Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма фахового вступного випробування для абітурієнтів, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень

Скачати 185.51 Kb.

Програма фахового вступного випробування для абітурієнтів, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень
Скачати 185.51 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації08.05.2017
Розмір185.51 Kb.
ТипПрограма
  1   2

Міністерство інфраструктури України

Державна адміністрація залізничного транспорту України

Укрзалізниця

Слов’янський технікуму залізничного транспорту


Програма фахового вступного випробування

для абітурієнтів, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень

кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю

зі спеціальністю 5.

Моло́дший спеціалі́ст - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула неповну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для здійснення виробничих функцій певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності².

Залізни́чний тра́нспорт (залізни́ця) - вид рейкового транспорту, що здійснює перевезення пасажирів та вантажів в колісних екіпажах, що рухаються залізничною колією. Залізничний транспорт є галуззю промисловості, частиною транспортної мережі логістичних ланцюгів, які сприяють міжнародній торгівлі і економічному зростанню.

Залізни́чний тра́нспорт в Украї́ні - залізничний транспорт загального користування, підпорядкований ПАТ «Укрзалізниця», та залізничні під'їзні колії різних форм власності, які не належать до залізничного транспорту загального користування.

07010504 «Технічне обслуговування i

ремонт пристроїв електропостачання залізниць»

м. Слов'янськ, 2012 рік

Міністерство інфраструктури України

Державна адміністрація залізничного транспорту України

Укрзалізниця

Слов’янський технікуму залізничного транспорту
Розглянуто та схвалено Затверджено

на засіданні методичної ради наказ директора технікуму

Протокол від 27.02.12 № 4 від 05.03.12 № 38/НТЕХ

Програма фахового вступного випробування

для абітурієнтів, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень

кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю

зі спеціальністю 5.07010504 «Технічне обслуговування i

ремонт пристроїв електропостачання залізниць»

м. Слов'янськ, 2012 рік

Загальні відомості


Формою вступного випробування для абітурієнтів Слов’янського технікуму залізничного транспорту на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікованого робітника» спеціальності 5. 07010504 «Технічне обслуговування i ремонт пристроїв електропостачання залізниць» є тестування.

Зміст тесту визначається на основі програм з дисциплін «Електротехніка та електричні вимірювання», «Контактна мережа», «Електричні станції і підстанції», «Організація експлуатації пристроїв електропостачання», «Охорона праці» (подано нижче).

Загальна кількість завдань тесту – 10.

На виконання завдань тесту відведено 60 хвилин.

До кожного із завдань подано три варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і позначив

правильну відповідь.

Завдання оцінюється від 0 до 10 тестових балів: 10 балів, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано. У випадку виправлення вступником неправильної відповіді на правильну кількість балів за питання знижується до 5.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту – 100.

Мінімальна кількість балів для вступу – 25.

Зміст програми


1 Електротехніка та електричні вимірювання
Питання з дисципліни «Електротехніка та електричні вимірювання» мають на меті з’ясувати знання вступників з визначення основних електричних і магнітних явищ, їх фізичну сутність і можливості практичного використання; фізичні закони електротехніки, використання цих законів, правила, методи розрахунків; найбільш уживані терміни і визначення електротехніки; одиниці виміру і літерні позначення електричних і магнітних величин.

Питання відносяться до наступних розділів курсу:


2.1 Електростатика.

2.1.1 Електричне поле

Електростатичне і електричне поле.

Фізичний закон - наукове узагальнення, що ґрунтується на емпіричному спостереженні за поведінкою природних тіл, яке вважається універсальниим і незмінним фактом фізичного світу.

Електричне поле Електричне поле (англ. Electric field) - одна зі складових електромагнітного поля, що існує навколо тіл або частинок, що мають електричний заряд, а також у вільному вигляді при зміні магнітного поля (наприклад, в електромагнітних хвилях).

Закон Кулона. Напруженість . Однорідне і неоднорідне поле. Електричний потенціал. Електрична напруга.

Ве́кторний потенціа́л - векторна величина, що є характеристикою магнітного поля.

Закон Кулона - один з основних законів електростатики, який визначає величину та напрямок сили взаємодії між двома нерухомими точковими зарядами. Експериментально з задовільною точністю закон вперше встановив Генрі Кавендіш у 1773.

Напруга (U) на ділянці електричного кола - це різниця потенціалів між двома точками електричного поля та чисельно дорівнює відношенню роботи, яку необхідно виконати для переміщення заряду з однієї точки поля в іншу точку, до величини цього заряду.

Залежність між напругою та напруженістю в однорідному полі. Класифікація речовин за електропровідністю: провідники, діелектрики і напівпровідники. Електростатична індукція, електростатичне екранування.

2.1.2 Електрична ємність і конденсатори

Електрична ємність провідника і конденсатора, одиниці вимірювання. Ємність плоского і циліндричного конденсатора. Способи з’єднання конденсаторів в батарею. Енергія електричного поля.
2.2 Кола постійного струму та їх параметри

2.2.1 Постійний електричний струм

Електричний струм. Електричний опір, провідність, питомий опір і питома провідність, одиниці вимірювання. Резистори, їх типи і будова. Закон Ома для дільниці кола і замкнутого кола. Джерела ЕРС і струму. Хімічні джерела енергії, їх з’єднання в батарею.

Одини́ця вимі́рювання (англ. measuring unit, unit of measure) - певний умовний розмір фізичної величини, прийнятий для кількісного відображення однорідних з нею величин.

Електри́чний о́пір - властивість провідника створювати перешкоди проходженню електричного струму.

Пито́мий о́пір - питома фізична величина, яка кількісно характеризує здатність речовини створювати опір проходженню електричного струму.

Електричний струм Електри́чний струм (англ. electric current) - упорядкований, спрямований рух електрично заряджених частинок у просторі.

Хімі́чні джере́ла стру́му (ХДС, рос. химические источники тока, ХИТ) - джерела електричної енергії, яка виробляється шляхом перетворення хімічної енергії в електричну, що складаються з одного чи декількох неперезаряджувальних первинних елементів або перезаряджувальних вторинних елементів (акумуляторів), у тому числі інтегрованих у вироби промислового чи побутового призначення.

Нелінійні електричні опори.

2.2.2 Електричні кола і методи їх розрахунку

Електричне коло, його основні елементи, класифікація кіл.

Електри́чне ко́ло - сукупність сполучених між собою провідниками електронних компонентів, джерел струму й напруги, перемикачів тощо, через яку може проходити електричний струм.

Перший і другий закони Кірхгофа. З’єднання резисторів. Розподілення струмів і напруг у простих електричних колах.

2.2.3 Енергетичні характеристики лінійних електричних кіл

Робота і потужність в колі постійного струму. Теплова дія струму. Закон Джоуля-Ленца.

Закон Джо́уля - Ле́нца - фізичний закон, що дає кількісну оцінку теплової дії електричного струму. Закон був експериментально встановлений у 1840 році англійським фізиком Джеймсом Прескоттом Джоулем і незалежно від нього російським вченим Еміліем Ленцом в 1842 році.

Режими короткого замикання і перевантаження. Поняття про номінальні параметри електричних кіл. Захист проводів від короткого замикання і перевантаження. Втрати при передачі енергії.
2.3 Електромагнетизм

2.3.1Магнітне поле постійного струму

Магнітне поле, основні характеристики. Магнітна індукція, магнітний поток, магнітна проникливість. Магнітне поле струму в прямолінійному провіднику, в кільцевій циліндричній котушці. Електромагнітна сила.

2.3.2 Електромагнітна індукція

Явище електромагнітної індукції. Закон електромагнітної індукції. Правило Ленца. ЕРС індукції. Правило правої руки. Принцип дії генератора і електродвигуна постійного струму.

Правило Ленца - закон, за яким можна визначити напрям індукційного струму.

Правило правої руки - мнемонічне правило, що дозволяє визначити напрям силових ліній магнітного поля навколо провідника зі струмом.

Електромагні́тна інду́кція - явище створення в просторі вихрового електричного поля змінним магнітним потоком. Одним із наслідків електромагнітної індукції є зв'язок між змінними електричним та магнітними полями в електромагнітній хвилі, інший наслідок, практично важливий для генерації електричного струму, - виникнення електрорушійної сили в провідному контурі, магнітний потік через який змінюється.

Електродвигун постійного струму - електрична машина постійного струму (електродвигун), що перетворює електричну енергію на механічну. Конструкція електродвигуна постійного струму така сама, як і генератора постійного струму.

Індуктивність кільцевої і циліндричної котушок. Явище самоіндукції, ЕРС самоіндукції. Явище взаємоіндукції, ЕРС взаємоіндукції. Енергія магнітного поля.
2.4 Електричні вимірювання

2.4.1 Загальні електричні виміри

Основні поняття в галузі метрології. Класифікація методів вимірювань. Похибки вимірювання та приладів. Класифікація електровимірювальних приладів, їх призначення, засоби перетворення вимірювальної величини в результат.

Електровимі́рювальні при́лади - клас пристроїв, що застосовуються для виміру різних електричних величин. До групи електровимірювальних приладів також належать й інші засоби вимірювань - міри, перетворювачі, комплексні установки.

Характеристика електровимірювальних приладів. Шунти та додаткові резистори.

2.4.2 Вимірювання електричних опорів. Вимірювання опору заземлень

Класифікація електричних опорів за величиною та методикою вимірювання. Вимірювання середніх, малих і великих опорів. Показуючи прилади для вимірювання опорів. Призначення заземлень і особливості вимірювання їх опорів. Прилади для вимірювання опору заземлень

2.4.3 Вимірювання потужності

Основні методи вимірювання потужності електричного струму. Однофазні та трифазні ватметри. Вимірювальні трансформатори.
2.5 Кола змінного електричного струму та їх параметри

2.5.

Електроліз - розклад речовин (наприклад, води, розчинів кислот, лугів, розчинених або розплавлених солей тощо) постійним електричним струмом.

Змінний струм Змі́нний струм - електричний струм, сила якого періодично змінюється з часом.

1 Змінний однофазний струм. Параметри електричних кіл змінного струму

Визначення змінного електричного струму. Принцип дії

  1   2


Скачати 185.51 Kb.

  • Закон Кулона
  • Закон електромагнітної індукції . Правило Ленца