Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма фахового вступного випробування для здобуття окр «спеціаліст» галузь знань 0503

Скачати 80.78 Kb.

Програма фахового вступного випробування для здобуття окр «спеціаліст» галузь знань 0503
Скачати 80.78 Kb.
Дата конвертації11.05.2017
Розмір80.78 Kb.
ТипПрограма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ГІРНИЦТВА

КАФЕДРА МАРКШЕЙДЕРІЇ, ГЕОДЕЗІЇ ТА ГЕОЛОГІЇ

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова приймальної комісії ДонДТУ

____________ М. І. Антощенко

« » 2014 р.


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування

для здобуття ОКР «спеціаліст»

галузь знань 0503 «Гірництво»

спеціальність 7.05030104 «Маркшейдерська справа»

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри МГіГ

Протокол №6 В1Д 21.02.2014 р.

В. о. зав. кафедри_______В.Г. Ларченко

АЛЧЕВСЬК – 2014
I. МЕТА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Метою випробування є комплексна перевірка знань вступників, які вони отримали в результаті вивчення циклу дисциплін згідно з «Освітньо- кваліфікаційною характеристикою та освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра за напрямом підготовки 6.050301 «Гірництво».

Вступник повинен продемонструвати фундаментальні та професійно - орієнтовані уміння та знання щодо узагальненого об'єкта праці і здатність вирішувати типові професійні завдання, передбачені для відповідного рівня.

II. ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ

Фахове вступне випробування складається після закінчення чотирьох років бакалаврської підготовки. Вступне випробування проводиться у вигляді тестування або письмового іспиту.

Для фахового вступного випробування, вибрані питання з курсів «Маркшейдерська справа», «Геометрія надр», «Зсув гірничих порід», «Вища геодезія».ПИТАННЯ З КУРСУ «МАРКШЕЙДЕРСЬКА СПРАВА»:

 1. Системи координат маркшейдерської графічної документації, комплект маркшейдерської графічної документації вугільної шахти і її значення .

 2. Геометрична основа маркшейдерських зйомок.

 3. Підземні горизонтальні теодолітні зйомки: види ходів, склад робіт, закріплення пунктів, методика кутових і лінійних вимірювань.

 4. Гірничі теодоліти: їх пристрій, класифікація, перевірки.

 5. Способи вимірювання горизонтальних кутів в шахті, послідовність, схеми.

 6. Вимірювання вертикальних кутів в шахті: схема, формули.

 7. Вимірювання відстаней сталевий рулеткою: методика, поправки у виміряні довжини.

 8. Камеральна обробка підземної теодолітної зйомки.

 9. Правила безпеки при маркшейдерських зйомках.

 10. Кутомірна зйомка очисних виробок.

 11. Геометричне нівелювання в шахті, камеральна обробка результатів.

 12. Тригонометричні нівелювання в гірських виробках.

 13. Орієнтування шахти через один вертикальний стовбур: схема, послідовність, контроль.

 14. Орієнтування шахти через 2 вертикальних ствола: схема, послідовність, камеральна обробка.

 15. Гіроскопічне орієнтування: суть, визначення МВТ- 2, перевага.

 16. Передача висотної позначки з поверхні в шахту довго стрічкою: схема, послідовність, формули.

 17. Передача висотної позначки в шахту Дліномером ДА- 2.

 18. Маркшейдерські роботи при завданні напрямку квершлагу зустрічними забоями: послідовність, розрахунок параметрів на збійку в загальному вигляді.

 19. Винесення з проекту в натуру точки за координатами X, У полярним способом.

 20. Винесення з проекту в натуру точки із заданою висотної проектною відміткою .

 21. Винесення з проекту в натуру лінії з заданим проектним ухилом і.

 22. Винесення і розбивка в натурі осей вертикального стовбура шахти.
  Ствол - вертикальна капітальна гірнича виробка, яка має безпосередній вихід на земну поверхню і призначена для обслуговування підземних гірничих робіт. Через шахтні стволи видають на поверхню корисні копалини, породу, матеріали, обладнання, людей і здійснюють провітрювання шахти.


ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ГІРНИЧА ГЕОМЕТРІЯ»

 1. Викладіть сутність геометризації вугільних родовищ методом побудови гіпсометричних планів .
  Вугі́льне родо́вище (рос. угольное месторождение, англ. coalfield, coal deposit; нім. Kohlenlagerstätte) - просторово відокремлена площа поширення вугленосної формації, що містить вугільні пласти, розробка яких економічно доцільна.


 2. Яким чином визначають елементи залягання вугільного пласта?
  Вугільний пласт (рос. угольный пласт, англ. coal seam, coal bed; нім. Kohlenflöz, Kohlenschicht) - форма залягання викопного вугілля у вигляді плито- і лінзоподібних тіл з невеликою в порівнянні з площею поширення потужністю.
  Де використовують?

 3. Викладіть методику визначення елементів залягання пласта по гіпсометричному плану. Призначення елементів залягання.

 4. Освітіть теоретичне і практичне призначення геометризації родовищ.

 5. Дайте характеристику запасів за ступенем розвіданості.

 6. Як зробити оконтурення родовища за різними ознаками ?

 7. Яким методом проводять підрахунок балансових запасів.
  Бала́нсові запа́си ко́ри́сних копа́лин (рос. балансовые запасы полезных ископаемых, англ. balance reserves of minerals, нім. Bilanzvorräte) - група запасів корисних копалин,які на момент оцінки згідно з техніко-економічними розрахунками можна економічно ефективно видобути і використати при сучасній техніці і технології видобування.
  Вихідні дані для розрахунків.

 8. Дайте характеристику проекцій, застосовуваних при геометризації надр.

 9. Охарактеризуйте промислові запаси.
  Вихідні́ відо́мості - відомості, що містять довідкову інформацію про друковане видання, ідентифікують і класифікують його. Залежно від характеру видання вони розташовані на обкладинці, палітурці, титульному аркуші, поєднаному титульному аркуші, першій сторінці, останній сторінці, кінцевий сторінці видання.
  Запа́си ко́рисних копа́лин - кількість корисних копалин, виявлена та підрахована на місці залягання за даними геологічного вивчення відкритих родовищ (покладів).
  Дайте методику їх розрахунку.

 10. Наведіть основні параметри для підрахунку запасів вугілля в надрах і методику їх визначення.

 11. Дайте характеристики різновидів плікативних складок і опишіть їх елементи .

 12. У чому особливості використання геометризації надр на стадіях розвідки, проектування та експлуатації родовища?

 13. Охарактеризуйте методику геометризації вертикальними розрізами. Використання.

 14. Яким чином визначають площі родовища або його ділянок при розрахунку балансових запасів.

 15. Цілі, завдання та практичне використання геометризації вугільних родовищ.

 16. Наведіть основні види потужностей вугільного пласта. Дайте залежності між ними і кутом падіння пласта.

 17. Наведіть основні методи визначення кута нахилу пласта в натурі і за графіками.

 18. Яким чином побудувати гіпсометричний план пласта за даними геологорозвідувальних робіт?

 19. Охарактеризуйте диз’юнктивні порушення пласта. Типи порушень, їх класифікація.

 20. За яких умов застосовується спосіб середнього арифметичного для розрахунку запасів вугілля в надрах?
  Арифмети́чне сере́днє (в математиці і статистиці) - сума всіх зафіксованих значень набору, поділена на кількість елементів набору. Якщо з контексту зрозуміло, про яке значення йде мова, тоді просто кажуть середнє.
  Наведіть формулу.

 21. Наведіть геометризацію якісних і фізико-механічних показників вугільного пласта.

 22. Викладіть методику непрямої побудови гіпсометричного плану вугільного пласта.

 23. Охарактеризуйте геометричні параметри родовища, їх визначення та документацію.

 24. Якими методами визначають геологічні запаси вугілля за результатами розвідки свердловинами?

 25. Викладіть розрахунок запасів вугілля способом ізогіпс професора Баумана.

ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ЗСУВ ГІРНИЧИХ ПОРІД»

 1. Завдання, що виникають при зрушенні гірських порід і земної поверхні.
  Гірські́ поро́ди (англ. rocks, нім. Gesteine) - природні агрегати однорідних або різних мінералів, що виникли за певних геологічних умов у земній корі або на її поверхні, більш чи менш стійкі за складом, які утворюють самостійні геологічні тіла.
  Географі́чна оболо́нка (англ. geography envelope; нім. geografischer Mantel, m) - верхня комплексна оболонка Землі, що утворилася внаслідок взаємопроникнення і складної взаємодії окремих геосфер - літосфери, гідросфери, атмосфери і біосфери.


 2. Загальні відомості про напружено-деформований стан гірських масивів.
  Гірський масив Гірськи́й маси́в (англ. massif, block, mountain mass, rock mass, solid mass, solid strata; нім. Gesteinskörper m, Gebirgsstock m) -
  Напружено-деформо́ваний стан - сукупність внутрішніх напружень і деформацій конструкції або її елементу, що виникають при дії на неї зовнішніх навантажень, температурних полів чи інших факторів. Напружено-деформований стан визначається розрахунковими та експериментальними методами у вигляді розподілу напружень, деформацій і переміщень в конструкції і є базою для оцінки статичної міцності і ресурсу конструкцій на всіх етапах їх життєвого циклу.


 3. Параметри процесу зрушень і деформацій земної поверхні.

 4. Основні фактори, що впливають на характер і параметри процесу зрушення гірських порід.

 5. Метод натурних спостережень вивчення процесу зрушення гірських порід.

 6. Лабораторні дослідження процесу зрушення гірських порід на фізичних моделях.

 7. Аналітичні дослідження процесу зрушення гірських порід і земної поверхні.

 8. Зони зрушень і деформацій товщі гірських порід.

 9. Загальна тривалість процесу зрушення і її стадії .

 10. Умови повної та неповної підробки земної поверхні. Схема мульди зрушення .

 11. Розрахунок очікуваних зрушень і деформацій у точках головного перетину мульди за відсутності зсування порід лежачого боку .

 12. Особливості процесу зрушення гірських порід при розробці світи пологих пластів у Західному Донбасі.
  Західний Донбас - вугільний район України, у межах Дніпропетровської і Харківської областей, частина Донецького кам'яновугільного басейну.


 13. Особливості процесу зрушення гірських порід при розробці рудних родовищ.

 14. Гірські заходи захисту об'єктів земної поверхні, що підробляються.

 15. Конструктивні заходи захисту об'єктів земної поверхні, що підробляються.

 16. Формули розрахунку безпечної глибини підробітку. Визначення Н.

 17. Побудова запобіжного цілика під будівлю школи : послідовність , схема ( НПЛ = 300 м , δ = 10 ° , m = 1,5 м , антрацит) .

 18. Заходи захисту гірничих виробок від затоплення.
  Рудні родовища (рос. рудные месторождения, англ. ore deposits, metalliferous deposits; нім. Erzlagerstätten f pl, Erzvorkommen n pl) - ділянки земної кори, в надрах або на поверхні яких є рудні поклади, за своїми розмірами, якістю і умовами залягання придатні для промислової розробки.
  Гірни́ча ви́робка (англ. mine working, нім. Grubenbau) - порожнина в гірському масиві після виймання корисних копалин та інших порід.
  Ширина бар'єрних ціликів.

 19. Побудова запобіжного цілика під проммайданчик шахти: послідовність, схема. ( НСтб. = 450 м , НПл = 440 м , δ = 12 ° , вугілля - антрацит) .

 20. Покажіть схему визначення довжин напівмульд з падіння і повстання при повній підробці .

 21. Що включає проект спостережної станції? Як визначають відстані між робочими реперами профільної лінії?

 22. Опишіть методику вивчення параметрів процесу зрушення підроблених товщі порід.

ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ВИЩА ГЕОДЕЗІЯ»

 1. Фігура, форма і розміри Землі (геоїд , сфероїд , еліпсоїд , референц-еліпсоїд - Красовського, куля), і гравітаційне поле Землі.
  Гравітаці́йне по́ле Землі́ - фізичне поле, зумовлене тяжінням маси Землі і відцентровою силою, яка виникає внаслідок добового обертання Землі. Незначною мірою залежить також від тяжіння Місяця і Сонця й інших небесних тіл та маси земної атмосфери.


 2. Вплив кривизни Землі на вимірювані вертикальних відстаней.

 3. Вплив кривизни Землі на вимірюваних відстаней.

 4. Геодезична система координат.
  Система координат Система координат - спосіб задання точок простору за допомогою чисел. Кількість чисел, необхідних для однозначного визначення будь-якої точки простору, визначає його вимірність. Обов'язковим елементом системи координат є початок координат - точка, від якої ведеться відлік відстаней.


 5. Астрономічна система координат.

 6. Система плоских прямокутних координат Гауса - Крюгера.

 7. Основні положення побудови висотної державної геодезичної мережі.

 8. Нормативні вимоги до нівелювання III класу і IV класу.

 9. Випадкові і систематичні похибки, точність нівелювання IV класу.

 10. Попередня обробка результатів нівелювання (польові обчислення, складання схеми нівелювання).

 11. Врівноваження одиночного нівелірного ходу .

 12. Основи визначення положення точок методом GPS- спостережень.

 13. Методика визначення астрономічного азимута.

 14. Полігонометрія, види полігонометричних ходів і систем. Нормативні вимоги до полігонометрії 4 класу, 1 і 2 розрядів.

 15. Дія похибок кутових і лінійних вимірювань на точність полігонометричних ходу .

 16. Розрахунок точності положення кінцевої точки полігонометричного ходу.

 17. Способи вимірювання горизонтальних кутів в полігонометрії .

 18. Проектування ліній на площину в проекції Гауса - Крюгера.

 19. Принцип вимірювання відстаней електронними далекомірами .

 20. Сутність і точність паралактичного методу вимірювання відстаней в полігонометрії .

 21. Попередня обробка полігонометричного ходу, обчислення робочих координат пунктів полігонометрії.

 22. Види прямої одноразової зарубки та способи її вирішення.

 23. Зворотня одноразова зарубка .

 24. Проектування тріангуляції. Склад робіт. Передрозрахунок точності проекту тріангуляції .

 25. Нормативні вимоги до кутових вимірювань в тріангуляції 4 класу, 1 і 2 розрядів.

 26. Вимірювання кутів у тріангуляції способом кругових прийомів.

 27. Джерела похибок при вимірюванні кутів у тріангуляції .

 28. Попередні обчислення в тріангуляції, зміст і послідовність обчислень.

 29. Побудова мереж згущення методом трилатерації. Вимоги. Принципові схеми. Умови застосування.

 30. Перевірки точних нівелірів, точних теодолітів.


Скачати 80.78 Kb.

 • ПИТАННЯ З КУРСУ «МАРКШЕЙДЕРСЬКА СПРАВА»
 • ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ГІРНИЧА ГЕОМЕТРІЯ» Викладіть сутність геометризації вугільних родовищ
 • Вихідні дані
 • ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ЗСУВ ГІРНИЧИХ ПОРІД» Завдання, що виникають при зрушенні гірських порід і земної поверхні
 • ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ВИЩА ГЕОДЕЗІЯ» Фігура, форма і розміри Землі (геоїд , сфероїд , еліпсоїд , референц-еліпсоїд - Красовського, куля), і гравітаційне поле Землі