Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма фахового випробування для прийому на навчання

Скачати 352.89 Kb.

Програма фахового випробування для прийому на навчання
Скачати 352.89 Kb.
Сторінка3/4
Дата конвертації16.06.2017
Розмір352.89 Kb.
ТипПрограма
1   2   3   4

1. ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ


Програма фахового випробування для прийому на навчання з метою здобуття кваліфікацій інженер-програміст та магістр з програмної інженерії орієнтована на цикл професійної підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-професійною програмою за напрямом 6.050103 «Програмна інженерія». Фахове випробування охоплює цикл наступних фахових дисциплін:

 1. Об'єктно-орієнтоване програмування

 2. Алгоритми та структури даних

 3. Аналіз вимог до програмного забезпечення

 4. Комп'ютерна схемотехніка (елементи і схеми комп'ютерних систем)

 5. Безпека програм та даних

 6. Організація комп'ютерних мереж

 7. Емпіричні методи програмної інженерії

 8. Організація баз даних та знань

 9. Web-дизайн

 10. Архітектура та проектування програмного забезпечення

 11. Інструментальні засоби прикладного програмування.

 12. Програмування комп’ютерної графіки.

 13. Програмування клієнт-серверних додатків.

 14. Програмування Інтернет2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ


Вступні випробування проводяться у письмовій формі відповідно Правил прийому до ДВНЗ "Криворізький національний університет" у 2013 р. та Положення про організацію прийому на навчання до ДВНЗ "Криворізький національний університет" за ОКР "спеціаліст" та "магістр" за білетами, що містять 45 тестових завдань різних рівнів складності. Максимальний термін тестування – 2 години (120 хвилин).

3. ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ


№ з/п

Дисципліна

Теми та питанняОб'єктно-орієнтоване програмування

 1. Операції в ООП. Арифметичні операції.
  Максимальний термін (англ. Maximum Conviction) - американський бойовик 2012 року.
  Арифметичні дії є двомісними операціями на множині чисел - на вході беруть два числа (операнда), і повертають одне число як результат.
  Операції відношення. Логічні операції. Додаткові та порозрядні операції.

 2. Створення функцій. Видимість змінних. Передача та повернення значень. Символьні, рядкові та числові функції.

 3. Інкапсуляція та приховування інформації. Визначення та використання класів. Визначення методів класів. Інкапсуляція та приховування інформації. Конструктори і деструктори.

 4. Поліморфізм. Віртуальні функції. Абстрактні класи. Приклади поліморфізму.

 5. Перевантаження операторів. Перевантаження унарних операторів. Перевантаження бінарних операторів.

 6. Динамічні структури даних.
  Інкапсуляція - один з трьох основних механізмів об'єктно-орієнтованого програмування. Йдеться про те, що об’єкт вміщує не тільки дані, але і правила їх обробки, оформлені в вигляді виконуваних фрагментів (методів).
  В програмуванні та комп'ютерних науках структу́ри да́них - це способи організації даних в комп'ютерах. Часто разом зі структурою даних пов'язується і специфічний перелік операцій, що можуть бути виконаними над даними, організованими в таку структуру.
  Стек. Черга. Двонаправлений лінійний список.

 7. Контейнерні класи. Загальні відомості. Послідовні контейнери. Асоціативні контейнери.

 8. Основні поняття об’єктно-орієнтованого програмування. Особливості реалізації моделі об'єктів в Object Pascal.
  Object Pascal - об'єктно-орієнтована мова програмування, нащадок Pascal, більш відома як основна мова програмування середовища Delphi.
  Введення в Delphi. Структура проекту в Delphi. Загальна характеристика компонентів VCL. Особливості мови Object Pascal. Засоби перетворення типів. Обробка подій клавіатури. Поділюваний оброблювач події. Статичне і динамічне завдання маски. Особливості роботи з багаторядковим редактором Memo. Робота із виділеним фрагментом тексту. Керування друком в Delphi.

 9. Особливості роботи з простим і комбінованим списком. Клас TStrings. Загальні прийоми роботи зі списками: заповненння, редагування, порівняння, копіювання, сортування, пошук рядка. Класифікація кнопок. Особливості використання стандартних кнопок, кнопок з малюнком і кнопок швидкого доступу. Перемикачі із незалежною та залежною фіксацією. Поняття контейнера. Компоненти для групування. Фрейми.

 10. Робота із таблицею StringGrid та її складовими.

Робота із графічним образом та списком графічних образів.
Гра́фіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») - вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.


 1. Керування додатком за допомогою меню. Поняття пункту меню. Конструктор меню. Використання статусного рядка.

 2. Засоби мультимедіа. Відтворення відеокліпів. Поняття MCI-інтерфейсу. Керування роботою мультимедійного програвача. Поняття GDI та дисплейного контексту. Огляд основних властивостей та методів поверхні рисування. Розвинені елементи інтерфейсу: індикатори, список вибору дати / часу, календарі, дерево елементів, табличний список.

 3. Ієрахія візуальних компонентів VCL. Поняття про RTTI. Створення власних компонентів і шаблонів. Обробка повідомлень Windows. Створення власних повідомлень.

 4. Клас TForm. Форма як головний об’єкт додатка.

Класифікація додатків. Немодальні та модальні форми. Реалізація стандартних діалогів. Розробка MDI-додатків. Об'єкт-додаток і об'єкт-екран. Консольні додатки. Створення та використання бібліотек DLL. Робота з пакетами.

 1. Поняття процесу. Породження дочірніх процесів. Визначення дескриптора вікна додатка. API-функції керування вікнами. Впровадження і зв'язування об'єктів. Організація процесів з кількома потоками.Алгоритми та структури даних

 1. Алгоритми, дані, структури даних. Типи даних.
  Дочірній процес - комп'ютерний процес, створений іншим (батьківським процесом).
  Тип даних - характеристика, яку явно чи неявно надано об'єкту (змінній, функції, полю запису, константі, масиву тощо). Тип даних визначає множину припустимих значень, формат їхнього збереження, розмір виділеної пам'яті та набір операцій, які можна робити над даними.
  Математичний, практично-прикладний та машинно-технічний рівні розгляду структур даних. Фундаментальні та ускладнені структури. Статичні та динамічні. Прямокутні структури; їх визначення, представлення та розміщення.

 2. Алгоритми сортування. Просте включення, бінарне; вибір; обмін, шейкер сортування; Шелла; дерево вибору, пірамідальне;
  Де́рево ви́бору (англ. Tree view або Outline view) - елемент (віджет) графічного інтерфейсу користувача, який являє собою сукупність піктограм, пов'язаних відносинами структури в ієрархічному дереві. Кожен елемент найчастіше називають вузлом і гілкою, який може мати кілька підрозділів .
  з розділенням; Неймана; методи побітового сортування. Рекурсивні алгоритми роботи з прямокутними структурами. Алгоритм пошуку з повертанням.
  Алгоритм пошуку - алгоритм, котрий знаходить інформацію, що зберігається в певній структурі даних. Структури даних можуть бути реалізовані за допомогою зв'язаних списків, масивів, дерев пошуку, хеш-таблиць чи інших методів зберігання інформації.
  Рекурсивні типи даних. Вказівники. Ряди та списки. Рядки, черги, деки, стеки. Побудова черги та списку.

 3. Розміщення рядів. РВП, його фрагментація, утворення сміття. Алгоритми прибирання сміття та ущільнення вільної пам’яті. Ряди як лінійні списки, упорядковані списки, включення в список. Повноцінні списки, визначення Бекуса – Наура. Двонапрямлені, нанизані списки.

 4. Крапкова нотація. Асоціативні списки. Багаторівневі асоціативні списки. Списки властивостей символу. Використання списків властивостей для побудови інформаційно-пошукових систем.

 5. Деревовидні структури. Бінарні, теріарні, дерева що сильно гілчасті. Ідеально збалансовані дерева, дерева пошуку. Алгоритми обходу, пошуку з включенням, видалення із дерева. Збалансовані АВЛ-дерева. Алгоритми включення та видалення із збалансованого дерева.
  Де́рево (як структура даних) - динамічна нелінійна структура даних, кожен елемент якої містить власне інформацію (або посилання на те місце в пам'яті ЕОМ, де зберігається інформація) та посилання на кілька (не менше двох) інших таких же елементів.
  В програмуванні збалансоване дерево в загальному розумінні цього слова - це такий різновид бінарного дерева пошуку, яке автоматично підтримує свою висоту, тобто кількість рівнів вершин під коренем є мінімальною.
  Оптимальні дерева пошуку. Дерева що сильно гілчасті, Б-дерева. Дерево багаторівневого швидкого пошуку. Графи та сплетіння.

 6. Статично-динамічна організація даних. Таблиці. Впорядковані таблиці. Таблиці з доступом через мішані коди. Методи перетворення ключів (розстановки). Сортування ковшем.

 7. Колізії – як явище зіткнення декількох елементів даних з різними ключами але однаковими мішаними кодами на одному рядку таблиці. Подолання колізій. Ланцюговий метод подолання. Лінійний метод. Псевдо випадковий метод. Квадратичний метод. Метод ланцюгів переповнення.Аналіз вимог до програмного забезпечення

 1. Поняття й принципи функціонування інформаційних систем.
  Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
  Основи інженерії вимог до програмного забезпечення. Класифікація програмного забезпечення. Поняття ПО. Системне й прикладне ПО. Системне ПО Поняття й функції ОС як головної програмної оболонки. Аналіз прикладного ПО. Основні типи прикладного ПО

 2. Процеси інженерії вимог: виявлення вимог, специфікація, аналіз і керування. Типи вимог: функціональні, нефункціональні, атрибути якості. Виявлення вимог: визначення потреб, цілей і вимог. Замовники й інші зацікавлені особи.
  Зацікавлені сторони, зацікавлені особи, стейкхолдери (англ. Stakeholders) - фізичні і юридичні особи, які мають легітимний інтерес у діяльності організації, тобто певною мірою залежать від неї або можуть впливати на її діяльність.
  Опитування й спостереження.

 3. Специфікація вимог: текстові й графічні нотації і язики (UML, нотації користувацьких вимог). Методи написання високоякісних вимог. Стандарти документування.

 4. Аналіз вимог: інспекція, атестація, завершеність, виявлення конфліктів і невідповідностей. Аналіз взаємодії елементів функціональності (feature interaction) і дозвіл протиріч. Визначення й вимір зовнішніх якостей, таких як продуктивність, надійність, доступність, безпека, захищеність.

 5. Цілеспрямоване й орієнтоване на варіанти використання моделювання, прототипіювання і методи аналізу. Вимоги до споживчих систем. Вимоги до web-систем. Вимоги до наукових систем і інших інженерних систем. Вимоги до бізнес-систем.

 6. Керування вимогами: відстеження, пріоритети, зміни, базові лінії й інструментальна підтримка. Узгодження вимог і керування ризиками. Інтеграція аналізу вимог і процесів розробки програмного забезпечення.
  Розробка програмного забезпечення (англ. software engineering, software development) - це рід діяльності (професія) та процес, спрямований на створення та підтримку працездатності, якості та надійності програмного забезпечення, використовуючи технології, методологію та практики з інформатики, керування проектами, математики, інженерії та інших областей знання.


 7. Поняття програмного проекту. Розробка плану програмного проекту. Керування програмними проектами. Проблема розповсюдження і інтернаціоналізації ПО.

 8. Програмні ресурси, файли ресурсів. Поняття дистрибутива. Типи дистрибутивів і редакцій – Trial, OЕМ-версія, Home Edition, Professional, Enterprise Edition. Пробні (бета-версії) і демо-версії. Поняття ліцензійної угоди.Комп'ютерна схемотехніка (елементи і схеми комп'ютерних систем)

 1. Основи схемотехніки. Призначення і короткий огляд розвитку схемотехніки ЕОМ (5 проблем), покоління, схема активних і пасивних елементів ЕОМ. Умовної позначки базових елементів ЕОМ Короткий словник схемотехніки ЕОМ. Функціональна схема, принцип роботи і сфери застосування ЕОМ

 2. Хронологія розвитку, функціональна схема і периферія ПК.
  Ліце́нзія (лат. licentia - дозвіл) - у загальному значенні - це документ, що демонструє певний дозвіл. Документ державного зразка, що засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов.
  Функціона́льна схе́ма - схема, що роз'яснює певні процеси, що відбуваються у певних функціональних частинах виробу (устаткування) чи у виробі (устаткуванні) в цілому.
  Стандартна конфігурація і загальна схема системного блоку IBM PC.
  Системний блок (англ. computer case) - корпус комп'ютера, функціональний елемент, який захищає внутрішні компоненти комп'ютера від зовнішнього впливу та механічних пошкоджень, підтримує необхідний температурний режим в середині системного блоку, екранує створені внутрішніми компонентами електромагнітні випромінення та є основою для подальшого розширення системи.
  Комп'ютери майбутнього (молекулярні, біологічні, нейронні, оптичні і квантові) Форми зображення і передачі інформації(повідомлення, зведення, інформація).

 3. Код, кодування інформації, Код ASCII. Системи числення (СЧ), таблиця вагових коефіцієнтів СЧ. Способи електричного кодування двоїчної інформації Прямий, інверсний і додатковий коди. Правила виконання арифметичних операції в ЕОМ. Ланцюги що диференціюють і інтегрують. Інтегральна схемотехніка, основні параметри і характеристики інтегральних схем. Основи алгебри логіки Основи алгебри логіки(продовження).
  Системою числення, або нумерацією, називається сукупність правил і знаків, за допомогою яких можна відобразити (кодувати) будь-яке невід'ємне число. До систем числення висуваються певні вимоги, серед яких найбільш важливими є вимоги однозначного кодування невід'ємних чисел 0, 1,… з деякої їх скінченної множини - діапазону Р за скінченне число кроків і можливості виконання щодо чисел арифметичних і логічних операцій. Крім того, системи числення розв'язують задачу нумерації, тобто ефективного переходу від зображень чисел до номерів, які в даному випадку повинні мати мінімальну кількість цифр. Від вдалого чи невдалого вибору системи числення залежить ефективність розв'язання зазначених задач і її використання на практиці.
  Мікросхе́ма, інтегральна мікросхема (англ. integrated circuit) - електронна схема, що реалізована у вигляді напівпровідникового кристалу (чипу) та виконує певну функцію. Винайдена у 1958 році американськими винахідниками Джеком Кілбі та Робертом Нойсом.
  Алгебра логіки (Булева логіка, двійкова логіка, двійкова алгебра) - розділ математичної логіки, що вивчає систему логічних операцій над висловлюваннями. Найчастіше передбачається, що висловлювання можуть бути тільки істинними або помилковими, тобто використовується так звана бінарна або двійкова логіка, на відміну від, наприклад, тризначної логіки.
  Зведена таблиця істинності.
  Табли́ця і́стинності - математична таблиця, що широко використовується у математичній логіці зокрема в алгебрі логіки, численні висловлень для обчислення значень булевих функцій.
  Функція двох перемінних. Таблиця умовних позначок основних схемотехнічних елементів. Закони алгебри логіки.

 4. Інтегральна схемотехніка. Мінімізації функції, карта Карно, діаграма Вейча. Потенційні системи схем ЕОМ. Діодна логіка (Диз'юнктори, кон'юнктори, інвертори) – самостійно (по електронному варіанту). Принцип роботи основних напівпровідникових елементів-(біполярних транзисторів p-n-p, n-p-n провідності). Основи схемотехніки цифрових ІС потенційного типу. Базові схеми транзисторної логіки (ТЛ). Схемотехніка ТТЛ. Означення ІС і класифікація їх по функціональній ознаці (11). Функціональна схема і принцип роботи базового логічного елемента ІС серії К155 І-НІ.
  Логічний елемент - пристрій, призначений для обробки інформації в цифровій формі (послідовності сигналів високого - «1» і низького - «0» рівнів у двійковій логіці, послідовність «0», «1» та «2» в трійковій логіці, послідовності «0», «1», «2», «3», «4», «5», «6», «7», «8» та «9» в десятковій логіці).
  Особливості ТТЛ логіки. Інтегральні схеми ТТЛШ логіки.

 5. Схемотехніка ІС на польових (уніполярних) транзисторах МОП (МДП).Основні логічні елементи (І,ЧИ, НЕ) на базі уніполярних транзисторах Р и N провідності. Базовий елемент МОП логіки. МОП структури ИС. Схемотехніка ІС на комплементарних МДП транзисторах (КМДП), достоїнства та недоліки. Схемотехніка ІС інтегральної інжекційної логіки (И2Л). Достоїнства і недоліки інтегральної інжекційної логіки.

 6. Схемотехніка елементів. Схемотехніка ТЛ логіки зі зв'язаними емітерами (ЕСЛ) Зведена таблиця порівняння цифрових ІС ТТЛ, ТТЛШ, ІІЛ, МОП, КМОП, ЕСЛ логіки. Схемотехніка бістабільних (тригерних) елементів, електрична схема та принцип роботи.
  Група «Базовий Елемент» (рос. «Базовый Элемент») - диверсифікована холдингова компанія, заснована у результаті бандицької приватизації з активами в Росії та з поза її меж. Основні активи Групи «Базовий Елемент» зосереджені в семи секторах - енергетичному, машинобудівельному, ресурсному, авіаційному, фінансових послуг, будівництві та дівелопменті.
  Електри́чна схе́ма - це технічний документ, що містить у вигляді умовних графічних зображень чи позначень інформацію про будову виробу, його складові частини та взаємозв'язки між ними, дія якого ґрунтується на використанні електричної енергії.
  Асинхронний RS тригер на логічних елементах 2І-НІ, 2ЧИ-НІ. Синхронний двоступінчастий RS-тригер. Тактируємий D-тригер. Т-тригер, принцип роботи й області застосування. Універсальний JK-тригер, принцип роботи й області застосування. Тригер Шмитта. Основні динамічні параметри ІС потенційного типу.

 7. Схемотехніка обслуговуючих елементів. Розвиток схем потенційного типу. Схемотехніка цифрових вузлів ЕОМ. Регістри. Регістри збереження. Регістри здвигу. Універсальні регістри. Регістр на базі ИС ДО555ИР35. Лічильники. Класифікація лічильників(схема), загальний огляд, графи переходів. Лічильник на Т-тригерах. Реверсивні лічильники. Лічильники по способу організації переносів.

 8. Дільники частоти. Кільцеві лічильники. Комбінаційні схеми ЕОМ. Шифратори і дешифратори. Мультіплексори, демультіплексори. Суматори й АЛУ. Схемотехніка обслуговуючих елементів. Генератори і формувачі імпульсів. Запам'ятовуючі пристрій ЕОМ Схемотехника ЦАП і АЦП. Блоки живлення та перспектива розвитку схемотехніки ЕОМБезпека програм та даних

 1. Стандарт шифрування даних DES (Data Encryption Standard). Модифікації DES. Шифроблокнот. Шифрування ключів в режимі ESB. Комп'ютерні технології захисту. Асиметричні алгоритми шифрування.
  Шифрува́ння - оборотне перетворення даних, з метою приховання інформації. Шифрування з'явилось близько 4 тис. років назад. Першим відомим зразком шифру вважається єгипетський текст, створений приблизно в 1900 р.
  Блок жи́влення - вторинне джерело живлення, призначене для забезпечення живлення електроприладу електричною енергією, при відповідності вимогам її параметрів: напруги, струму, і т. д. шляхом перетворення енергії інших джерел живлення.
  Асиметричні криптосистеми - ефективні системи криптографічного захисту даних, які також називають криптосистемами з відкритим ключем. В таких системах для зашифровування даних використовують один ключ, а для розшифровування - інший (звідси і назва - асиметричні).
  Основні властивості асиметричних криптосистем. Однонаправлені функції. Функція Ейлера.
  Функція Ейлера φ ( n ) , де n - натуральне число, цілочисельна функція рівна кількості натуральних чисел, не більших за n і взаємно простих з ним.
  Система Діффі-Хеллмана. Відкриті ключі та їхні генерація, розповсюдження і зберігання. Алгоритми RSA та Эль Гамаля. Особливості. Програмна реалізації.

 2. Функції хешування. Властивості. Однонаправлені хеш-функції. Прості хеш-функції типу XOR. Алгоритми MD 5 (Message Digest №5) та Алгоритм SНА (Secure Hash Algorithm).

 3. Ідентифікація і аутентифікація. Вимоги. Середа використання. Коди аутентификації повідомлень (МАС, Message Authentication Code). МАС на основі симетричних та асиметричних алгоритмів. Іденти­фікація з нульовою передачею знань. Електронний цифровий підпис.
  Електро́нний цифрови́й пі́дпис (ЕЦП) (англ. digital signature) - вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача.


 4. Внутрішньо-мережевий захист. Захист інформації при міжмережевій взаємодії. Комп'ютерні атаки і технології їх виявлення. Особливості атак на системи електронної комерції.
  Зáхист інформáції (англ. Data protection) - сукупність методів і засобів, що забезпечують цілісність, конфіденційність і доступність інформації за умов впливу на неї загроз природного або штучного характеру, реалізація яких може призвести до завдання шкоди власникам і користувачам інформації.
  Електро́нна коме́рція (від англ. e-commerce) - це сфера цифрової економіки, що включає всі фінансові та торгові транзакції, які проводяться за допомогою комп'ютерних мереж, та бізнес-процеси, пов'язані з проведенням цих транзакцій.
  Основні схеми мережевого захисту на базі міжмережевих екранів.
  Міжмережевий екран, Мережевий екран, Фаєрво́л, файрво́л англ. Firewall, буквально «вогняна стіна» - пристрій або набір пристроїв, сконфігурованих, щоб допускати, відмовляти, шифрувати, пропускати через проксі весь комп'ютерний трафік між областями різної безпеки згідно з набором правил та інших критеріїв.
  Брандмауер. Криптографічні протоколи, які використовують для захисту клієнт - серверних технологій.
  Криптографі́чний протоко́л (англ. Cryptographic protocol) - це абстрактний чи конкретний протокол, що включає набір криптографічних алгоритмів. В основі протоколу лежить набір правил, що регламентують використання криптографічних перетворень та алгоритмів в інформаційних процесах.


 5. Протокол безпечного каналу SSL (secure socket layer). Зв'язок протоколів HTTP і HTTPS. Криптографічні основи роботи SSL. Обмін даними за протоколом SSL. Специфікації SSL. Протокольні повідомлення клієнта та сервера. Повідомлення про помилки. Атаки на SSL.

 6. Вірусні атаки комп'ютерних систем. Програми з потенційно-шкідливим змістом. Віруси. Програми типу "троянський кінь" та хробак. Сценарії нанесення збитку вірусами. Принципи функціонування вірусу. Класифікація: вірус-компаньйон, віруси, що перезаписують, паразити, резиденти, віруси які вражають завантажувальний сектор, віруси драйверів, макроси, віруси програмних кодів.
  Се́ктор заванта́ження, завантажувальний сектор, бут-сектор (від англ. boot sector) або блок завантаження, завантажувальний блок (від англ. boot block) - ділянка на твердому диску, дискеті, оптичному диску або іншому пристрої зберігання даних, де міститься машинний код, що завантажується в ОЗП вбудованою в комп'ютерну систему прошивкою.
  Поширення вірусів. Хакери.

 7. Антивірусні та антихакерскі технології. Методи порівняння, перевірки цілосності та поведінки. Використання "пісочниці". Керування доступом.
  Керування доступом (англ. access control) - сукупність заходів з визначення повноважень і прав доступу, контролю за додержанням Правил розмежування доступу.
  Технології покрокової інтерпретації файлів що виконуються. Квантове кодування.Організація комп'ютерних мереж

 1. Побудова комп’ютерних мереж. Концепції побудови мережі Типи мереж Класифікація локальних комп’ютерних мереж Топологія мережі. Протоколи зв’язку. Поняття протоколу зв’язку Рівні протоколів. Модель OSI. Робота протоколів Мережеві протоколи.TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk, IBM/Microsoft Методи доступу. 3. Канали зв’язку.

 2. Тонкий та товстий коаксіальні кабелі Вита пара Оптоволоконний кабель Адаптери.
  Оптоволоконний кабель (нід. kabel) - конструкція з одного або кількох ізольованих один від одного оптичних волокон (оптоволокно), укладених в оболонку. Крім власне жил і ізоляції може містити екран, силові елементи та інші конструктивні елементи.
  Мережний протоко́л у комп'ютерних мережах - набір правил, що визначає комп'ютери у мережі. Протокол також задає загальні правила взаємодії різноманітних програм, мережевих вузлів чи систем і створює таким чином єдиний простір передачі.
  Коаксіа́льний ка́бель (від лат. со - «сумісно» та axis - «вісь») - електричний кабель із співвісними провідниками.
  Засоби побудови мереж. Повторювачі Підсилювачі Концентратори Мости Маршрутизатори Комутатори Шлюзи та брандмауери.

 3. Структура стандартів IEEE 802.1 - 802.5. Стандарти технології Ethernet. Стандарт 10Base-5. Стандарт 10Base-2. Стандарт 10Base-T. Стандарт 10Base-F. Стандарт Fast Ethernet.
  Fast Ethernet (Швидкий Ethernet) - термін, що описує набір стандартів Ethernet для пакетної передачі даних з номінальною швидкістю 100 Мбіт/с, що в 10 разів швидше за початкову для Ethernet швидкість у 10 Мбіт/с.


 4. Специфікації фізичного рівня Fast Ethernet Автопереговорний процес Повнодуплексний режим роботи Фізичний рівень 100Base-T4 - чотирьохпарна скручена пара.
  Фізичний шар (англ. physical layer) або Фізичний рівень - перший рівень мережевої моделі OSI, який визначає метод передачі даних, представлених у двійковому вигляді, від одного пристрою (комп'ютера) до іншого.


 5. Стандарт Token Ring. Маркерний метод доступу до поділюваного середовища Формати кадрів Token Ring Фізична реалізація мереж Token Ring. Стандарт FDDI. Основи технології FDDI Типи вузлів і правила їхнього з'єднання в мережу Типи портів станцій і концентраторів FDDI і правила їхнього з'єднання З'єднання Dual Homing Підключення станцій за допомогою оптичних обхідних перемикачів Ініціалізація кільця.

 6. Поняття сокетів та робота з ними. Протоколи канального рівня для виділених ліній. Протокол SLIP Протоколи HDLC Протокол PPP.
  Token ring (англ. «маркерне кільце») - архітектура мереж з кільцевою логічною топологією і детермінованим методом доступу, заснованому на передачі маркера.
  Протокол Інтернет для послідовної лінії (SLIP - Serial Line Internet Protocol)
  Протоколи транспортного рівня. Робота протоколу TCP. Порти. Сегменти та потоки З’єднання.

 7. Віртуальні мережі. Типи віртуальних мереж VLAN на основі групування портів VLAN на основі групування МАС-адресів. 14. Мережі з комутацією пакетів. Віртуальні з’єднання SVC Віртуальні з’єднання PVC.

 8. Мережі з комутацією каналів.
  Комутація пакетів - принцип комутації, при якому інформація розділяється на окремі пакети, які передаються в мережі незалежно один від одного. В таких мережах, по одній фізичній лінії зв'язку, можуть обмінюватися даними багато вузлів.
  Мере́жа з комута́цією кана́лів - вид телекомунікаційної мережі, у якій між двома вузлами мережі повинне бути встановлене з'єднання (канал), перш ніж вони почнуть будь-який обмін інформацією. Це з'єднання протягом усього сеансу обміну інформацією може використовуватися тільки вказаними двома вузлами.
  Комутація каналів на основі частотного мультиплексування Комутація каналів на основі розподілу часу Загальні властивості мереж з комутацією каналів Забезпечення дуплексного режиму роботи на основі технологій FDM, TDM, WDMЕмпіричні методи програмної інженерії

 1. Основи експериментальних досліджень в галузі програмної інженерії.
  В комп'ютерних системах поділ часу - це спосіб розподілу обчислювальних ресурсів між багатьма користувачами за допомогою мультипрограмування та багатозадачності. Вперше презентований в 1960-тих, та розвинутий в помітну обчислювальну модель в 1970-тих він здійснив значний технологічний прорив в історії обчислювальної техніки.
  Вступ до програмної інженерії. Основні поняття і терміни програмної інженерії.. Методи планування експериментальних досліджень. Основні методи обробки і інтерпретації результатів експериментальних досліджень. Основні компоненти архітектури ЕОМ. Вступ до загальної архітектури ЕОМ. Еволюція обчислювальних систем і програмного забезпечення.

 2. Теоретичні основи програмної інженерії. Вступ до програмної інженерії. Мови програмування як базовий засіб програмної інженерії. Загальні методи програмної інженерії. Процес і основні етапи розробки програмного забезпечення.. Алгоритмічні й евристичні підходи в програмній інженерії. Еволюція мов програмування, засобів і методів програмної інженерії.

 3. Класифікація і методологія мов програмування. Поняття формальної системи і формальної мови.
  Обчи́слювальна систе́ма (англ. computer system) - сукупність ЕОМ та їх програмного забезпечення, що призначені для організації ефективного обчислювального процесу;
  Мо́ва програмува́ння (англ. Programming language) - це штучна мова, створена для передачі команд машинам, зокрема комп'ютерам. Мови програмування використовуються для створення програм, котрі контролюють поведінку машин, та запису алгоритмів.
  Форма́льна мо́ва - множина скінчених послідовностей символів, які описуються правилами певного виду, які називаються граматикою, або синтаксисом мови (див. формальна граматика).
  Форма́льна систе́ма (форма́льна тео́рія, аксіомати́чна тео́рія, англ. formal system) - результат строгої формалізації теорії, яка передбачає повну абстракцію від сенсу слів використовуваної мови, причому всі умови, що регулюють вживання цих слів в теорії, явно висловлені за допомогою аксіом і правил, що дозволяють вивести одну фразу з інших.
  Мова програмування як формальна мова опису задачі. Синтаксис, семантика і граматика мов програмування. Парадигма ООП. Поняття парадигми в програмуванні. Основні положення об'єктно-орієнтованого підходу в програмній інженерії. Спадкування як засіб повторного використання й розвитку програмного коду.
  Початковий код (англ. source code; також перекладається українською як вихідний код, програмний код, джерельний код, первинний код, текст програми, у професійному середовищі також сирцевий код, у контексті код або сирці) - будь-який набір інструкцій або оголошень, написаних комп'ютерною мовою програмування у формі, що її може прочитати і модифікувати людина.


 4. Модель подій у додатках. Поняття події та механізм обробки подій в операційній системі і додатках. Рівні обробки подій. Апаратні і програмні події. Обробка подій в операційній системі. Об'єктно-орієнтована парадигма як основа моделі подій функціонування додатків. Оброблювачі подій у класах. Архітектура операційних систем. Основні принципи структурної організації операційних систем. Інженерія операційних систем.

 5. Інженерія баз даних. Формальна мова опису і представлення даних. Поняття даних і бази даних. Основні структури, переваги і недоліки нереляційних баз даних. Структура реляційної бази даних.
  Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
  Реляційна база даних - база даних, заснована на реляційній моделі даних. Слово «реляційний» походить від англ. relation. Для роботи з реляційними БД застосовують реляційні СКБД. Інакше кажучи, реляційна база даних - це база даних, яка сприймається користувачем як набір нормалізованих відношень різного ступеня.
  Переваги і недоліки реляційних баз даних. Обробка даних у реляційних базах даних. Мова запитів у реляційних базах даних. Поняття системи керування базою даних.
  Мо́ви за́питів (англ. query languages) - комп'ютерні мови, що використовуються для написання запитів до баз даних та інформаційних систем.
  Обро́бка да́них - систематична цілеспрямована послідовність дій над даними. Обробка даних містить в собі множину різних операцій.
  Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.
  Інженерія паралельних і розподілених додатків.

 6. Інженерія web-додатків. Поняття об'єднаної мережі й мережі Інтернет.
  Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
  Поняття сервера і клієнта мережі Інтернет. Основні функції сервера Інтернет. Основні функції клієнта Інтернет. Поняття web-документа. Інженерія інтерфейсу користувача.
  Інтерфе́йс користувача́ (англ. user interface, UI, дружній інтерфейс) - засіб зручної взаємодії користувача з інформаційною системою. Сукупність засобів для обробки та відображення інформації, максимально пристосованих для зручності користувача; у графічних системах інтерфейс користувача реалізовується багатовіконним режимом, змінами кольору, розміру, видимості (прозорість, напівпрозорість, невидимість) вікон, їхнім розташуванням, сортуванням елементів вікон, гнучкими налаштовуваннями як самих вікон, так і окремих їхніх елементів (файли, папки, ярлики, шрифти тощо), доступністю багатокористувацьких налаштувань.
  Поняття ергономічних властивостей додатка. Засоби забезпечення ергономічних властивостей програми. Інтерфейс користувача як засіб забезпечення ергономічних властивостей додатка. Типи компонентів візуального інтерфейсу додатка.

 7. Емпіричні методи верифікації і тестування ПО. Поняття і моделі життєвого циклу програмного забезпечення. Поняття супроводження і розвитку програмного забезпечення. Методи забезпечення повторного використання коду і розвитку програмного забезпечення. Емпіричні методи верифікації якості програмних проектів. Методи планування експерименту в програмній інженерії.
  Повторне використання коду (англ. code reuse) - методологія проектування комп'ютерних та інших систем, що полягає в тому, що система (комп'ютерна програма, програмний модуль) частково або повністю повинна складатися з частин, написаних раніше компонентів і/або частин іншої системи, і ці компоненти повинні застосовуватися більше одного разу (якщо не в рамках одного проекту, то хоча б різних).
  Планува́ння експериме́нту (рос. планирование эксперимента, англ. experimental design, design of experiments, нім. Versuchsplanung f, Testplanung f) - процедура вибору числа та умов проведення дослідів, необхідних та достатніх для вирішення задачі досліджень із заданою точністю.
  Статистичні методи аналізу результатів експериментів і перевірка адекватності моделей програмних продуктів. Методи оцінки надійності продуктів у програмній інженерії.Організація баз даних та знань

 1. Проектування бази даних. Поняття баз даних. Архітектури системи баз даних. Схема бази даних.
  Стати́стика - наука, що вивчає методи кількісного охоплення і дослідження масових, зокрема суспільних, явищ і процесів. А також власне кількісний облік масових явищ. Зокрема, облік у будь-якій галузі господарства, суспільного життя, що здійснюється методами цієї науки, а також дані цього обліку.
  Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
  Схема баз даних (англ. database schema) - це структура системи баз даних[ru] описана формальною мовою, яка підтримується системою керування баз даних (СКБД) і відноситься до організації даних для створення плану побудови бази даних з розподілом на таблиці.
  Нормалізація схеми бази даних. Цілісність даних.
  Цілісність інформації (англ. data integrity, information integrity) - термін в комп'ютерних науках (криптографія, теорія електричного зв'язку, теорія інформації, безпека), який вказує, що дані не були змінені при виконанні будь-якої операції над ними, будь то передача, зберігання і відображення.
  ER-моделювання.

 2. Створення баз даних в MySQL. Типи таблиць в MySQL. Типи даних в MySQL. Властивості полів в таблицях MySQL. Сумісність і перетворення типів даних. Типи ключів в MySQL.

 3. Оператори мови SQL. Оператори CREATE DATABASE, CREATE TABLE. Оператори ALTER TABLE, DROP TABLE. Оператор INSERT. Оператор SELECT, параметри WHERE, GROUP BY, ORDER BY. Зв’язування таблиць в запитах: використання JOIN. Оператор UPDATE. Об’єднання результатів запитів: використання UNION, UNION ALL.

 4. Мiсце та роль баз даних в сучасних комп'ютерних iнформацiйних технологiях. Етапи створення БД. Умови застосування. Концептуальнi та технологiчнi вiдмiнностi баз даних. Базовi засоби органiзацiї даних. Бази даних та таблицi. Основні поняття. Огляд компонентів для роботи з базами даних. Створення БД, таблиць, індексів та їх зміна за допомогою інструментальних засобів.

 5. Навiгацiйний пiдхiд до БД. Основні методи та властивості компонентів, що реалізують навігаційний підхід. Операції з таблицями. Навігація записів. Фільтрування записів, пошук записів, використання індексів. Операції з таблицями. Модифікація таблиць.Редактор полів. Основні методи та властивості. Особливості роботи з обчислюваними полями.

 6. Зв’язки між таблицями. Цілісність. Способи підтримання цілісності. Робота із зв’язаними таблицями. Створення додатку з підпорядкованими таблицями.

 7. Реляцiйний пiдхiд до БД. Мова SQL, її структура, типи даних. Оператор вибору SELECT, його основні можливості. Додаткові можливості оператора SELECT. Приклади. Вкладені запити.. Поняття про оптимізацію запитів. Оператори маніпулювання даними мови SQL. Особливості використання агрегатних функцій в мові SQL. Динамічні запити та їх організація. Особливості параметричних запитів. Звіти. Компоненти для створення звітів. Основи технології Rave Reports. Основні компоненти для роботи зі звітами.

 8. Моделі данних. Ієрархiчна модель. Мови опису даних в ієрархічній моделі. Мова маніпулювання даними в ієрархічній моделі.
  В інформатиці, агрегатна функція (дослівно - функція складеного значення) - функція, яка повертає одинарне значення з колекції вхідних значень такої як множина (set), мультимножина (multiset) або список (list).
  Data Manipulation Language (DML) (Мова маніпулювання даними) - це сімейство комп'ютерних мов, що використовуються в комп'ютерних програмах або користувачами баз даних для отримання, вставки, видалення або зміни даних в базах даних.
  Мережна модель. Мови опису даних в мережній моделі. Мова маніпулювання даними в мережній моделі.

 9. Реляційна алгебра. Теоретично-множинні операції реляційної алгебри. Спеціальні операції реляційної алгебри. Проектування реляційних БД. Етапи та принципи проектування БД. Системний аналіз предметної області.
  Спеціальна операція військ (сил) - загальновживане поняття, що набуло широкого вжитку у різних сферах діяльності силових структур та правоохоронних органів світу з другої половини 20 століття.
  Реляці́йна алгебра - відгалуження логіки першого порядку, множина відношень замкнених операторами. Оператори застосовуються до відношень, в результаті застосування отримується нове відношення.
  Предме́тна о́бласть (ПрО) - множина всіх предметів, властивості яких і відношення між якими розглядаються в науковій теорії. В логіці - гадана область можливих значень предметних змінних логічної мови.
  Інфологічне проектування. Схеми БД, відношення та зв’язки між ними. Типи зв’язків.

 10. ER-діаграми. Перехід до реляційної моделі. Даталогічне проектування. Поняття про CASE-технології. Зв'язки між різними таблицями. Цілісність. Принципи підтримки цілісності. Функціональні залежності. Поняття про нормалізацію. Нормалізація відношень. Алгоритми нормалiзацiї. Три перших нормальних форми.

 11. Принципи зберігання інформації в базах даних.
  Реляційна модель даних - логічна модель даних. Вперше була запропонована британським ученим співробітником компанії IBM Едгаром Франком Коддом (E. F. Codd) в 1970 році в статті «A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks».
  Зберігання інформації - 1. Забезпечення належного стану інформації та її матеріальних носіїв. 2. Комплекс заходів, спрямований на забезпечення збереження повноти і цілісності сформованих даних про певну інформацію, створення і підтримання належних умов для їх використання, а також запобігання несанкціонованому доступу, поширенню і використанню.
  Структура індексів. В- дерева. Хеш таблиці. Виконання запитів. Паралельні алгоритми для реляційних операторів. Компіляція та оптимізація запитів.
  Оптимізація запитів - це 1) функція СКБД, яка виконує пошук оптимального плана виконання запиту з усіх можливих для заданого запиту, 2) процес зміни запиту та/або структури БД в цілях зменшення використання розрахункових ресурсів при виконанні запиту.
  Розподілена обробка даних. Дворівнева та трьохрівнева моделі. Моделі транзакцій. Журналізація і буферизація. Профілактика системних відмов. Захист від відмов. Керування паралельними завданями. Конфлікти, блокування. ТранзакціїWeb-дизайн

 1. Еволюція мов розмітки, мова передачі гіпертексту. Основні поняття Web – дизайну. Мови розмітки : HTML, XML, XHTML, WML. Огляд основних Інтернет-технологій, використуємі в сучасному Web -дизайні. Технологія "клієнт-сервер".

 2. Структура HTML-сторінки. Мова гіпертекстової розмітки HTML.
  Мо́ва розмі́тки - штучна мова, що використовує набір анотацій до тексту, що надає інструкції стосовно структури тексту чи його відображення.
  HTML (англ. HyperText Markup Language - Мова розмітки гіпертекстових документів) - стандартна мова розмітки веб-сторінок в Інтернеті. Більшість веб-сторінок створюються за допомогою мови HTML (або XHTML).
  Мови сценаріїв. Правила оформлення HTML-документу. Розділи документу HEAD і BODY. Теги та атрибути мови HTML. Поняття тегу (дескриптора), параметри (атрибути) тегу. Типи тегів.

 3. Основні елементи форматування тексту. Форматування HTML- сторінки. Теги фізичного і логічного форматування тексту. Робота із заголовками і абзацами. Використання спеціальних символів. Списки нумеровані і маркіровані. Списки визначень.

 4. Форми. Створення форми. Метод Get і Post. Поля введення даних у форму. Кнопки форми. Простий сценарій обробки даних. Отримання даних форми на адресу електронної пошти.
  Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).


 5. Фреймова структура Web-сайту. Набори фреймів. Поля, межі і панелі прокрутки фреймів. Дозвіл або заборона призначених для користувача змін. Внутрішній фрейм. Проблеми, пов'язані з фреймами. Створення макету сайту з фреймами.

 6. Технологія CSS. Поняття CSS. основні поняття і визначення. Синтаксис мови стилів. Правила стилів. Вбудовування таблиці стилів в документ. Поняття про селектори. Визначення стилю в межах окремих тегів. Зовнішня таблиця стилів і прив'язка таблиці стилів до web - сторінки.

 7. Основи мови серверних сценаріїв PHP. Сфери застосування. Установка і налаштування PHP. Налаштування PHP і сервера Apache для спільної роботи. Змінні, константи, вирази. Типи даних, масиви, асоціативні масиви.
  Асоціати́вний маси́в (англ. associative array) (або словник, хеш, в англійській літературі також застосовуються терміни associative container, map, mapping, hash, dictionary, finite map) - абстрактний тип даних (інтерфейс до сховища даних), що дозволяє зберігати дані у вигляді набору пар ключ - значення та доступом до значень за їх ключем.
  Конструкції, що управляють. Механізм отримання даних з HTML - форм і їх обробка за допомогою PHP.

 8. Основи роботи з базами даних. Загальні відомості про бази дані. Установка сервера MySQL. Утиліти сервера MySQL. Використання SQLАрхітектура та проектування програмного забезпечення

 1. Концепції і визначення проектування. Основні питання проектування. Постійні дані, управління пам'яттю, виняткові ситуації. Принципи проектування. Приховування інформації, зчеплення і зв'язність.

 2. Взаємозв'язок між проектуванням і вимогами. Вимоги до програмного забезпечення. Проектування ПЗ. Проектування атрибутів якості. Надійність, зручність використання, сопроводжуємість|, продуктивність, тестуванність|, безпека, відмовостійка і т. п.

 3. Архітектурні стилі. Стилі, шаблони, повторне використанн. Функціонально орієнтоване проектування. Поняття та структура системи програмування. Принципи функціонування систем програмуван­ня. Бібліотеки підпрограм.

 4. Об'єктно-орієнтоване проектування. Задачи и особенности объектно-ориентированного проектирования программных средств. Аспектно - орієнтоване проектування. Технології реалізації компонентів реалізації. Родове програмування.

 5. Питання апаратного забезпечення в програмній архітектурі. Програмно-апаратні засоби для реалізації методу поелементного діагностування. Архітектурне проектування. Архітектурні стилі і компроміси між різними атрибутами.
  Апара́тне забезпе́чення (англ. hardware; сленг. залі́зо) - комплекс технічних засобів, який включає електронний пристрій і, зокрема, ЕОМ: зовнішні пристрої, термінали, абонентські пункти тощо, які необхідні для функціонування тієї чи іншої системи; фізична частина ЕОМ.
  Архітектурний стиль - сукупність основних рис та ознак архітектури певного історичного часу і місця, яка проявляється у функціональних, конструктивних, мистецьких особливостях будов.
  Архітектура для заданої наочної області і лінійки продуктів. Архітектурні нотації.

 6. Людинно-машинний інтерфейс. Загальні принципи проектування людино-машинного інтерфейсу. Розробка ергономічного інтерфейсу. Використання режимів і навігації.

 7. Методи кодування і візуальне проектування. Час відгуку і зворотний зв'язок. Модальності проектування. Локалізація і інтернаціоналізм.

 8. Методи проектування людино-машинного інтерфейсу. Психологія людино-машинного інтерфейсу. Мультимедіа. Метафори і концептуальні моделі.Інструментальні засоби прикладного програмування (на основі мови Visual C )


  1. Основні відомості С . Змінні та константи. Символьні масиви.

  2. Операції в С . Арифметичні операції в C . Операції відношення. Логічні операції. Додаткові та порозрядні операції.

  3. Засоби програмування лінійних, розгалужених та циклічних процесів. Організація лінійних та розгалужених процесів. Організація циклів.

  4. Створення функцій. Видимість змінних. Передача та повернення значень. Символьні, рядкові та числові функції.

  5. Вказівки та посилання

  6. Інкапсуляція та приховування інформації. Визначення та використання класів. Визначення методів класів. Інкапсуляція та приховування інформації. Конструктори і деструктори.

  7. Робота з графікою GDI. Призначення контексту пристрою. Робота з шрифтами. Робота з пером та малювання графічних фігур. Робота з пензлем. Робота з бітовими образами. Виділення графічних об'єктів в прямокутній області . Побудова кругових діаграм і гістограм.

  8. Діалогові вікна. Створення діалогового вікна і прості елементи управління. Робота із списками і комбінованими полями.

  9. Документи та види. Клас додатку. Клас головного вікна. Клас документа. Клас виду.

  10. Структури створення додатків. Загальна структура додатків. Реєстрації WND-класу вікна. Створення та видалення дочірніх вікон

  11. Робота з базами даних з використанням об'єктів ADO. Використання об'єктів ADO в Visual C . Об'єкт Connection. Об'єкт RecordSet. Приклад програмування об'єктів ADO. Опис розробленого пакету ADO6 для роботи з базами даних ACCESS та MySQL.


Програмування комп’ютерної графіки (на основі бібліотеки OpenGL)


  1. Підключення OpenGL у системі Windows. Структура формату пікселя. Використання API-функцій для створення контексту візуалізації OpenGL.

  2. Малювання геометричних об’єктів. Малювання точок. Малювання ліній. Малювання трикутників. Малювання інших примітивів. Робота з буфером глибини.

  3. Робота з матрицями та геометричні перетворення. Основи роботи з матрицями. Ортографічна та перспективна проекції. Завантаження матриць та виконання з ними власних перетворень. Створення в OpenGL руху з використанням камер та акторів.

  4. Матеріали й висвітлення. Використання кольору в OpenGL. Модель висвітлення та специфікація матеріалів. Додавання світла до сцени. Використання джерел світла.
   Джере́ла сві́тла - природні тіла або технічні пристрої різної конструкції і різними способами перетворення енергії, основним призначенням яких є отримання світлового випромінювання з різною довжиною хвилі, - як видимої частини спектру, так і невидимі для людського ока промені (наприклад, інфрачервоні).
   Ефекти освітлення.

  5. Колір та матеріали. Буфер трафарету.

  6. Відтворення зображень за допомогою OpenGL. Растрові зображення. Піксельні образи.

  7. Накладення текстур на об’єкти. Завантаження текстур. Відображення текстур на геометричні об’єкти. Приклад накладення двовимірної текстури.Програмування клієнт-серверних додатків (на основі мови Visual C#)


  1. Операції в С#. Класифікація операцій. Перетворення арифметичних типів. Опис основних операцій.

  2. Програмування обчислювальних процесів. Введення-виведення даних. Програмування лінійних обчислювальних процесів. Програмування розгалужень і циклів.

  3. Масиви і рядки. Одномірні масиви. Прямокутні масиви. Оператор foreach. Символи, масиви символів. Рядки.

  4. Загальні відомості про класи. Конструктори, деструктори. Властивості. Методи класів.

  5. Ієрархії класів. Успадкування класів. Поліморфізм.

  6. Делегати, події і потоки виконання

  7. Робота з файлами. Потоки символів. Двійкові потоки.

  8. Основи роботи з Windows Forms. Форми та їх відображення. Властивості форм. Обробка події Paint. Виведення тексту.

  9. Робота з графікою GDI . Скролінг панелі. Скролінг при відсутності елементів управління. Пера та прямі лінії. Прямокутники. Багатокутники. Еліпси, дуги та сектори.

  10. Робота з матрицями. Одиниці вимірювання та масштабування сторінки.
   Одини́ця вимі́рювання (англ. measuring unit, unit of measure) - певний умовний розмір фізичної величини, прийнятий для кількісного відображення однорідних з нею величин.
   Глобальне перетворення. Лінійні перетворення.
   Лінійним відображенням (лінійним оператором, лінійним перетворенням) - називається відображення векторного простору V над полем K в векторний простір W (над тим же полем K )


  11. Робота з мишкою. Робота з дочірніми об’єктами.

  12. Кнопки, написи та полоси прокрутки. Дочірні елементи форми. Прапорець. Напис. Автоматичне масштабування. Перемикачі та групові блоки.

  13. Текстові поля, списки та управляючі стрілки. Однорядкові та багаторядкові текстові поля. Робота із списками.

  14. Робота з базами даних з використанням об'єктів ADO.NET. Класи для роботи з базами даних. Використання з’єднань з базами даних. Виконання команд. Об’єкт читання даних. Управління даними по відношенням: клас DataSet. Таблиці даних. Рядки та стовпці даних. Заповнення даними об’єкта DataSet за допомогою адаптера даних. Оновлення за допомогою адаптерів даних.Програмування Інтернет

  1. Основи мови HTML. Поняття тегів. Атрибути тегів. Секції web-сторінки. Метадані і тип web-сторінки. Оформлення тексту. Абзаци. Заголовки. Списки. Цитати. Горизонтальні лінії. Створення посилань. Включення графіки у web-сторінку. Таблиці. Фрейми. Форми. Елементи форм. Елементи управління ActiveX.

  2. Каскадні таблиці стилів. Поняття про стилі CSS. Створення стилів CSS. Правила каскадності і пріоритет стилів. Властивості в CSS. Параметри шрифту і фону. Контейнери. Параметри абзаців, списків і відображення. Контейнерний web-дизайн. Відступи, рамки, виділення. Параметри таблиць. Селектори. Принцип спадкування. Контекстні селектори. Класи та ідентифікатори. Комбінатори. Селектори по атрибутам тега. Псевдоелементи. Псевдокласи.

  3. Клієнтські сценарії. Мова JavaScript. Створення сценаріїв на сторінці. Змінні. Типи даних. Побудова виразів. Умовні конструкції. Цикли. Робота з функціями. Взаємодія з користувачем.

  4. Базові об’єкти. Мова JavaScript. Робота з числами. Об’єкт Math. Робота з масивами. Робота з часом та датою. Об’єкт Date. Робота зі строками. Об’єкт String. Регулярні вирази.
   В програмуванні, регулярний вираз (від англ. regular expression, скорочено regex або regexp, а іноді ще й називають rational expression) - це рядок, що описує або збігається з множиною рядків, відповідно до набору спеціальних синтаксичних правил.


  5. Основи мови PHP. Вбудовування PHP в HTML. Змінні та типи змінних в PHP. Доступ до змінних форми. Посилання. Об’ява констант. Вирази та операції. Умовний оператор if. Конструкція switch-case. Цикли. Настройка PHP.

  6. Функції в PHP. Багатократне використання коду. Створення функцій. Передача параметрів до функцій. Повернення значень функцій. Локальні та глобальні змінні.
   У програмуванні, глобальна змінна (англ. global variable) - змінна, яка доступна в будь-якій області видимості, за винятком перекриття її іншою змінною з тим самим ім'ям. Механізм взаємодій з глобальними змінними називається механізмом глобального середовища.
   Статичні змінні. Математичні функції. Функції роботи з часом та датою.

  7. Робота з масивами в PHP. Індексовані масиви. Асоціативні масиви. Операції для роботи з масивами. Багатомірні масиви. Функції роботи з масивами.

  8. Робота з файлами та папками в PHP. Функції роботи з файлами. Відкриття та закриття файлу. Запис в файл. Зчитування з файлу. Функції роботи з папками. Читання змісту папки.

  9. Робота зі строками в PHP. Форматування строк. Порівняння строк. Об’єднання та роз’єднання строк. Пошук та заміна в строках. Регулярні вирази. Пошук за допомогою регулярних виразів. Заміна за допомогою регулярних виразів.

  10. Робота з базами даних MySQL в PHP. Встановлення з’єднання та від’єднання від бази даних. Виконання запитів до бази даних. Створення інтерфейсів PHP для роботи з базами даних. Використання підготовлених інтерфейсів PHP роботи із базами даних. Використання альтернативних інтерфейсів PHP роботи із базами даних.

  11. Проектування бази даних. Поняття баз даних. Архітектури системи баз даних. Схема бази даних. Нормалізація схеми бази даних. Цілісність даних. ER-моделювання.

  12. Створення баз даних в MySQL. Типи таблиць в MySQL. Типи даних в MySQL. Властивості полів в таблицях MySQL. Сумісність і перетворення типів даних. Типи ключів в MySQL.

  13. Оператори мови SQL. Оператори CREATE DATABASE, CREATE TABLE. Оператори ALTER TABLE, DROP TABLE. Оператор INSERT. Оператор SELECT, параметри WHERE, GROUP BY, ORDER BY. Зв’язування таблиць в запитах: використання JOIN. Оператор UPDATE. Об’єднання результатів запитів: використання UNION, UNION ALL.
1   2   3   4


Скачати 352.89 Kb.

 • 2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ
 • 3. ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ