несанкціоно́ваний до́ступ до інформа́ції - доступ до інформації з порушенням посадових повноважень співробітника, доступ до закритої для публічного доступу інформації з боку осіб, котрі не мають дозволу на доступ до цієї інформації. 8. Формальні моделі доступу та їх реалізація в сучасних операційних системах загального призначення.

 9. Аналіз захищеності сучасних операційних систем загального призначення.

 10. Архітектура та основні механізми захисту протоколів SSL, TLS, HTTPS тощо.

  1   2


Скачати 153.45 Kb.

 • ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ Поняття випадкової події
 • Функція розподілу випадкової величини
 • Рекомендована література
 • ПРОГРАМУВАННЯ ТА АЛГОРИТМІЧНІ МОВИ Візуальне проектування програмних засобів
 • ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕРЕЖЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 • АНАЛІЗ ВИМОГ ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 • ЛЮДИНО-МАШИННИЙ ІНТЕРФЕЙС Фактори якості інтерфейсу. Складові частини інтерфейсу. Пам’ять. Пошук і візуалізація інформації
 • АРХІТЕКТУРА ТА ПРОЕКТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 • БАЗИ ДАНИХ Основі поняття баз даних. Фізична й логічна незалежність даних. Моделі даних
 • Теоретико-множинні операції
 • Сховища даних : Навчальний посібник
 • ЯКІСТЬ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ТЕСТУВАННЯ
 • КРИПТОГРАФІЯ ТА ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ