Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма фахового вступного випробування «Автоматизація технологічних процесів»

Скачати 192.33 Kb.

Програма фахового вступного випробування «Автоматизація технологічних процесів»
Скачати 192.33 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації12.04.2017
Розмір192.33 Kb.
ТипПрограма
1   2

(в т.ч. співбесіди)


 1. Основні поняття та визначення в метрології.

 2. Принципи і методи вимірювання.

 3. Міжнародна система одиниць (СІ) та її роль у міжнародному співробітництві.

 4. Похибки вимірювання фізичних величин: систематичні, випадкові, промахи, адаптивні, мультиплікативні, адитивні та ін.

 5. Засоби вимірювання та їх основні види.

 6. Похибки засобів вимірювання та їх класи.

 7. Основні властивості засобів вимірювання та їхні метрологічні характеристики.
  Фізи́чна величи́на - властивість, спільна в якісному відношенні для багатьох фізичних об'єктів (фізичних систем, їхніх станів і процесів, що в них відбуваються) та індивідуальна в кількісному відношенні для кожного з них.
  Метрологічні характеристики - це характеристики властивостей засобу вимірювань, які впливають на результат вимірювання. Для кожного типу засобу вимірювань встановлюють свої метрологічні характеристики.


 8. Державна система приладів і засобів автоматизації.

 9. Системи дистанційних передач сигналів вимірювальної інформації.
  Вимі́рювальна інформа́ція - інформація про вимірювані величини та залежності між ними у вигляді сукупності їх значень До вимірювальної інформації можуть також входити дані про похибку вимірювань, про число вимірювань тощо.


 10. Вимірювальні та нормуючі перетворювачі.

 11. Поняття температури. Температурні шкали.
  Температу́ра (від лат. temperatura - належне змішування, нормальний стан) - фізична величина, яка описує стан термодинамічної системи.
  Класифікація засобів вимірювання температури.

 12. Термометри розширення. Принцип їхньої дії, будова і використання в промисловості.

 13. Манометричні термометри: принцип їхньої дії, будова і використання в промисловості.

 14. Термоелектричні термометри, принцип дії, типи, характеристики, їх використання в промисловості.

 15. Термометри опору, основні типи, принцип дії та будова.

 16. Пірометри вимірювання. Призначення, принцип дії.

 17. Види тиску.

 18. Рідинні прилади для вимірювання тиску.

 19. Деформаційні манометри. Принцип дії. Види чутливих елементів.

 20. Електричні манометри : принцип роботи, будова та їх використання.

 21. Прилади та методи вимірювання кількості та витрати.

 22. Лічильники. Призначення. Принцип дії.

 23. Витратоміри змінного перепаду тиску. Принцип дії.

 24. Витратоміри постійного перепаду тиску (ротаметри). Принцип дії.

 25. Витратоміри змінного рівня (щілинні витратоміри). Призначення. Принцип дії.

 26. Електромагнітні витратоміри, принцип роботи, схема будова та використання.

 27. Коріолісові витратоміри. Принцип дії.

 28. Віхрові витратоміри. Призначення. Принцип дії.

 29. Ультразвукові витратоміри. Призначення. Принцип дії.

 30. Теплові витратоміри. Призначення. Принцип дії.

 31. Автоматичні терези, дозатори, лічильники готової продукції.

 32. Прилади та методи вимірювання рівня та їх класифікація.

 33. Поплавкові рівнеміри. Призначення принцип дії.

 34. Гідростатичні рівнеміри. Призначення принцип дії.

 35. Ємнісні рівнеміри та сигналізатори рівня.

 36. Кондуктометричні сигналізатори рівня.

 37. Ультразвукові рівнеміри. Призначення. Принцип дії.

 38. Радарні (мікрохвильові) рівнеміри. Принцип дії.

 39. Прилади для вимірювання густини Принципи дії.

 40. Вагові густино міри. Принцип дії.

 41. Вібраційний густино мір. Призначення. Принцип дії.

 42. Психрометричний метод вимірювання вологості.
  Ме́тод вимі́рювання - сукупність способів використання засобів вимірювальної техніки та принципів вимірювань для створення вимірювальної інформації.


 43. Принцип дії і конструкція гігрометрів.

 44. Прилади для вимірювання рН. Принцип дії скляних та порівняльних електродів.

 45. Кондуктометричні концентратоміри, їх переваги та недоліки.

 46. Автоматичні рефрактометри. Призначення. Принцип дії.

 47. Автоматичні поляриметри. Призначення. Принцип дії.

 48. Автоматичні віскозиметри. Різновиди. Призначення. Принцип дії.

 49. Принцип дії теплових газоаналізаторів. Призначення. Принцип дії.

 50. Магнітні газоаналізатори. Призначення. Принцип дії.

 51. Оптико-адсорбційні методи спектрального аналізу. Призначення.

 52. Вимірювання каламутності (нефелометри).

 53. Принцип дії и призначення безконтактних оптичних датчиків положення.

 54. Принцип дії и призначення безконтактних ємнісних датчиків положення.

 55. Принцип дії и призначення безконтактних індукційних датчиків положення.

 56. Розкрийте поняття: автоматика, автоматизація, об’єкт управління, автоматичний регулятор.
  Автомати́чний регуля́тор - у системах автоматичного регулювання (САР) - пристрій, що виробляє керуючий сигнал для зміни (регулювання) вихідного параметра.


 57. Які типи змінних використовуються для характеристики об’єкта управління?

 58. Призначення параметричної схеми.

 59. Розкрийте поняття: одно- і багатовимірні системи.

 60. Розкрийте поняття: зв’язного і незв’язного управління.

 61. Розкрийте поняття: автономні і інваріантні системи.

 62. Розкрийте поняття: лінійні і нелінійні системи управління.
  Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.


 63. Розкрийте поняття: стаціонарні і нестаціонарні системи.

 64. Поясніть поділ систем управління на дискретні і неперервні.

 65. Призначення екстремальних систем управління.

 66. Призначення оптимальних систем управління.

 67. Які існують принципи регулювання?

 68. Принцип регулювання «за збуренням». Переваги і недоліки.

 69. Принцип регулювання «за відхиленням». Переваги і недоліки.

 70. Комбінований принцип регулювання.

 71. Види комбінованих систем.

 72. Каскадні автоматизовані системи регулювання.

 73. Стабілізуюче регулювання.

 74. Програмне регулювання.

 75. Слідкуюче регулювання.

 76. Поняття стійкості АСР. Можливі види перехідних процесів АСР.

 77. Показники якості процесів регулювання.

 78. Властивість об’єкту управління - самовирівнювання.

 79. Ємність об’єктів регулювання.

 80. Властивість об’єкту регулювання – запізнення.

 81. Статична характеристика об’єкта регулювання.

 82. Динамічна характеристика об’єкта регулювання.

 83. Крива розгону.

 84. Динамічні характеристики об’єкта регулювання – запізнення, постійна часу і коефіцієнт передачі.
  Постійна часу - характеристика експоненціального процесу, що визначає час, через який амплітуда процесу впаде в «е» раз.
  Передавальний коефіцієнт або Коефіцієнт передачі - відношення значення сигналу на виході деякої системи до відповідного вхідного сигналу.


 85. Регулятори прямої дії.

 86. Позиційні регулятори. Властивості.

 87. Пропорційні регулятори. Властивості. Переваги і недоліки.

 88. Пропорційно-інтегральні регулятори. Властивості. Переваги і недоліки.

 89. Пропорційно-диференціальні, пропорційно-інтегрально-диференціальні регулятори. Властивості. Переваги і недоліки.

 90. Дайте визначення «регулюючому органу».

 91. Дайте визначення «виконавчому механізму».

 92. Принцип дії електромагнітного виконавчому механізму.

 93. Принцип дії електродвигунному виконавчому механізму.

 94. Призначення і принцип дії електропнемвоперетворювачів.

 95. Пневматичні виконавчі механізми.

 96. Принцип дії мембранних виконавчих механізмів.

 97. Принцип дії поршневих виконавчих механізмів.

 98. Принцип дії лопатевих виконавчих механізмів.

 99. Основні характеристики регулюючих органів.

 100. Регулюючі клапани.

 101. Регулюючі заслінки.

 102. Шлангові регулюючі органи.

 103. Призначення перетворювачів частоти.

 104. Дайте визначення поняттю «управління».

 105. Чим відрізняються «автоматичне» і «автоматизоване» управління?

 106. Дайте визначення поняттю «технологічний об’єкт управління».

 107. Дайте визначення поняттю «автоматизована система управління».

 108. Дайте визначення поняттю «автоматизований технологічний комплекс».

 109. Які етапи можна виділити в розвитку АСУТП?

 110. Які види забезпечення можна виділити у складі АСУТП?

 111. Що входить до технічного забезпечення АСУТП?

 112. Що входить до програмного забезпечення АСУТП?

 113. Що входить до інформаційного забезпечення АСУТП?

 114. Які працівники відносяться до оперативного персоналу АСУТП?

 115. Яке призначення «автоматизованих систем управління підприємством?

 116. Яке призначення «інтегрованих автоматизованих систем управління»?

 117. Яку взаємодію складових інтегрованої системи управління забезпечує «вертикальна інтеграція»?

 118. Яку взаємодію складових інтегрованої системи управління забезпечує «горизонтальна інтеграція»?

 119. Із яких стадій складається процес розробки проектної документації?

 120. Яку послідовність задач необхідно вирішити при побудові системи автоматизації технологічного процесу, і яку мету при цьому має аналіз технологічного процесу?
  Ас (фр. as - туз; в переносному розумінні - вмілий, сміливий) - майстер повітряного бою. Часом слово вживається і для означення будь-якого висококласного спеціаліста.
  Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).


 121. Які задачі повинен виконувати технолог при розробці системи автоматизації ?

 122. Як вибирають канали регулюючої дії при побудові системи автоматизації? Які властивості об'єкту і як впливають на цей вибір?

 123. Як на схемах автоматизації зображають технологічне обладнання?

 124. Як на схемах автоматизації зображають технологічні комунікації і трубопроводи рідин і газів?

 125. Як на схемі автоматизації зображають прилади автоматизації?

 126. Чим відрізняється зображення приладів встановлених «по місцю» і «на щиті»?

 127. Як на схемі автоматизації зображають виконавчі механізми і регулюючі органи?

 128. Наведіть приклади літерних зображень вимірювальних чи регульованих величин?

 129. Наведіть приклади літерних зображень функціональних ознак вимірювальних чи регульованих величин?

 130. Які особливості позначень на схемах автоматизації прилади для вимірювання тиску і витрати?

 131. Наведіть приклади позначень електротехнічних засобів?

 132. Чим відрізняються спрощена і розгорнута схеми автоматизації?

 133. Які входи мікропроцесорного контролера (ПЛК) позначаються літерами: ВА, АВ, ВД і ДВ?

 134. Які функції АРМа оператора технолога позначаються літерами: I, R, C, S і А?

 135. Які етапи розвитку обчислювальної техніки можна виділити

 136. Дайте визначення мікропроцесорного пристрою.
  Електро́нна обчи́слювальна маши́на (скорочено ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.


 137. Укажіть основну властивість мікропроцесорного пристрою.

 138. Наведіть основні елементи мікропроцесора.

 139. Які пристрої входять до мікропроцесорної системи?

 140. Які пристрої забезпечують зв’язок мікропроцесорної системи з об’єктом керування?

 141. Які типи пам’яті використовуються у мікропроцесорних системах?

 142. В яких одиницях вимірюється ємність пам’яті?

 143. Які типи ОЗП використовуються у МПС і який їх основний недолік?

 144. Укажіть призначення і наведіть типи ПЗП.

 145. Які типи належать до пристроїв зовнішньої пам’яті?

 146. Перелічіть одиниці інформації.

 147. Запишіть у двійковій системі числення числа: 34210, 94710, 621710, 18416, 37А516, 5В8916.
  Двійкова система числення - це позиційна система числення, база якої дорівнює двом та використовує для запису чисел тільки два символи: зазвичай 0 (нуль) та 1 (одиницю). Числа, представлені в цій системі часто називають двійковими або бінарними числами.


 148. Запишіть у вісімковій та шістнадцятковій системах числення числа: 11001011000112, 10000110010101112, 1111101100111012.

 149. Укажіть найпростіші логічні висловлення.

 150. Які основні властивості інтелектуальних датчиків.

 151. Які основні властивості інтелектуальних виконавчих механізмів.

 152. Який протокол найчастіше використовується для під’єднання інтелектуальних засобів автоматизації?

 153. Які основні напрями розвитку мікропроцесорних систем промислової автоматики?
  Промисло́ва автома́тика (англ. Factory control automation) - сукупність технічних засобів вимірювання та автоматизації, призначених для сприйняття, перетворення і використання інформації для контролю, регулювання і керування.


 154. Наведіть приклади локальних мікропроцесорних засобів автоматизації.


КРИТЕРІЇ

оцінювання знань вступників на фаховому вступному випробуванні «Автоматизація технологічних процесів» для вступу на навчання за освітнім ступенем бакалавра за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» на основі ОКР «Молодший спеціаліст»
Мета випробування:

Вступне випробування оцінюється за 100-бальною шкалою. Воно складається з двох теоретичних завдань і двох тестів. Кожне теоретичне завдання оцінюється в 25 балів. Кожний тест оцінюється у 25 балів. Результуючий бал вступного випробування визначається як сума балів, отриманих за кожне завдання, задачу і тест.

Оцінювання теоретичного питання

25 балів за завдання виставляється, якщо вступник виявив повні і глибокі знання програмного матеріалу, достатній рівень умінь і навичок, вміння вільно виконувати завдання, чітко та вичерпно відповідати на поставлені в завданні питання, правильно і обґрунтовано формулювати практичні висновки, засвоїв основну літературу, рекомендовану програмою.

20 балів за завдання виставляється вступнику, який виявив необхідні, проте дещо обмежені знання, допустив окремі несуттєві помилки та неточності.

15 балів заслуговує вступник, який засвоїв основний програмний матеріал, володіє необхідними уміннями та навичками для вирішення стандартних завдань, проте, при цьому допускає неточності.

10 балів за завдання виставляється вступнику, який слабо володіє основним навчальним програмним матеріалом, питання розкрив частково, не завжди послідовно; володіє необхідними уміннями та навичками для вирішення стандартних завдань.

5 балів за завдання виставляється вступнику, який слабо володіє основним навчальним програмним матеріалом, питання розкрив частково, не завжди послідовно; володіє необхідними уміннями та навичками для вирішення стандартних завдань, проте допускає суттєві неточності.

0 балів за завдання виставляється коли вступник виявив обмежені знання з основного навчального програмного матеріалу, допустив суттєві неточності та принципові помилки під час виконання завдань, передбачених програмою; не надав відповідь на завдання, не володіє необхідними знаннями, вміннями, термінами.

Оцінювання тесту

Кожен тест складається із 5 тестових завдань5 балів виставляється за правильно розв’язане тестове завдання.

0 балів виставляється за неправильно розв’язане тестове завдання.
Вступне фахове випробування вважається не складеним, якщо сумарно вступник набрав менше 25 балів.

Програма фахового вступного випробування та критерії оцінювання знань розроблені фаховою атестаційною комісією.


Голова фахової атестаційної комісії,
доцент ­­___________________________ В.М.Сідлецький

КРИТЕРІЇ

оцінювання знань вступників на фаховому вступному випробуванні «Автоматизація технологічних процесів» для вступу на навчання за освітнім ступенем бакалавра за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» на основі ОКР «Молодший спеціаліст», що проводиться у формі співбесіди для категорій вступників, яким таке право надано згідно Правил прийому до НУХТ у 2016 році
Мета випробування:

 • визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

 • перевірити вміння вступників застосовувати ці знання і навички для вирішення практичних фахових задач.

На випробуванні, яке проходить у формі співбесіди, вступнику пропонується ряд питань. Рівень знань оцінюється за якістю відповідей на поставлені питання.

Рівень знань вступника оцінюється за шкалою від двох до п’яти.

«П’ять» виставляється, якщо вступник відповів на всі питання в повному обсязі, проявив вміння застосовувати знання для вирішення технічних задач з автоматизації, повністю розкрив питання чи проблему, чітко уявляє зміст і вільно володіє термінологією, послідовно викладає матеріал. Можливі незначні одна-дві помилки у розкритті другорядних питань, що не призводять до помилкових висновків.

«Чотири» виставляється вступнику, який, за умови додержання вище названих вимог, менш повно і ґрунтовно відповів на питання, допустив у відповідях непринципові неточності, одиничні незначні помилки. Можливі незначні одна-дві помилки в термінології, несуттєві помилки у висновках, узагальненнях.

«Три» виставляється вступнику, який показав задовільний рівень фахової підготовки вступників

«Два» виставляється вступнику, який у своїх відповідях допускає принципові помилки, основний зміст питання не розкритий, допущенні грубі помилки в кінцевих висновках, термінологією володіє погано.


Особи, рівень знань яких оцінений на “Два”, до участі в конкурсі для зарахування за цими результатами не допускаються.

Голова комісії для проведенняспівбесід, доцент В.М.Сідлецький

Література

 1. Автоматизація виробничих процесів: підручник / І.В.
  Виробни́чий проце́с (англ. manufacturing_process) - систематичне та цілеспрямоване змінювання в часі та просторі кількісних та якісних характеристик засобів виробництва і робочої сили, для отримання готової продукції, з вихідної сировини, згідно із заданою програмою.
  Ельперін, О.М. Пупена, В.М. Сідлецький, С.М. Швед. — К. : Видавництво Ліра-К, 2015. — 378 с.


 2. Рішан О.Й. Метрологія, технологічні вимірювання та прилади. Курс лекцій для студ.спец. 7.092501 «Автоматизоване управління технологічними процесами» та 7.092502 «Компۥютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва» ден.та заочн. форм .навчання. - К.: НУХТ, 2007.- 163 с.

 3. Ладанюк А.П. Конспект лекцій з дисципліни «Теорія автоматичного керування», ч.1 / А.П. Ладанюк. – Національний університет харчових технологій. – К.
  Конспе́кт - стислий писаний виклад змісту чого-небудь. Різновид навчального видання. Конспе́кт лекцій - стислий виклад курсу лекцій чи окремих розділів навчальної дисципліни.
  Націона́льний університе́т харчови́х техноло́гій (НУХТ) - вищий навчальний заклад інженерно-технологічного профілю,який бере початок зі Смілянських технічних класів, заснованих у 1884 році за ініціативи Київського відділення Російського технічного товариства на базі училища графів Бобринських.
  : НУХТ, 2004. – 184 с.


 4. Кушков В.М. Мікропроцесорна техніка: Курс лекцій для студ. напряму 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» ден. та заоч. форм навч. –К.: НУХТ. 2011. - 148 с.

 5. Караванова Т.П. Інформатика. Базовий курс. Основи алгоритмізації та програмування. 10 клас. Навчальний посібник.
  Мікроелектро́ніка - галузь сучасної промисловості, виробництво кремнієвих кристалів інтегральних мікросхем. Мікроелектроніка - це непорушний фундамент не тільки всієї сучасної індустрії інформаційних і комп'ютерних технологій, але і дуже багатьох суміжних галузей - побутової електроніки, індустрії розваг (включаючи музику і відео), медицини, військової і автомобільної промисловості тощо.
  Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.
  — Шепетівка: Аспект, 2007. — 192 с.

1   2


Скачати 192.33 Kb.

 • КРИТЕРІЇ оцінювання знань вступників на фаховому вступному випробуванні «Автоматизація технологічних процесів»
 • Оцінювання теоретичного питання 25 балів
 • 20 балів
 • Оцінювання тесту
 • Вступне фахове випробування вважається не складеним, якщо сумарно вступник набрав менше 25 балів.
 • «Автоматизація технологічних процесів»
 • Особи, рівень знань яких оцінений на “Два”, до участі в конкурсі для зарахування за цими результатами не допускаються.
 • Література Автоматизація виробничих процесів
 • Конспект лекцій