Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма фахового вступного випробування для конкурсного відбору вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

Скачати 116.12 Kb.

Програма фахового вступного випробування для конкурсного відбору вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
Скачати 116.12 Kb.
Дата конвертації09.04.2017
Розмір116.12 Kb.
ТипПояснювальна записка

Відкритий міжнародний університет розвитку людини

«Україна»ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

для конкурсного відбору вступників

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

за спеціальністю 5.03050801 «Фінанси і кредит»

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник»

Київ −2014

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Метою фахового вступного випробування є з'ясування рівня теоретичних знань та практичних навичок вступників і відповідність їх вимогам кваліфікаційної характеристики. Фахове вступне випробування має комплексний характер з усіх основних профілюючих дисциплін. В процесі підготовки до фахового вступного випробування рекомендується користуватися наведеною у програмі основною літературою та законодавчими актами.

Фахове вступне випробування проводиться у формі письмових відповідей на тести, складених у відповідності до навчальних програм дисциплін за методикою, визначеною кафедрою фінансів.

Виконання вступниками завдань фахового вступного випробування повинно носити виключно самостійний характер. Використання додаткових джерел (крім передбачених ) чи підказок студентами на екзамені забороняється.

ФІНАНСИ

Тема 1. Вступ до курсу. Фінанси та їх роль у ринковій економіці.

Зако́нода́вство - система усіх правових норм , якими регулюються суспільні відносини в державі.
Ринкова економіка - економічна система, заснована на принципах вільного підприємництва, у якій роль основного регулятора економічних відносин відіграє ринок.

Предмет та метод науки про фінанси. Фінанси як об'єктивна економічна категорія. Функції фінансів. Фінансова система: поняття та загальна характеристика її сфер і ланок. Вплив фінансів на суспільне виробництво та їх роль у ринковій економіці.

Тема 2. Фінансова політика і фінансовий механізм.

Фінансова політика як складова частина економічної та соціальної політики держави.

Фіна́нсовий механі́зм - сукупність форм і методів створення та використання фінансових ресурсів з метою забезпечення різноманітних потреб державних структур, суб'єктів господарювання і населення. Застосовується з метою створення сприятливих умов для економічного і соціального розвитку суспільства.
Фіна́нсова систе́ма - це сукупність урегульованих фінансово-правовими нормами окремих ланок фінансових відносин і фінансових установ, за допомогою яких держава формує, розподіляє і використовує централізовані і децентралізовані грошові фонди.
Соціа́льна полі́тика - комплекс заходів державного та недержавного характеру, спрямованих на виявлення, задоволення і узгодження потреб та інтересів громадян, соціальних груп, територіальних громад.
Основні напрямки фінансової політики України на сучасному етапі. Принципи фінансової політики. Фінансовий механізм та його роль у реалізації фінансової політики. Складові елементи фінансового механізму.

Тема 3. Фінанси підприємств, установ і організацій.

Економічна сутність та основи організації фінансів підприємств, установ і організацій. Фінансові ресурси підприємств, їх склад та джерела утворення. Особливості фінансових відносин на підприємствах різних форм власності. Фінансові аспекти приватизації державних підприємств.

Тема 4. Державні фінанси. Бюджет і бюджетний устрій.

Поняття державних фінансів, їх склад і структура, джерела формування. Бюджет як економічна і фінансова категорія. Основи бюджетного устрою. Бюджетна система України, види бюджетів.

Форма власності - це стійка система економічних відносин і господарських зв'язків, що зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання працівника і засобів виробництва.
Бюдже́тний у́стрій - організація і принципи побудови бюджетної системи, її структури, взаємозв'язок між окремими ланками бюджетної системи. Б. у. України визначається з урахуванням державного устрою і адміністративно-територіального поділу України.
Фінансові ресурси - це кошти, що перебувають у розпорядженні підприємств і призначені для виконання ними певних фінансових зобов'язань.
Державне підприємство (ДП) - підприємство, засноване на державній власності, в тому числі казенне підприємство.
Держа́вні фіна́нси - сфера грошових відносин, що виникла у зв'язку з розподілом і перерозподілом вартості валового внутрішнього продукту і частини національного багатства, пов'язана з формуванням фінансових ресурсів і підпорядкування держави й підприємств і використанням державних коштів на витрати з розширення виробництва, задоволення соціально-культурних потреб населення, оборони країни й державного управління. Державні фінанси функціонують на загальнодержавному, регіональному й місцевому рівнях і включають бюджет, позабюджетні фонди, державний кредит, фінанси державних і муніципальних підприємств.
Бюдже́тна систе́ма Украї́ни - складається з державного бюджету України та місцевих бюджетів. До місцевих бюджетів належать бюджети обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах та бюджети місцевого самоврядування.
Бюджетний процес. Міжбюджетні взаємовідносини.

Тема 5. Доходи і видатки державного бюджету.

Організація системи доходів державного бюджету. Склад і структура доходів бюджету. Податкові і неподаткові доходи бюджету. Бюджетна класифікація. Основні напрями використання коштів державного бюджету. Дефіцит бюджету: поняття, причини виникнення. Фінансування бюджетних установ.

Тема 6. Місцеві фінанси.

Сутність місцевих фінансів. Фінансові ресурси органів місцевого самоврядування.

Бюджетний процес - це регламентована нормами бюджетного права діяльність держави та територіальних громад зі складання, розгляду та затвердження бюджету, його виконання, а також зі складення та затвердження звіту про його виконання.
Місцеві фінанси - це система формування, розподілу і використання грошових та інших фінансових ресурсів для забезпечення місцевими органами влади покладених на них функцій і завдань, як власних, так і делегованих.
Бюдже́тна устано́ва - це організація, створена органом державної влади для здійснення управлінських, соціально-культурних, науково-технічних або інших функцій некомерційного характеру, діяльність якої фінансується з державного бюджету або за визначених обставин із позабюджетного фонду на основі кошторису доходів і витрат.
Бюдже́тний дефіци́т - перевищення видаткової частини державного бюджету над дохідною. Є однією з основних причин інфляції, спричиняється економічною нестабільністю, скороченням надходжень до бюджету, зростанням видатків з бюджету.
Державний бюджет - це система грошових відносин, яка виникає між державою, з одного боку, і підприємствами, фірмами, організаціями та населенням, з іншого, з метою формування та використання централізованого фонду грошових ресурсів для задоволення суспільних потреб.
Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.
Місцеві податки і збори.
Місце́ві пода́тки та збо́ри - це податки та збори, які встановлюються органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства, вони є обов'язковими до сплати в межах адміністративно-територіальних одиниць та зараховуються до їх бюджетів.
Комунальна форма власності. Місцеві бюджети.
Місце́вий бюдже́т - бюджет адміністративно-територіальної одиниці - області, району, міста, селища, села, затверджений відповідною радою. Місцевий бюджет області об'єднує обласний бюджет, бюджет районів і міст обласного підпорядкування.
Склад і структура доходів і видатків місцевих бюджетів. Взаємовідносини місцевих бюджетів із державним.

Тема 7. Державні фонди цільового призначення.

Поняття та призначення цільових фондів, їх взаємозв'язок із державним бюджетом. Позабюджетні фонди як метод перерозподілу ВВП. Формування коштів ПФ України. Склад доходів фонду сприяння зайнятості населення та фондів соціального страхування, основні напрями їх використання. Постійні та тимчасові фонди цільового призначення.

Тема 8. Державний кредит.

Економічна сутність державного кредиту та його роль у формуванні додаткових фінансових ресурсів. Форми державного кредиту. Внутрішній і зовнішній державний кредит. Прямий та гарантований державний борг, його обслуговування і управління.

Соціа́льне страхува́ння - фундаментальна основа державної системи соціального захисту населення, що уможливлює матеріальне забезпечення і підтримку непрацездатних громадян за рахунок фондів, сформованих працездатними членами суспільства.
Держа́вний борг в Україні - (борг АРК чи борг місцевого самоврядування) - загальна сума заборгованості держави (АРК чи місцевого самоврядування), яка складається з усіх випущених і непогашених боргових зобов'язань держави (АРК чи місцевого самоврядування), включаючи боргові зобов'язання держави (АРК чи місцевого самоврядування), що вступають в дію в результаті виданих гарантій за кредитами, або зобов'язань, що виникають на підставі законодавства або договору про борг.
Умовний державний кредит.

Тема 9. Організація і правові засади функціонування податкової системи України.

Податкова політика і податкова система. Об'єктивна необхідність, сутність і функції податків, Класифікація податків. Реформування податкової системи.

Тема 10. Фінансовий ринок.

Сутність фінансового ринку та його роль у ринковій економіці. Цінні папери: види та їх характеристика. Первинний та вторинний ринок цінних паперів.

Податко́ва систе́ма - це сукупність податків, зборів, інших обов'язкових платежів і внесків до бюджету і державних цільових фондів, які діють у встановленому законом порядку. Складається з прямих і непрямих податків.
Фіна́нсовий ри́нок - це сукупність обмінно-перерозподільних відносин, пов'язаних з процесами купівлі-продажу фінансових ресурсів, необхідних для здійснення виробничої та фінансової діяльності. Відносини обміну пов'язані з переданням одним суб'єктом іншому за відповідну плату (проценти, дивіденди, дисконтні знижки тощо) права на тимчасове чи постійне використання фінансових ресурсів.
Ці́нні папе́ри (англ. securities) - документи, які засвідчують зобов'язальні відносини між особою, яка їх видала, та особою, яка є їхнім власником. Документ вважається цінним папером якщо відповідно до законодавства він може бути самостійним об'єктом прав.
Втори́нний ри́нок ці́нних папе́рів - сукупність правовідносин, пов'язаних з обігом цінних паперів.
Створенім та функціонування фондових бірж.
Фо́ндова бі́ржа - організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами; акціонерне товариство, яке зосереджує попит і пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу та здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства, статуту і правил фондової біржі.

Тема її» Страхування та страховий ринок.

Економічна необхідність та роль страхування. Особливості фінансових відносин у сфері страхування. Форми і методи страхового захисту. Страховий ринок. Формування і розвиток страхового ринку в Україні.

Тема 12. Фінансовий механізм зовнішньоекономічних відносин.

Поняття фінансового механізму зовнішньоекономічних відносин (далі ЗЕВ). Суб'єкти та види ЗЕВ. Міжнародні фінансові інститути. Валютне регулювання та валютні обмеження.

Страховий захист (англ. insurance protection) - економічні, перерозподільчі відносини, які складаються в процесі запобігання, подолання і відшкодування збитків, заподіяних конкретним об'єктам: матеріальним цінностям юридичних і фізичних осіб, життю і здоров'ю громадян і т.п.
Страхови́й ри́нок - це особливе соціально-економічне середовище, певна сфера економічних стосунків, де об'єктом купівлі-продажу виступає страховий захист.
Валю́тне регулюва́ння (англ. Exchange control) - це діяльність держави та уповноважених нею органів щодо регламентації валютних відносин економічних суб'єктів та їх діяльності на валютному ринку.
Митне регулювання ЗЕВ.

СТРАХУВАННЯ

Тема 1 Сутність, принципи і роль страхування

Страхування як економічна категорія. Необхідність страхового захисту як важливого засобу економічної безпеки суб'єктів господарювання та життєдіяльності людей на випадок шкоди, зумовленої ризиковими обставинами.

М́итне регулювáння - регулювання питань, пов'язаних із встановленням митних платежів, процедурами митного контролю, організацією діяльності органів митного контролю України. Відповідно до статті 13. Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» «Принципи митного регулювання при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності» Україна самостійно здійснює митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності на своїй території. Митну політику України визначає Верховна Рада України.
Економічна безпека - це складна багатофакторна категорія, яка дозволяє зберігати стійкість до зовнішніх та внутрішніх загроз, характеризує здатність національної економіки до розширеного самовідтворення для задоволення потреб громадян, суспільства і держави на якомусь визначеному рівні.
Страхові фонди як матеріальна основа страхового захисту. Форми організації фондів страхового захисту. Економічна сутність страхування. Функції страхування та їх характеристика. Сфери застосовування страхування. Принципи страхування та їх характеристика. Принципи страхування: страховий інтерес, максимальна сумлінність, причинно - наслідковий зв'язок збитку та події, відшкодування втрат у межах збитків, суброгація.
Страховий інтерес - матеріальна зацікавленість у страхуванні об'єктів, до яких страхувальник має стосунок як власник, орендатор, перевізник і т. ін. Включає майно і все те, що може бути предметом заподіяння матеріального збитку (шкоди) страхувальникові або в зв'язку з чим може виникнути відповідальність страховика перед третіми особами.
Роль страхування в умовах ринкової економіки.

Тема 2. Класифікація страхування

Поняття класифікації, її наукове та практичне значення.

Класифікація страхування - це система поділу страхування на сфери діяльності, галузі, підгалузі та види, які розміщені таким чином, що кожна наступна ланка класифікації є частиною попередньої. Класифікація страхування має важливе значення у розумінні внутрішньої структури, у виробленні методичних підходів до оцінки страхової справи, а також у теоретичних дослідженнях страхування.
Ознаки класифікації: історичні, економічні, юридичні. Напрями класифікації страхування. Класифікація за об'єктами страхування: майнове, страхування відповідальності, особисте страхування. Класифікація за родом небезпеки: страхування ризиків від вогню, інженерних, сільськогосподарських, транспортних, фінансово-кредитних та інших ризиків. Класифікація за формами проведення: обов'язкове, добровільне. Класифікація за статусом страхувальника: страхування юридичних осіб усіх форм власності, страхування громадян. Класифікація за спеціалізацією страховика: загальні види страхування, страхування життя, перестрахування.

Тема 3. Страховий ризик та їх оцінка

Поняття і характеристика ризику в страхуванні.

Страхови́й ри́зик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання.
Поняття ризику. Основні характеристики ризику. Види ризиків та їх характеристика. Визначення страхового ризику. Ознаки страхового ризику. Стихійні лиха. Характеристика стихійних лих виробничих аварій та катастроф. Управління ризиком.
Керування ризиком - процес прийняття рішень і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення мінімально можливого (припустимого) ризику.
Сутність управління ризиком. Методи управління ризиком. Методи визначення ймовірності настання збитку. Етапи процесу управління ризиком. Оцінка ризику і визначення доцільності його страхування. Структура та основи розрахунку страхових тарифів. Складові тарифної ставки. Актуарні розрахунки.
Страховий тариф - ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування. Для визначення розміру страхового тарифу страхові компанії використовують такий інструмент як таблиця смертності.
Актуарні розрахунки - поширена у світовій практиці система математичних і статистичних розрахунків, що використовується у страхуванні. Актуарні розрахунки ґрунтуються на механізмі утворення і ймовірного витрачання страхового фонду в довготермінових страхових операціях, що пов'язані з тривалістю життя населення.
Задачі актуарний розрахунків. Класифікація актуарних розрахунків.

Тема 4. Страховий ринок

Поняття страхового ринку. Класифікація страхового ринку. Суб'єкти страхового ринку. Сучасний стан страхового ринку в Україні. Концептуальні засади реформування ринку. Страхова послуга і шляхи її реалізації. Сутність страхової послуги. Сутність страхової угоди та етапи її проходження. Страхові договори: порядок їх підготовки та укладання. Права та обов'язки сторін. Сутність і завдання маркетингу в страхуванні. Види маркетингу та їх характеристика. План маркетингу. Інформаційне забезпечення маркетингових досліджень.

Ма́ркетинг (англ. marketing) - це діяльність, спрямована на досягнення цілей підприємств, установ, організацій шляхом формування попиту та максимального задоволення потреб споживачів.

Тема 5 Страхова організація

Страхові компанії як частина економічної системи.

Економі́чна систе́ма - сукупність усіх видів економічної діяльності людей у процесі їх взаємодії, спрямованої на
Форми організації страхових компаній в Україні. Порядок створення, функціонування та ліквідація страхових компаній. Ресурси страхової компанії та їх характеристика. Фінансові, матеріальні, трудові та інформаційні ресурси страхової компанії.Структура страхових компаній. Управління страховою компанією. Принципи побудовиструктури управління страховою компанією. Страхові об'єднання та їх характеристика.

Тема 6 Державне регулювання страхової діяльності

Необхідність і значення державного регулювання страхової діяльності.

Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.
Страховики́ (страхівники, страхові компанії) - юридичні особи, створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно з Законом України "Про господарські товариства" з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом, а також ті, що одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності. *
Держа́вне регулюва́ння - це сукупність інструментів, за допомогою яких держава встановлює вимоги до підприємств і громадян. Воно включає закони, формальні і неформальні розпорядження і допоміжні правила, що встановлюються державою, а також недержавними організаціями або організаціями саморегулювання, яким держава делегувала регуляторні повноваження; - це набір здійснюваних державними структурами заходів, направленими на контроль за поведінкою індивідів або груп, які потрапляють під контроль цих структур. Воно включає закони і допоміжні інструменти, що створюються державою, а також правила, що встановлюються державними і недержавними агентствами в рамках делегованих повноважень.
Сутність державного регулювання страхової діяльності. Шляхи наближення законодавчої й нормативної бази страхування до міжнародних стандартів. Органи нагляду за страховою діяльністю. Характеристика органів нагляду за страховою діяльністю. Функції органів нагляду. Напрями страхового нагляду. Контроль за діяльністю страховиків. Міжнародна система регулювання та нагляду за страховою діяльністю.

Тема 7 Особисте страхування

Сутність особистого страхування. Об'єкт та предмет особистого страхування. Класифікація особистого страхування.

Страхування життя та його основні види. Змішане страхування життя.

Міжнародний стандарт - стандарт розроблений міжнародною організацією стандартизації. Найвідомішою з них є International Organization for Standardization. Міжнародний стандарт можна застосовувати прямо, чи модифікувати для кращої відповідності місцевим умовам.
Зм́ішане страхув́ання житт́я - вид страхування життя, який об'єднує в одному договорі кілька самостійних договорів страхування, зокрема три випадки: дожиття до закінчення строку страхування, смерть застрахованого, втрата здоров'я від нещасних випадків [1;4].
Довічне страхування. Страхування до одруження. Страхування пенсій ( ренти ). Види ануїтетів та їх характеристика. Страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.
Неща́сний ви́падок (подія) - тілесні пошкодження або смерть, інколи пошкодження майна, причиною яких є несподіваний збіг обставин. При цьому зазвичай мається на увазі, що негативного імовірнісного результату можливо було уникнути або запобігти, якщо причини, що привели до нещасного випадку, були би розпізнані раніше.
Професі́йні хворо́би - захворювання, у розвитку яких переважну роль відіграють несприятливі умови праці - професійні шкідливості. Характер професійних хвороб визначається особливостями механізму дії шкідливих виробничих факторів та їх поєднань на організм людини, а також сила і тривалість дії.
Обов'язкові види страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Індивідуальне та колективне добровільне страхування від нещасних випадків. Медичне страхування і його розвиток в Україні.
Медичне страхування - тип страхування від ризику витрат, пов’язаних із отриманням медичної допомоги. У більшості країн є формою соціального захисту інтересів населення в системі охороні здоров'я.
Суб'єкти та об'єкти медичного страхування. Умови обов'язкового медичного страхування. Добровільне медичне страхування. Розвиток медичного страхування в Україні.

Тема 8. Майнове страхування

Сутність майнового страхування. Об'єкті і предмет майнового страхування. Класифікація майнового страхування. Страхування майна юридичних осіб. Суб'єкти страхування майна юридичних осіб, страхові події, порядок укладання договорів, умови відшкодування збитків. Особливості страхування сільськогосподарських підприємств. Страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень. Страхування тварин. Страхування технічних ризиків.

Майнове страхування - галузь страхової діяльності, в якій об'єктом страхового захисту є майно в найрізноманітніших його проявах. До майнового страхування відносять: страхування засобів повітряного, наземного та водного транспорту, страхування вантажів, інших видів майна, страхування фінансових ризиків тощо.
Страхування тварин - один із видів майнового страхування, який забезпечує страховий захист власникам на випадок загибелі або вимушеного забою тварин. Нині цей вид страхування не набув належного розвитку на вітчизняному страховому ринку.
Сільськогосподарські культури - культурні рослини, що вирощуються з метою забезпечення людства продуктами харчування, виробництва сировини для окремих галузей промисловості і кормів для сільськогосподарських тварин.
Страхування технічних ризиків (technikal risks insurance) - комплекс видів страхування, що включає страховий захист на випадок будівельно-монтажних ризиків, страхування машин від поломки, страхування електронного і пересувного обладнання, страхування інженерних споруд.
Страхування транспортних засобів і вантажів.
Тра́нспорт (від лат. trans - portare) - сукупність засобів, призначених для переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше.
Страхування автомобільного та іншого наземного, морського, авіаційного транспорту.Страхування вантажів. Страхування майна громадян. Добровільне страхування будівель, споруд, тварин, та іншого домашнього майна.

Тема 9 Страхування відповідальності

Економічна сутність, необхідність і особливості страхування відповідальності. Класифікація страхування відповідальності. Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів. Моторне (транспортне) страхове бюро України та його функції. Міжнародна система "Зелена картка". Страхування відповідальності власників інших видів транспорту. Страхування відповідальності товаровиробників за якість продукції. Страхування професійної відповідальності. Страхування відповідальності за забруднення довкілля,, Інші види страхування відповідальності.

Автотрáнспортні зáсоби - легкові автомобілі, автобуси, вантажні автомобілі, причіпи, напівпричіпи, спеціальні автомобілі, призначені для експлуатації на дорогах загального користування.
Я́кість проду́кції - це сукупність властивостей продукції, яку обумовлюють її придатність, задовольнити певні потреби відповідно до призначення.
Забруднення довкілля - процес зміни складу і властивостей однієї або декількох сфер Землі внаслідок діяльності людини. Приводить до погіршення якості атмосфери, гідросфери, літосфери та біосфери. Допустима міра забруднення довкілля в різних країнах регламентується відповідними стандартами, нормативами, законами.

Тема 10 Перестрахування і співстрахування

Економічний зміст механізму перестрахування. Необхідність і сутність перестрахування. Стан і перспективи його розвитку. Об'єкти перестрахування. Ринки перестрахування та їх характеристика. Методи перестрахування та їх характеристика. Факультативне перестрахування. Облігаторне перестрахування. Порівняльний аналіз методів перестрахування. Форм проведення перестрахувальних операцій. Пропорційне перестрахування. Квотні й ексцедентні договори пропорційного перестрахування, їх характеристика, переваги та види. Непропорційне перестрахування: на базі ексцеденту збитку, на базі ексцеденту збитковості. Співстрахування й механізм його застосування.

Тема 11. Доходи, витрати і прибуток страховика

Склад та економічний зміст доходів страховика. Склад доходів страховика. Доходи від страхової діяльності. Зароблені страхові премії, порядок їх визначення. Доходи від інвестування тимчасово вільних коштів. Інші види доходів. Витрати страховика: їх склад та економічний зміст. Собівартість страхової послуги. Виплата страхових сум і страхового відшкодування. Витрати на утримання страхової компанії. Прибуток страховика. Визначення прибутку від страхової діяльності. Прибуток від інвестиційної діяльності. Розподіл прибутку. Оподаткування страховиків. Об'єкт оподаткування і ставки податків.

Тема 12. Фінансова надійність страхової компанії

Поняття фінансової надійності страховика та її значення. Формування збалансованого страхового портфеля. Тарифна політика. Методи забезпечення надійності страхових компаній. Платоспроможність страховика. Показники платоспроможності. Фактичний і нормативний запаси платоспроможності, порядок їх обчислення. Основні показники ефективної діяльності страхової компанії, Страхові резерви та їх класифікація.

С ПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. Бердар, М. М. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / М. М. Бердар. — К. : ЦУЛ, 2010. — 352 с. Гриф МОН. - Режим доступу: ftp://lib.localnet/ebooks/Knigi_CYL/Finansijidpriemstv-Berdar.pdf

 2. Бюджетний кодекс України - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ligazakon.ua

 3. Говорушко, Т. А. Страхові послуги [Текст] : навч. посіб. / Т. А. Говорушко. — 2-е вид., перероб. та доп. — К. : ЦУЛ, 2008. —344с. - Режим доступу: ftp://lib.localnet/ebooks/KnigiCD_CYL/Strahovi_poslugi

 4. Закон України Про страхування - Режим доступу: http://www.ligazakon.ua

 5. Плиса, В. Й. Страхування [Текст] : підручник / В. Й. Плиса. — К. : Каравела, 2010. — 472 с. Гриф МОН. - Режим доступу:йр://1іЬ.1оса1пеІ/еЬоок8/па8М8капігоуаітіе/1172.pdf

 6. Податкова система [Текст] / І.О. Лютий, Л.М. Демиденко, М.В. Романюк та ін.; За ред. І.О. Лютого. — К. : ЦУЛ, 2009. — 456 с. Гриф МОП. - Режим доступу: ftp ://lib .localnet/ebooks/KnigiCD_CYIVpodatkova sustema.pdf

 7. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www. ligazakon.ua

 8. Програма економічних реформ на 2010 - 2014 роки „Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" / Комітет з економічних реформ при Президентові України. -2010.-85 с.

 9. Страховий огляд [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www. insur. info/view

 1. Страхування [Текст]: підручник / За ред.. В.Д. Базилевича. — К. : Знання, 2008. — 1019 с. Гриф МОН. - Режим flocTyny:ftp://lib.localnet/ebooks/Books/strahuvannya.rar

 2. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук, ред. А.М.ПодІзєрьогіна. - 4-те вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2006.

 3. Фінанси. Підручник / За ред. проф. В. М. Федосова, С. І. Юрія. - К.: ЦУЛ, 2010. - 5І6с.

 4. Фінанси: Підручник /За ред.. С.І Юрія, В.М. Федосова.- К.: Знання, 2008. - 611с.

Скачати 116.12 Kb.