Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою

Скачати 201.25 Kb.

Програма фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою
Скачати 201.25 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації18.05.2017
Розмір201.25 Kb.
ТипПрограма
  1   2


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ЗАТВЕРДЖУЮ»


Ректор ВНТУ В.В. Грабко
«___»__________2011 р.
ПРОГРАМА

фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою «Магістр»

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»
Галузь 0510 - Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно

вимірювальні технології

Спеціальність – 8.05100402 – Лазерна та оптоелектронна техніка

Вінниця 2011Заступник голови приймальної комісії О.Н.Романюк
Голова фахової атестаційної комісії Н.І.Заболотна

Програма розглянута та схвалена на засіданнях:

Вченої Ради Університету

(Протокол № ______ від «_____________ 2011р.);

Приймальної комісії Університету

(Протокол № ______ від «_____________» 2011р.)1. ВСТУП


Програма фахового вступного випробування розроблена у відповідності з освітньо-професійною програмою «Магістр» зі спеціальності 8.05100402 „Лазерна та оптоелектронна техніка” та учбовим планом і на основі загальних вимог до «Магістрів», як ІІІ-го рівня трьохступеневої підготовки фахівців.

В програму фахового вступного випробування увійшли теоретичні та практичні питання з фундаментальних дисциплін, дисциплін професійної та практичної підготовки, які є базовими для навчання за освітньо-професійною програмою підготовки «Магістр» зі спеціальності 8.

Практи́чна підгото́вка - обов’язковий компонент освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь.
05100402 „Лазерна та оптоелектронна техніка”.

Кожний з екзаменаційних білетів включає теоретичні питання, які охоплюють весь комплекс напрямків фундаментальної та загальноінженерної підготовки. При відповідях на них претендент повинен продемонструвати такий рівень фундаментальної підготовки, який дозволить йому успішно опанувати наступні рівні кваліфікації.

2. МЕТА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Метою фахового вступного випробування є визначення рівня залишкових знань претендента з базових фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін освітньо-професійної програми підготовки за осітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста за напрямом 7.05100402 - «Лазерна та оптоелектронна техніка» для оцінювання можливості засвоєння матеріалу дисциплін освітньо-професійної програми підготовки за спеціальністю 8.05100402 „Лазерна та оптоелектронна техніка”.3. ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ВИПРОБУВАННЯ

Іспит приймається державною екзаменаційною комісією (ДЕК), що складається з провідних викладачів кафедри "Лазерної та оптоелектронної техніки".

Екзаменаційні білети містять п’ять теоретичних питань з фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін, перелік яких наведений у розділі 4. При підготовці до відповіді забороняється використовувати конспекти та чорнові записи.

4. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, МАТЕРІАЛ ЯКИХ МІСТИТЬСЯ В БІЛЕТАХ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРБУВАННЯ

1 Голографія.

Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.

2. Оптоелектронна схемотехніка.

3. Основи волоконної та інтегральної оптики.

4. Теоретичні основи побудови інформаційно-вимірювальних систем.

5. Комп’ютерне моделювання пристроїв і технологій в оптоелектроніці.

6. Системи технічного зору та цифрове телебачення.

7. Адаптивна оптика.

8. Проектування і конструювання лазерних та оптоелектронних приладів.

9. Оптоелектронні медичні системи.

10. Нові інформаційні технології обробки, аналізу та розпізнавання зображень.

Вимі́рювальна інформаці́йна систе́ма (ВІС) - сукупність засобів вимірювальної техніки, засобів контролю, діагностування та інших технічних засобів, об'єднаних для створення сигналів вимірювальної та інших видів інформації з метою надання її споживачеві (в тому числі в АСК) у потрібному вигляді.
Цифрове́ телеба́чення (англ. Digital Television, DTV) - галузь телевізійної техніки, в якій передача, обробка та зберігання телевізійного сигналу відбувається у цифровій формі.
Адапти́вна о́птика (від лат. adapto - пристосовую та грец. οπτική - наука про зір) - динамічна оптична система, спроможна виправляти хвильовий фронт електромагнітного випромінювання, що спотворюється на шляху його поширення від джерела до приймача.
Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

11. Оптоелектронні інтелектуальні системи.

12. Архітектура та структурна організація нейрокомп’ютерів.
4.1. Голографія
1. Фізичні основи формування лазерного випромінювання.

2. Генерація електромагнітного випромінювання, звичайні джерела світла, лазерні джерела світла.

Джере́ла сві́тла - природні тіла або технічні пристрої різної конструкції і різними способами перетворення енергії, основним призначенням яких є отримання світлового випромінювання з різною довжиною хвилі, - як видимої частини спектру, так і невидимі для людського ока промені (наприклад, інфрачервоні).
Світло Св́ітло - електромагнітні хвилі видимого спектру. До видимого діапазону належать електромагнітні хвилі в інтервалі частот, що сприймаються людським оком (7.5×1014 - 4×1014 Гц), тобто з довжиною хвилі від 390 до 750 нанометрів.

3. Основні положення лазерного випромінювання: балансні кінетичні рівняння,

властивості випромінювання ідеального лазера, синхронізація мод і фаз, умови генерації лазера.

4. Пристрої для формування лазерного випромінювання: твердотільні, газові, напівпровідникові лазери.

5. Лазери на барвниках, вільних електронах. Рекомбінаційні та хімічні лазери.

Хімічний лазер (англ. chemical laser, рос. химический лазер) - лазер, в якому збудження та інверсія заселеності випромінюючих частинок відбувається внаслідок хімічної реакції. Типовими представниками є HF та DF лазери з випроміненням в інфрачервоній області.

6. Основи голографії: типи голограм, оптична і ЗВЧ голографія, цифрова голографія.

7. Методи і апаратура оптичної голографи: вимоги до джерел випромінювання, апаратури, реєструючих матеріалів.

8. Методологічні проблеми голографії.

9. Голографічні методи неруйнівного контролю: голографічні

томограми, імерсійний метод. Інтерферометрія, кругові голографічні

системи, контроль оптичних волокон.

10. Голографія і обчислювальна техніка: обчислення за допомогою голограм,

запам’ятовуючі пристрої, цифрова голографія, розпізнавання образів.

Оптоволокно́ або оптичне волокно - це технічний виріб, що складається з оптичного світловоду і захисних покриттів та маркуючої кольорової оболонки.
Тео́рія розпізнава́ння о́бразів - розділ кібернетики, що розвиває теоретичні основи й методи класифікації і ідентифікації предметів, явищ, процесів, сигналів, ситуацій і т. п. об'єктів, які характеризуються кінцевим набором деяких властивостей і ознак.
Неруйнівний контроль (скорочено НК) - контроль властивостей і параметрів об'єкта, не руйнуючи його та при якому не повинна бути порушена придатність об'єкта до використання та експлуатації.
Імерсійний метод (рос. иммерсионный метод, англ. immersion method; нім. Immersionsmethode f) - визначення показників заломлення (n) найдрібніших (до 0,001-0,002 мм) прозорих зерен твердих тіл під поляризаційним мікроскопом.
Електро́нна обчи́слювальна маши́на (ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.

  1   2


Скачати 201.25 Kb.

  • ПРОГРАМА фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою «Магістр»
  • Спеціальність – 8.05100402 – Лазерна та оптоелектронна техніка
  • 2. МЕТА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
  • 3. ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ВИПРОБУВАННЯ
  • 4. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
  • Адаптивна оптика
  • 4.1. Голографія 1. Фізичні основи формування лазерного випромінювання. 2. Генерація електромагнітного випромінювання