Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма фахового іспиту

Скачати 104.59 Kb.

Програма фахового іспиту
Скачати 104.59 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації07.04.2017
Розмір104.59 Kb.
ТипПрограма
  1   2

Міністерство освіти і науки України

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича

Затверджую

Ректор Чернівецького національного

університету імені Юрія Федьковича

__________________ Мельничук С.В.

«___»_____________________2014 р.

ПРОГРАМА

фахового іспиту

з екології та охорони навколишнього середовища

для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістрспеціальності 8.

Охоро́на довкі́лля (англ. environmental protection / control / conservation, нім. Umweltwissenschaften) - система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки.

0
4010601 «екологія та охорона навколишнього середовища»


Схвалено

Вченою радою

Інституту біології, хімії та біоресурсів

протокол №__ від «___»__________2014 р

Голова Вченої ради

__________професор Марченко М.М.
Чернівці

2014

Загальна екологія
Аутекологія

 1. Предмет та основні поняття загальної екології.

  Загальна екологія - це наука про екосистеми, які включають в себе живі організми і неживу речовину, з яким ці організми постійно взаємодіють. За визначенням Всеволода Анатолійовича Радкевича (1998) «… Екологія - це наука, що досліджує закономірності життєдіяльності організмів в їхньому природному середовищі, і з урахуванням змін, які вносить у це середовище діяльність людини …». 2. Основоположні принципи екологічної науки, ілюстрація їх суті й значимості.

 3. Основні екологічні закони та приклади їх реалізації (мінімуму Лібіха, толерантності Шелфорда, взаємодії факторів Мітчерліха-Баулє, компенсації факторів Рюбеля, Вільямса, незамінності фундаментальних факторів, відносності адаптації, неоднозначної дії факторів на різні функції організму, біогенної міграції атомів В.І. Вернадського, єдності «організм-середовище»).

 4. Поняття про «екологічний фактор».

 5. Порівняльний аналіз існуючих підходів до класифікації екологічних факторів.

 6. Синтетична схема класифікації екологічних факторів.

 7. Значення тепла для живих організмів.

  Екологічні фактори Екологі́чні фа́ктори, екологічні чинники або фа́ктори середо́вища - сукупність усіх чинників середовища (температура, вологість, світло, гравітація, субстрат, живі організми тощо), що діють на живий організм або надорганізмову систему (моноцен, демоцен, плейоцен, біом, біосфера).

  Біологія Біоло́гія (дав.-гр. βίοσ - життя, дав.-гр. λόγος - слово; наука) - система наук, що вивчає життя в усіх його проявах й на всіх рівнях організації живого, про живу природу, про істот, що заселяють Землю чи вже вимерли, їхні функції, розвиток особин і родів, спадковість, мінливість, взаємини, систематику, поширення на Землі; про зв'язки істот та їхні зв'язки з неживою природою.

  Екологічні групи організмів за відношенням до температурного фактора.

  Популяція - сукупність організмів одного виду, що займають обмежений ареал (територія поширення якогось об'єкта або явища), мають спільне походження за фенотипом та географічно ізольовані від інших популяцій даного виду, можуть вільно схрещуватися і дають плодюче потомство. 8. Поняття про температурний поріг розвитку та суму ефективних температур.

 9. Значення води для живих організмів. Вміст води в тілах різних живих організмів.

 10. Розподіл опадів за біомними екосистемами.

 11. Екологічні групи рослин та тварин за відношенням до вологості.

 12. Значення світла для живих організмів.

 13. Класифікація рослин за відношенням до фотоперіоду.

 14. Екологічні групи рослин та тварин за відношенням до освітленості.

 15. Антропічні та антропогенні фактори.

  Ефекти́вна температу́ра, T e f f } - це температура абсолютно чорного тіла, яке створює потік випромінювання на різних довжинах хвиль такої ж потужності, що й реальне тіло.

  Антропоге́нні фа́ктори середо́вища - фактори, зумовлені діяльністю людини.

  Аллохтонні та автохтонні види.

  Аборигенні види (від лат. aborigenus - корінний мешканець), автохтонні - види, що виникли або з давніх часів живуть на даній території, часто реліктові. При аналізі флори чи фауни об'єднуються в особливу групу геноелементів. 16. Синантропні види. Рудеральні та сегетальні види.

 17. Розвиток поняття «екологічна ніша» в екології.

 18. Різновидності екологічних ніш.

 19. Закон конкурентного виключення Гаузе.

 20. Диференціація екологічних ніш і приклади цього явища.

 21. Гомо- та гетеротипові коакції: суть та класифікація.

 22. Протокооперація.

 23. Мутуалізм і його різновиди.

 24. Коменсалізм.

 25. Алелопатія.

 26. Паразитизм і паразитоїдність.

 27. Груповий ефект. Масовий ефект.

 28. Внутрішньовидова конкуренція.

 29. Поняття про життєву форму.

 30. Класифікація життєвих форм рослин за системою Раункієра.

  Життєві форми рослин Життєва форма рослин - морфологічна будова рослин, що склалася у процесі еволюції і відображає у зовнішньому вигляді їх пристосування до умов життя.

  Приклади рослин, що належать до різних груп життєвих форм.

 31. Класифікація життєвих форм тварин за синтетичною системою Формозова-Кашкарова.

 32. Переваги біомоніторингу перед іншими видами моніторингу.

 33. Приклади організмів–біоіндикаторів та біотесторів.Демекологія

 1. Класифікація популяцій за М.П.Наумовим, В.М.Беклемішевим та Е.Піанкою.

 2. Просторова структура популяцій та методика її визначення в польових умовах.

 3. Вікова структура популяцій рослин. Вікові спектри рослин.

 4. Вікові піраміди людських популяцій та їх типи.

 5. Генотипова структура популяцій. Закон Харді-Вайнберга: суть, доведення, значення. Поліморфізм популяцій: суть, різновиди та екологічне значення.

 6. Криві зміни чисельності популяцій.

 7. Криві виживання.

 8. Когортний аналіз та його значення.


Синекологія та екосистемологія

 1. Просторова структура угрупувань.

 2. Конкурентна структура угруповань.

 3. Трофічна структура угруповань.

 4. Видове багатство та видове різноманіття. Індекси видового різноманіття угруповань.

 5. Поняття «сукцесія». Основні типи сукцесій. Приклади сукцесій.

 6. Внесок С.В. Чернишенка у розробку теорії сукцесій.

 7. Теорія моно- та поліклімаксу.


Прикладна екологія

 1. Опишіть методику визначення кисню у річковій воді хімічним шляхом.

 2. Опишіть технологію визначення біомаси лісової екосистеми.

 3. Проаналізуйте доцільність використання різних методів очищення стічних вод.

 4. Опишіть причини та наслідки «парникового ефекту»; шляхи розв’язання цієї глобальної екологічної проблеми.

 5. Чим зумовлена поява «озонових дір»? Які наслідки та шляхи розв’язання цієї глобальної екологічної проблеми?

6. Назвіть причини та наслідки впливу «кислотних дощів» на живі організми. Які шляхи розв’язання цієї глобальної екологічної проблеми Ви можете запропонувати.

Техноекологія

 1. Охарактеризуйте антропогенний вплив людства, як один з основних чинників, що зумовлюють глобальні зміни у навколишньому середовищі.

 2. Опишіть основні галузі діяльності людини, які спричинюють значні забруднення атмосфери.

 3. Опишіть основні галузі діяльності людини, які спричинюють значні забруднення гідросфери.

 4. Опишіть основні галузі діяльності людини, які спричинюють значні забруднення літосфери.

 5. Опишіть основні галузі діяльності людини, які спричинюють значні забруднення інформаційного та енергетичного просторів.

 6. Гірничо-видобувна промисловість. Коротка характеристика. Основні технологічні операції, що здійснюють під час функціонування гірничо-видобувних комплексів.

 7. Шахтний спосіб видобутку корисних копалин.

  Опера́ція технологі́чна (рос. операция технологическая, англ. production operation, нім. technologische Operation f) - окрема частина технологічного процесу, сукупність робочих дій (прийомів), що характеризується однорідністю технологічного змісту і єдністю предмету праці, застосовуваного інструмента (устаткування) і робочих пристосувань.

  Видобуток корисної копалини (рос. добыча (полезного ископаемого), англ. mining, recovery, output; нім. Abbau m, Gewinnung f - кількість корисної копалини, добута з надр за певний проміжок часу.

  Вплив на літосферу та гідросферу. Основні напрямки зменшення антропогенного впливу видобутку корисних копалин цим способом.

  Ко́рисні копáлини - мінеральні утворення земної кори, хімічний склад і фізичні властивості яких дають змогу ефективно використовувати їх у сфері матеріального виробництва. За В .С .Білецьким та В. О. Смирновим, корисними копалинами називають природні мінеральні речовини, які за сучасного рівня розвитку техніки можна з достатньою ефективністю використовувати у господарстві безпосередньо або після попередньої обробки.

  Антропогене́з (грец. ανθρωπος - людина, γενεσις - виникнення) - процес походження і розвиток усіх видів роду Люди (Homo), розглянуті в біологічному (біологічна еволюція людини), психічному і соціокультурному плані. 8. Відкритий спосіб видобутку корисних копалин. Вплив на атмосферу, літосферу та гідросферу. Основні напрямки зменшення антропогенного впливу видобутку корисних копалин цим способом.

 9. Забруднення поверхневих вод підприємствами гірничо-видобувного комплексу. Основні методи їх очищення.

 10. Охарактеризуйте основні методи очищення газових антропогенних викидів від токсичних речовин.

  Антропогенний вплив на природу - в буквальному перекладі «породжений людиною» вплив на біосферу.

  Токси́ни (від грец. toxikon - «отрута для використання на стрілах») - отруйні речовини, що виробляються живими клітинами або організмами. Індивідуальні сполуки, що спричинюють отруєння. Токсини майже завжди є білками, здатними до породження хвороби при контакті або абсорбції тканинами тіла через взаємодію з біологічними макромолекулами, наприклад ферментами або рецепторами. 11. Подайте класифікацію методів очищення газових антропогенних викидів від токсичних речовин за типом процесу, на якому вони засновані. Основне очисне обладнання, що використовується в процесах очищення газоповітряних викидів.

 12. Запропонуйте метод очищення антропогенних викидів від SO2 для великого підприємства, невеликої котельні та побутового підприємства.
  1   2


Скачати 104.59 Kb.

 • ПРОГРАМА
 • Вченою радою Інституту біології, хімії та біоресурсів протокол №__ від «___»__________2014 р Голова Вченої ради
 • Синекологія та екосистемологія
 • Техноекологія Охарактеризуйте антропогенний вплив людства
 • Шахтний спосіб видобутку корисних копалин
 • Відкритий спосіб видобутку корисних копалин
 • Забруднення поверхневих вод