Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма факультативного курсу «Вчись думати» (основи практичної психології) для учнів 5(6) класів Укладач Глушко Марина Геннадіївна, методист науково-методичного центру

Програма факультативного курсу «Вчись думати» (основи практичної психології) для учнів 5(6) класів Укладач Глушко Марина Геннадіївна, методист науково-методичного центру
Сторінка1/3
Дата конвертації18.05.2017
Розмір0.53 Mb.
ТипПрограма
  1   2   38. Програма факультативного курсу «Вчись думати»

(основи практичної психології) для учнів 5(6) класів

Укладач

Глушко Марина Геннадіївна,

методист науково-методичного центру відділу освіти Куйбишевської районної у м.
Практи́чна психоло́гія та психологічна практика - сфера людської діяльності, система психологічних знань та область досліджень, зміст якої надзвичайно близький до змісту поняття прикладна психологія.
Донецьку ради, психолог вищої категорії, психолог-методист


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Факультативний курс “Вчися думати” розроблено для учнів 5(6) класів та розраховано на 35 годин. Ефективність реалізації потенціалу сучасної людини у професіональній та комуникативній сферах залежить від здатності самостійно вирішувати різноманітні задачі, знаходити вихід з складних сітуацій, оцінювати нові умови, мислити. Важливу роль у вихованні такого сильного гнучкого мислення, вільного від стереотипів, грає школа, у стінах якої розвивається дитина. Саме у навчальному закладі формуються та удосконалюються різні способи вивчення навколишнього світу.

Вихова́ння - процес та практика засвоєння дитиною загальноприйнятих у суспільстві норм поведінки.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
Світ - назва планети Земля з людської точки зору, як місце заселене людськими істотами. Термін часто вживається для означення суми людського досвіду та історії, людського стану взагалі. На земній кулі проживає понад 7 мільярдів людей.

Вікові особливості молодших підлітків дозволяють найбільш ефективно розвинути природний потенціал та навчити порівнювати, узагальнювати, зіставляти факти, класифікувати, міркувати, робити висновки.Учні 5 та 6 класів, виявляючи високій рівень пізнавальної активності, здатні освоїти різноманітні способи вирішення інтелектуальних задач;

Пі́дліток - юнак або дівчина в перехідному від дитинства до юності віці. Сучасна наука визначає підлітковий вік в залежності від країни (регіону проживання) і культурно-національних особливостей, а також статі (від 12-14 до 15-17 років).
Активність - поняття, яке визначає темп руху і інтенсивність дій речовин, явищ і живих організмів. Активність визначається в порівнянні
Інтелектуал - людина розумової праці[Джерело?]. «Інтелектуалом» також називають[Хто?] освічену, начитану людину з високо розвиненим інтелектом[Джерело?].
вони легко приймають форму гри, нестандартні умови, пропонують безліч рішень, які далекі від стереотипів. Для них цікаві різні способи розширення кола знань про світ, вони з радістю шукають шляхи його перетворення, виявляя свої індивідуальні особливості. Пошуки виходу з різних ситуацій вчать дітей вирішувати проблеми, важливі для них особисто.

Програма “Вчися думати” пропонує цикл занять, що дозволяє молодшим підліткам практично освоїти та підвищити рівень виконання розумових операцій, розвинути здатність до творчої уяви, мислення.Мета курса: підвищити рівень навчальної мотивації, розвинути розумові здібності школярів та навчити їх застосовувати різноманітні способи для пізнання навколишнього світу, саморозвитку та успішного спілкування.
Мотива́ція (з лат. movere) - спонукання до дії; динамічний процес фізіологічного та психологічного плану, керуючий поведінкою людини, який визначає її організованість, активність і стійкість; здатність людини діяльно задовольняти свої потреби.
Індивідуальність (лат. individuitas - неподільність) - сукупність своєрідних особливостей і певних властивостей людини, які характеризують її неповторність і виявляються у рисах характеру, у специфіці інтересів, якостей, що відрізняють одну людину від іншої.
Розум (лат. ratio; грец. νους) - сукупність пізнавальних та аналітичних здібностей людини, завдяки яким формується інтелект особистості. Не існує загальноприйнятого визначення, що саме є розумом, тому що у релігійних, філософських і наукових текстах це поняття сприймається по різному, і у кожній з цих галузей існує довга традиція того чи іншого використання.
Ми́слення - це процес опосередкованого й узагальненого відображення у мозку людини предметів об'єктивної дійсності в їх істотних властивостях, зв'язках і відношеннях, в результаті якого формується інтелект особистості.
Інтелéкт - це інформаційний потенціал знань конкретної особистості, отриманий в результаті функціонування свідомості, мислення та розуму людини. По відношенню до суспільства використовуються терміни: "Інтелект планети", "Інтелект нації", "Інтелект країни", "Інтелект установи" і тому подібне.


Завдання факультатива: заняття спрямовані на розвиток інтелектуальної, комуникатівної, полікультурної, інформаційної та інших компетентностей, що потребує дати уявлення про мислення, навчити дітей ефективно виконувати розумові операції на матеріалі навчальних предметів та у ситуаціях неучбового характеру; розвинути здатність до творчості ; допомогти виявити профіль интересів та нахилів; стимулювати прагнення до самореалізації та саморозвитку.

Програма має практичне направлення, але містить і теретичні знання з психології. Курс включає розвивальні інтелектуальні та комуникативні завдання у формі гри, змагання, бесіди, дискусії, вікторини, тестові завдання, експерименти, графичні та вербальні форми пошука рішень, творчі роботи і їх захист та ін.

Віктори́на - вид гри, що полягає у відповідях на усні чи письмові запитання з різних галузей знань.
Характер (термін «характер» - грецького походження, він означає «риса», «ознака», «відбиток»)- це сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних якостей особистості, що виявляються у поведінці, діяльності та ставленні до людей, колективу, до себе, речей, роботи і тощо.
Самоактуалізація (від лат. actualis - дійсний, справжній), самореалізація - прагнення людини до якомога повнішого виявлення і розвитку своїх особистісних можливостей. У деяких напрямках сучасної західної психології самоактуалізація висувається на роль головного мотиваційного фактора, на противагу біхевіоризму і фрейдизму, за якими поведінкою особистості рухають біологічні сили.
Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.
Бажання - прагнення, потяг до здійснення чого-небудь, хотіння. Помірний ступінь прояви волі, між звичайним хотінням, та виваженим рішенням чи вибором. Висловлювана ким-небудь думка про бажаність здійснення чого-небудь, побажання.
Експериме́нт (англ. experiment) - сукупність дослідів, об’єднаних однією системою їх постановки, взаємозв’язком результатів і способом їх обробки. В результаті експерименту отримують сукупність результатів, які допускають їхню сумісну обробку і зіставлення.
Теоретичні поняття викладені стисло , враховуючи вік учнів.
Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.
Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за допомогою стандартних психодіагностичних методік .
Психодіагно́стика (грецьк. ψυχή - душа + διαγνωστικός - здатний розпізнавати) - галузь психології, яка вивчає теорію й практику визначення психологічного діагнозу.
Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.
Рівень виконання тестів інформує учня та вчителя про рівень сформованості здатності розуміти зміст і взаємозв язок між словами-поняттями, узагальнювати, порівнювати, встановлювати аналогії та ін. На першому та останньому занятті факультативного курсу доцільно провести анкетування, результати якого допоможуть визначити рівень пізнавальної активністі та з ясувати, наскільки ефективним було навчання.1 розділ знайомить школярів з темою факультативу; 2 розділ включає вправи для розвитку мислення; заняття 3 розділу сплановані з метою навчити мисленню за асоціацією, у групі, вмінню формулювати питання; 4-й розділ містить визначення та тренінг творчої уяви.
Анкетування (від фр. enquete) - процес збору первинних матеріалів у соціологічних, економічних, демографічних, маркетингових та інших дослідженнях. Анкетування організовується спеціальними службами, лабораторіями, науково-дослідними підрозділами.
Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
5 розділ дає уяву про науку та научну діяльність , про професії минулого та сучасності, про профорієнтацію. Більша частина занять присвячена практичному навчанню розумовим операціям, рішенню творчих завдань на матеріалі учбових предметів, сітуаций та явищ навколишнього світу. За основну форму роботи рекомендується взяти комбінований урок.

З метою ресурсного забезпечення факультативного курсу розроблені матеріали для проведення занять з учнями . Вони містять вправи, завдання для учнів , довідкову та теоретичну інформацію з урахуванням вікових особливостей школярів. Наявність у кожного учня на заняттях даних матеріалів забезпечить високу пізнавальну активність дітей та ефективність проведеної роботи.

Запровадження цього курсу допоможе учням навчитися мислити ефективно, самостійно розвивати природний потенціал,глибоко та міцно засвоювати навчальний матеріал, а у майбутньому стати успішними, адаптованими до сучасних умов особистостями.

Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Майбутнє - суб'єктивна з людського погляду й об'єктивна з погляду стороннього спостерігача часова категорія сприйняття реальності, яка характеризується комплексом явищ і подій, що не здійснились і не відбулися відносно об'єкта, який перебуває в більш ранньому часі.


ПРОГРАММА

35 часов (1 час в неделю)
Содержание учебного материала


Требования к уровню учебных достижений учащихся

РАЗДЕЛ 1 ВВЕДЕНИЕ (1 час)

Тема 1 Как мы мыслим (1 час)


Беседа .Что такое мышление. Мышление и возраст. Наше мышление: какое оно? Великие мыслители. Старинные задачи для развития мышления. Пути совершенствования мышления.

РАЗДЕЛ 2 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЫШЛЕНИЯ (17 часов)

Тема 2 Признак предмета (объекта). Умение воспринимать предметы и явления с разных точек зрения. (1 час)

Упражнения


«Назови признаки предмета». «Определи предмет по признаку ,по 2-3 признакам». «Хорошо-плохо» (спор пессимиста и оптимиста). «Что будет, если…» (отслеживание взаимосвязи событий и явлений).

Тема 3 Часть и целое. (1 час)

Мир как система систем. Система – единое целое. Часть и целое. Род и вид.

Упражнения


«Найди простое и составное». «Найди понятия, обозначающие целое и часть». «Составь иерархию заданных частей системы». «Найди пару понятий, обозначающих род-вид». «Продолжи увеличение и уменьшение системы до предела». «Составь цепочку-иерархию систем самостоятельно»

Тема 4 Умение выделять главное. (1 час)

Беседа .Существенные признаки предмета, явления. Главная мысль сообщения.

Упражнения


«Расскажи главное о событии».

Выполнение тестовых заданий на определение способности выделять существенные признаки понятий. Определение понятия через родовой признак по образцу: стол-это мебель. Уточнение понятия с помощью видовых признаков (глагол-это часть речи, обозначающая действие). Графическое изображение соотношений рода и вида. «Нарисуй соотношения: геометрические фигуры- квадрат, люди – мужчины, спортсмены – футболисты и др.»Тема 5 Умение определять и формулировать функции предметов (1 час)

Информация учителя.Что такое функция. Эффект «Колючая бутылка». Прямая и непрямая функция.

Упражнения

«Что это? Для чего это предназначено? Из чего это сделано? (от простого к сложному, от известных предметов к неизвестным; по изображениям, на основе словесного описания, образов).

Сло́во - найменша самостійна і вільно відтворювана в мовленні відокремлено оформлена значима одиниця мови, яка співвідноситься з пізнаним і вичленуваним окремим елементом дійсності (предметом, явищем, ознакою, процесом, відношенням та ін.)
Определение предмета «через функцию». Придумывание новых названий предметов через функцию. Поиск слов, обозначающих функцию определенных предметов. «Полезные и вредные функции предметов.». «Необычное применение предметов». «Определи функцию через предмет – определи предмет через функцию». «Цепочка вопросов «зачем?» «Найди предметы, выполняющие функцию и антифункцию». «Назови предметы, усиливающие возможности человека».Тема 6 Искусство давать определения (4 часа)

Информация учителя.Что такое определение. Удачные и неудачные определения. Определения через родовой признак и видовое отличие (повторение). Умение составлять определение. Узкие и широкие определения. Определения в энциклопедических и толковом словарях.

Упражнения


«Что это? (понятие через определение). «Закончи определение». «Составь определение с помощью вспомогательной таблицы». «Придумай кроссворд по одному из учебных предметов, пользуясь правилом составления определения». «Найди неправильное определение». «Дай определение одному понятию из каждого учебного предмета». «Поясни незнакомое слово с помощью контекста». «Укажи недостатки предложенного определения».»Найди слишком широкое и слишком узкое определение среди предложенных». «Составь словарь ученика (или музыканта, художника, спортсмена и т.д.)».
Спорт (англ. sport, походить від давньофранцузьського фр. disport - «дозвілля», «розвага») - організована за певними правилами діяльність людей, що полягає в зіставленні їх фізичних та інтелектуальних здібностей, а також підготовка до цієї діяльності та міжособові стосунки, що виникають в процесі гри.
Худо́жник - творчий працівник у галузі образотворчого мистецтва; живописець, графік, скульптор, майстер, коміксіст.
«Найди определение слова в толковом и энциклопедическом словаре». «Сравни свое определение с определением в словаре».

Тема 7 Обучение обобщению. (2 часа)

Беседа. Что такое обобщение. Как делать обобщение. Ошибки в обобщении (по второстепенным признакам, неполное и т.п.) Алгоритм проведения операции обобщения.
Алгори́тм (латинізов. Algorithmi за араб. ім'ям узб. математика аль-Хорезмі) - набір інструкцій, які описують порядок дій виконавця, щоб досягти результату розв'язання задачі за скінченну кількість дій; система правил виконання дискретного процесу, яка досягає поставленої мети за скінченний час.

Упражнения


«Обобщение (вербальная форма, простой вариант). «Обобщение» (вербальная форма, сложный вариант). «Составь ряд слов для обобщения». «Реши задачу на обобщение, составленную другим учащимся». «Найди примеры обобщения в школьных учебниках». «Составь ряды для обобщения на материале математики, географии, истории, родного языка.»

Тема 8 Обучение сравнению (2 часа)


Беседа. Что такое сравнение. Что можно сравнивать. Ошибки в сравнении. Сходство. Отличие. Алгоритм сравнения. Применение сравнения.

Упражнения


«Найди сходство предметов (находящихся в классе, в другом помещении, вне помещения). «Найди отличие предметов». «Сравни предметы». «Чем похожи? (в вербальной форме). «Чем отличаются? (в вербальной форме). «Сравни признаки». «Сравни действия».»Сравни понятия». «Найди ошибку в сравнении». «Найди примеры сравнения в учебниках математики, истории, литературы, языка.».»Придумай задачи на сравнение на материале одного из учебных предметов».

Тема 9 Обучение классификации. (2 часа)

Информация учителя. Что такое классификация. Примеры классификации. Проведение классификации. Основание классификации (признак, по которому проводится классификация).Многоступенчатая классификация. Применение классификации (в школе, в увлечениях, дома)

Упражнения


«Приведи примеры классификации, используемой в домашнем быту.» «Вспомни примеры классификации в языках, математике, истории». «Найди примеры классификации в окружающем мире (организации, магазины и т.д.)» «Проведи классификацию предметов по цвету, форме или функции». «Расклассифицируй слова: а)по форме, б) по лексическому значению». «Определи, по какому признаку проведена классификация». «Выполни классификацию предложенных существительных: а) по родам; по склонениям». «Расклассифицируй понятия: а) на 2 группы; б)на 3 группы. Дай названия группам». «Расклассифицируй числа на 2 группы разными способами (по разным основаниям). Дай название группам». «Придумай, как можно расклассифицировать наглядные пособия , книги и оборудование для обучения в школе.» «Помоги учителю истории провести классификацию наглядных пособий». «Помоги навести порядок в библиотеке с помощью классификации». «Придумай, как помочь маме всегда легко находить нужную вещь на кухне». «Найди нужное слово «по адресу». «Найди ци «по адресу».
Фра́нція, офіційна назва Францу́зька Респу́бліка (фр. La France, République française) - держава на заході Європи, республіка, що межує на північному сході з Бельгією, Люксембургом і Німеччиною, на сході з Німеччиною, Швейцарією, південному-заході з Іспанією й Андоррою, на південному-сході з Італією та Монако на півдні омивається Середземним морем, на заході - Атлантичним океаном.
Найди себе место в классификации: а) как человеку; б) как учащемуся; в) как члену семьи». «Назови другие известные тебе способы упорядочивания предметов»

Тема 10 Мышление по аналогии (1 час)


Информация учителя. Что такое аналогия. Виды аналогий.

Упражнения


«Закончи предложения по аналогии». «Назови вид аналогии». Простые аналогии. Сложные аналогии. Выполнение тестовых заданий. Решение лингвистических задач на основе аналогии.

Тема 11 Умозаключения (2 часа)


Информация учителя. Умение рассуждать. Умозаключения. Утверждения верные и неверные. Условия получения логического вывода (правильная форма рассуждения, верные посылки).

Упражнения.

«Какие предложения верные?» «Какие предложения неверные?» «Составь по рисунку правильные (или неправильные) утверждения». «Составь предложения со словами если…, значит «. «Составь предложения, пользуясь логической схемой». «Определи с помощью рисунка правильность рассуждений». «Закончи рассуждение». «Составь рассуждение на материале учебного предмета». «Дополни рассуждение (вставь недостающие следствие или посылку». «Докажи или опровергни утверждение». «Дорисуй недостающую фигуру».

Решение логических задач.
РАЗДЕЛ 3 РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ (6 часов)

Тема 12 Мышление по ассоциации (1 час)

Беседа. Что такое ассоциация. Виды ассоциаций.

Упражнения.

«На что это похоже». (работа с изображениями, звуками, поверхностями). «Поиск ассоциаций». «Цепочка ассоциаций». Определение вида ассоциаций. «Мои чувства похожи на… (настроение и чувство через ассоциацию). Рисунки: «Я и мой внутренний мир», «Я – часть мира», «Дорога жизни» (прогнозирование жизненного пути через образы). «Успешный человек».Тема 13. Мышление в группе. Мозговой штурм. (2 часа)

Информация учителя. Умение мыслить в группе. Что такое «мозговой штурм». Генераторы идей и критики (аналитики). Сфера применения «мозгового штурма».

Упражнения на применение метода «мозгового штурма».


Решение проблемных ситуаций, возникших на уроках. Решение проблемных ситуаций, возникших в общении. Решение проблем, прежде решенных учеными. Попытки решить нерешенные проблемы современного мира в области экологии, познания.Рекламирование товаров и услуг. Совместное решение важных для подросткового возраста вопросов: что нужно предпринять для достижения цели, как выйти из затруднительной ситуации и др.

Тема 14 Умение задавать вопросы (2 часа)

Беседа. Что такое вопрос. О нестандартных вопросах. Об умных и неумных вопросах. «Детские вопросы» Виды вопросов. Вопросы и прогресс. Формулирование вопросов. Умение задавать вопросы.


Упражнения.

«Интервью» (у учителя, общественного деятеля, литературного героя, ученого, путешественника, инопланетянина, известного певца, изобретателя и др.
Персона́ж (фр. personnage, від лат. persona - маска, роль, особа) - діюча особа, істота художнього (мистецького) твору: міфу , книги, образотворчого мистецтва, спектаклю, кінофільму, гри тощо.
) Подготовка вопросов для игры «Что? Где? Когда?» и определение самого интересного, обсуждение вопросов, реально звучавших в данной телепередаче.Игра «Да и нет не говори» (обучение правильной формулировке вопросов).

Тема 15 Решение задач на сообразительность.

(1 час)

Практическое занятие. Решение разнообразных и разноуровневых задач на сообразительность (ситуативных, лингвистических, математических, графических) (И.Никольская, Гимнастика для ума. Ю.Тамберг. Развитие творческого мышления детей.)
РАЗДЕЛ 4 РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ (4 часа)

Тема 16 Что такое воображение. (1 час)

Беседа . Зачем нужно воображение. Что значит «человек с воображением». Воображение и фантазия. Выдающиеся фантазеры. Способы развития воображения.

Практическая работа . Выполнение тестовых заданий для определения особенностей творческого воображения.

Тема 17 Тренинг творческого воображения.

(3 часа)

Практическое занятие .

Упражнения для развития вербального воображения.

«Придумай новое название предмету». «Скажи другими словами». «Подбери прилагательные по теме или для характеристики кого-либо, чего-либо».»Сочини рассказ, где все слова начинаются с одной и той же буквы.» «Составь предложения по первым буквам слов». «Придумай название организации по аббревиатуре». «Цепочка предложений» (составление текста из предложений с условием, чтобы каждое новое предложение начиналось с последнего слова предыдущего предложения).»Подбери слова, создающие ощущение радости, удивления, горя, печали, растерянности, восторга,, страха, неуверенности и т.д. «Придумай сказку с названными героями». «Придумай сказку по предложенному плану.

Задачи из адаптированного варианта теста С.Медника «Диагностика вербальной креативности». (В.Н.Дружинин. Психология общих способностей. СПб.: Питер Ком, 1999)Упражнения для развития невербального воображения.

«Создай изображение из заданного набора фигур». «Сделай сюжетную картинку из геометрических фигур». Работа с различными пространственными головоломками. Игры с танграмом. Самостоятельное создание задач с плоскостными фигурами и различными подручными материалами. Выполнение фрагментов тестов на пространственное воображение. Разработка новых видов мебели, посуды, архитектурных проектов. «Разработай новый ранец для себя». «Сконструируй удобное оборудование для класса, приспособления для дома» и др.


Поиск выхода из нестандартных ситуаций.


Диагностические и развивающие игры: «Полет на Луну», «Необитаемый остров», «Пристанище для души» и т.п. Рассуждения по типу: « Что, если…» (На Земле остались только дети; наступила вечная зима; вся планета покрылась водой; выжили динозавры; разрешили клонирование человека; предельная длительность жизни человека – 20 лет; любая выдумка человека может стать реальностью; на планете исчезли болезни и т.п.)

Обучение приемам фантазирования (увеличение-уменьшение, добавление фантастических свойств, изменение реальных свойств и др.)РАЗДЕЛ 5 ДОПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА


(7 часов)

Тема 18. Науки. Система наук. (1 час)

Беседа.О науках. Классификация наук. Современные науки. Выдающиеся ученые. Качества, необходимые для научной деятельности.

Упражнения.

«Интервью с ученым». «Рассказ ученого о выдающемся научном открытии прошлого (ученик рассказывает от имени ученого на основании изученных материалов по теме, биографии и т.п.)

«Решаем глобальные проблемы прошлого (Экология и др.) «Определи принадлежность названных наук к одной из групп (общественные, естественные, технические)» . «Приведи примеры общественных наук, естественных, технических).

«Назови качества, необходимые для научной работы». «Оцени наличие у себя качеств, необходимых для научной работы».

Тема 19 Науки будущего (1 час)

Информация учителя. Интеграция научных знаний в современном мире. Прогнозирование развития наук, возникновения новых направлений. Научная деятельность школьников (ознакомление).


Упражнения.

«Проблемы будущего в произведениях писателей-фантастов прошлого: в чем прогнозы оправдались?» «Прогнозируем проблемы будущего». «Решаем глобальные проблемы будущего».


Тема 20 Профессии. (1 час)

Беседа. Профессии прошлого и настоящего. Профессии и специальности.

Упражнения.

«Назови профессии по алфавиту». «Профессии твоей семьи». «Профессии прошлых лет в литературных произведениях: найди их упоминание и описание.» «Фантастические профессии. «Определи профессию по описанию». «Угадай профессию по описанию соответствующих ей запаха и цвета». «Подбери глаголы, характерные для предложенной профессии». «Составь формулу профессии». «Определи профессию по формуле».

Тема 21 Типы профессий (2 часа)


Информация учителя .Группы профессий: «Человек –человек», «Человек-техника», «Человек-природа», «Человек-художественный образ», «Человек-знаковая система», Особенности современных профессий.

Упражнения.

«Определи сферу своих интеллектуальных и практических интересов». «Что я знаю, что я умею, чего я хочу». «Самая интересная профессия: почему она мне интересна?» «Самая трудная профессия» «Профессия моей мамы». «Определи типы профессий , описанных в произведениях 19 века, в книгах писателей-фантастов». Профориентационные

игры.

Тема 22 Как правильно выбирать профессию и готовиться к ней ( 1 час)

Беседа. Важность выбора профессии. Учет индивидуальных качеств человека и других факторов при выборе профессии. Ошибки при выборе профессии. Профильное обучение.

Упражнения.


«Определи профессию по ее описанию». «Сравни свои личные качества с требованиями выбранной тобой профессии». «Выбери подходящую профессию для твоего одноклассника». «Выбери кандидатов из класса для предложенной профессии». «Докажи, что твой выбор профессии правилен». «Составь список качеств, необходимых для достижения успеха в любой профессии». «Нарисуй символ избранной профессии». «Составь профессиональную карту класса, включающую символы профессий, избранных одноклассниками».

Тема 23 Заключительное занятие (1 час)

Анкетирование учащихся.


Учащиеся знакомятся с понятием «мышление»; делают выводы об особенностях мышления в зависимости от возрастного периода , о значимости совершенствования природных задатков в течение жизни.

Школьники перечисляют признаки предъявленного объекта, называют предметы, обладающие определенными признаками, выявляют положительные и отрицательные особенности явлений и предметов.
Учащиеся выделяют понятия, обозначающие часть и целое, приводят свои примеры, осмысливают и делают выводы о взаимосвязи родовых и видовых понятий.

Ученики анализируют свойства предметов (явлений), выделяют существенные и второстепенные признаки, формулируют выводы. Учатся определять понятие через родовой и видовой признаки.


Учащиеся характеризуют объекты с точки зрения их назначения, дают оценку функциям предметов, приводят примеры их необычного применения .

Школьники знакомятся с новым понятием, выделяют в предложенных определениях родовое понятие и видовое отличие, учатся самостоятельно составлять определения , дополнять и анализировать их.

Ученики усваивают новое понятие, анализируют примеры обобщения, выполняют действия по алгоритму, решают обучающие тестовые задания, находят примеры обобщения в учебниках по отдельным предметам, самостоятельно составляют свои примеры.


Школьники приводят примеры сравнения и анализируют предложенные им примеры, выполняют действия по алгоритму, характеризуют роль сравнений, самостоятельно придумывают задачи на сравнение.

Учащиеся знакомятся с примерами классификации, анализируют их, находят и исправляют в них ошибки , делают выводы о правильном проведении классификации, работают по алгоритму, выявляют основания готовых классификаций и самостоятельно выбирают основание классификации.

Ученики практически осваивают новое понятие, определяют виды аналогий, анализируют примеры и составляют собственные, делают выводы о применении метода аналогии для решения интеллектуальных задач.

Ученики оценивают правильность или неправильность утверждений , анализируют ошибки и их причины, учатся точно выражать свои мысли и отражать факты, работают по алгоритму, учатся рассуждать, подтверждая свои мысли обоснованными аргументами и делая логические выводы.

Учащиеся описывают с помощью образов (вербальных и невербальных) свои чувства, анализируют ощущения, приводят примеры ,применяют сравнение, делают выводы .

Школьники сравнивают индивидуальное мышление и мышление в группе, осваивают на практике элементы мышления в группе и анализируют его особенности и эффективность, делают выводы о сфере применения метода «мозгового штурма».

Школьники приводят примеры разнообразных вопросов, сравнивают их, делают выводы о цели вопросов, точности их формулирования и роли в процессе познания окружающего мира .

Ученики анализируют условия задач, выделяют наиболее существенные факты, выявляют взаимосвязи между ними, рассуждают, делают выводы.

Учащиеся знакомятся с новым понятием, обсуждают роль творческого воображения в искусстве, науке, выполняют диагностические задания для определения уровня вербального и невербального творческого воображения.

Ученики приводят примеры, создают описания с выполнением определенных условий, выполняют тестовые задания для определения уровня вербального и невербального воображения, самостоятельно создают задачи на воображение, пишут творческие работы, конструируют и комментируют новые виды мебели, архитектурных сооружений и т.д.

Учащиеся приводят примеры научных достижений, выдающихся ученых, систематизируют свои знания в этой области, рассуждают и делают выводы о качествах, необходимых для научной деятельности.

Школьники приводят примеры научного предвидения в произведениях писателей-фантастов, анализируют пути решения некоторых экологических проблем, формулируют некоторые современные проблемы и предлагают пути их решения, аргументируя свои предложения.

Школьники приводят примеры по теме, поясняют назначение профессий , характеризуют их особенности , выделяют наиболее существенные признаки.

Ученики знакомятся с группами профессий и критериями их выделения, определяют и поясняют круг своих интересов.

Учащиеся анализируют примеры удачного и ошибочного выбора профессии, сопоставляют индивидуальные качества человека с требованиями избранной им профессии, делают выводы на основе наблюдений.

Учащиеся отвечают на вопросы анкеты и подводят итоги своего участия в факультативных занятиях по психологии.  1   2   3 • ПРОГРАММА 35 часов (1 час в неделю)
 • РАЗДЕЛ 1 ВВЕДЕНИЕ (1 час)
 • Тема 8 Обучение сравнению (2 часа)
 • Тема 10 Мышление по аналогии (1 час)
 • Тема 11 Умозаключения (2 часа)
 • Упражнения на применение метода «мозгового штурма».
 • Тема 14 Умение задавать вопросы (2 часа)
 • Поиск выхода из нестандартных ситуаций.
 • РАЗДЕЛ 5 ДОПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
 • Тема 19 Науки будущего (1 час)
 • Тема 21 Типы профессий (2 часа)