Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма фахового випробування для прийому на навчання

Скачати 352.89 Kb.

Програма фахового випробування для прийому на навчання
Скачати 352.89 Kb.
Сторінка4/4
Дата конвертації16.06.2017
Розмір352.89 Kb.
ТипПрограма
1   2   3   4

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ РІЗНИХ РІВНІВ СКЛАДНОСТІ


Білет фахового випробування містить 45 тестових запитань (по 15 запитань різних рівнів складності. Час тестування 2 години (120 хвилин). Оцінка кожного тестового завдання залежить від рівня його складності. Кожна правильна відповідь на тестове запитання першого рівня складності оцінюється у 0.8 бала; другого - у 1.0; а третього рівня складності - у 1.2 бала.

5. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ


 1. Азарян А.А. Основы схемотехники ЭВМ: учеб. пособие, -Кривой Рог: Минерал, 2005. -230 с.

 2. Соловьев, Схемотехника ЭВМ, М., 1988 г.

 3. Руководство по архитектуре IBM PC AT под редакцией Маркасина М.Л., Минск, 1993 г., ООО "Консул".

 4. Пухальский Г.И., Нововсельцева Т.Я. Цифровые устройства, - СПб.:Политехника, 1995 -885 с.

 5. Левкин Г.Н., Левкина В.Е. Введение в схемотехнику IBM PC AT, М. 1991 г., издательство МПИ.

 6. Гофман В.Э., Хоменко А.Д. Работа с базами данных в Delphi. -СПб.: БХВ-Петербург, 2003. -624 с.

 7. Карпова Т.С. Базы данных: модели, разработка, реализация. -СПб.: Питер, 2002 -304 с.

 8. Хансен Г., Хансен Дж. Базы данных: разработка и управление. М.: ЗАО "Бином", 1999. -425 с.

 9. Гарсиа-Молина Г., Ульман Дж., Уиндом Дж. Системы баз данных. Полный курс. –М.: Изд. Дом "Вильямс", 2003. -1088 с.

 10. Столлингс В. Операционные системы, 2002. -394 с.

 11. Цикритзис Д., Бернстайн Ф. Операционные системы. М., Мир, 1977 -330 с.

 12. Олифер В. Г. Сетевые операционные системы / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. – СПб.: Питер, 2002 -504 с.

 13. Гофман В.Э, Хомоненко А.Д. Работа с базами данных в Delphi. СПб.: БХВ- Петербург, 2003. – 624 с.

 14. Карпова Т.С. Базы данных: модели, разработка, реализация. – СПб.: Питер, 2002. – 304 с.

 15. Хансен Г., Хансен Дж. Базы данных: разработка и управление. – М.: ЗАО «БИНОМ», 1999. – 425 с.

 16. Гарсиа-Молина Г., Ульман Дж., Уиндом Дж. Системы баз данных. Полный курс. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2003. – 1088 с.

 17. Смолянський П.С., Кравець Н.В. Навігаційні методи роботи з таблицями у Delphi: Методичні вказівки для студентів спеціальності 7.080403 "Програмне забезпечення автоматизованих систем" з курсу "Організація баз даних і знань".
  Автоматизо́вана систе́ма (АС) (англ. automated system) - сукупність керованого об'єкта й автоматичних керуючих пристроїв, у якій частину функцій керування виконує людина. АС являє собою організаційно-технічну систему, що забезпечує вироблення рішень на основі автоматизації інформаційних процесів у різних сферах діяльності (управління, проектування, виробництво тощо) або їх поєднаннях.
  – Кривий Ріг: КТУ. – 2010. – 24 с.

 18. Смолянський П.С., Кравець Н.В. Реляційні методи роботи з таблицями у Delphi: Методичні вказівки для студентів спеціальності 7.080403 "Програмне забезпечення автоматизованих систем" з курсу "Організація баз даних і знань". – Кривий Ріг: КТУ. – 2010. – 30 с.

 19. Смолянська С.А., Смолянський П.С., Хорошенька Л.В. Створення додатків в IDE Delphi: Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів усіх форм навчання спеціальності 7.080403 "Програмне забезпечення автоматизованих систем" з курсу "Об'єктно-орієнтоване програмування". – Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ, 2006. – 28 с.

 20. Смолянська С.А., Смолянський П.С. Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів усіх форм навчання спеціальності 7.080403 "Програмне забезпечення автоматизованих систем" з курсу "Організація баз даних і знань". – Кривий Ріг: КТУ, 2006. – 13 с.

 21. Кравець Н.В., Смолянський П.С. Методичні вказівки для студентів спеціальності 6.050103 "Програмне забезпечення автоматизованих систем" до виконання лабораторних робіт з курсу "Бази даних ".- Кривий Ріг: КТУ, 2010. – 22 с.

 22. В.Г. Олифер, Н.А. Олифер Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник. – Питер, 2004.

 23. Буров Є. Комп’ютерні мережі. –Львів:Бак, 2003. -584с.

 24. Т.М. Валецька Комп’ютерні мережі. Апаратні засоби. – К.;Центр навчальної літератури, 2002. -208с.

 25. Джонсон М. Харт Системное программирование в среде Windows. – М.: Изд. Дом «Вильямс», 2005. -592с.

 26. Коваль М.В. Комп’ютерні мережі. Навчальний посібник.
  Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.
  – КТУ, 2010. – 68с.

 27. Данілейко О.К. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Комп’ютерні мережі». – КТУ, 2007. – 30с.

 28. Анфилатов В.С. и др. Системный анализ в управлении. М.: Финансы и статистика, 2002.

 29. Ахо А., Хопкфорт Дж., Ульман Дж. Простроение и анализ вычислительных алгоритмов. М.: Мир, 1979.

 30. Брябрин В.М. Программное обеспечение персональных ЭВМ.-М.: Наука, 2000.

 31. Буч Г. Объектно-ориентированное проектирование с примерами применения: Пер. с англ.-М.: Конкорд, 1992.-519с., ил.

 32. Волкова В.Н., Денисов А.А. Основы теории систем и системного анализа. Учебник, издание 2. Спб.: Изд-во СПбГГУ, 1999.

 33. Денисов А.А., Колесников Д.Н. Теория больших систем управления.-Л.: Энергоатомиздат, 1992.

 34. Дейт К. Введение в системы баз данных.-К.: М.; Спб.: Изд. дом «Вильямс», 2000.-560с.

 35. Джордейн Р. Справочник программиста персональных компьютеров типа IBM PC, XT и AT.- М.: Финансы и статистика, 1991.

 36. Джонсон Харт. Системное программирование в среде Windows – 3-е издание.- М.: «Вильямс», 2005.-592с.

 37. Зубков С.В. Assembler для DOS, Windows и UNIX.- Изд. 2-е испр. и доп. – М.: ДМК Пресс, 2000.- 608с.

 38. Єрьоміна Н.В. Проектування баз даних: Навч. Посібник.-К.: КНЕУ, 1998.-208с.

 39. Катренко А.В. Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютерізації. Навчальний посібник. Львів, «Новий світ-2000», 2003, 424с.

 40. Колянов Г.Н. CASE – структурний системний аналіз.-М.: Лори, 1996,-242с.

 41. Конноли Т., Бегг К., Строчан А. Базы данных: проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика: Уч. Пособие.-М.: Изд.дом «Вильямс», 2000.-900с.

 42. Лав Роберт. Linux. Системное программирование – 1-е издание.- Ж «Питер», 2008.-416с.

 43. Нортон П. Программно-аппаратная организация IBM PC.-М.: Радио и связь, 1991.

 44. Ситник В.Ф. Системи підтримки прийняття рішень: Навч.
  Система підтримки прийняття рішень (СППР; англ. Decision Support System, DSS) - комп'ютеризована система, яка шляхом збору та аналізу великої кількості інформації може впливати на процес прийняття управлінських рішень в бізнесі та підприємництві.
  Посібник.-К.: КНЕУ, 2004.- 614с.

 45. Ситник В.Ф., Орленко Н.С. Імітаційне моделювання: Навч. Посібник.- К.: КНЕУ, 1998.-232с.

 46. Советов Б.Я. Яковлев С.А. Моделирование систем: Учебник для вузов.-М.: Высшая школа, 1998.-320с.

 47. Страуструп Б. Язык программирования С , спец. Изд./Пер. с англ.-М.: Спб.: «Издательство БИНОМ»-«Невский Диалект», 2002.-1099с.

 48. Томашевський В.М. Моделювання систем.-К.: Видавнича група BHV, 2005.-352с.

 49. Тоценко В.Г. Методы и системы поддержки принятия решений/Алгоритмический аспект.-К.: Наукова думка, 2002.-382с.
  Імітаці́йне моделюва́ння - це метод, що дозволяє будувати моделі процесів, що описують, як ці процеси проходили б насправді.
  Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.


 50. Федоров А., Ерманова Н. Введение в OLAP – технологии Microsoft – М.: Диалог – МИФИ, 2002.-268с.

 51. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методики науково-дослідницької діяльності: Підруч. для вищ. навч. закладів.-Х.: ХДАК, 1998.-288с.

 52. Эддоус М., Стенсфилд Р. Методы принятия решений/Пер. с англ.-М.: аудит, ЮНИТИ, 1997.-590с.

 53. Эрих Гамма, Ричард Хелм, Ральф Джонсон, Джон Влиссидес.
  Ральф Джонсон (англ. Ralph Johnson; * 7 жовтня 1955) - науковий співробітник, професор кафедри комп'ютерних наук в Університеті штату Іллінойс в Урбана-Шампейн, один з чотирьох авторів класичної книги «Design Patterns» про шаблони проектування програмного забезпечення.
  Приемы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны проектирования.: «ДМК», Питер,-2001.

 54. Efraim Turban, Jay E. Aronson. Decision Support Systems and Intelligent Systems.- Printed in United States of America. 2001.- 867p.

 55. Hawryszkiewych I.T/ Introduction to system analysis and design/New York, 1992.-379p.

 56. Richard Conelly Ph.D. The Multidimensional Manager.- Printed in Canada. 1996.- 130p.

 57. Rob P. and C. Coronell. Database Systems: Design, Implementation, and Management, Course Technology, 1997.

 58. Гладков С.А., Фролов Т.В. Программирование в Microsoft Windows, М.
  Windows - узагальнююча назва операційних систем для ЕОМ, розроблених корпорацією Microsoft. Перші версії були не повноцінними операційними системами, а лише оболонками до ОС MS-DOS. На 2014 рік, за даними сайтів NetApplications та GoStats, Microsoft Windows встановлена більш як на 90% персональних комп'ютерів світу.
  : Диалог – МИДИ, 1992.

 59. Дунаев С. Операционная система Unix 4.2 Изд-во МИФИ-Диалог, 1995.

 60. Евланов Л.Г. Теория и практика принятия решения – М.: Экономика, 1984.- 176с.

 61. Єрьоміна Н.В. Проектування баз даних: Навч. посібник.-К.: КНЕУ, 1998.-208с.

 62. Корнеев В.В. и др. Базы данных. Интеллектуальная обработка информации.-М.: Нолидж, 2000.-352с.

 63. Лесник А.А., Мальцев В.Н. Системы поддержки управленческих и проектных решений.-Л.: Машиностроение. Ленингр. Отд-е, 1990.-167с.

 64. Мацяшек А. Анализ требований и проектирование систем. Разработка информационных систем с использованием UML.: Пер.с англ.-М.: Издательский дом «Вильямс», 2002.-432с.

 65. Саати Т., Кернс. Аналитическое планирование. Организация систем.М.: «Радио и связь», 1991.- 224с.

 66. Саймон А.Р. Стратегические технологии баз данных: менеджмент на 2000 год.-М.: Финансы и статистика, 1999.

 67. Стивэн Холзнер. Visual C 6.:Учебный курс.– СПб.: Издательство”Питер", 1999.–576 с.

 68. Секунов Н. Ю. Самоучитель Visual C 6.– СПб: “БХИ – Санк-Петербург", 1999.–960 с.

 69. Microsoft Corporation. Разработка приложений на Microsoft Visual C 6.: Учебный курс–М.: Издательство – торговый дом ”Русская редакция", 2001.–704 с.

 70. Олафсет Юджин, Скрайбнер Кенн, К. Дэвид Уайт и др. MFC и Visual C 6. : Энциклопедия программиста.–СПб.: ООО ”ДиаСофтЮП", 2003.–992 с.

 71. Кейт Грегори. Использование Visual C 6.–М.: СПб, К.: Издательский дом "Вильямс", 1999.–864 с.

 72. Зеленський О.С., Лисенко В.С., Баран С.В. Методические указания к выполнению лабораторных и индивидуальных работ на основе типовых примеров разработки программного обеспечения в Visual C 6 // Криворізький економічний інститут КНЕУ–Кривий Ріг: КЕІ–2007.–63 с.

 73. Зеленський О.С., Лисенко В.С., Баран С.В. Методические указания для самостоятельного изучения работы с базами данных на Visual C с использованием ActiveX Data Object (ADO) по дисциплинам ”Мониторинг информационных технологий, ”Информационные системы в экономике”, ”Автоматизация проектирования информационных систем”// Криворізький економічний інститут КНЕУ–Кривий Ріг: КЕІ–2008.–54 с.

 74. Зеленський О.С., Лисенко В.С. Методические указания использования объектов ADO при работе с базами данных на Visual C в примерах по дисциплинам “Мониторинг информационных технологий, ”Информационные системы в экономике”, ”Автоматизация проектирования информационных систем”// Криворізький економічний інститут КНЕУ–Кривий Ріг: КЕІ–2008.–65 с.

 75. Зеленський О.С., Лисенко В.С., Афанасьєв І.Є. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності «Економічна кібернетика» та студентів напряму підготовки «Програмна інженерія». Програмування діалогів у Visual C // Криворізький економічний інститут КНЕУ – Кривий Ріг: КЕІ–2010.–50 с.

 76. Зеленський О.С., Лисенко В.С., Афанасьєв І.Є. Методичні вказівки до самостійного вивчення структур створення додатків в Visual C з дисциплін: «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Інформаційні системи в економіці», «Інструментальні засоби прикладного програмування» // Криворізький економічний інститут КНЕУ – Кривий Ріг: КЕІ–2009.–65 с.

 77. Прата С. Язык программирования C . Лекции и упражнения.–М.:Издательский дом '"Вильямс"–СПб.:Издательство”Питер", 2007.–1184 с.

 78. Страуструп, Бьерн. Язык программирования С .–М.: “Бином”, 2008.–1104 с.

 79. Дейтел Х.М., Дейтел П. Как программировать на C .–М.: “Бином”, 2009.–800 с.

 80. Уинер Р. Язык Турбо СИ.–М.: Мир, 1991. –384 с.

 81. Павловская Т. А. С/C . Программирование на языке высокого уровня.– СПб.: “Лидер”, 2010.– 461с.

 82. Зеленський О.С., Лисенко В.С. Навчальний посібник з дисципліни «Основи програмування» // Криворізький економічний інститут КНЕУ–Кривий Ріг: КЕІ–2010.–269 с.

 83. Зеленський О.С., Лисенко В.С. Навчальний посібник з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» // Криворізький економічний інститут КНЕУ–Кривий Ріг: КЕІ–2011.– 215 с.

 84. Павловская Т.А. С#. Программирование на языке высокого уровня. Учебник для вузов.- СПб.: “Питер”, 2009.-432 c.

 85. Шилдт Г. Полный справочник по С#. – М.: Издательский дом "Вильямс", 2004.–752 с.

 86. Фролов А.В., Фролов Г.В. Язык С#: Самоучитель. - М.: Диалог МИФИ, 2003.- 560 с.

 87. Прайс Д., Гандерлой М. Visual C#.NET. Полное руководство.–Киев: Век, 2004.–960 с.

 88. Понамарев В.А. Программирование на С /С# в Visual Studio.
  Microsoft Visual Studio - серія продуктів фірми Майкрософт, які включають інтегроване середовище розробки програмного забезпечення та ряд інших інструментальних засобів. Ці продукти дозволяють розробляти як консольні програми, так і програми з графічним інтерфейсом, в тому числі з підтримкою технології Windows Forms, а також веб-сайти, веб-застосунки, веб-служби як в рідному, так і в керованому кодах для всіх платформ, що підтримуються Microsoft Windows, Windows Mobile, Windows Phone, Windows CE, .NET Framework, .NET Compact Framework та Microsoft Silverlight.
  NET 2003. Серия “Мастер программ” - СПб.: БХВ-Петербург, 2004.-352 с.

 89. Программирование для Microsoft Windows на С#. В 2-х томах. Пер. с англ. — М.: Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 2002. - 1020 с.

 90. Кристиан Нейгел, Билл Ивьев и др. С# и платформа .NET4– М., СПб. :Диалектика, 2011.– 1440с.

 91. Райт, Ричард С.-мл., Липчак, Бенджамин OpenGL. Суперкнига, 3-е издание.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом "Вильямс", 2006. – 1040 с.

 92. Хилл Ф. OpenGL. Программирование компьютерной графики. Для профессионалов.– СПб, 2002.– 1088с.

 93. Зеленський О.С., Лисенко В.С., Баран С.В. Методичні вказівки до самостійного вивчення стандартних команд графічної бібліотеки OPENGL з використанням мови C для студентів спеціальності "Економічна кібернетика" Кривий Ріг: КЕІ КНЕУ, 2006.-41с.

 94. Зеленський О.С., Лисенко В.С. Методичні вказівки до виконання лабораторних та індивідуальних робіт для програмування комп’ютерної графіки, використовуючи засоби бібліотеки OpenGL для магістрів спеціальності "Економічна кібернетика" (програма "Інформаційний менеджмент") Кривий Ріг: КЕІ КНЕУ, 2007.-52с.

 95. Зеленский А.С., Лысенко В.С., Чурин Н.А. Методические указания для самостоятельного изучения математических основ компьютерной графики по дисциплине “Новые информационные технологии” для студентов специальности “Экономическая кибернетика” по программе “Информационный менеджмент”.– Кривой Рог: КЭИ КНЭУ, 2007.–41с.

 96. Краснов М.В. OpenGL. Графика в проектах Delphi. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 352 с.

 97. Баяковский Ю.М., Игнатенко А.В., Фролов А. И. Графічна бібліотека OpenGL. Учбово-методичний посібник. Видавничий відділ факультету Обчислювальної Математики й Кібернетики МГУ ім.
  Обчи́слювальна матема́тика - розділ математики, що включає коло питань, зв'язаних з виконанням наближених обчислень. У більш вузькому розумінні, обчислювальна математика - теорія чисельних методів розв'язування типових математичних задач.
  Ломоносова (ліцензія НД № 05899 від 24.09.2001), 2003 р. - 132 с.

 98. Вайк Аллен. PHP. Справочник: Пер. с англ.–К.: Издательство «ДиаСофт», 2001.–448 с.

 99. Веллинг Люк, Томсон Лора. Разработка web-приложений с помощью PHP и MySQL, 3-е издание.: Пер. с.англ.–М.: Издательский дом “Вильямс”, 2005.–880 с.

 100. Гончаров А. Самоучитель HTML.–СПб.: Питер, 2002.–240 с.

 101. Дронов В. А. HTML 5, CSS 3 и Web 2.0. Разработка современных Web-сайтов. — СПб.: БХВ-Петербург, 2011. — 416 с.

 102. Зандстра, Мэт. Освой самостоятельно PHP4 за 24 часа.: Пер с англ.–М.: Издательский дом «Вильямс», 2004.–384 с.

 103. Кингсли-Хью Э., Кингсли-Хью К. Java Script 1 .
  JavaScript (JS) - динамічна, об'єктно-орієнтована мова програмування. Реалізація стандарту ECMAScript. Найчастіше використовується як частина браузера, що надає можливість коду на стороні клієнта (такому, що виконується на пристрої кінцевого користувача) взаємодіяти з користувачем, керувати браузером, асинхронно обмінюватися даними з сервером, змінювати структуру та зовнішній вигляд веб-сторінки.
  5 : Учебный курс: Пер. с англ.–2002, 272 с.

 104. Колисниченко Д. Н. Самоучитель PHP 5.–СПб: Наука и техника, 2004.–576 с.

 105. Кухарчик А. PHP: обучение на примерах.–Мн.: Новое знание, 2004.–237 с.

 106. Кузнецов М. В., Симдяпов И. В., Голышсв С. В. РНР 5. Практика разработки Web-сайтов.–СПб.: БХВ-Петербург, 2005.–960 с.

 107. Лоусон Б., Шарп Р. Изучаем HTML5. Библиотека специалиста.-СПб.: Питер, 2011.-272 с.

 108. Мазуркевич А. РНР: настольная книга программиста.–Мн.: Новое знание, 2003.–480 с.

 109. Матросов А. В., Сергеев А. О., Чаунин М. П. HTML 4.0.–СПб.: БХВ-Петербург, 2003.–672 с.

 110. Мархвида И. В. Создание Web - страниц: HTML, CSS, JavaScript.–СПб.: „Питер”. 2002.–352 с.

 111. Полонская Е.Л. Язык HTML. Самоучитель.–М. : Издательский дом "Вильяме", 2003.–320 с.

 112. Ульман Л. Основы программирования на РНР.–М.: ДМК Пресс, 2001.–288 с.

 113. Харрис Э. PHP/MySQL для начинающих.–М.: Кудиц-образ, 2005.–384 с.

 114. Холл, Марти, Браун, Лэрри. Программирование для Web. Библиотека профессионала: пер. с англ.-М.: Издательский дом “Вильямс”, 2002.-1264 с.

 115. Холмогоров В. Основы WEB-мастерства. Учебный курс.–СПб.: Питер. 2002.–352 с.

 116. Хольцнер, Стивен. РНР в примерах.–М.: «Бином-Пресс», 2007.–352 с.

 117. Хоумер А., Улмен К. Х. Dynamic HTML: справочник.
  DHTML, Dynamic HTML - концепція створення веб-сайту, що розглядає HTML-документ як об'єктну структуру, використовує поєднання статичної мови розмітки HTML, вбудованої скриптової мови JavaScript (сценарії виконуються на стороні клієнта), CSS (каскадних таблиць стилів) і DOM (об'єктної моделі документа).
  –СПб: Пи-тер, 2000.–512 с.

 118. Шафран Э. Создание WEB-страниц: самоучитель.–СПб.: Питер. 2001.–320 с.

 119. Аткинсон, Леон. MySQL. Библиотека профессионала.: Пер. с англ.–М.: Издательский дом "Вильямс", 2002.–624 с.

 120. Аргерих Л. и др. Профессиональное РНР программирование, 2 е издание. Пер. с англ.–СПб: Символ Плюс, 2003.–1048 с.

 121. Дари К., Бринзаре Б., Черчез-Тоза Ф., Бусика М. AJAX и PHP: разработка динамических web-приложений.–СПб.: Символ-плюс, 2006.–336 с.

 122. Дарнелл Р. Д. JavaScript.справочник.–СПб.: Питер, 2001.–192 с.

 123. Компания MySQL AB. MySQL. Справочник по языку. : Пер. с англ.–М. : Издательский дом "Вильямс", 2005.–432 с.

 124. Орлов А.А. PHP: Полезные приемы.–М.: Горячая линия - Телеком, 2004.–224 с.

 125. Ульман Л. MySQL.–М.: ДМК-Пресс, 2004.–352 с.

 126. Фленов М. Е. РНР глазами хакера.–СПб.: БХВ-Петербург, 2005.–304 с.

 127. Шлосснейгл, Джордж. Проффесиональное программирование на PHP.–М.: Издательский дом «Вильямс», 2006.–624 с.

 128. Єрьоміна Н.В. Проектування баз даних: Навчальний посібник.—К.: КНЕУ, 1998.—208 с.

 129. Методичні вказівки по виконанню курсової роботи по дисципліні "Проектування баз і сховищ даних" для студентів спеціальності "Економічна кібернетика" денної форми навчання/ Укл.
  Сховище даних (англ. data warehouse) - предметно орієнтований, інтегрований, незмінний набір даних, що підтримує хронологію і здатний бути комплексним джерелом достовірної інформації для оперативного аналізу та прийняття рішень.
  Чурін М.О. Кривий Ріг: Криворізький економічний інститут КНЕУ, 2001.- 16 с.

 130. Конноли Томас, Бегг Каролин Базы данных. Проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика. 3-е издание. Пер. с англ. — М.: Издательский дом "Вильямс", 2003. — 1440 с.: ил.

 131. Теория и практика построения баз данных. 8-е изд. / Д. Крёнке. — СПб.: Питер, 2003. — 800 с: ил. — (Серия «Классика computer science»).

 132. Райордан Р. Основы реляционных баз данных. Пер, с англ. — М.: Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 2001. — 384 с.: ил.

 133. Дейт К. Введение в системы баз данных, 6-е издание: Пер. с англ.—К.; М.; СПб.: Издательский дом "Вильямс", 1999.—848 с.

 134. Пушников А.Ю. Введение в системы управления базами данных: Учебное пособие/Изд-е Башкирского ун-та. - Уфа, 1999. - 108 с. http://www.citforum.ru/database/dblearn/index.shtml

 135. Диго С.М. Проектирование и использование баз данных —М.: Финансы и статистика,1995. —208 с.

 136. Дж. Мартин. Организация баз данных в вычислительных системах, – М. Мир. 1980

 137. Ш. Атре. Структурный подход к организации баз данных, – М. Мир. 1983

 138. Дж. Хаббард. Автоматизированное проектирование баз данных, – М. Мир. 1984

 139. Дж. Ульман. Основы систем баз данных, – М. Финансы и статистика. 1983

 140. Т. Тиори, Дж. Фрай. Проектирование структур баз данных: в 2-х книгах, – М. Мир. 1985

 141. Д. Мейер. Теория реляционных баз данных, М. Мир. 1987

 142. Э. Озкарахан. Машины баз данных и управление базами данных, М. Мир. 1989


1   2   3   4


Скачати 352.89 Kb.

 • 5. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ