Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-професійною програмою спеціаліста

Скачати 235.66 Kb.

Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-професійною програмою спеціаліста
Скачати 235.66 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації03.04.2017
Розмір235.66 Kb.
ТипПрограма
  1   2

Міністерство освіти і науки України

Хмельницький національний університет


«Затверджую»

Проректор з НПР

__________Матюх С.А.

«___»__________2016 р.

ПРОГРАМА

фахового вступного випробування для навчання

за освітньо-професійною програмою спеціаліста

спеціальності 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Затверджено

на засіданні кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій


Протокол №__ від __ січня 2016 р.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

Завідувач кафедри КНІТ

_______________ д.т.н., проф. Сорокатий Р.В.


Затверджую

Декан ФПКТС

_______________к.т.н., доцент Савенко О.С.
Схвалено Вченою радою ФПКТС

Протокол №__ від __ _______ 2016р.


Голова Вченої ради ФПКТС

_______________к.т.н., доцент Савенко О.С.

Міністерство освіти і науки України

Хмельницький національний університет


«Затверджую»

Проректор з НПР

__________Матюх С.А.

«___»__________2016 р.

ПРОГРАМА

фахового вступного випробування для навчання

за освітньо-професійною програмою магістра

спеціальності 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології


Затверджено

на засіданні кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій
Протокол №__ від __ січня 2016 р.
Завідувач кафедри КНІТ

_______________ д.т.н., проф. Сорокатий Р.В.


Затверджую

Декан ФПКТС

_______________к.т.н., доцент Савенко О.С.
Схвалено Вченою радою ФПКТС

Протокол №__ від __ _______ 2016 р.


Голова Вченої ради ФПКТС

_______________к.т.н., доцент Савенко О.С.

Міністерство освіти і науки України

Хмельницький національний університет


«Затверджую»

Проректор з НПР

__________Матюх С.А.

«___»__________2016 р.

ПРОГРАМА

атестаційного іспиту за ступенем бакалавра

спеціальності (122) 6.050101 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Затверджено

на засіданні кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій
Протокол №__ від __ січня 2016 р.
Завідувач кафедри КНІТ

_______________ д.т.н., проф. Сорокатий Р.В.


Затверджую

Декан ФПКТС

_______________к.т.н., доцент Савенко О.С.
Схвалено Вченою радою ФПКТС

Протокол №__ від __ _______ 2016 р.


Голова Вченої ради ФПКТС

_______________к.т.н., доцент Савенко О.С.Розділ 1

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

 1. Об’єктно-орієнтоване програмування

Програмування на С#. Типові алгоритмічні конструкції. Послідовність. Вибір. Повторювання. Основні оператори і типи змінних. Методи. Структуровані типи змінних. Масиви. Рядки. Множини. Динамічна пам'ять. Звільнення та отримання пам'яті. Рекурсивні алгоритми. Доступ до файлів. Функції та процедури. Основні поняття та принципи об'єктно-орієнтованого програмування.

Клас. Метод. Синтаксис класу. Створення об’єктів класу. Конструктор. Деструктор. Закриті, захищені, дружні, відкриті класи. Концепція наслідування. Відношення між класами. Множинне наслідування. Інтерфейси. Реалізація наслідування в С#. Батьки та потомки. Перевантаження, перевизначення, заховування методів. Статичне та динамічне зв’язування. Класи без потомків. Абстрактні класи. Структури та перерахування. Абстрактні класи. Поняття розвернутого типу та типу посилання. Структура – реалізація розвернутого класу. Синтаксис структури. Порівняння структур і класів. Вбудовані структури. Перерахування – частковий випадок класу. Особливості перерахувань. Інтерфейси. Множинне наслідування. Інтерфейси як часткові випадки класу. Множинне наслідування. Множинне наслідування інтерфейсів. Вбудовані інтерфейси. Інтерфейс ICloneable. Поверхневе та глибоке клонування. Обгортання. Кастинг. Колізія імен. Наслідування від загального предка. Склеювання та перейменування методів. Делегати. Функціональний тип. Функції вищих порядків. Два способи взаємодії частин при побудові складних систем.

Складна́ систе́ма - система, поняття, що широко використовується в сучасній науковій літературі і вказує на специфічні особливості об'єктів дослідження практично в усіх розділах природничих та гуманітарних наук.
Клас Delegate. Методи та властивості класу. Операції над делегатами. Комбінування делегатів. Список викликів. Події. Подія – загальні поняття. Події для багато адресної передавання. Порівняння методів екземплярів класу із статичними методами. Використання подійних засобів доступу. Рекомендації по опрацюванню подій в середовищі .NET Framework. Використання вбудованого делегата EventHandler. Використання подій. УНІВЕРСАЛЬНІ ШАБЛОНИ. Універсальні класи. Універсальні методи. Універсальні делегати. Універсальні інтерфейси.


 1. Організація та проектування баз даних

Поняття про СУБД. Концепція баз даних. Архітектура СУБД. Базові поняття реляційних баз даних. Типи даних. Домен. Схема відношення, схема БД. Фундаментальні властивості відношень. Реляційна база даних.

Тип даних - характеристика, яку явно чи неявно надано об'єкту (змінній, функції, полю запису, константі, масиву тощо). Тип даних визначає множину припустимих значень, формат їхнього збереження, розмір виділеної пам'яті та набір операцій, які можна робити над даними.
Реляційна база даних Реляційна база даних - база даних, заснована на реляційній моделі даних. Слово «реляційний» походить від англ. relation. Для роботи з реляційними БД застосовують реляційні СКБД. Інакше кажучи, реляційна база даних - це база даних, яка сприймається користувачем як набір нормалізованих відношень різного ступеня.
Маніпулювання реляційними даними. Мова SQL. Функції і основні можливості. Запити й оператори маніпулювання даними. Оператори визначення і маніпулювання схемою БД. Визначення обмежень цілісності і тригерів. Представлення бази даних. Визначення керуючих структур. Авторизація доступу до відношень і їхніх полів. Точки збереження і відкату транзакції. Вбудований SQL. Динамічний SQL. Мова SQL у комерційних реалізаціях. Стандартизація SQL. Архітектура “клієнт-сервер”. Основні поняття. Основний принцип технології “клієнт-сервер”. Моделі взаємодії “клієнт-сервер”. Монітори транзакцій. Структура сервера бази даних. СУБД в архітектурі “клієнт-сервер”. Відкриті системи. Клієнти і сервери локальних мереж. Системна архітектура “клієнт-сервер”.
Систе́мна архітекту́ра або архітектура систем - це сукупність зв'язків між частинами системи. Існують різні визначення системної архітектури, і різні організації описують ії різними способами. В стандарті ISO/IEC/IEEE 42010:2011 “Systems and software engineering – Architecture description” архітектура – це властивості системи в тілені в її елементах, зв'язках між ними і принципах проектування.
Сервери баз даних. Принципи взаємодії між клієнтськими і серверними частинами. Переваги протоколів вилученого виклику процедур. Типовий поділ функцій між клієнтами і серверами. Вимоги до апаратних можливостей і базового програмного забезпечення клієнтів і серверів. Об’єктно-орієнтовані СУБД. Технологія багатомірних баз даних. Системи управління базами даних.

Проектування баз даних. Цілісність даних.

Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.
Цілісність інформації (англ. data integrity, information integrity) - термін в комп'ютерних науках (криптографія, теорія електричного зв'язку, теорія інформації, безпека), який вказує, що дані не були змінені при виконанні будь-якої операції над ними, будь то передача, зберігання і відображення.
Захист баз даних. Навігаційна обробка даних.
Обро́бка да́них - систематична цілеспрямована послідовність дій над даними. Обробка даних містить в собі множину різних операцій.
Об'єктно-орієнтована модель ODMG . Мова опису об'єктів ODL ODMG. Розширення реляційних СКБД.
Реляційна система керування базами даних (РСКБД; інакше Система керування реляційними базами даних, СКРБД) - СКБД, що керує реляційними базами даних.
Створення самостійних ООСКБД. Об'єктно-реляційні. Методи проектування баз даних. Метод висхідного проектування БД. Метод низхідного проектування БД. Порівняння методів проектування БД. Методи функціонального моделювання баз даних. Етапи проектування баз даних. Інструментальні засоби проектування інформаційних систем

Методології функціонального моделювання Діаграми потоків даних. Нотація Йордона – Де Марко. Методологія SADT (ІDEF0). Порівняльний аналіз методологій функціонального моделювання. Розподілена обробка даних. Поняття про РБД. Концепція розподілених баз даних. Розподілені запити. Моделі «клієнт-сервер» в технології баз даних. Структура типового додатку. Дворівневі моделі. Модель файлового сервера. Модель віддаленого доступу до даних. Модель сервера баз даних. Модель сервера додатків. Архітектура систем обробки даних.

Програ́ми відда́леного адмініструва́ння (Програ́ми дистанці́йного адмініструва́ння) - програми або функції операційних систем, що дозволяють отримати віддалений доступ до комп'ютера через Інтернет або ЛОМ і здійснювати управління та адміністрування віддаленого комп'ютера в реальному часі.
Файло́вий се́рвер (файл-се́рвер, англ. file server) - це виділений сервер, призначений для виконання файлових операцій введення-виведення, який зберігає файли будь-якого типу. Як правило, має великий обсяг дискового простору, реалізованого у формі RAID-масиву для забезпечення безперебійної роботи та підвищеної швидкості запису та читання даних.
Системи обробки даних (СОД) (англ. Electronic Data Processing) - комплекс взаємопов'язаних методів і засобів збору та обробки даних, необхідних для організації управління об'єктами та вирішення проблем автоматизованим способом.
Багатопотокова односерверна архітектура. Архітектура з віртуальним сервером. Багатопотокова мультисервісна архітектура. Багатониткова мультисервісна архітектура. Розпаралелене виконання запитів. Типи паралелізму. Горизонтальний паралелізм. Вертикальний паралелізм. Гібридний вид паралелізму. Основний принцип технології “клієнт-сервер”. Основні поняття. Моделі взаємодії клієнт-сервер. Монітори транзакцій. Два підходи обробки розділених даних. Фізична організація сервера бази даних. Сервер бази даних Фізична організація сервера бази даних. Колективний доступ до БД. Відкриті системи. Клієнти і сервери локальних мереж. Системні особливості архітектури "клієнт-сервер".

СКБД, засновані на архітектурі "клієнт-сервер". Принципи взаємодії між клієнтськими і серверними частинами. Переваги протоколів віддаленого виклику процедур. Типовий поділ функцій між клієнтами і серверами. Вимоги до апаратних можливостей і базового програмного забезпечення клієнтів і серверів. Використання моделі доступу до даних ADO.NET. Призначення моделі доступу до даних ADO.NET та її можливості. Використання ADO.NET для додатків, заснованих на Mіcrosoft.NET. Використання СКБД Mіcrosoft SQL Server. 1. WEB-технології, WEB-дизайн

Основи мови HTML. Гіперпосилання. Вставка зображень. Таблиці. Основи мови розмітки гіпертексту – HTML. Структура HTML-документа. Графіка усередині HTML-документа. Фонові малюнки. Оформлення HTML документа. Створення таблиць в HTML. Завдання форми - елемент FORM. Технологія CSS. Форми Технологія CSS. Опис у секції заголовка . Винесення опису стилів у зовнішній файл. Каскадність стилів. Основні параметри CSS. Основні параметри шрифту. Одиниці виміру в CSS.

Мо́ва розмі́тки - штучна мова, що використовує набір анотацій до тексту, що надає інструкції стосовно структури тексту чи його відображення.
Одини́ця вимі́рювання (англ. measuring unit, unit of measure) - певний умовний розмір фізичної величини, прийнятий для кількісного відображення однорідних з нею величин.
Основи мови РНР. Функції і масиви. Історія створення PHP. Синтаксис PHP. Змінні. Вирази порівняння. Робота з масивами. Функції в PHP. Обробка форм. Взаємодія із сервером. Використання HTML-форм для передачі даних на сервер.
Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.
Метод GET і POST. Обробка запитів за допомогою PHP. Читання, запис і видалення файлів. Завантаження файлу на сервер. Серверна база даних MySQL. Формування запитів до бази даних. Оператор вибору Select. Застосування агрегатних функцій. Взаємодія PHP и MySQL. Встановлення з'єднання. Вибір бази даних. Відображення даних, що зберігаються в MySQL.

Синтаксис мови Java.

В інформатиці, агрегатна функція (дослівно - функція складеного значення) - функція, яка повертає одинарне значення з колекції вхідних значень такої як множина (set), мультимножина (multiset) або список (list).
Java (вимовляється Джава; інколи - Ява) - об'єктно-орієнтована мова програмування, випущена 1995 року компанією «Sun Microsystems» як основний компонент платформи Java. З 2009 року мовою займається компанія «Oracle», яка того року придбала «Sun Microsystems».
Роздільники, коментарі, ідентифікатори, літерали.

Основні оператори мови Java, Арифметичні оператори, Оператори присвоювання. Бітові оператори. Оператори порівняння. Логічні оператори. Цикли й умови. Масиви й операцій над ними. Використання інтерфейсів. Повернення об'єктів. Рекурсія. Керування доступом. Ревізія масивів. Вкладені й внутрішні класи.

Керування доступом (англ. access control) - сукупність заходів з визначення повноважень і прав доступу, контролю за додержанням Правил розмежування доступу.
Внутрішній, або вкладений клас (англ. inner class) - в об'єктно-орієнтованому програмуванні клас, повністю визначений в другого класі.
Апплети. Сервлети.

Javascript, Розміщення Javascript на HTML-сторінці. Подія. Функції. Вікна й динамічно створювані документи.

ASP.NET. Імпортування простору імен. Директиви сторінки. Передача даних із HTML-форми. Передача даних із рядка запиту. Життєвий цикл Web-сторінки. Як визначити, чи була завантажена сторінка. Передача побудованих на сервері зображень. Web-форми та серверні елементи керування. Огляд класів елементів управління ASP. NET і їх порівняння з HTML. Робота з дизайнером форм. Серверні елементи керування HTML. Завантаження даних від клієнта на сервер. Кнопка. Поле. Прапорець. Перемикач. Таблиця. Малюнок. Список. Серверні елементи керування Web. Відділення коду від подання. Календар. Властивість AutoPostBack і негайна відправлення даних на сервер. Заповнення списку з динамічного масиву. Встановлення стилю елемента керування. Робота з базами даних. Уявлення про базах даних. Збережені процедури сервера SQL.

Збережена процедура (англ. stored procedure, також звана proc, storp, sproc, StoPro, StoredProc, StoreProc, sp або SP) - підпрограма, доступна застосункам, які мають доступ до системи керування реляційними базами даних (СКРБД).
Що таке ADO. Вікно зовнішніх джерел даних. Створення сторінок даних. Робота з XML. Коротка анотація: XML як універсальна мова даних. Зчитування та запис у XML. Файли перетворення та схеми документа. Елементи управління, що відображають XML-дані. Перевірка правильності введених даних. Перевірка введення значення, елемент керування RequiredFieldValidator. Перевірка належності вказаною діапазону значень. Перевірка відповідності введеного значення зазначеному шаблону. Висновок зведення результатів перевірки. Користувацька перевірка введених значень. Додаткові функціональні можливості елемента управління GRIDVIEW, DETAILSVIEW, FORMVIEW.
 1. Технологія створення програмних продуктів та проектування інформаційних систем

Шаблони проектування.

Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
Програ́мний проду́кт (англ. programming product) - це: програмний засіб, програмне забезпечення, які призначені для постачання користувачеві (покупцеві, замовникові). програма, яку може запускати, тестувати, виправляти та змінювати будь-яка людина.
Вступ в шаблони проектування.
Шаблони проектування програмного забезпечення (англ. software design patterns) - ефектні способи вирішення задач проектування програмного забезпечення. Шаблон не є закінченим зразком, який можна безпосередньо транслювати в програмний код.
Класифікація шаблонів проектування, (шаблони GoF). Породжуючі шаблони Abstract Factory, Builder. Породжуючі шаблони Factory Method, Prototype, Singleton. Поведінкові шаблони проектування Chain of Responsibility, Command, Interpreter. Поведінкові шаблони Iterator, Mediator, Memento. Поведінкові шаблони Observer, State, Strategy. Поведінкові шаблони Visitor, Template Method, структурний шаблон Adapter. Структурні шаблони Bridge, Composite, Decorator. Структурні шаблони Facade, Flyweight, Proxy.

Основні парадигми програмування. Процедурна парадигма Абстрактна семантика процедурних програм. Функціональна парадигма Абстрактна семантика функціональних програм. Алгебраїчна парадигма Логічна парадигма. Основні етапи проектування. Задача проектування ПС. Вимоги до проектування. Процес розробки програмного забезпечення.

Структурні шаблони (англ. structural patterns) - шаблони проектування, у яких розглядається питання про те, як із класів та об'єктів утворюються більші за розмірами структури.
Паради́гма програмува́ння - це система ідей і понять, які визначають стиль написання комп'ютерних програм, а також спосіб мислення програміста.
Процес розробки програмного забезпечення Процес розробки програмного забезпечення (англ. software development process, software process) - структура, відповідно до якої побудована розробка програмного забезпечення (ПЗ).
Основні правила при проектуванні ПС. Методи проектування програмного забезпечення. Розробка програм на основі рекурентних співвідношень. Рекурсія і динамічне програмування. Структурний метод проектування. Проектування зверху-вниз з по-кроковою деталізацією. Модульне програмування. Структурне програмування.
Динамічне програмування - розділ математики, який присвячено теорії і методам розв'язання багатокрокових задач оптимального управління.
Структурне програмування - методологія програмування (модель конструювання програмного забезпечення) запропонована в 1970-х роках голландським науковцем Дейкстрою (Edsger Wybe Dijkstra), була розроблена та доповнена Ніклаусом Віртом.
Проектування програм методом структурного проектування з покроковою деталізацією. Складальне програмування. Трансформаційний синтез програм і змішані обчислення. Алгоритм мінімізації ациклічних автоматів. Ефективність програм. Аналіз програм. Абстрактні інтерпретації Оптимізація на етапі проектування. Оптимізація на етапі написання алгоритмів і програм. Верифікація і тестування програм.

Основні поняття технології проектування інформаційних систем. Класи ІС. Структура однокористувацької та багатокористувацької, малої та корпоративної ІС, локальної та розподіленої ІС, склад та призначення підсистем. Основі особливості сучасних проектів ІС. Етапи створення ІС: формування вимог, концептуальне проектування, специфікація застосувань, розробка моделей, інтеграція та тестування інформаційної системи. Методи програмної інженерії в проектуванні ІС. Життєвий цикл програмного забезпечення ІС Поняття життєвого циклу ПЗ ІС.

Програмна інженерія - це застосування системного, вимірюваного підходу до розробки, використання та супроводу програмного забезпечення, та дослідження цих підходів, тобто застосування принципів інженерії до програмного забезпечення.
Життєвий цикл програмного забезпечення Життє́вий цикл програ́много забезпе́чення - сукупність окремих етапів робіт, що проводяться у заданому порядку протягом періоду часу, який починається з вирішення питання про розроблення програмного забезпечення і закінчується припиненням використання програмного забезпечення.
Процеси життєвого циклу: основні, допоміжні, організаційні. Зміст та взаємодія процесів життєвого циклу ПЗ ІС. Моделі життєвого циклу: каскадна, модель з проміжним контролем, спіральна. Стадії життєвого циклу ПЗ ІС. Регламентація процесів проектування в стандартах. Організація розробки ІС Канонічне проектування ІС. Стадії та етапи процесу канонічного проектування ІС. Мета та задачі передпроектної стадії створення ІС. Моделі діяльності організації ("як є" та "як повинно бути"). Склад робіт на стадії технічного та робочого проектування. Склад проектної документації.
Прое́ктна документа́ція - затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об'єктів будівництва.
Типове проектування ІС.
Типове проектування - розробка однотипних проектів будівель, конструкцій, споруд, деталей та інших виробів, призначених для серійного будівництва або виробництва. Система розробки (в основному) будівельних проектів призначені для багаторазової реалізації в подальшому будівництві.
Аналіз та моделювання функціональної області впровадження ІС Основні поняття організаційного бізнес-моделювання. Місія компанії, дерево мети та стратегія її досягнення. Статичний опис компанії: бізнес-потенціал компанії, функціонал компанії, зони відповідальності менеджменту. Динамічний опис компанії. Процесні потокові моделі. Моделі структур даних. Інформаційні технології організації моделювання. Специфікація функціональних вимог до ІС Процесні потокові моделі. Зв’язок концепції процесного підходу з матричною організацією. Основні елементи процесного підходу. Методології моделювання предметної області.
Функціональні вимоги (Functional Requirements) - це вимоги до програмного забезпечення, які описують внутрішню роботу системи, її поведінку: калькулювання даних, маніпулювання даними, обробка даних та інші специфічні функції, які має виконувати система.
В програмуванні та комп'ютерних науках структу́ри да́них - це способи організації даних в комп'ютерах. Часто разом зі структурою даних пов'язується і специфічний перелік операцій, що можуть бути виконаними над даними, організованими в таку структуру.
Предме́тна о́бласть (ПрО) - множина всіх предметів, властивості яких і відношення між якими розглядаються в науковій теорії. В логіці - гадана область можливих значень предметних змінних логічної мови.
Структурна модель предметної області. Об’єктна структура. Функціональна структура. Структура керування. Організаційна структура.
Організаці́йна структу́ра управлі́ння (або субординаці́йна структу́ра) - упорядкована сукупність служб, відділів, підрозділів і окремих посадових осіб, що знаходяться у взаємозв'язку і співпідпорядкованості і виконують певні управлінські функції
Технічна структура. Функціонально-орієнтовані і об’єктно-орієнтовані методології опису предметної області. Функціональна методика IDEF0. Функціональна методика потоків даних. Об’єктно-орієнтована методика. Порівняння існуючих методик. Синтетична методика.


  1   2


Скачати 235.66 Kb.

 • ПРОГРАМА
 • Розділ 1 ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Організація та проектування баз даних Поняття про СУБД. Концепція баз даних. Архітектура СУБД. Базові поняття реляційних баз даних. Типи даних
 • Системи управління
 • WEB-технології, WEB-дизайн Основи мови HTML. Гіперпосилання. Вставка зображень. Таблиці. Основи мови розмітки
 • Керування доступом
 • Технологія створення програмних продуктів
 • Процес розробки програмного забезпечення