Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма фахового вступного іспиту на освітньо кваліфікаційний рівень бакалавра

Скачати 98.29 Kb.

Програма фахового вступного іспиту на освітньо кваліфікаційний рівень бакалавра
Скачати 98.29 Kb.
Дата конвертації03.04.2017
Розмір98.29 Kb.
ТипПрограма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Луцький національний технічний університет

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Голова приймальної комісії

_________________ проф. В.В.Божидарнік

"_______"______________ 2013 р.

Програма


фахового вступного іспиту на освітньо – кваліфікаційний рівень бакалавра

за напрямом підготовки 6.050202 – Автоматизація та комп’ютерно – інтегровані технології

на скорочену форму навчання

на базі підготовки молодшого спеціаліста за галуззю знань 0502 – Автоматика та управління

Розглянуто та схвалено на засіданні

приймальної комісії Луцького НТУ

протокол № ___ від “ ” 2013 р.

Моло́дший спеціалі́ст - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула неповну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для здійснення виробничих функцій певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності².

Луцьк 2013

Попит на фахівців комп’ютерних технологій на ринку праці стабільно високий. Вимоги до таких фахівців залежать від потреб компанії: від базового знання найпопулярніших мов та середовищ програмування (Delphi, Java, С тощо) та вміння усунути несправність будь-якої оргтехніки до таких виняткових навичок, як розробка Lotus Notes, WinInet тощо. Надзвичайно потрібні також фахівці, які вміють адаптувати готові програми до потреб конкретної компанії («1С:Бухгалтерія», «1С:Склад» та ін.). Постійно зростає потреба в професіоналах, здатних створити сайт і забезпечувати його технічну підтримку. Традиційним є попит на веб-сервер-програмістів, які знають PHP, SQL, CSS, HTML, JavaScript, XML тощо.

Керуючись потребами сучасного ринку, специфікою навчання за даним напрямом є вивчення низки дисциплін, що забезпечують фінансово-економічну та інформаційну безпеку підприємств. В умовах світової фінансово-економічної кризи, підвищення рівня безробіття, найбільшим попитом користуються фахівці, які здатні забезпечити системний підхід до виконання своїх обов’язків, мають знання та навички у кількох суміжних галузях.

Систе́мний підхі́д (англ. Systems thinking - системне мислення) - напрям методології досліджень, який полягає в дослідженні об'єкта як цілісної множини елементів в сукупності відношень і зв'язків між ними, тобто розгляд об'єкта як модель системи.
Інформаці́йна безпе́ка - це стан захищеності систем обробки і зберігання даних, при якому забезпечено конфіденційність, доступність і цілісність інформації, або комплекс заходів, спрямованих на забезпечення захищеності інформації від несанкціонованого доступу, використання, оприлюднення, руйнування, внесення змін, ознайомлення, перевірки, запису чи знищення (у цьому значенні частіше використовують термін «захист інформації»).
Економічна криза (Довга Рецесія, Глобальна рецесія 2008, Мала депресія) - падіння ринкової економіки, яке почалося у грудні 2007 року і досягло найбільшого піку у вересні 2008 року. Початковим етапом кризи, який проявився через кризу ліквідності, можна назвати 7 серпня 2007 року, коли BNP Paribas, посилаючись на повну відсутність ліквідності, зупиняє вивід коштів з трьох хедж фондів.
Тому випускники повинні не лише володіти компетенціями у сфері інформатизації, створення програмного забезпечення, обробки даних та роботи з базами даних, а й мати базові знання щодо потенційних джерел витоку інформації та методів організації безпеки підприємства.
Обро́бка да́них - систематична цілеспрямована послідовність дій над даними. Обробка даних містить в собі множину різних операцій.

Галузь знань – 0502 – Автоматика та управління пов’язана із розробкою і експлуатацією систем керування технологічними процесами на базі сучасних технічних засобів, зокрема мікропроцесорної техніки; нагромадженням і опрацюванням технологічної інформації для оптимізації виробництва за різними технологічними та економічними критеріями; розробкою алгоритмічного і програмного забезпечення для автоматизованих систем керування технологічними процесами.

Апара́тне забезпе́чення (англ. hardware; сленг. залі́зо) - комплекс технічних засобів, який включає електронний пристрій і, зокрема, ЕОМ: зовнішні пристрої, термінали, абонентські пункти тощо, які необхідні для функціонування тієї чи іншої системи; фізична частина ЕОМ.
Система керування Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.
Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.
Ас (фр. as - туз; в переносному розумінні - вмілий, сміливий) - майстер повітряного бою. Часом слово вживається і для означення будь-якого висококласного спеціаліста.
Автоматизо́вана систе́ма керува́ння (АСК), Автоматизована система управління (АСУ), Комп'ютерна система управління (КСУ) - автоматизована система, що ґрунтується на комплексному використанні технічних, математичних, інформаційних та організаційних засобів для управління складними технічними й економічними об'єктами.

Молодші спеціалісти навчальних закладів ІІ-III рівня акредитації за галуззю знань 0502 – Автоматика та управління повинні знати:


- методи проектування механізованого та автоматизованого оброблення інформації;
Обробка інформації́ - вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних [6.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

- засоби обчислювальної техніки, збирання, передавання та оброблення інформації та правила їх експлуатації;

Електро́нна обчи́слювальна маши́на (скорочено ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.

- технологію механізованого і автоматизованого оброблення інформації;

- робочі програми, інструкції, макети та інші керівні матеріали, які визначають послідовність і техніку виконання розрахункових операцій;

- види технічних носіїв інформації, правила їх зберігання та експлуатації;

Носі́й інформа́ції (data medium) - матеріальний об'єкт , створений природою або ж навмисно людиною, за допомогою якого можна зберігати і передавати інформацію

- діючі системи числення, шифрів та кодів;

- основні формалізовані мови програмування;

Системою числення, або нумерацією, називається сукупність правил і знаків, за допомогою яких можна відобразити (кодувати) будь-яке невід'ємне число. До систем числення висуваються певні вимоги, серед яких найбільш важливими є вимоги однозначного кодування невід'ємних чисел 0, 1,… з деякої їх скінченної множини - діапазону Р за скінченне число кроків і можливості виконання щодо чисел арифметичних і логічних операцій. Крім того, системи числення розв'язують задачу нумерації, тобто ефективного переходу від зображень чисел до номерів, які в даному випадку повинні мати мінімальну кількість цифр. Від вдалого чи невдалого вибору системи числення залежить ефективність розв'язання зазначених задач і її використання на практиці.
Мо́ва програмува́ння (англ. Programming language) - це штучна мова, створена для передачі команд машинам, зокрема комп'ютерам. Мови програмування використовуються для створення програм, котрі контролюють поведінку машин, та запису алгоритмів.
основи програмування;

- методи проведення розрахунків і обчислювальних робіт;

- методи розрахунку виконаних робіт;

- основи економіки, організації праці та виробництва;

- основи законодавства про працю

- систему конструкторської документації;

Організація праці - це один з напрямів управління виробництвом, що здійснюється через систему взаємопов'язаних між собою методів залучення до праці, форм розподілу та кооперації, згідно з якою групи працівників закріплюються за певними галузями суспільно-корисної діяльності.
Констру́кторська документа́ція (КД) - частина технічної документації у вигляді графічних і текстових документів, котрі в сукупності або окремо, визначають склад і будову виробу та містять необхідні дані для його розробки, виготовлення, контролю, експлуатації, ремонту і утилізації.

- принципи, призначення, позначення на кресленні та методику вимірювань показників точності машин та їх деталей;

- устрій, технологічні можливості та систему експлуатації засобів автоматизації;

- устрій та алгоритм проектування гідроприводів, пневмоприводів та систем гідропневмоавтоматики технологічного обладнання;

- структуру та основи програмування мікропроцесорних пристроїв керування технологічним обладнанням;

Програма фахового вступного іспиту на освітньо – кваліфікаційний рівень бакалавра за напрямом підготовки 6.050202 – Автоматизація та комп’ютерно – інтегровані технології на скорочену форму навчання на базі підготовки молодшого спеціаліста за галуззю знань 0502 – Автоматика та управління складена на основі навчальних планів підготовки молодшого спеціаліста за галуззю знань 0502 – Автоматика та управління і базується на робочих програмах дисциплін:

Інформатика

Комп’ютерна техніка та організація обчислювальних робіт

Типові технологічні об’єкти і процеси виробництв

Алгоритмізація та програмування

Основи автоматики і автоматизації

Теорія автоматичного керування

Технічні засоби автоматизації

Програмування та алгоритмічні мови

Автоматизований гідро- та пневмопривід

Автоматизований електропривод

Мікропроцесорна техніка

Виконавчі механізми та регулюючі органи

Тематичне планування навчальної дисципліни

Інформатика”

1. За допомогою чого здійснюється пошук інформації глобальної мережі Інтернет.

Інформаці́йний по́шук (ІП) (англ. Information retrieval) - наука про пошук неструктурованої документальної інформації. Особливо це відноситься до пошуку інформації в документах, пошук самих документів, добуття метаданих з документів, пошуку тексту, зображень, відео та звуку у локальних реляційних базах даних, у гіпертекстових базах даних таких, як Інтернет та локальні інтранет.
Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.
Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

2. Що входить до апаратного забезпечення комп’ютерної мережі.

3. Що відноситься до властивостей інформації.

4. Що відноситься до систем кодування інформації на ЕОМ.

5. Що відноситься до видів інформації.

6. Що включають в себе інформаційні процеси.

Інформаці́йні проце́си- послідовна зміна стану та (або) уявлення про інформацію в результаті дій, які з нею можна виконувати. Такими діями є - створення, збирання, зберігання, обробка, відображення, передавання, розповсюдження, використання, захист, знищення інформації.

7. Що відносять до пам’яті ЕОМ.

8. Для чого призначений ярлик.

9. Дайте визначення поняттю – форматування.

10. Поділ комп’ютерних мереж.
Тематичне планування навчальної дисципліни

Комп’ютерна техніка та організація обчислювальних робіт” 1. Принцип модульності.

 2. Програмна модель.

 3. Медійні процесори.

 4. Пристрої призначені для підвищення продуктивності ЦП при виконанні арифметичних операцій із багаторозрядними цілими і дійсними числами.
  Арифметичні дії є двомісними операціями на множині чисел - на вході беруть два числа (операнда), і повертають одне число як результат.
  Дійсні числа Дійсні числа - елементи числової системи, яка містить у собі раціональні числа і, в свою чергу, є підмножиною комплексних чисел. Математична абстракція, яка виникла з потреб вимірювання геометричних і фізичних величин навколишнього світу, а також виконання таких математичних операцій як добування кореня, обчислення логарифмів, розв'язування алгебраїчних рівнянь.


 5. Типи мікроконтролерів.

 6. Способи запису інформації.

 7. Режими захоплення шин.

 8. Система MathCAD.

 9. Апаратні помножувачі в сигнальних процесорах.

 10. Принцип модульності.

Тематичне планування навчальної дисципліни

Типові технологічні об’єкти і процеси виробництв”


 1. Гідродинамічні процеси.

 2. Дисперсійні системи.

 3. Коефіцієнт Коріоліса.

 4. Рівняння Бернуллі.

5. Теплообмінні апарати та основні вимоги до них.
Теплообмі́нні апара́ти - пристрої, в яких здійснюється теплообмін між двома або декількома теплоносіями або між теплоносіями і твердими тілами (стінкою, насадкою). Використовуються у багатьох галузях промисловості.
Розрахунки теплообмінників.

6. Типи електроосадників.

7. Методи розділення неоднорідних систем.

8. Втрати енергії на перемішування.

9. Осідання, його характеристика.

10. Основні положення теорії кристалізації.

Тематичне планування навчальної дисципліни

Алгоритмізація та програмування”

1. Інтегроване середовище Borland Pascal 7.0. Робота з головним меню та довідковою системою.

2. Робота з файлами. Базові елементи мови Паскаль.

3. Правила створення та написання програм на Паскалі.

4. Стандартні функції.

5. Робота з екраном та клавіатурою.

6. Оператори циклу.

7. Програмування ітераційних обчислювальних процесів.

8. Вивід даних на принтер.

9. Оператор безумовного переходу. Мітки.

10. Умовний оператор. Порожній оператор. Складний оператор.


Тематичне планування навчальної дисципліни

Основи автоматики і автоматизації” 1. Основні поняття про автоматику та автоматизацію у автоматизованому управлінні виробничими процесами.
  Виробни́чий проце́с (англ. manufacturing_process) - систематичне та цілеспрямоване змінювання в часі та просторі кількісних та якісних характеристик засобів виробництва і робочої сили, для отримання готової продукції, з вихідної сировини, згідно із заданою програмою.


 2. Основні відомости про автоматизований контроль.

 3. Механічні пристрої для автоматизації допоміжних п ерехідних процессів.

 4. Автоматичне підналагодження металорізальних верстатів.
  Металорізальний верстат - машина для розмірної обробки заготовок в основному шляхом зняття стружки. Крім металевих заготовок зі сталі та чавуну на верстатах обробляють також деталі з кольорових сплавів, пластмас й інших матеріалів.


 5. Засоби автоматизації управління і контролю.

 6. Пневматичні пристрої для автоматизації допоміжних переходів та ходів.

 7. Гідравлічні пристрої для автоматизації допоміжних переходів та ходів.

 8. Електромеханічні пристрої для автоматизації допоміжних переходів та ходів.

 9. Техніко-економічні передумови автоматизації.

 10. Поняття про системи автоматичного управління технологічним обладнанням.

Тематичне планування навчальної дисципліни

Теорія автоматичного керування”

1. Зміст понять "автоматична система", "керування", "регулювання", "об'єкт керування", "керована величина", "збурююча дія".

2. Основні принципи керування: по заданій дії, по збуренню, по відхиленню.

3. Структурна схема системи автоматичного керування і призначення її основних елементів.

Автомати́чне керува́ння (англ. automatic control) - виконання без безпосередньої участі людини певних впливів на об'єкт керування, необхідних і достатніх для одержання цілеспрямованого його функціювання із заданою точністю.
Структу́рна схе́ма - схема, яка визначає основні функціональні частини виробу, їх взаємозв'язки та призначення. Під функціональною частиною розуміють складову частину схеми: елемент, пристрій, функціональну групу, функціональну ланку.
Автомати́чна систе́ма керува́ння - це сукупність керованого об'єкта й автоматичних вимірювальних та керуючих пристроїв.

4. Основні закони керування.

Конститу́ція (лат. constitutio - установлення, устрій, порядок) - основний державний документ (закон), який визначає державний устрій, порядок і принципи функціонування представницьких, виконавчих та судових органів влади, виборчу систему, права й обов'язки держави, суспільства та громадян.
Принципи функціонування П-, ПІ-, ПД- та ПІД- регуляторів.

5. Класифікація систем автоматичного керування.

6. Рівняння динаміки лінійних автоматичних систем. Перехідна функція. Види перехідних процесів.

7. Логарифмічні частотні характеристики.

8. Типові динамічні ланки та їх характеристики.

9. Стійкість автоматичних систем: поняття стійкості, математична ознака стійкості, алгебраїчні та частотні критерії стійкості, визначення запасу стійкості за фазою та коефіцієнтом підсилення.

Перехідна́ фу́нкція - у системах автоматичного регулювання - зміна вихідної величини у часі при подачі на вхід одиничного ступінчастого впливу (перехід системи регулювання від одного сталого режиму до іншого).
Передавальний коефіцієнт або Коефіцієнт передачі - відношення значення сигналу на виході деякої системи до відповідного вхідного сигналу.

10. Точність автоматичних систем.
Тематичне планування навчальної дисципліни

Технічні засоби автоматизації” 1. Будова аерометра.

 2. Принцип дії манометричних термометрів.

 3. Прилади для вимірювання густини.

 4. Функції систем управління.

 5. Призначення термометра опору.

 6. Принцип дії і область використання рідинних манометрів.

 7. Будова витратоміра перемінного перепаду тиску.

 8. Принцип дії і область використання тахометричних витратомірів.

 9. Прилади для вимірювання в’язкості рідини.

 10. Прилади для контролю вологості повітря.

Тематичне планування навчальної дисципліни

Програмування та алгоритмічні мови”

1. Оператори IF i ELSE IF.

2. Оператори відношення .

3. Структура програми.

4. Оператор SWITCH.

5. Оператор форматного виводу printf().

6. Процедури.

7. Типи доступу до файла.

8. Оператор циклу.

9. Функції.

10. Ввід інформації.
Тематичне планування навчальної дисципліни

Автоматизований гідро- та пневмопривід”

1. Призначення і складові частини гідравлічних систем.

2. Структура гідравлічної системи і схема з’єднань

3. Пошук дій при вирішенні задачі управління.

4. Компоненти енергозберігаючих гідравлічних систем.

5. Обладнання і арматура гідравлічних систем.

6. Елементи пневматичних систем.

7. Методи проектування пневмосистем.

8. Основні поняття пневматики.

9. Виконавчі пристрої і вихідні прилади пневматичних систем керування.

10. Проетування пневматичних систем керування.


Тематичне планування навчальної дисципліни

Автоматизований електропривод” 1. Генераторний режим асинхронного двигуна паралельно з мережею.

2. Коефіцієнт потужності електродвигуна.
Асинхро́нна маши́на (грец. α - не і συγχρονος - одночасний) - електрична машина змінного струму, у якої швидкість обертання ротора не дорівнює швидкості обертання магнітного поля статора (асинхронна).
Коефіціє́нт поту́жності - безрозмірна фізична величина, що характеризує споживача змінного електричного струму з точки зору наявності в навантаженні реактивної складової. Коефіцієнт потужності показує, наскільки зсувається по фазі змінний струм, що протікає через навантаження, щодо прикладеного до нього напруги.

3. Характеристика електродвигуна.

4. Механічна характеристика підйомних механізмів.

5. Рівняння руху приводу.

Рівня́ння ру́ху - рівняння або система рівнянь, яке задає закон еволюції механічної системи з часом.

6. Співвідношення швидкості виконавчого органа і електродвигуна.

7. Діапазон регулювання швидкості.

8. Характеристика двигуна постійного струму.

9. Коефіцієнт трансформації асинхронного двигуна.

10. Електромеханічна характеристика асинхронного двигуна.
Тематичне планування навчальної дисципліни

Мікропроцесорна техніка” 1. Мікроконтролер сімейства MCS-51.

 2. Ємність області пам’яті даних ОЗП мікроконтролера MCS-51.

3. Команда пересилки значення з акумулятора в комірку пам’яті з прямою адресацією.

4. Структура мікроконтролерів MCS-51.

5. Режими роботи таймерів, лічильників.

6. Послідовний порт.

Послідо́вний порт (англ. serial port) - двонаправлений послідовний інтерфейс, призначений для обміну байтовою інформацією. Послідовний тому, що інформація через нього передається по одному біту, біт за бітом (на відміну від паралельного порту).

7. Класифікація команд мікроконтролера MCS-51.

8. Регістрові банки даних.

9. Основні поняття мікропроцесорної техніки.

10. Режими адресації.Тематичне планування навчальної дисципліни

«Виконавчі механізми та регулюючі органи»

 1. Принцип дії та основні параметри гідравлічного об’ємного приводу.

 2. Основні поняття та визначення гідравлічних виконавчих механізмів.

 3. Навести приклади використання елементів гідроапаратури в гідросистемах.

 4. Призначення та переваги пневматичних виконавчих механізмів.

 5. Класифікація мембранних виконавчих механізмів.

 6. Призначення та характеристики дросельних регулюючих органів.

 7. Електричні виконавчі механізми – однообертові, багатообертові, та їхні нормовані параметри.
  Викона́вчий механі́зм (ВМ), Викона́вчий елеме́нт (рос. исполнительные элементы, англ. executive elements) - у системах автоматичного регулювання - пристрій, що безпосередньо здійснює механічне переміщення (чи поворот) регулюючого органу об'єкта управління і змінює його стан.


 8. Електромагнітні виконавчі механізми( привести принципову та електричну схеми).

 9. Розкрити суть понять “активний сигнал керування”, “пасивний сигнал керування”.

 10. Загальні відомості про регулюючі органи.


Скачати 98.29 Kb.

 • Програма