Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма фахового вступного випробування зі спеціальності 151 «автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» спеціалізація «комп’ютеризовані системи управління та автоматика» галузь знань 15 «автоматизація та приладобудування»

Скачати 379.63 Kb.

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 151 «автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» спеціалізація «комп’ютеризовані системи управління та автоматика» галузь знань 15 «автоматизація та приладобудування»
Скачати 379.63 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації28.05.2017
Розмір379.63 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3


Міністерство освіти і науки України

Херсонський НАЦІОНАЛЬНИЙ технічний університет

Реєстрація № 25

протокол приймальної комісії №3

від «29 березня» 2016
ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії ХНТУ

Ю.М. Бардачов

« 30 » березня 2016р.
ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 151 «АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «КОМП’ЮТЕРИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА АВТОМАТИКА»

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 15 «АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ»

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ МАГІСТР

Програму:

Схвалено методичною радою факультету

кібернетики та системної інженерії

Розглянуто на засіданні кафедри технічної

кібернетикиХерсон 2016

Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, ступеня магістр за спеціальністю:

151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», спеціалізацією

„ Комп’ютеризовані системи управління та автоматика ”Укладачі:

д.т.н.

Системоте́хніка (англ. Systems Engineering) - напрямок науки і техніки, який охоплює проектування, створення, випробування та експлуатацію складних систем технічного і соціально-технічного характеру. Є прикладним втіленням теорії систем.
, професор Марасанов В.В.

д.т.н., професор Рудакова Г.В,

к.т.н., доцент Поливода О.В.,

к.т.н., доцент Лебеденко Ю.О.

Рецензент: професор Ходаков В.Є.ЗМІСТ
1. Пояснювальна записка………………………………………………………………………...4

2. Перелік тем з дисциплін, винесених на фахове вступне випробування…..........................4

2.1. Перелік тем з дисципліни "Основи дискретної математики" ……………........................

Дискретна математика Дискре́тна матема́тика - галузь математики, що вивчає властивості будь-яких дискретних структур. Як синонім іноді вживається термін дискре́тний ана́ліз, що вивчає властивості структур скінченного характеру.
4

2.2. Перелік тем з дисципліни "Метрологія і вимірювання" ….……………………………....5

2.3. Перелік тем з дисципліни "Комп’ютерна електроніка" .…………………........................6

2.4. Перелік тем з дисципліни "Теорія інформації та кодування"...………….........................8

2.5. Перелік тем з дисципліни "Теорія автоматичного управління"………… ……………....

Автомати́чне керува́ння (англ. automatic control) - виконання без безпосередньої участі людини певних впливів на об'єкт керування, необхідних і достатніх для одержання цілеспрямованого його функціювання із заданою точністю.
8

2.6. Перелік тем з дисципліни "Мікропроцесорні системи" …………………………………9

2.7. Перелік тем з дисципліни "Комп’ютерно-інтегровані системи управління"……………10

2.8. Перелік тем з дисципліни "Комп’ютерні мережі" ……………………….………………..12

3. Критерії оцінювання знань …………………………………………………………………...13

4. Список рекомендованої літератури ………………………………………………………….141. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», спеціалізації „ Комп’ютеризовані системи управління та автоматика ” для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, ступенем магістр складена на основі Закону України "Про вищу освіту", Положення «Про зарахування до ХНТУ осіб для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, ступеня магістр у 2015р.».
Пояснювальна записка - документ, в якому: офіційна (юридична) доповідь про певні дії в певний проміжок часу (на яку може даватись позитивна або негативна оцінка, якщо пояснювальна залишилась без відповіді - це адміністративне порушення керівництва); міститься додаток чи доповнення до основного документа, в якому пояснюється зміст окремих його положень (мета, актуальність, структура, зміст призначення та ін. плану, звіту, проекту тощо). Пояснювальні записки можуть бути службовими (відтворюються, як правило, на бланках) й особистими (відтворюються на аркушах паперу за підписом автора). Пояснювальна записка до законопроекту - документ, який подається разом з законопроектом його автором до парламенту і містить (в Україні): обґрунтування необхідності прийняття законопроекту, цілей, завдань і основних його положень та місця в системі законодавства; обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування закону після його прийняття; інші відомості, необхідні для розгляду законопроекту.
Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 №1085

Фахове вступне випробування проводиться з нормативних дисциплін професійної підготовки бакалаврів галузі знань 0502 «Автоматика та управління» спеціальності підготовки 6.

Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
Професі́йна підгото́вка - здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю.
05020101 «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика»


Виписка з Робочого навчального плану підготовки

бакалаврів спеціальності підготовки 6.

Навча́льний план - основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.
05020101 «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика»
Назва дисципліни

Семестр

Разом

Лекцій

Практичні заняття

Лабораторніроботи

Самост. робота

Екзамен

Основи дискретної математики

3

180

54

36

-

90

3

Метрологія і вимірювання

4

144

36

-

36

72

4

Комп’ютерна електроніка

4,5

432

108

36

72

216

4,5

Теорія інформації та кодування

5

108

36

18

-

54

5

Теорія автоматичного управління

5,6

288

72

36

36

144

5,6

Мікропроцесорні системи

6

216

60

20

30

106

6

Комп’ютерно-інтегровані системи управління

7

180

54

-

36

90

7

Комп’ютерні мережі

7

126

36

9

18

63

7

Фахові вступні випробування проводяться на основі тестових завдань, які складаються із двадцяти завдань першого рівня та п’яти завдань другого рівня складності.

Кана́льний рівень (англ. Data Link layer) - рівень мережної моделі OSI, призначений для передачі даних вузлам, що знаходяться в тому ж сегменті локальної мережі. Також може використовуватися для виявлення і, можливо, виправлення помилок, що виникли на фізичному рівні.

За допомогою тестових завдань перевіряється характер засвоєння вступниками матеріалу: обсяг, повнота, науковість, рівень мислення вступника, системність знань, застосування вмінь і навичок у розв’язанні нестандартних ситуацій.
2. ПЕРЕЛІК ТЕМ З ДИСЦИПЛІН,

ВИНЕСЕНИХ НА ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ
2.1. Перелік тем з дисципліни "Основи дискретної математики"
Тема 1. Елементарні логічні Функції

Виказування. Операції: кон’юнкція, диз’юнкція, заперечення. Таблиці істинності. Складне виказування. Основні закони алгебри виказувань. Атомарне виказування. Булєва функція (функція алгебри логіки - ФАЛ) від нуля змінних, від однією змінній, від двох змінних.

Конститу́ція (лат. constitutio - установлення, устрій, порядок) - основний державний документ (закон), який визначає державний устрій, порядок і принципи функціонування представницьких, виконавчих та судових органів влади, виборчу систему, права й обов'язки держави, суспільства та громадян.
Табли́ця і́стинності - математична таблиця, що широко використовується у математичній логіці зокрема в алгебрі логіки, численні висловлень для обчислення значень булевих функцій.
Алгебра логіки (Булева логіка, двійкова логіка, двійкова алгебра) - розділ математичної логіки, що вивчає систему логічних операцій над висловлюваннями. Найчастіше передбачається, що висловлювання можуть бути тільки істинними або помилковими, тобто використовується так звана бінарна або двійкова логіка, на відміну від, наприклад, тризначної логіки.
Класи ФАЛ. Теорема Пост-Яблонського о повноті системи ФАЛ. Базис. Метод Петрика що до пошуку базисів ФАЛ.
У булевій алгебрі метод Патрика - техніка для визначення всіх мінімальних ДНФ рішень для таблиці простих імплікант. Метод Петрика дуже стомливий для великих таблиць, але його дуже просто реалізувати на комп'ютері.


Тема 2. Математичне представлення графів

Геометричний граф. Вершини. Ребра. Граф: неорієнтований, вироджений, кінцевий, орієнтований, звичайний, повний. Суміжні вершини, ребра. Інцидентність. Шлях, контур, ланцюг, цикл. Розріз. Зв’язність графів. Ізоморфізм графів. Таблиця, фактор-множина, матриця інциденцій, матриця суміжності вершин, матриця циклів, матриця розрізів, матриця шляхів.Тема 3. Мінімізація логічних функцій

Досконала диз’юнктивна нормальна форма (ДНФ). Досконала кон’юнктивна нормальна форма (КНФ). Елементарні кон’юнкція, диз’юнкція. Розкладання Шеннону. Первинний терм. Операції поглинання та склеювання. Тупикова ДНФ, мінімальні ДНФ і КНФ. Методи мінімізації ФАЛ: метод невизначених коефіцієнтів, гарвардський метод, метод Квайна-МакКласкі, за допомогою карт Карно (Вейча).

Матриця суміжності Матриця суміжності - один із способів представлення графа у вигляді матриці.
Метод невизначених коефіцієнтів - підхід для віднайдення частинного розв'язку для певних неоднорідних звичайних диференціальних рівнянь і Рекурентне співвідношення рекурентних співвідношень. Для знаходження найкращого можливого частинного розв'язку , робиться припущення в підхожій формі, яке потім тестується диференціюванням рівняння.


Тема 4. Алгоритми пошуку найкоротшого шляху в графах

Задача про найкоротший шлях. Метод індексів для графів з ребрами одиничної довгі. Алгоритм Флойда для зваженого графа.


2.2. Перелік тем з дисципліни "Метрологія і вимірювання"
Тема 1. Державна метрологічна служба та державна система забезпечення єдності вимірювань. Єдність вимірювань та метрологічне забезпечення. Визначення метрологічної служби. Склад і функції державної метрологічної служби. Міжнародні організації з метрології та стандартизації: OIML, ISO, IES.
Метрологічна служба (рос. метрологическая служба, англ. metrological service, нім. metrologischer Dienst m) - мережа організацій, окрема організація або окремий підрозділ організації чи їх поєднання, на які покладена відповідальність за забезпечення єдності вимірювань в закріпленій сфері діяльності.
Є́дність вимі́рювань - стан вимірювань, за якого їх результати виражаються в (узаконених) одиницях вимірювань, а характеристики похибок або невизначеності вимірювань відомі із заданою ймовірністю та не виходять за встановлені границі
Міжнародні міжурядові організації (англ. International Intergovernmental Organization (IIGO's)), найчастіше асоціюються із терміном Міжнародні організації - об'єднання трьох або більше незалежних держав, їхніх урядів, інших міжурядових організацій, спрямоване на вирішення певних спільних питань чи організації проектів.

Тема 2. Фізичні величини і їх одиниці.
Фізи́чна величи́на - властивість, спільна в якісному відношенні для багатьох фізичних об'єктів (фізичних систем, їхніх станів і процесів, що в них відбуваються) та індивідуальна в кількісному відношенні для кожного з них.
Системи одиниць.

Визначення фізичної величини. Розмір фізичної величини. Три групи фізичних величин. Одиниці фізичних величин. Префікси для утворення десяткових кратних і часткових величин. Перша система одиниць, яка була прийнята в 1791 році. Абсолютна система одиниць. Система СГС, МКГСС, МТС, абсолютна практична система електричних одиниць, Система МКСА. Основні та додаткові одиниці СІ


Тема 3. Вимірювання. Види та методи вимірювань.

Вимірювання пряме, непряме, опосередковане, сукупне і сумісне. Класифікація вимірювань. Класифікація методів вимірювання.

Ме́тод вимі́рювання - сукупність способів використання засобів вимірювальної техніки та принципів вимірювань для створення вимірювальної інформації.
Метод безпосереднього оцінювання, метод порівняння з мірою, метод збігу, метод подвійного збігу, метод зрівноваження, диференційний (різницевий) метод, метод заміщення. Планування та організація вимірювань. Елементи вимірювального процесу.


Тема 4. Характеристики якості вимірювань.

Точність вимірювання. Похибка результату вимірювання. Невизначеність (непевність) результату вимірювання. Класифікація похибок вимірювань. Складові похибок вимірювання: абсолютна і відносна похибки. Статичні та динамічні похибки вимірювань.


Тема 5. Обробка результатів вимірювання.

Основні етапи опрацювання результатів вимірювань. Нехтування похибками та заокруглення похибок. Коригування систематичних похибок.

Систематична похибка (англ. systematic error) - складова загальної похибки вимірювання, яка залишається постійною або закономірно змінюється під час повторних вимірювань однієї і тієї ж величини.
Підсумовування систематичних похибок. Опрацювання результатів прямих одноразових та багаторазових вимірювань. Зменшення впливу випадкових похибок.
Випадкова похибка (англ. random error) - складова загальної похибки вимірювання, яка змінюється випадковим чином (як за знаком, так і за величиною) під час повторних вимірювань однієї і тієї ж величини.
Опрацювання результатів опосередкованих та сумісних вимірюваньТема 6. Засоби вимірювання та їх характеристики.

Класифікація засобів вимірювання. Структури вимірювальних пристроїв. Міри, вимірювальні прилади, перетворювачі, системи, канали. Механічні вузли і деталі приладів. Шкала та поділки шкали.

Діапазон вимірювання. Точність, правильність, чутливість, стабільність, швидкість, надійність засобів вимірювань. Похибки засобів вимірювальної техніки та їх класифікація. Класи точності вимірювальної техніки.

Вимі́рювальний при́лад (рос. измерительный прибор; англ. indicating instrument; measuring instrument; нім. Ausmessungsgerät n, Messgerät n) - засіб вимірювань, в якому створюється візуальний сигнал вимірюваної інформації.
Клас то́чності (рос. класс точности, англ. accuracy rating, accuracy class; нім. Genauigkeitsklasse, Meβgenauigkeitsklasse f, Toleranzgruppe f, Präzisionsklasse f, Genauigkeitsklasse f) - це узагальнена характеристика засобу вимірювальної техніки, що визначається границями його допустимих основних і додаткових похибок, а також іншими характеристиками, що впливають на його точність, значення яких регламентуються стандартами на окремі види засобів вимірювань.
Умовні позначення на приладах.
Тема 7. Аналогові електровимірювальні прилади.

Магнітоелектричні, електромагнітні, електродинамічні, феродинамічні, електростатичні, індукційні, вібраційні системи вимірювальних механізмів. Вимірювальні механізми теплової системи і логометрів.


Тема 8. Вимірювання опорів, струму, напруги.

Омметри. Непрямі методи вимірювання опорів. Метод амперметра і вольтметра. Метод одного вольтметра. Мостовий метод вимірювання. Автоматичні мости. Потенціометри постійного і змінного струму.

Електровимі́рювальні при́лади - клас пристроїв, що застосовуються для виміру різних електричних величин. До групи електровимірювальних приладів також належать й інші засоби вимірювань - міри, перетворювачі, комплексні установки.
Змінний струм Змі́нний струм - електричний струм, сила якого періодично змінюється з часом.
Амперметри, міліамперметри, мікроампер метри і гальванометри. Вольтметри і мілівольтметри.


Тема 9. Вимірювальні трансформатори.

Призначення вимірювальних трансформаторів. Трансформатори струму, їх конструкції.

Трансформа́тор стру́му (англ. current transformer) - вимірювальний трансформатор, в якому вторинна напруга за нормальних умов застосування, практично пропорційна первинній напрузі і у разі відповідного з'єднання, відрізняється від неї за фазою на кут, що приблизно дорівнює нулю.
Трансформатори напруги. Трифазні трансформатори, п’ятистержневі трансформатори. Визначення похибок трансформаторів.Тема 10. Вимірювання електричної потужності.

Ватметри. Вимірювання потужності на постійному і на однофазному змінному струмі. Трифазні ватметри. Вимірювання потужності у трифазних колах. Вимірювання потужності у колах підвищеної частоти. Вимірювання реактивної потужності.


Тема 11. Цифрові електровимірювальні прилади.

Принцип побудови цифрових електровимірювальних приладів. Цифрові вольтметри, частотоміри.2.3. Перелік тем з дисципліни "Комп’ютерна електроніка "
Тема 1. Підсилювальні пристрої

Класифікація і структурна схема підсилювачів.

Структу́рна схе́ма - схема, яка визначає основні функціональні частини виробу, їх взаємозв'язки та призначення. Під функціональною частиною розуміють складову частину схеми: елемент, пристрій, функціональну групу, функціональну ланку.
Основні технічні показники підсилювачів. Підсилювачі напруги на біполярних транзисторах.
Біполярний транзистор - напівпровідниковий елемент електронних схем, із трьома електродами, один з яких служить для керування струмом між двома іншими. Термін «біполярний» підкреслює той факт, що принцип роботи приладу полягає у взаємодії з електричним полем частинок, що мають як позитивний, так і негативний електричний заряд.
Підсилювачі напруги польових транзисторах.
Польови́й транзи́стор, FET (англ. Field-effect transistor) - напівпровідниковий пристрій, переважно із трьома виводами, в якому сила струму, що протікає між двома електродами (витоком і стоком) регулюється напругою, прикладеною до третього електрода (затвора).
Частотні характеристики RC -підсилювачів звукових частот. Підсилювачі потужності. Вплив температури на характеристики і параметри транзисторних підсилювачів. Нелінійні спотворення каскадів.
Спотворення сигналу - зміни сигналу, викликані розбіжністю ідеальних і реальних характеристик систем його обробки та передачі. В залежності від характеру змін спектру вхідного сигналу поділяються на нелінійні (частотні, інтермодуляційні, фазові), динамічні тощо.
Температурна стабілізація і компенсація каскадів. Причини нелінійних спотворень. Зворотні зв'язки у підсилювачах. Вплив зворотного зв'язку на основні параметри підсилювача. Вплив зворотного зв'язку на вхідний і вихідний опори підсилювача. Підсилювачі постійного струму. Дрейф нуля і способи його зменшення.


Тема 2. Перетворювачі аналогових сигналів на операційних підсилювачах

Класифікація аналогових інтегральних мікросхем, елементи їх схемотехніки, взаємні компоненти, вихідні каскади.

Мікросхе́ма, інтегральна мікросхема (англ. integrated circuit) - електронна схема, що реалізована у вигляді напівпровідникового кристалу (чипу) та виконує певну функцію. Винайдена у 1958 році американськими винахідниками Джеком Кілбі та Робертом Нойсом.
Ана́логовий сигна́л - сигнал (напруга, струм тощо), неперервний на всьому проміжку часу. Аналоговий сигнал є або вираженим синусоїдальним коливанням, або, у загальному випадку, розкладеним у ряд (Фур'є) накладанням синусоїдальних коливань певної амплітуди і частоти.
Напруга зсуву, вхідні струми та їхні температурні дрейфи. Операційні підсилювачі. Еквівалентна схема підсилювача.
Операці́йний підси́лювач, ОП (англ. operational amplifier) - підсилювач постійного струму з диференційним входом, що має високий коефіцієнт підсилення. Призначений для виконання різноманітних операцій над аналоговими сигналами, переважно, в схемах з негативним зворотним зв'язком (НЗЗ).
Еквівале́нтна схе́ма (схема заміщення, еквівалентна схема заміщення) - це спрощена модель електричного кола, у якій всі реальні елементи заміщені ідеальними.
Лінійні функціональні перетворювачі. Суматори, інтегратори і диференціатори на базі підсилювачів. Компаратори. Тригерні пристрої. Схеми логарифмування й антилогарифмування. Помножувачі й подільники напруг, випрямлячі та детектори сигналів. Вибірні підсилювачі LC-типу. Активні фільтри. Фазообертачі.Тема 3. Генераторні пристрої

Класифікація генераторних пристроїв. Принципи побудови. Умови балансу амплітуд та фаз. LC-генератори на біполярних транзисторах. RC-генератори з фазообертальними на 180° ланками. RC-генератор з нульовим фазообертачем. Транзисторний мультивібратор, принцип дії, розрахунок періоду коливань.

Перíод колива́нь - проміжок часу між двома послідовними максимальними відхиленнями фізичної системи від положення рівноваги.
Транзисторний одновібратор. Мультивібратори на логічних елементах, принцип дії, розрахунок періоду коливань. Одновібратор на логічних елементах. Загальна характеристика і принципи побудови генераторів лінійно змінюваної напруги. Автоколивальний блокінг-генератор.


Тема 4. Силова електроніка

Двофазний випрямляч однофазного струму. Випрямляч однофазного струму за мостовою схемою. Випрямляч трифазного струму зі схемою з'єднання обмоток трансформатора трикутник-зірка з нульовим виводом.

Трифа́зний струм - змінний струм у електричному колі, сконструйованому таким чином, щоб у трьох лініях коливання сили струму відбувалися із зсувом фази на 2 π / 3 . Трифазний струм широко використовується в системах промислового і побутового електропостачання.
Випрямляч трифазного струму зі схемою з'єднання обмоток трансформатора зірка - зигзаг з нулем. Шестифазний випрямляч трифазного струму із з'єднанням вторинних обмоток трансформатора зірка - зворотна зірка з зрівняльним реактором. Випрямляч трифазного струму за мостовою схемою. Широтно-імпульсні перетворювачі постійної напруги. Інвертори струму. Інвертори напруги. Перетворювачі частоти з ланкою постійного струму. Безпосередні перетворювачі частоти. Стратегії управління силовими вентилями.


Тема 5. Комбінаційні пристрої

Етапи побудови логічної схеми. Синтез логічних пристроїв у заданому базисі логічних елементів.

Логічний елемент - пристрій, призначений для обробки інформації в цифровій формі (послідовності сигналів високого - «1» і низького - «0» рівнів у двійковій логіці, послідовність «0», «1» та «2» в трійковій логіці, послідовності «0», «1», «2», «3», «4», «5», «6», «7», «8» та «9» в десятковій логіці).
Особливості побудови логічних пристроїв на реальній елементній базі. Логічні елементи для реалізації складних функцій. Мультиплексори і демультиплексори. Синтез комбінаційних схем на мультиплексорах. Дешифратори, дешифратори-демультиплексори і шифратори. Суматори. Десяткові суматори. Компаратори. Перетворювачі кодів.


Тема 6. Послідовнісні логічні пристрої

Класифікація тригерів та їх загальні характеристики. Асинхронний RS-тригер і його різновиди. Синхронні тригери. Синтез довільних тригерних структур на універсальних D- та J/K-тригерах. Загальні відомості про цифрові автомати. Класифікація цифрових автоматів. Математичний апарат аналізу та синтезу цифрових автоматів. Синтез цифрових автоматів без пам'яті. Синтез цифрових автоматів з пам'ятю. Реалізація цифрових автоматів на регістрах та запам’ятовувальних пристроях. Регістри зсуву. Лічильники за mod М. Лічильники на регістрах зсуву. Реверсивні лічильники. Лічильники зі змінним коефіцієнтом перерахування і цифрові фазообертачі.


Тема 7. Аналого-цифрові та цифро-аналогові перетворювачі

Кодування часових інтервалів і напруг. Аналого-цифрові перетворювачі.

Ци́фро-ана́логовий перетво́рювач (ЦАП; англ. DAC - Digital-to-Analog Convertor) - електронний пристрій для перетворення цифрового (як правило двійкового) сигналу на аналоговий. Пристрій, що виконує зворотну дію, називається аналогово-цифровим перетворювачем (АЦП).
Математичний апарат - сукупність математичних знань, понять і методів, що застосовуються в деякій області науки, а тому необхідних для її розуміння й успішної в ній роботи. Наприклад, математичним апаратом класичної механіки є математичний аналіз та теорія диференціальних рівнянь, математичним апаратом квантової механіки є функціональний аналіз, математичним апаратом статистики є теорія ймовірності тощо.
Ана́лого-цифрови́й перетво́рювач, АЦП (англ. Analog-to-digital converter, ADC) - пристрій, що перетворює вхідний аналоговий сигнал в дискретний код (цифровий сигнал), який кількісно характеризує амплітуду вхідного сигналу.
Основні характеристики і параметри. Цифроаналогові перетворювачі. Структура, основні характеристики і параметри. Пристрій вибірки збереження.


Тема 8. Запам’ятовучі пристрої

Мікросхеми статичних оперативних запам’ятовувальних пристроїв. Мікросхеми динамічних запам’ятовувальних пристроїв. Застосування мікросхем пам’яті. Мікросхеми маскових постійних запам’ятовувальних пристроїв. Мікросхеми перепрограмованих постійних запам’ятовувальних пристроїв. Flash – пам’ять. Мікросхеми постійних запам’ятовувальних пристроїв.
2.4. Перелік тем з дисципліни "Теорія інформації та кодування"
Тема 1. Форми представлення сигналів.

Предмет теорії інформації, її основні задачі, методи та галузі використання.

Теóрія інформáції - це розділ математики, який досліджує процеси зберігання, перетворення і передачі інформації. Теорія інформації тісно пов'язана з такими розділами математики як теорія ймовірностей і математична статистика.
Загальна характеристика сигналів. Множина і простори сигналів. Метод ортогонального базису.
Ортогональний базис - ортогональна система елементів лінійного простору зі скалярним добутком, що має властивість повноти.
Часова форма представлення сигналу. Дельта-функція. Частотна форма представлення сигналу. Спектри періодичних і неперіодичних сигналів.


Тема 2. Перетворення безперервних сигналів в дискретні.

Дискретизація. Квантування. Теорема Котельнікова. Способи відтворення сигналів. Основні поняття. Інтервал дискретизації. Дискретизація безперервного повідомлення за часом. Засоби встановлення безперервного сигналу. Критерії якості відновлення. Рівномірна дискретизація. Особливості практичного використання теореми Котельникова.


Тема 3. Інформаційні характеристики джерела повідомлень та каналів зв’язку.

Дискретне джерело повідомлень. Ергодичне джерело. Алфавіт повідомлень. Надмірність алфавіту. Продуктивність джерела повідомлень. Стаціонарний канал з пам’яттю та без пам’яті. Подвійний симетричний канал. Канал зі стиранням. Швидкість передачі інформації по дискретному каналу.

Теоре́ма ві́дліків Вітта́кера - На́йквіста - Коте́льникова - Ше́ннона (теоре́ма відліків) свідчить, що якщо безперервний сигнал x(t) має спектр, обмежений частотою Fmax, то він може бути однозначно і без втрат відновлений за своїми дискретними відліками, узятими з частотою fдискр=2*Fmax, або, по-іншому, за відліками, узятими з періодом Tдискр= 1 2 ⋅ F m a x }}} .
Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
Пропускна можливість безперервного каналу з перешкодами та без перешкод.


Тема 4. Кодування інформації при передаванні дискретним каналом зв’язку

Системи лічення. Переклад від однієї системи лічення до другої. Подвійний код. Подвійно-десяткові коди. Рефлексні коди. Код Грея. Ефективне кодування. Теорема Шеннона для каналу без перешкод. Код Шеннона-Фано. Код Хаффмена. Теорема Шеннона для каналу з перешкодами. Перешкідостійки коди. Алгебраїчні коди (блочні і безперервні). Надмірність кодів. Кратність похибки. Кодові відстані. Метод максимальної правдоподібності.

Метод максимальної вірогідності (також метод найбільшої вірогідності) у математичній статистиці - це метод оцінювання невідомого параметра шляхом максимізації функції вірогідності. Він ґрунтується на припущенні про те, що вся інформація про статистичну вибірку міститься у функції вірогідності.
Дозволені та заборонені кодові комбінації. Геометрична інтерпретація коду. Вектор похибки. Синдром похибки. Код Хеммінга. Ітеративні коди.
  1   2   3


Скачати 379.63 Kb.