Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма фахового вступного випробування для вступу на здобуття окр «Бакалавр» на напрям підготовки

Скачати 96.42 Kb.

Програма фахового вступного випробування для вступу на здобуття окр «Бакалавр» на напрям підготовки
Скачати 96.42 Kb.
Дата конвертації03.04.2017
Розмір96.42 Kb.
ТипПрограма

Міністерство ОСВІТИ І НАУКИ України

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«Затверджую»

Ректор Сумського НАУ

Голова приймальної комісії

______________В.І.

Націона́льний університе́т біоресу́рсів і природокористува́ння Украї́ни, (до 2008 - Націона́льний агра́рний університе́т, до 1992 - Украї́нська Сільськогоспо́дарська Акаде́мія) є провідним вищим аграрним закладом освіти України, самоврядний (автономний) дослідницький національний університет.

Ладика


«___»____________2015 р.

ПРОГРАМА

фахового вступного випробування для вступу на здобуття ОКР «Бакалавр» на напрям підготовки 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі»


СУМИ – 2015

Передмова

Програма фахового вступного випробування і тестові завдання розроблені відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 30.07.1998 року №285 «Про розробку складових нормативного та навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою» призначена для оцінювання рівня професійної компетенції абітурієнтів за напрямом підготовки 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в АПК»

В програму включені питання із дисциплін професійної підготовки:


 1. Теоретичні основи електротехніки.

  Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.

  Професі́йна підгото́вка - здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю. 2. Основи електроприводу.

 3. Монтаж електрообладнання.

Перелік питань складено згідно типових програм по кожній із цих дисциплін і охоплює матеріал усього курсу.

Пакет тестових завдань містить 2 варіанти білетів, які охоплюють перелік основних знань, умінь і навичок, передбачених освітньо-кваліфікаційною характеристикою фахівців вказаної спеціальності. До пакету завдань подані також еталонні відповіді.

Кількість запитань у кожному варіанті по кожній дисципліні пропорційна кількості годин, виділених у навчальному плані на її вивчення.

Для визначення кількісних показників оцінки знань студентів і їх обґрунтування застосовують критерії оцінки знань.Предмет №1: «Теоретичні основи електротехніки»

1.Електричне коло і його складові елементи. Основні визначення. Стандартні графічні позначення основних електротехнічних пристроїв.

2. Резистивний елемент. Опір і провідність.

3. Послідовне, паралельне і мішане з'єднання споживачів, еквівалентний опір розгалуженого кола. Закон Ома для ділянки кола. Закон Ома для повного кола.

4. Робота і потужність постійного струму. Закон Джоуля-Ленца.

Закон Джо́уля - Ле́нца - фізичний закон, що дає кількісну оцінку теплової дії електричного струму. Закон був експериментально встановлений у 1840 році англійським фізиком Джеймсом Прескоттом Джоулем і незалежно від нього російським вченим Еміліем Ленцом в 1842 році.

Закони Кірхгофа.

5. Енергетичний баланс в електричному колі. Методи розрахунку електричних кіл за допомогою безпосереднього застосування законів Кірхгофа. Принцип суперпозиції.

6. Методи контурних струмів і вузлової напруги. Нелінійні кола постійного струму, їх розрахунок.

7. Магнітне поле і його характеристики. Закони електромагнітного поля. Магнітні кола електричних машин, трансформаторів та електричних апаратів.

8. Аналогія між параметрами магнітного та електричного кіл.

9. Вироблення синусоїдного струму і його характеристики. Сфери застосування та причини широкого розповсюдження електротехнічних пристроїв синусоїдного струму промислової частоти.

10. Основні параметри, які характеризують змінний струм: початкова фаза;

Електри́чний апара́т (англ. electrical apparatus) - електротехнічний пристрій, призначений для зміни, регулювання, вимірювання та контролю електричних і неелектричних параметрів різних пристроїв, машин, механізмів тощо, а також для їх захисту від надструмів і перенапруг при неприпустимих або аварійних режимах роботи та захисту людей, майна і довкілля в процесі виробництва, транспортування, перетворення, розподілення та споживання електричної енергії.

Електр́ична маш́ина - електромеханічний пристрій для перетворення механічної енергії на електричну чи електричної на механічну, або електричної енергії одного роду чи з одними параметрами на електричну енергію іншого роду або з іншими параметрами.

Змінний струм Змі́нний струм - електричний струм, сила якого періодично змінюється з часом.

зсув фаз; миттєве, амплітудне, середнє та діюче значення струму, е.р.с. та напруги. Зображення синусоїдних величин векторами.

11. Електротехнічні елементи у колах змінного струму: резистор, котушка індуктивності, конденсатор.

Котушка індуктивності Коту́шка індукти́вності або індукти́вна коту́шка - елемент електричного кола, що являє собою сукупність витків, призначений для використання його індуктивності. Котушка індуктивності має вигляд звернутого у спіраль ізольованого дроту, що має значну індуктивність при відносно великій електричній провідності та малому активному опорі.

Активний, реактивний і повний опір кола.

12. Миттєва, повна, активна та реактивна потужності змінного струму. Трикутник потужностей.

13. Коефіцієнт потужності та його економічне значення.

Коефіціє́нт поту́жності - безрозмірна фізична величина, що характеризує споживача змінного електричного струму з точки зору наявності в навантаженні реактивної складової. Коефіцієнт потужності показує, наскільки зсувається по фазі змінний струм, що протікає через навантаження, щодо прикладеного до нього напруги.

Коло синусоїдного струму з послідовним та паралельним з'єднанням R, L, C.

14. Резонанс напруг та резонанс струмів. Закони Ома та Кірхгофа для змінного струму. Комплексний символічний метод для розрахунку складних кіл змінного струму.

15. Вироблення трифазного струму.

Трифа́зний струм - змінний струм у електричному колі, сконструйованому таким чином, щоб у трьох лініях коливання сили струму відбувалися із зсувом фази на 2 π / 3 . Трифазний струм широко використовується в системах промислового і побутового електропостачання.

З'єднання фаз генератора і споживача зіркою і трикутником.

16. Співвідношення між лінійними і фазними струмами і напругами. Режими роботи трифазного кола.

17. Призначення нейтрального проводу.

18. Потужність і коефіцієнт потужності трифазної системи та шлях його підвищення.

19. Методи і засоби вимірювання. Основні показники вимірювальних приладів: точність, чутливість, споживання електроенергії, похибки, класи точності. Класифікація електровимірювальних приладів.

20. Будова і принцип дії приладів магнітоелектричної системи. Будова і принцип дії приладів електромагнітної системи. Будова і принцип дії індукційного лічильника електричної енергії.

Електровимі́рювальні при́лади - клас пристроїв, що застосовуються для виміру різних електричних величин. До групи електровимірювальних приладів також належать й інші засоби вимірювань - міри, перетворювачі, комплексні установки.

Клас то́чності (рос. класс точности, англ. accuracy rating, accuracy class; нім. Genauigkeitsklasse, Meβgenauigkeitsklasse f, Toleranzgruppe f, Präzisionsklasse f, Genauigkeitsklasse f) - це узагальнена характеристика засобу вимірювальної техніки, що визначається границями його допустимих основних і додаткових похибок, а також іншими характеристиками, що впливають на його точність, значення яких регламентуються стандартами на окремі види засобів вимірювань.

Вимі́рювальний при́лад (рос. измерительный прибор; англ. indicating instrument; measuring instrument; нім. Ausmessungsgerät n, Messgerät n) - засіб вимірювань, в якому створюється візуальний сигнал вимірюваної інформації.

Електрична ене́ргія, або електроенергія - вид енергії, що існує у вигляді потенціальної енергії електричного й магнітного полів та енергії електричного струму. Завдяки зручній технології виробництва, розподілу й споживання, електрична енергія займає чільне місце серед інших видів енергії, що їх споживає людство.Предмет №2: «Основи електроприводу»

1. Загальні поняття та визначення електроприводу.

2. Режими роботи електроприводу.

3. Вибір електродвигунів. Класифікація електричних апаратів.

4. Апарати ручного керування.

5. Призначення, будова і принцип роботи електромагнітних пускачів та реле.

6. Схеми вмикання електромагнітних пускачів.

7. Автоматичні вимикачі.

8. Пристрої захисту електроустановок та електромереж від аномальних режимів.

9. Енергетичні системи. Електростанції.

10. Підстанції. Лінії електропередач.

11. Шляхи економії електроенергії.

12. Нетрадиційні способи виробництва та застосування електричної енергії: вітряні, сонячні та біогазові електрогенераторі установки.

Лінія електропередачі (лінія електропересилання, лінія електропередавання, ЛЕП) - один з компонентів електричної мережі призначена для передачі електричної енергії.

Автомати́чний вимика́ч - це контактний комутаційний апарат, що спроможний вмикати, проводити та вимикати струм, коли електричне коло у нормальному стані, а також вмикати, проводити протягом певного встановленого часу і вимикати струм при певному аномальному стані електричного кола.

Еле́ктрика (від грец. ήλεκτρον - бурштин; раніше також громови́на ) - розділ фізики, що вивчає електричні явища: взаємодію між зарядженими тілами, явища поляризації та проходження електричного струму.

Виробництво Виробни́цтво - процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.

13. Будова і принцип дії асинхронного електродвигуна. Утворення обертового магнітного поля.

14. Частота та напрямок обертання магнітного поля. Ковзання.

Режими роботи асинхронного двигуна. Пуск, реверсування, регулювання частоти обертання валу двигуна.

Асинхро́нна маши́на (грец. α - не і συγχρονος - одночасний) - електрична машина змінного струму, у якої швидкість обертання ротора не дорівнює швидкості обертання магнітного поля статора (асинхронна).

Магніт (або Магнет) - тіло, що має власне магнітне поле, магнітний диполь. Можливо, слово походить від дав.-гр. Μαγνῆτις λίθος (Magnētis líthos), «камінь з Магнесії» - від назви регіону Магнісія та давнього міста Магнесія в Малій Азії, де в давнину були відкриті поклади магнетиту.

Частота́ (англ. frequency) - фізична величина, що дорівнює кількості однакових подій за одиницю часу. Вона є характеристикою будь-яких процесів, які регулярно повторюються (кількість подій за одиницю часу) або величиною, що виражає: кількість рухів, коливань, повторень за одиницю часу тощо.

15. Втрати енергії та коефіцієнт корисної дії двигуна. Механічні і робочі характеристики.

16. Однофазні асинхронні двигуни. Серії асинхронних електродвигунів та сфери їх застосування.

17. Будова і принцип дії синхронного генератора та двигуна.

18. Особливості будови і роботи автомобільних генераторів.

19. Характеристики синхронного генератора. Модифікації синхронних машин та сфера їх застосування.

20. Паралельна робота синхронних генераторів. Способи синхронізації.Предмет №3: «Монтаж електрообладнання»

 1. Планування електромонтажних робіт.

 2. Технологія монтажу повітряних ліній електропередачі (ЛЕП).

 3. Монтаж кабельних ліній.

 4. Монтаж внутрішніх електропроводок.

 5. Монтаж освітлювальних та опромінювальних установок.

 6. Монтаж електродвигунів.

 7. Монтаж засобів автоматизації, захисту та сигналізації.

 8. Монтаж комплектних трансформаторних підстанцій та ДЕС.

  Трансформа́торна підста́нція (ТП) - електрична підстанція, яка призначена для трансформування електричної енергії в мережі змінного струму та для розподілу електроенергії. 9. З’єднання і окінцювання жил проводів та кабелів.

 10. Монтаж відкритої внутрішньої електропроводки.

 11. Монтаж електропроводок в трубах.

 12. Монтаж освітлювальної установки.

 13. Монтаж щитка з однофазним (трифазним) лічильником електричної енергії.

 14. Монтаж силових і контрольних кабелів. Прозвонка та маркування жил кабеля.

 15. Монтаж електродвигуна. Визначення початків і кінців обмоток. Підготовка та пуск електродвигуна

 16. Монтаж електропроводок в щитах і шафах.

 17. Монтаж ізоляторів та проводів ЛЕП. З’єднання проводів.

 18. Визначення опору заземлюючого пристроїв.

 19. Основні тенденції та перспективи розвитку питань забезпечення надійного електропостачання сільськогосподарського виробництва.

 20. Проектно-кошторисна документація на будівництво та електромонтажні роботи.

 21. Електротехнічні правила та норми на виконання монтажних робіт.

 22. Державні стандарти (ДСТУ), та вимоги до інженерної документації.

 23. Основні нормативно-технічні документи: правила улаштування електроустановок (ПУЕ), будівельні норми і правила (БНіП), інструкції по монтажу окремих видів електротехнічного обладнання.

  Будіве́льні но́рми - затверджений суб'єктом нормування нормативно-правовий акт, який містить обов'язкові вимоги у сфері будівництва, містобудування та архітектури.

  Сільськогоспо́дарське виробни́цтво - вид господарської діяльності з виробництва продукції, яка пов'язана з біологічними процесами її вирощування, призначеної для споживання в сирому і переробленому вигляді та для використання на нехарчові цілі.

  Пра́вила улаштува́ння електроустано́вок (ПУЕ) - нормативний документ, що роз'яснює улаштування, принципи побудови, вимоги до окремих систем, їх елементів та вузлів електроустановок. Є одним з основних нормативних документів для проектування елементів електричних мереж. 24. Інженерна підготовка виробництва.

 25. Проект виконання робіт.

 26. Планування робіт.

 27. Номенклатура монтажних конструкцій та виробів.

 28. Механізація і індустріалізація електромонтажних робіт.

 29. Організація здачі і приймання електроустановок в експлуатацію.

 30. Гарантійні строки експлуатації та відповідальність електромонтажних робіт.

 31. Кабельна продукція, монтажні вироби і матеріали.

 32. Технічні умови на монтаж.

 33. Прокладання кабелів у траншеях.

 34. Монтаж кабелів в середині будівель.

 35. З’єднання кабелів за допомогою муфт.

 36. Монтаж контрольних кабелів.

 37. Випробування кабельних ліній і приймання виконаних робіт.

 38. Етапи будівництва ЛЕП.

 39. Документація та проект спорудження ЛЕП.

 40. Встановлення опор.

 41. Повторні заземлення.

 42. Кріплення ізоляторів.

 43. З’єднання, натягування та закріплення проводів.

 44. Візування стріли провисання.

 45. Обладнання перетинань, переходів та вводів в будівлі.

 46. Механізація робіт на спорудженні ЛЕП.

 47. Випробування ліній перед введенням в експлуатацію.

 48. Технологія монтажу КТП, високовольтних розподільчих пристроїв, виконання контурів заземлення тощо.

  Розподільний пристрій - це електричний пристрій для прийому електроенергії (від генераторів електростанції, трансформаторів, перетворювачів і ін.) і її розподілу між окремими споживачами. 49. Монтаж дизель – генераторів.

 50. Схеми з’єднань генераторів.ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА

ОСНОВНІ

 1. Электротехника /Под ред. В. Г. Герасимова./- М.: Высш. шк., 1985-321с

 2. Иванов И.И., Равдонник В.Е. Электротехника. – М.: Высш. шк., 1984 -431с

 3. Касаткин А.С, Немцов М. В. Электротехника. – М.: Высш. шк., 1983.

 4. Вартабедян В.А. Загальна електротехніка. — К.: Вища шк., 1986. — 359 с.

 5. Гончар В.Ф., Тищенко Л.П. Електрообладнання і автоматизація сільськогосподарських агрегатів і установок. — К.: Вища шк. 1989. — 343 с.

 6. Иванов А.А. Справочник по электротехнике. — К.: Вьісш. шк., 1984. — 304с.

 7. Касаткин А.С., Немцов М.В. Электротехника. — М: Энергоатомиздат, 1993.—440с.

 8. Коханівський С.П., Наливайко В.А. Технічне обслуговування та ремонт силового електрообладнання. — К.

  Техні́чне обслуго́вування озброєння та військової техніки - полягає у перевірці його укомплектованості і справності (працездатності), чистці і митті, налагодженні і регулюванні, змащуванні і заправленні (дозаправленні) експлуатаційними матеріалами, усуванні несправностей і недоліків, заміні деталей з обмеженими термінами служби і зберігання, перевірці засобів вимірювання, технічному огляді вантажопідйомних машин і посудин, які працюють під тиском.

  : Урожай, 1990. — 112с.

 9. Механізація та автоматизація у тваринництві і птахівництві / О.С.Марченко, О.В. Дацишин, Ю.М. Лавриненко та ін.; За ред. О.С. Марченка. — К.: Урожай, 1995. — 416 с.

 10. Мурзін В.К. Загальна електротехніка. — Полтава—Кременчук, 2001. — 323с.

 11. Овчаров В.В. Теоретичні основи електротехніки. — К.: Урожай, 1993. — 224с.

 12. Паначевний В.І. Курс електротехніки. — Харків: Торнадо, 1999. — 288 с.

 13. Токарев В.Ф. Злектрические машинн. — М.: Знергоатомиздат, 1990. — 624с.

 14. Тог Л.Н., Токарев Л.М. Применение микроэлектроники в животноводстве. — К.: Урожай, 1990. — 213 с.

 15. Трегуб А.П. Электротехника. — К.: Вьісш. шк., 1987. — 600 с.

 16. Паначевний Б.І., Свергун Ю.Ф. Загальна електротехніка: теорія і практикум. – К.: Каравела, 2003. - 400 с.

 17. Вартабедян В.А. Загальна електротехніка. - К., 1986. - 359 с.

 18. Електротехніка / В.Г. Данько, В.І. Мілих, А.К. Черкасов, В.Ф. Болюх.- К., 1990. -264 с.

 19. Коновалюк Д.М. Російсько-український технічний словник. - Луцьк, 1993.-1047 с.

 20. В.К. Мурзін. Загальна електротехніка. - Полтава. "Кременчук", 2001. -323 с.

 21. Паначевний Б.І. Короткий курс електротехніки. - X., 1995. -185 с.

 22. Паначевний Б.І. Курс електротехніки. - X., 1999. - 288 с.

 23. Ш.М. Алукер. Практикум по электрическим измерениям. - М. Ко­лос, 1969-244 с.

 24. Армейский Е.Ф., Фалк Г.Б. Электрические микромашины. - М.,1975.-240 с.

 25. Т.Ф. Березина, Н.Г. Гусев, В.В. Масленников. Задачник по общей электротехнике с основами электроники. - М., "Высшая школа",1991.-380 с.

 26. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники: В 2 т. - М.,1978. Т.1.- 528 с; Т.2. - 231 с.

 27. Борисов Ю.М., Липатов Д.Н., Зорин Ю.Н. Электротехника. - М.,1985.-552 с.

 28. Брускин Д.Э., Зорохович А.Е., Хвостов В.С. Электрические маши­ны: В 2 т. - М, 1979. Т.1.

 29. - 288 с; Т.2. - 304 с.

 30. Данилов И. А., Иванов П.М. Общая электротехника с основами элек­троники. - М., 1989. - 752 с.

 31. Енохович А.С. Справочник по физике и технике. - М., 1983. - 255 с.

 32. Жеребцов И.П. Основы электроники. - Л. Энергоатомиздат, 1989.-352 с.

 33. М.Ю. Зайчик. Сборник задач и упражнений по теоретической элек­тронике. - М. "Энергия",

 34. 1973. - 448 с.

 35. Иванов И.И., Равдоник В.С. Электротехника. - М., 1984. - 375 с.

 36. Иванов А.А. Справочник по электротехнике. - К., 1984. - 304 с.

 37. Касаткин А.С, Немцов М.В. Электротехника. - М., 1983. - 440 с.

 38. Китаев В.Е. Электротехника с основами промышленной электро­ники.-М., 1985.-224 с.

 39. Клауснитцер Г. Введение в электротехнику. - М., 1985. - 480 с.

ДОДАТКОВІ

 1. Вартабедян В.А. Загальна електротехніка. - К., 1986. - 359 с.

 2. Електротехніка / В.Г. Данько, В.І. Мілих, А.К. Черкасов, В.Ф. Болюх.- К., 1990. -264 с.

 3. Коновалюк Д.М. Російсько-український технічний словник. - Луцьк, 1993.-1047 с.

 4. В.К. Мурзін. Загальна електротехніка. - Полтава. "Кременчук", 2001. -323 с.

 5. Паначевний Б.І. Короткий курс електротехніки. - X., 1995. -185 с.

 6. Паначевний Б.І. Курс електротехніки. - X., 1999. - 288 с.Голова фахової

атестаційної комісії М.Я. Довжик
Каталог: files
files -> Виховна година «Майбутнє — без сніду» Обладнання: маркери, роздавальний матеріал: пам’ятки «Кроки до успіху»
files -> Економічний бюлетень Посольства України в рп квітень 2014 р. №104
files -> 1 клас Тести Правильна відповідь оцінюється в бал. У ситуації цінової війни за умов рівноваги олігополісти продають продукцію
files -> Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації


Скачати 96.42 Kb.

 • «___»____________2015 р. ПРОГРАМА фахового вступного випробування для вступу на здобуття ОКР «Бакалавр» на напрям підготовки
 • 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» СУМИ – 2015 Передмова
 • Предмет №1: « Теоретичні основи електротехніки »
 • Предмет №2: « Основи електроприводу »
 • Лінії електропередач
 • Предмет №3: «Монтаж електрообладнання»
 • ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА ОСНОВНІ
 • Голова фахової атестаційної комісії М.Я. Довжик