Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма фахового вступного випробування з

Скачати 246.25 Kb.

Програма фахового вступного випробування з
Скачати 246.25 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації28.04.2017
Розмір246.25 Kb.
ТипПрограма
  1   2

Міністерство освіти і науки України

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича

Затверджую

Ректор ЧНУ імені Ю.Федьковича

______________ С.В. Мельничук

«___» _____________2014р.

Програма


фахового вступного випробування з

"Гідротехніки (водні ресурси), для вступників на освітньо – кваліфікаційний рівень «спеціаліст»


Схвалено Вченою радою географічного факультету протоколом № 6

від «3» _лютого 2014 р.

Голова ради проф. В.П. Руденко


Чернівці 2014

Вступ до спеціальності

Екологічне визначення навколишнього середовища, його складові частини. Місце людини в навколишньому середовищі. Внутрішнє середовище в будівлях і спорудах, матеріальний і енергетичний баланси постачання. Зовнішнє середовище, якісні і кількісні характеристики, придатність для існування. Діяльність суспільства з метою прогресу і виживання людства.Основи екології

Основні поняття і закони екології. Біологічна, соціальна екологія та геоекологія. Здатність природних систем до самовідновлення, поняття екологічної рівноваги та екологічної безпеки. Природно-технічні та природно-соціальні системи. Способи їх оптимізації та ефективного функціонування. Сучасний рівень природокористування людства, правове регулювання і економічна оцінка відносин між суспільством і природою.

Екологічна рівновага - це відносний баланс стійкості видового складу живих організмів, їх чисельності, продуктивності, просторового розміщення, сезонних змін, біотичного кругообігу речовин та інших біологічних процесів у природних або змінених людиною екологічних системах.

Соціоекол́огія, соціальна екологія аналізує ставлення людини в притаманному їй гуманістичному горизонті з погляду його відповідності історичним потребам людського розвитку, в ракурсі культурної виправданості та перспективи, через теоретичне осягнення світу в його загальних визначеннях, які виражають міру історичної єдності людини і природи.

Правове́ регулюва́ння - це упорядкування суспільних відносин здійснюване державою за допомогою права і сукупності правових засобів, їх юридичне закріплення, охорона і розвиток.

Місце раціонального використання водних ресурсів в комплексі екологічних проблем.Метрологія і стандартизація

Метрологія і її задачі. Отримання метрологічної інформації. Еталони і системи одиниць. Технічні виміри; основні методи і засоби вимірів. Стандартизація як основа якості. Категорії і види стандартів. Системи стандартів у промисловості і будівництві та їх використання при дослідженнях, проектуванні, виробництві, будівництві і використанні продукції.


Моніторинг довкілля та інженерні методи охорони біосфери

Загальні проблеми охорони біосфери. Захист атмосфери віл технологічних і вентиляційних викидів. Уловлювання аерозолів; абсорбція, адсорбція, конденсація, термічна і каталітична обробка викидних газів. Захист гідросфери. Замкнені та оборотні систем водопостачання. Видалення завислих частинок; фізико-хімічна, хімічна, термічна і біологічна обробка стічних рідин. Захист літосфери. Переробка відходів органічних, неорганічних, гірничовидобувної промисловості.

Переро́бка (обро́блення, переро́блення) відхо́дів (також: вторинна переробка, ресайклінґ (від англ. recycling), рециклювання й утилізація відходів) - здійснення будь-яких технологічних операцій, пов'язаних зі зміною фізичних, хімічних або біологічних властивостей відходів, з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення.


Будівельна механіка

Будівельна механіка та її задачі. Розрахунок будівельних споруд на міцність, жорсткість та стійкість. Основи статичного розрахунку. Розрахунок статично визначених систем на зовнішнє навантаження (балки, ферми, розпірні системи). Розрахунок стержневих систем. Лінії впливу, їх побудова, навантаження нерухомим та рухомим навантаженням. Теорія переміщень. Переміщення від дії температури та зміщення опор.


Будівельні матеріали

Класифікація матеріалів, що використовуються в будівництві, їх склад і структура. Залежність властивостей від складу і структури. Принципові питання технології виробництва найважливіших будівельних матеріалів, галузі їх застосування.

Будіве́льні матеріа́ли - це різні за складом, структурою, формою та властивостями речовини, застосовувані безпосередньо для будівництва споруд або для виготовлення з них збірних елементів на спеціалізованих підприємствах.

Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).

Корозія матеріалів, засоби підвищення їх довговічності. Економія паливно-енергетичних ресурсів, зниження матеріальних і трудових витрат, використання вторинної сировини.


Інженерна геологія та гідрогеологія

Гідрогеологія як наука. Предмет вивчення інженерної геології.

Інжене́рна геоло́гія (рос. инженерная геология, англ. engineering geology; нім. Ingenieurgeologie f) - галузь геології, що вивчає геологічні умови і динаміку верхніх горизонтів земної кори стосовно інженерного будівництва та господарської діяльності людини.

Вода в літосфері. Хімічний склад підземних вод.

Хімічний склад, також Склад речовини - термін хімії - частка вмісту окремих хімічних елементів у речовині, матеріалі, сплаві, породі тощо.

Характеристика основних типів підземних вод. Динаміка підземних вод. Режим та баланс ґрунтових вод. Підземний стік. Регіональні закономірності формування підземних вод. Основи методики гідрогеологічних досліджень. Використання та охорона підземних вод. Класифікація та порядок вивчення гірських порід в інженерній геології Інженерно-геологічна характеристика гірських порід Інженерно-геологічні процеси і явища. Оцінка впливу водогосподарської діяльності на геологічне середовище.

Підзе́мний стік - процес переміщення (стік) підземних вод у товщі земної кори під впливом сили тяжіння від області живлення до області розвантаження; є складовою частиною кругообігу води в природі; кількість води, що протікає за певний час через поперечний переріз підземного потоку; частина загального річкового стоку, що формується за рахунок підземного притоку в річкову сітку.

Гірські́ поро́ди (англ. rocks, нім. Gesteine) - природні агрегати однорідних або різних мінералів, що виникли за певних геологічних умов у земній корі або на її поверхні, більш чи менш стійкі за складом, які утворюють самостійні геологічні тіла.

Геологі́чне середо́вище (рос. геологическая среда, англ. geological environment, нім. geologische Umgebung f) - частина земної кори (гірські породи, ґрунти, донні відклади, підземні води тощо), яка взаємодіє з елементами ландшафту, атмосферою та поверхневими водами і може зазнавати впливу техногенної діяльності.Механіка ґрунтів, основи та фундаменти

Фізичні властивості ґрунтів. Деформативність і опір зсуву, водопроникність. Напружений стан ґрунтів і інженерні розрахунки деформації основ. Фундаменти: їх типи та основи проектування. Фундаменти спеціальних споруд.Безпека життєдіяльності

Екологічні, фізіологічні і соціальні основи безпечної життєдіяльності людини. Вплив надзвичайних природних і техногенних чинників. Прогнозування і моделювання умов праці. Методи і засоби забезпечення безпечності праці.Архітектура та будівельні конструкції

Архітектура як форма діяльності людини. Відомості з історії та теорії архітектури. Сучасна архітектура. Архітектура та конструкції цивільних, промислових будівель і спеціальних споруд. Модульна система. Загальні питання проектування будівель.


Міські інженерні мережі

Споживачі води, теплової енергії та горючих газів. Схеми і устаткування сучасних інженерних мереж. Конструкції та способи прокладання інженерних мереж: водопостачання, каналізації, електропостачання, тепло- та газопостачання у населених пунктах.

Будівельні конструкції Будіве́льні констру́кції (англ. building structure, structural unit) - основні конструктивні елементи будівлі або споруди, що виконують тримальні, загороджувальні або сумісні функції.

Тепло́ або Теплова́ ене́ргія - енергія руху атомів, молекул або інших частинок, з яких складається тіло. Теплова енергія може виділятися завдяки хімічним реакціям (горіння), ядерним реакціям (ядерний розпад і синтез), механічним взаємодіям (тертя).

Населений пункт Населений пункт - населене місце (оселище, селище, поселення), первинна одиниця розселення людей у межах однієї забудованої земельної межі (городище (град), місто, містечко, селище міського типу, село, хутір, станиця та ін.).

Рекомендації щодо їх проектування та технічної експлуатації.


Гідравлічні і аеродинамічні машини

Теоретичні основи. Види гідравлічних і аеродинамічних машин. Водопостачання та водовідведення. Характеристики гідравлічних і аеродинамічних машин. Підбір машин та аналіз їх функціювання в системах. Сумісна робота машин. Регулювання машин. Експлуатація гідравлічних і аеродинамічних машин.Основи охорони праці

Організація служби охорони праці. Аналіз і причини виробничого травматизму і професійних захворювань.

Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.

Професі́йні хворо́би - захворювання, у розвитку яких переважну роль відіграють несприятливі умови праці - професійні шкідливості. Характер професійних хвороб визначається особливостями механізму дії шкідливих виробничих факторів та їх поєднань на організм людини, а також сила і тривалість дії.

Охорона праці в промисловості. Захист від шуму та вібрації. Освітлення приміщень. Захист від іонізуючого випромінювання.

Іонізаці́йна радіа́ція - потоки електромагнітних хвиль або частинок речовини, що здатні при взаємодії з речовиною утворювати в ній іони. До іонізаційного випромінення відносять альфа-, бета-, гамма-промені, рентгенівське випромінювання, а також інші високоенергетичні заряджені частинки на кшталт протонів та іонів, отриманих у прискорювачах.

Техніка безпеки при роботі в польових умовах: на ріках, озерах, водосховищах. Протипожежні заходи.


Інженерна гідравліка

Основні фізичні величини. Гідростатичний тиск і його властивості. Прилади для вимірювання гідростатичного тиску. Закон Архімеда.

Фізи́чна величи́на - властивість, спільна в якісному відношенні для багатьох фізичних об'єктів (фізичних систем, їхніх станів і процесів, що в них відбуваються) та індивідуальна в кількісному відношенні для кожного з них.

Гідростати́чний тиск (рос.гидростатическое давление, англ. hydrostatic pressure, нім. Hydrostatischer Druck m, Wasserdruck m) -

Закон Архімеда Закон Архімеда (англ. Archimed's law; нім. Archimedisches Prinzip n) - основний закон гідростатики та аеростатики, згідно з яким на будь-яке тіло, занурене в рідину або газ, діє виштовхувальна сила, яка дорівнює вазі витисненої даним тілом рідини (газу) і за напрямом протилежна їй і прикладена у центрі мас витісненого об'єму рідини (газу).

Основні рівняння гідродинаміки. Рівняння Бернуллі. Режими руху рідини.

Рівня́ння Берну́ллі - рівняння гідродинаміки, яке визначає зв'язок між швидкістю течії v, тиском p та висотою h певної точки в ідеальній рідині. Встановив його у 1738 році Даніель Бернуллі.

Гідродина́міка - розділ гідромеханіки про рух нестисливих рідин під дією зовнішніх сил і механічну взаємодію між рідиною й тілами при їх відносному русі.

Критерій Рейнольдса. Гідравлічний розрахунок трубопроводів. Отвори. Насадки. Рух води у відкритому руслі.

  1   2


Скачати 246.25 Kb.

 • Основи екології
 • Метрологія і стандартизація
 • Моніторинг довкілля та інженерні методи охорони біосфери
 • Інженерна геологія та гідрогеологія
 • Механіка ґрунтів, основи та фундаменти
 • Архітектура та будівельні конструкції
 • Міські інженерні мережі
 • Гідравлічні і аеродинамічні машини
 • Основи охорони праці
 • Інженерна гідравліка
 • Рівняння Бернуллі