Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма фахового вступного випробування «Автоматизація технологічних процесів»

Скачати 203.43 Kb.

Програма фахового вступного випробування «Автоматизація технологічних процесів»
Скачати 203.43 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації03.04.2017
Розмір203.43 Kb.
ТипПрограма
  1   2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії НУХТ,

ректор_____________А.І.Українець

«22» березня 2016 р.ПРОГРАМА

фахового вступного випробування «Автоматизація технологічних процесів» для зарахування на навчання за освітнім ступенем бакалавра

за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»


Схвалено Вченою радою факультету автоматизації і комп’ютерних систем

Протокол № __ від « __»_______2016 р.

Голова Вченої ради факультету,

декан ______________Л.Ю. Маноха


Київ – 2016

1. Загальні положення

Ця програма розроблена для проведення вступних випробувань при вступі на навчання за освітнім ступенем «Бакалавр» за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

– на основі ОКР «Молодший спеціаліст» відповідної спеціальності;

– на основі здобутого за іншою спеціальністю ОКР «Молодший спеціаліст» та «Спеціаліст», освітнього ступеня «Бакалавр» та «Магістр».Мета фахового вступного випробування полягає в комплексній перевірці знань вступників, отриманих ними в результаті вивчення циклу дисциплін, передбачених освітньо-професійною програмою та навчальними планами ОКР молодший спеціаліст за спорідненою.
Моло́дший спеціалі́ст - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула неповну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для здійснення виробничих функцій певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності².
спеціальністю. Вступник повинен продемонструвати фундаментальні та професійно-орієнтовані уміння та знання щодо відповідного розуміння предметів і здатність вирішувати типові професійні завдання, передбачені відповідно ОКР бакалавр.

1.1. Метрологія, технологічні вимірювання та прилади

Основи метрології. Засоби вимірювання. Державна система приладів та засобів автоматизації. Методи та засоби вимірювання тиску. Рідинні прилади вимірювання тиску. Деформаційні манометри. Електричні манометри. Методи та засоби вимірювання температури. Термометри розширення. Термоелектричні термометри. Термоперетворювачі опору. Пірометри випромінювання. Методи та засоби вимірювання кількості та витрати. Лічильники. Витратоміри змінного перепаду тиску. Витратоміри постійного перепаду тиску. Витратоміри змінного рівня (щілинні витратоміри).
Витратоміри змінного рівня - реалізовують відому залежність витрати рідини через отвір витоку, розташований у дні посудини, від рівня рідини. Найбільше поширення отримали витратоміри з пульпозливом (рис. )
Електромагнітні витратоміри. Витратоміри Коріоліса. Вихрові витратоміри. Ультразвукові витратоміри. Теплові витратоміри. Автоматичні терези, дозатори, лічильники готової продукції.
Ультразвуковий витратомір Ультразвуковий (акустичний) витратомір - витратомір, у якому для вимірювання швидкості потоку рідини або газу використовують ультразвук.
Гото́ва проду́кція - продукція (товар), вироблена з використанням давальницької сировини (крім тієї частини, що використовується для проведення розрахунків за її переробку) і визначена як кінцева у контракті між замовником і виконавцем.
Методи та прилади вимірювання рівня. Поплавкові рівнеміри. Гідростатичні рівнеміри. Ємнісні рівнеміри та сигналізатори рівня. Кондуктометричні сигналізатори рівня. Ультразвукові рівнеміри. Радарні (мікрохвильові) рівнеміри. Вібраційні сигналізатори рівня. Визначення властивостей та складу рідин і газів. Прилади для вимірювання густини. Прилади для вимірювання вологості. Прилади для вимірювання величини рН рідин. Кондуктивнометричні концентратоміри. Автоматичні рефрактометри. Автоматичні поляриметри. Автоматичні віскозиметри. Автоматичні газоаналізатори. Вимірювання каламутності. Безконтактні датчики положення. Оптичні датчики положення. Індуктивні датчики положення. Ємнісні датчики положення.


Література: [1,2]

1.2. Теорія автоматичного керування
Визначення передаточної функції. Виведення її з диференційного рівняння.
Автоматичне керування Автомати́чне керува́ння (англ. automatic control) - виконання без безпосередньої участі людини певних впливів на об'єкт керування, необхідних і достатніх для одержання цілеспрямованого його функціювання із заданою точністю.
Диференціа́льні рівня́ння - рівняння, що встановлює залежність між незалежними змінними, числами (параметрами), невідомими функціями та їх похідними. Невідома функція може бути як скалярною, так і векторною.
Визначення динамічних властивостей об'єкта з кривої розгону. Частотні характеристики об'єкта (АЧХ, ФЧХ, АФХ). Поняття стійкості, критеріїв стійкості. Позиційні закони регулювання.
Зако́ни регулюва́ння (автоматика)- реалізуються регуляторами в системах автоматичного регулювання.
Особливості застосування П-закону регулювання. Передаточна функція П-регулятора, переваги і недоліки. Застосування ПІ-закону регулювання. Передаточна функція ПІ-регулятора, переваги і недоліки. Застосування ПІД-закону регулювання. Передаточна функція ПІД-регулятора, переваги і недоліки. Визначення якості регулювання з перехідних процесів. Критерії якості регулювання (інтегральний і інтегральний квадратичний).

Література: [1,3]
1.3. Виконавчі механізми і регулюючі органи

Класифікація виконавчих механізмів. Загальні вимоги до них. Електричні, пневматичні, гідравлічні виконавчі механізми. Електричні виконавчі механізми.

Електричні виконавчі механізми Електри́чні викона́вчі механі́зми (ЕВМ) - елемент технічних засобів автоматизації за допомогою якого здійснюється безпосередній вплив на технологічний процес. Можуть бути контактними і безконтактними. Пусковим пристроєм контактного виконавчого механізму є реверсивний магнітний пускач, безконтактного - магнітний підсилювач.
Одно-, багатооборотні. Принцип дії. Схеми. Галузь застосування. Пневматичні виконавчі механізми. Принцип дії. Схеми, класифікація. Галузь застосування. Особливості конструкцій. Класифікація регулюючих органів (РО). Основні поняття, область застосування.


Література: [1].

1.4. Основи проектування систем автоматизації

Принципи побудови сучасних систем автоматизації. Види забезпечень сучасних систем автоматизації. Інтегровані автоматизовані системи управління. Стадії проектування. Зміст та послідовність проектування, перед проектні та проектні роботи. Склад і зміст проектної документації. Призначення схем автоматизації та загальні принципи їх виконання. Виконання схем автоматизації технологічних процесів.

Схе́ма автоматиза́ції - основний технічний документ, схема, що визначає структуру (ієрархію) пунктів контролю та керування, функції систем контролю і керування об'єкта, що автоматизується, оснащення систем автоматизації технічними засобами: приладами та засобами автоматизації, щитами, пультами, обчислювальною технікою тощо
Автоматизо́вана систе́ма (АС) (англ. automated system) - сукупність керованого об'єкта й автоматичних керуючих пристроїв, у якій частину функцій керування виконує людина. АС являє собою організаційно-технічну систему, що забезпечує вироблення рішень на основі автоматизації інформаційних процесів у різних сферах діяльності (управління, проектування, виробництво тощо) або їх поєднаннях.
Проектува́ння - процес створення проекту, прототипу, прообразу майбутнього об'єкта, стану та способів його виготовлення. У проектуванні застосовують системний підхід, який полягає у встановлені структури системи, типу зв'язків, визначені атрибутів, аналізуванні впливів зовнішнього середовища.
Прое́ктна документа́ція - затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об'єктів будівництва.
Автоматизо́вана систе́ма керува́ння (АСК), Автоматизована система управління (АСУ), Комп'ютерна система управління (КСУ) - автоматизована система, що ґрунтується на комплексному використанні технічних, математичних, інформаційних та організаційних засобів для управління складними технічними й економічними об'єктами.
Автоматиза́ція технологі́чних проце́сів - використання енергії неживої природи в технологічному процесі або його складових частинах для їх виконання і керування ними без безпосередньої участі людей, що здійснюється з метою зменшення трудових затрат, покращення умов виробництва, підвищення обсягів випуску й якості продукції.
Особливості виконання схем при застосування контролерів та комп’ютерів. Графічне зображення технологічного устаткування та комунікацій на схемі автоматизації.
Схема (грец. Σχήμα - образ, вид) - Спрощене зображення, викладення чогось у загальних, основних рисах. Кресленик, що передає основну ідею конструкції машини, приладу тощо за допомогою умовних позначень.
Графічне зображення технічних засобів автоматизації. Зображення технологічного обладнання та комунікацій. Розміщення зображень приладів та засобів автоматизації на схемі автоматизації. Позиційні позначення на схемах автоматизації. Вимоги до оформлення та приклади виконання схем автоматизації технологічних процесів.
При́лад (англ. device, apparatus, appliance; нім. Gerät n, Vorrichtung f, Einrichtung f) - технічна конструкція, що уможливлює виконання певного процесу і служить для визначених цілей (наприклад, для перетворення енергії, виконання певної механічної роботи, перетворення інформації), що має специфічну форму будови (часто є групою з'єднаних між собою частин, які утворюють функціональну цілісність) в залежності від виконуваних параметрів роботи та цільового призначення.
Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.
Приклади оформлення контурів контролю і управління на схемах автоматизації. Приклад розроблення схеми автоматизації технологічних процесів та формування вимог до АРМу оператора.


Література: [1].

1.5. Основи мікропроцесорної техніки та програмування

Основи мікропроцесорної техніки. Історія розвитку. Структура мікропроцесорної системи.

Мікропроце́сорна систе́ма (МП-система) - спеціалізована інформаційна або керуюча система, побудована на основі мікропроцесорних засобів, тобто набору мікропроцесорних схем.
Способи подання інформації для МПС. Основні напрями розвитку мікропроцесорних засобів автоматизації. Напрями розвитку мікропроцесорних засобів промислової автоматизації. Системи числення (двійкова, десяткова, шістнадцяткова, вісімкова), переведення чисел з однієї системи в іншу. Алгоритми, запис алгоритмів у вигляді схем (розгалуження, цикли). Типи даних (ціле, дійсне (з плаваючою комою), текстове, булеве).
Системою числення, або нумерацією, називається сукупність правил і знаків, за допомогою яких можна відобразити (кодувати) будь-яке невід'ємне число. До систем числення висуваються певні вимоги, серед яких найбільш важливими є вимоги однозначного кодування невід'ємних чисел 0, 1,… з деякої їх скінченної множини - діапазону Р за скінченне число кроків і можливості виконання щодо чисел арифметичних і логічних операцій. Крім того, системи числення розв'язують задачу нумерації, тобто ефективного переходу від зображень чисел до номерів, які в даному випадку повинні мати мінімальну кількість цифр. Від вдалого чи невдалого вибору системи числення залежить ефективність розв'язання зазначених задач і її використання на практиці.
Тип даних - характеристика, яку явно чи неявно надано об'єкту (змінній, функції, полю запису, константі, масиву тощо). Тип даних визначає множину припустимих значень, формат їхнього збереження, розмір виділеної пам'яті та набір операцій, які можна робити над даними.


Література: [1,4,5].

2. Перелік питань для підготовки до фахового вступного випробування

Каталог: page -> 51bedd3e7d2fd -> files
page -> Про затвердження Змін до Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж
page -> Програма додаткового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності
page -> Програма фахового вступного випробування «Менеджмент»
files -> А.І. Українець " 03 " листопада 2015 р
files -> Програма фахового вступного випробування «Комп`ютерні науки» для зарахування на навчання за окр «спеціаліст»
files -> Програма фахового вступного випробування «Комп`ютерні науки»
  1   2


Скачати 203.43 Kb.

  • ПРОГРАМА
  • 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
  • Витратоміри змінного рівня
  • Ультразвукові витратоміри
  • 1.3. Виконавчі механізми і регулюючі органи
  • Електричні виконавчі механізми
  • 1.4. Основи проектування систем автоматизації
  • 1.5. Основи мікропроцесорної техніки та програмування
  • Системи числення