Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «спеціаліст»

Скачати 247.63 Kb.

Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «спеціаліст»
Скачати 247.63 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації22.04.2017
Розмір247.63 Kb.
ТипПрограма
  1   2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії НУХТ

Ректор С.В.Іванов

« 27 » лютого 2012 р.ПРОГРАМА

фахового вступного випробування для

зарахування на навчання за ОКР «спеціаліст»

зі спеціальності 7.03060104 «Менеджмент

зовнішньоекономічної діяльності»


Схвалено на засіданні кафедри

менеджменту зовнішньоекономічної

діяльності

Протокол № 14 від "03" 02. 2012р.

Завідувач кафедри _________ М.А. Міненко


Схвалено Вченою радою факультету

Економіки і менеджменту

Протокол № 8 від " 16 " 02 2012р.

Голова Вченої ради факультету,

Декан С.І. Дичковський


Київ 2012


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Атестація студентів здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок випускників, передбачених ГСВО МОН „ Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра з напряму „Менеджмент”, з використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики: складання фахового вступного випробування .

Фахове вступне випробування складається з двох етапів: 1. Перевірка рівня теоретичних знань студентів,

 2. Письмове розв’язання розрахунково-аналітичної задачі, що дозволяє перевірити сформованість відповідних умінь та навичок.

На фахове вступне випробування виносяться дисципліни:

- основи економічної теорії

- економіка підприємства

- міжнародні економічні відносини

- основи менеджменту

- управління персоналом

- підприємницьке право

- основи зовнішньоекономічної діяльності

- менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.

Відповідно до Закону України від 16 квітня 1991 року «Про зовнішньоекономічну діяльність», зовнішньоекономі́чна дія́льність - діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами (п.8 ст. 1)

Управлі́ння персона́лом (менеджмент персоналу) - систематично-організаційний процес відтворювання і ефективного використання персоналу.

Міжнародні економічні відносини Міжнаро́дні економі́чні відно́сини - відносини, які виникають та існують між людьми з різних країн із приводу виробництва, обміну і споживання товарів, послуг та ідей на основі міжнародного поділу праці, в умовах безмежності людських потреб і обмеженості ресурсів.

За результатами складеного фахового вступного випробування Приймальна комісія здійснює зарахування студентів на ОКР «спеціаліст»ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ
РОЗДІЛ І. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Мікроекономіка

 1. Рівновага споживача та її властивості.

 2. Виробнича функція: поняття та параметри. Закон спадної граничної продуктивності факторів виробництва.

 3. Витрати виробництва: поняття, види та графічна інтерпретація. Поняття прибутку та його видів.

 4. Поняття ринку досконалої конкуренції та його ознаки.

  Фа́ктори виробни́цтва (англ. factors of production) - ресурси, необхідні для виробництва товарів або послуг. Класичними факторами виробництва є робоча сила (всі розумові та фізичні здібності людей), земля (природні багатства), капітал (наявні, вироблені засоби виробництва, а також фінансовий капітал).

  Доскона́ла конкуре́нція (також: досконалий ринок) - ідеалізований стан ринку, коли окремі покупці і продавці не можуть впливати на ціну. 5. Максимізація прибутку, мінімізація витрат в короткостроковому періоді: два підходи до вирішення визначених проблем.

 6. Монополія: сутність, ознаки та види. Поняття монопольної влади та показників, що її вимірюють.

 7. Визначення ціни і оптимального обсягу продажу монополією. Особливості монопольного ціноутворення. Поняття цінової дискримінації.

 8. Основні ознаки ринку монополістичної конкуренції. Нецінова конкуренція: переваги та основні напрями.

 9. Основні моделі олігополістичного ціноутворення.

 10. Підприємство на ринку факторів виробництва в умовах досконалої та недосконалої конкуренції.


Рекомендована література


 1. Андріюк Н. Мікроекономіка: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2004. – 176 с.

2. Базилевич В., Лук’янов В., Писаренко Н., Квіцинська Н. Мікроекономіка: Опорний конспект лекцій. – К.

Конспе́кт - стислий писаний виклад змісту чого-небудь. Різновид навчального видання. Конспе́кт лекцій - стислий виклад курсу лекцій чи окремих розділів навчальної дисципліни.

: Четверта хвиля, 1998. – 248 с.: іл.

3. Задоя А.О. Мікроекономіка: Курс лекцій та вправи: Навч. посіб. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001. – 211 с.: іл..

4. Макконнелл Кемпбелл Р., Брю Стенли Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. – В 2 т.: Пер. с англ.; 11 изд. – Т. 1. – М.: Республика, 1992. – 399 с.: табл., граф.; Т. 2. – М.: Республика, 1992. – 400 с.: табл., граф.

5. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов. – М.: НОРМА, 2001. – 572 с.

6. Піндайк Р., Рубінфельд Д. Мікроекономіка / Пер. з англ. А.Олійник, Р.Скільський. – К.: Основи, 1966. – 646 с.

7. Симкмна Л.Г., Корнийчук Б.В. Микроекономика / 2-е изд. – СПб.: Питер, 2003. – 432 с.: ил. – Сер. „Учебное пособие”.

8. Семюельсон Пол А., Нордгауз Вільям Д. Мікроекономіка: Пер. з англ. – К.: Основи, 1998. – 676 с.

Макроекономіка


 1. Економічний цикл, його фази та причини. Види циклів.

 2. Сучасні форми, рівень та причини безробіття. Закон Оукена.

  Закон Оукена Закон Оукена - емпірично встановлена зворотна залежність між рівнем безробіття й обсягом виробленого ВВП, кількісне значення якої коливається в межах від 2 до 3 %. 3. Суть, вимір, типи, види та причини інфляції. Інфляція попиту і інфляція пропозиції.

 4. Взаємозв'язок інфляції та безробіття. Крива Філліпса. Стагфляція.

 5. Сукупний попит, сукупна пропозиція, їх суть та фактори, що впливають на них.

 6. Модель рівноваги сукупного попиту і сукупної пропозиції.

  Крива́ Фі́ліпса (Phillips curve) - графік залежності між середнім рівнем інфляції в країні і рівнем безробіття. Згідно з кривою Філіпса, з ростом безробіття інфляція зменшується.

  Суку́пна пропози́ція (AS - від англ. aggregate supply – сукупна пропозиція) - загальна кількість товарів і послуг, яка може бути вироблена і запропонована до продажу згідно з рівнем цін, що склався. Сукупна пропозиція дорівнює реальному валовому внутрішньому продукту.

  Суку́пний по́пит (англ. aggregate demand, AD) - обсяг виробництва товарів, що споживачі готові колективно придбати при існуючому рівні цін.

  Ефект храповика.

 7. Суть споживання та заощаджень і їх вплив на макроекономічну рівновагу. Середня та гранична схильність до споживання і до заощадження.

 8. Сукупні витрати та їх вплив на рівноважний обсяг виробництва. Модель

"кейнсіанський хрест".

 1. Вплив інвестицій на рівноважний ЧНП. Ефект мультиплікатора інвестицій. Парадокс ощадливості Д.Кейнса.

 2. Рецесійний та інфляційний розрив сукупних витрат та їх вплив на рівноважний ЧНП.

 3. Фіскальна політика, її суть та напрями. Крива Лафера.

 4. Податкова система як складова фіскальної політики. Мультиплікатори державних витрат, податків, збалансованого бюджету.

 5. Банківська система та її структура. Національний банк і його функції. Грошовий мультиплікатор.

 6. Економічна нерівність в умовах ринку та диференціація доходів. Крива Лоренца.

 7. Модель економічного зростання Р.

  Крива Лоренца - функція однієї змінної x з двома параметрами x 0 } і γ

  Фіска́льна полі́тика - це регулювання доходів і витрат держави. Заходи фіскальної політики визначаються поставленою метою (боротьба з інфляцією, згладжування циклічних коливань економіки, зниження рівня безробіття).

  Економі́чне зроста́ння - зміна результатів функціонування економіки. Розрізняють такі типи економічного зростання.

  Солоу. "Золоте правило" нагромадження. Залишок Солоу.Рекомендована література
1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навч. посіб./ За ред. С. Панчишина і П. Островерха. – К.: Знання, 2006. – 723с.

2. Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О. Макроекономіка. Підручник / За ред. Базилевич В.Д. – К.: Знання, 2008. – 743с.

3. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Тести, ситуаційні завдання, практикум розв'язання: Навч. посіб. – К.: Четверта хвиля, 1997. – 223с.

4. Батура О.В., Івашина О.Ф., Новікова Л.Ф. Макроекономіка: Навч. посібн. – К.: ЦУЛ, 2007 – 236с.

5. Бункина М.К. Семенов В.А. Макроекономіка. – М.: АОДИС, 1996. – 320с.

6. Гаврилішин О. Основні елементи теорії ринкової системи. – К.

Ринкова економіка - економічна система, заснована на принципах вільного підприємництва, у якій роль основного регулятора економічних відносин відіграє ринок.

: Наук. думка, 1992. – 201 с.

7. Геблер Д. Ч. Макроекономіка. – К.: УТК ВО, 1990. – 283 с.

8. Долан Е. Дж., Линдсей Д. Макроекономіка. — С.Пб.: АОЗТ "Литера плюс", 1994. – 455 с.

9. Дорнбуш Р., Фішер С. Макроекономіка. – К.: Основи, 1996. – 638 с.

10. Задоя А.А., Петруня Ю.Є. Макроекономіка. Підручник. – К.: Знання, 2008. – 381с.

11. Карпінський Б.А., Божко С.М., Карпінська О.Б. Макроекономіка: зростання і сталий розвиток. Навч. посібн. – К.: Професіонал, 2007. – 270с.

12. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. – М.: Прогресс, 1978. – 550 с.

13. Клаас Эклунд. Эффективная экономика. – М.: Экономика, 1991. – 480 с.

14. Ковальчук В.М., Лазарович М.В., Сарай М.І. Історія економіки та економічної думки.

Ста́лий ро́звиток (англ. Sustainable development) - загальна концепція стосовно необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі.

Економі́чна істо́рія - розділ науки, в рамках якого вивчаються явища і процеси, пов'язані з еволюційним розвитком і взаємодією господарської діяльності суспільства. Економічна історія займає проміжне положення між історичною та економічною науками, є однією з так званих суміжних наук.

Навч. посіб. – К.: Знання, 2008, – 647с.

15. Макроекономіка: основи теорії і практикум. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – 2-ге вид., виправлене. – Львів: „Магнолія 2006”, 2007. – 256с.

16. Макроекономіка: тренінг-курс: Навч. посіб. – К: Знання, 2007. – 235с.

17. Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс. Принципы, проблеми и политика: В 2-х т. – М.: Республика, 2007. – 420 с.

18. Мочерний С., Ларіна Я., Устенко О, Юрій С. Економічний енциклопедичний словник / За ред.

Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.

Енциклопе́дія (лат. encyclopaedia від дав.-гр. ἐγκύκλιος παιδεία - «круг наук», дав.-гр. κύκλος - коло і дав.-гр. παιδεία - навчання, наука) - «коло наук», сукупність наукових знань з широкого кола питань.

Мочерного С. У 2-х т. – Львів: Світ, 2006, – 568с.

19. Мэнкью Н. Грегори. Макроэкономика. – М.: Прогресс, 2001. – 401 с.

20. Пезенти А. Очерки политической экономии капитализма.: В 2-х т. – М.: Прогресс, 1976. – 430 с.

21. Самуельсон П., Нордгауз В. Макроекономіка.– К.: Основи, 2001. – 545с.

22. .Хейне П. Экономический образ мышления. –М.: Новости, 1991. – 620с.23. Чухно А.А., Юхименко П.І., Леоненко П.М. Сучасні економічні теорії. Підручник – К.: Знання, 2007 – 870с.
РОЗДІЛ II. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

 1. Поняття підприємства, цілі та напрямки його діяльності.

 2. Порядок створення та реєстрації підприємства.

 3. Поняття, класифікація і структура підприємств.

 4. Методи оцінки основних засобів.

  Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.

  Основні́ за́соби (ОЗ) - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, або одного оборотного періоду. 5. Амортизація основних засобів. Формування амортизаційної політики підприємства.

 6. Характеристика процесу відтворення основних засобів.

 7. Поняття, склад та структура оборотних коштів підприємства. Джерела їх формування.

 8. Поняття і класифікація нематеріальних активів.

 9. Реалізація права власності на нематеріальні активи.

 10. Класифікація і структура персоналу.

 11. Поняття і класифікація інвестицій.

12. Поняття витрат підприємства.

Обіговий капіта́л (current capital) - частина виробничого капіталу, яка переносить свою вартість на знову створений продукт повністю і повертається до виробника в грошовій формі після кожного кругообігу капіталу.

Нематеріальні активи (Intangible Assets (Intangibles)) - Активи, які не мають фізичної дотикової форми, наприклад, захист, забезпечений страховкою, або ціна фірми (гудвіл).

Пра́во вла́сності (в об'єктивному розумінні) - це сукупність правових норм, які регулюють відносини, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням власником належним йому майном на свій розсуд і у своїх інтересах, усуненням усіх третіх осіб від протиправного втручання у сферу його володіння цим майном, а також обов'язки власника не порушувати прав та законних інтересів інших осіб.

Ви́трати виробни́цтва - витрати різних видів економічних ресурсів (сировини, праці, основних засобів, послуг, грошей), безпосередньо пов'язаних з виробництвом економічних благ.

Економічна сутність собівартості продукції.

 1. Класифікація операційних витрат.

 2. Поняття і класифікація доходу підприємства.

 3. Прибуток як кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства. Сутність рентабельності.

 4. Система розподілу прибутку та механізм його використання.

 5. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства.

 6. Поняття та сутність ефективності.

 7. Види цін на продукцію та методи їх встановлення.

 8. Економічний зміст поняття "заробітна плата". Системи та форми оплати праці.

  Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Рекомендована література


 1. Господарський кодекс України прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 року №436-ІV.

 2. Варналій З.С. Основи підприємництва: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2002. – 239 с.

 3. Економіка підприємства, збірник практичних задач і конкретних ситуацій: Навч. посібник / Зв ред. С.Ф.Покропивного. – К.: КНЕУ, 1999. – 328 с.

 4. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: навч.посіб. – 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Т-во «Знання», КОО, 2002. – 294 с.

 5. Харів П.С. Економіка підприємства: Збірник задач і тестів: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2001. – 301 с.

 6. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. А.М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 460 с.


РОЗДІЛ IIІ. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

 1. Сутність міжнародних економічних відносин: суб’єкти, об’єкти та форми

 2. Методологія аналізу світогосподарських зв’язків

 3. Формаційний та цивілізаційний підходи в дослідженні розвитку і змін зовнішньоекономічних зв’язків

 4. Глобальні проблеми і майбутнє світового господарства.

  Світове́ господа́рство- глобальна система господарств держав та недержавних утворень, що пов'язані міжнародним поділом праці і взаємодіють між собою у різних формах.

  Футурологічні моделі розвитку людства

 5. Сучасна постіндустріальна цивілізація. Концепція ноосферно-космічної цивілізації В.І.Вернадського

 6. Міжнародні економічні відносини за часів аграрної цивілізації

 7. Світогосподарські зв’язки за часів індустріальної цивілізації

 8. Світове господарство: сутність, етапи формування та розвитку

 9. Типологія країн світу у системі світового господарства

 10. Міжнародний поділ праці: сутність, чинники розвитку та форми прояву.

  По́діл пра́ці - диференціація, спеціалізація трудової діяльності. При вертикальному поділі праці відбувається розподіл за рівнями, наприклад, розмежовується виробництво і управління підприємством. При горизонтальному поділі праці розподіляються види робіт в межах одного рівня, наприклад, виділяються виготовлення, обробка деталей виробу і збір виробу з цих деталей.

  Краї́на - це територія з визначеними кордонами й населенням, що являє собою єдине ціле з погляду історії, культури, нації та в політико-географічному відношенні може бути незалежною або залежною. Країна не завжди є державою, наприклад Україна в 1900 р.

  Сучасна модель МПП

 11. Теоретичні основи міжнародного поділу праці

 12. Міжнародна торгівля як головна форма МЕВ та показники її розвитку

 13. Україна на світовому ринку товарів

 14. Зовнішньоторговельна політика: типи та інструменти

 15. Система ГАТТ/СОТ в регулюванні міжнародних торговельних відносин. Україна і СОТ

 16. Економічна діяльність Конференція ООН з питань торгівля і розвитку (ЮНКТАД)

 17. Світовий ринок послуг та особливості його регулювання на сучасному етапі.

 18. Україна на світовому ринку послуг.

 19. Валютна система: поняття, види, структурні елементи

 20. Система золотомонетного стандарту: Паризька валютна система

 21. Система золотовалютного стандарту: Генуєзька та Бреттон-вудська валютні системи

 22. Європейська валютна система: основні етапи розвитку та характерні ознаки

 23. Світові фінансові центри та їх роль у розвитку міжнародних валютно-фінансових відносинах

 24. Міжнародні організації з регулювання валютно-кредитних відносин: МВФ, група Світового банку

 25. Кредитна політика МВФ. Співробітництво України з Міжнародним валютним фондом.

  Золоти́й станда́рт - грошова система, яка ґрунтується на золоті. Держава гарантує забезпечення золотом випущених в обіг грошей і встановлює тверду й незмінну відповідність національної грошової одиниці певній (чітко визначеній) кількості золота.

  Міжнаро́дний валю́тний фонд, МВФ (англ. International Monetary Fund, IMF) - спеціальне агентство Організації Об'єднаних Націй (ООН), засноване 29-ма державами, з метою регулювання валютно-кредитних відносин країн-членів і надання їм допомоги при дефіциті платіжного балансу шляхом надання коротко- і середньострокових кредитів в іноземній валюті. 26. Діяльність групи Світового банку в умовах глобальної соціально-економічної трансформації. Співробітництво України з Світовим банком.

 27. Міжнародна міграція робочої сили причини, основні види та міжнародні центри тяжіння робочої сили. Україна в міждержавному обміні робочою силою.

  1   2


Скачати 247.63 Kb.

 • ПРОГРАМА
 • ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОЗДІЛ І. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ Мікроекономіка
 • Рекомендована література
 • Макроекономіка Економічний цикл, його фази та причини. Види циклів. Сучасні форми, рівень та причини безробіття. Закон Оукена
 • Крива Філліпса
 • Крива Лоренца . Модель економічного зростання
 • РОЗДІЛ IIІ. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
 • Міжнародним валютним фондом