Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма гуртка картингу Основний рівень пояснювальна записка

Програма гуртка картингу Основний рівень пояснювальна записка
Сторінка1/11
Дата конвертації07.06.2017
Розмір2.19 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КАНІВСЬКА МІСЬКА СТАНЦІЯ ЮНИХ ТЕХНІКІВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

радою ММК (протокол №1 від 29.08.2016р.

Станції юних техніків - СЮТ - позашкільні установи в СРСР (і в УРСР), організаційні і методичні центри позашкільної роботи учнів у галузі техніки.

,

наказ № 217 від 30.08.2016 р. )

________________________ Н.А.Голда
НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ

(на основі посібника «Збірник програм з позашкільної освіти», науково-технічний напрям.

Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.

Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.

Київ «Грамота», 2007р.)

Канів – 2016

ПРОГРАМА гуртка картингу

Основний рівень

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Карт — гоночний мікролітражний автомобіль спрощеної конструкції з кузовом чи без нього, що рухається не менше ніж на чотирьох не розміщених на одній лінії колесах;

Картинг - вид спорту, перегони на картах - невеликих гоночних автомобілях з відкритими колесами. Карт може розвивати швидкість від 24 км/год для любительських моделей до 260 км/год для спортивних суперкартів.

призначений для змагань на невеликому майданчику — картодромі. Як і будь-який інший технічний вид спорту, картинг стає все професійнішим. Побудова сучасного, конкурентноздатного шасі — це дійсно справжнє мистецтво. Навчання цьому вмінню, мистецтву починається саме на заняттях картингом, що є одним із напрямів діяльності гуртків спортивно-технічного профілю. Можливість прийняття самостійних конструкторських рішень та їхня багатоваріантність створюють умови для виявлення та розвитку творчих здібностей дітей та учнівської молоді.

Здібності - індивідуально стійкі психічні властивості людини, що визначають її успіхи в різних видах діяльності. Задатки - це потенційні можливості, що виявляються в діяльності, яка не може існувати без них.

Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.

Участь у конструюванні й побудові карта чи підготовці карта до змагань приносить вихованцям велику користь: вони пізнають радість творчості, набувають навичок конструювання, з інтересом працюють і користуються плодами своєї праці (випробовують, обкатують свою машину, беруть участь на ній у змаганнях).

При організації гуртків картингу необхідно взяти до уваги такі обставини: для навчання водінню картів потрібен асфальтований майданчик розміром 20x50 м, закритий для руху транспорту та з мінімальним рухом пішоходів.

Конструюва́ння - процес створення конструктором проекту певного об'єкта техніки, що полягає у визначенні форми, розмірів, взаємного розташування й параметрів частин й елементів конструкції об'єкта, його складових (агрегатів, систем, вузлів тощо), способу їхнього з'єднання, вибору матеріалів окремих елементів та розробки конструкторської документації.

Проектува́ння - процес створення проекту, прототипу, прообразу майбутнього об'єкта, стану та способів його виготовлення. У проектуванні застосовують системний підхід, який полягає у встановлені структури системи, типу зв'язків, визначені атрибутів, аналізуванні впливів зовнішнього середовища.

Асфа́льт - (грец. ασφαλτος - гірська смола, асфальт) - будівельний в'яжучий матеріал.

Його слід розмістити подалі від житлових приміщень, дитячих садків, лікарень тощо, бо двигуни картів створюють шум. їзда на картах вулицями та проїжджою частиною доріг категорично заборонена, тому користуватися ними як індивідуальним любительським видом транспорту учні не можуть.

Навчальні майстерні для зберігання й ремонту навчально-спортивної техніки слід забезпечити необхідним інструментом та обладнати токарним, фрезерним, свердлильним верстатими; наочними плакатами з техніки безпеки при роботі з різним інструментом та на верстатах.

Примі́щення - частина внутрішнього об'єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу.

Інструме́нт (лат. instrumentum - знаряддя) - технологічне оснащення (знаряддя або пристрій), які в процесі праці безпосередньо стикаються з предметом праці з метою зміни чи контролю його форми, стану, властивостей тощо.

Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).

Індиві́д, Індиві́дуум (лат. individuum - неподільний) - окремий організм, який існує самостійно, зокрема людина, особа, одиничний представник роду людського.

Плака́т (нім. Plakat, фр. placard - оголошення, афіша, від plaquer - наклеїти, лат. placatum - повідомлення, свідоцтво) - різновид графіки.

Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.

Метою програми є формування компетентностей особистості в процесі конструювання та побудови карта.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:


 • пізнавальної, що забезпечує ознайомлення з технічними видами
  спорту; вивчення загальної будови карта й двигунів для нього; оволодіння
  необхідними знаннями керування гоночним автомобілем, поняттями про
  роботу з різним інструментом;

  Поня́ття - форма мислення, яка відображає істотні властивості, зв'язки і відношення предметів і явищ в їхній суперечності і розвитку; думка або система думок, що узагальнює, виділяє предмети деякого класу за визначеними загальними і в сукупності специфічними для них ознаками. • практичної, що сприяє засвоєнню умінь і навичок керування го
  ночним автомобілем, навичками роботи з різним інструментом;

 • творчої, що забезпечує навчання технологій самостійного виго
  товлення різних класів моделей картів за кресленнями і власної конструк
  ції та їхню експлуатацію; стійкий інтерес до технічної творчості; розвиток
  технічного мислення, конструкторських здібностей гуртківців;

соціальною, що передбачає виховання культури праці, відповідальності за результати власної діяльності; профілактику й попередження бездоглядності, правопорушень і девіантної поведінки дітей через залучення їх до занять технічними видами спорту.

Кре́слення - дисципліна зі створення стандартизованих технічних малюнків, що виконуються фахівцями інженерами, архітекторами тощо.

Правопору́шення - це неправомірне (протиправне) суспільно-небезпечне винне діяння (дія чи бездіяльність) деліктоздатної особи, за вчинення якого особа може бути притягнута до юридичної відповідальності.

Вихова́ння - процес та практика засвоєння дитиною загальноприйнятих у суспільстві норм поведінки.

Моделі́зм - творче конструювання, випробування і використання моделей повітряного, сухопутного, водного транспорту, масштабних фігур та макетів архітектурних споруд, з метою колекціонування, демонстрації або участі у спортивних змаганнях.

Девіáнтна поведíнка (відхильна поведінка) - поведінка індивіда або групи, яка не відповідає загальноприйнятим нормам, внаслідок чого відбувається порушення цих норм.

Програма розрахована на 2 роки навчання основного рівня.

У гуртках картингу основного рівня протягом 1-го року навчаються учні 5-6 класів. На заняттях у гуртках учнів ознайомлюють із історією автомобілебудування та картингу, загальною будовою автомобіля (на прикладі карта). Гуртківці також вивчають конструкції карта з робочим об'ємом двигунів до 80 смЗ; освоюють водіння карта та прості технологічні операції з його технічного обслуговування (заміна й ремонт коліс, установка окремих вузлів та агрегатів тощо);

Техні́чне обслуго́вування озброєння та військової техніки - полягає у перевірці його укомплектованості і справності (працездатності), чистці і митті, налагодженні і регулюванні, змащуванні і заправленні (дозаправленні) експлуатаційними матеріалами, усуванні несправностей і недоліків, заміні деталей з обмеженими термінами служби і зберігання, перевірці засобів вимірювання, технічному огляді вантажопідйомних машин і посудин, які працюють під тиском.

знання правил проведення змагань.

Заняття картингом пов'язані з підвищеною небезпекою як для картингістів, так і для оточуючих. Враховуючи це, інструктаж із питань техніки безпеки слід проводити 1 раз на місяць, а спеціальний інструктаж — кожен раз перед виконанням вправ із водіння.

На всіх тренуваннях із водіння слід використовувати сигнальні суддівські прапори. Кожен гуртківець під час виконання вправ із водіння та наступних тренувань обов'язково має одягати комбінезон, захисний шолом, рукавички, навіть якщо йому необхідно проїхати на невеликій швидкості декілька метрів.

Тре́нінг (англ. training) - це запланований процес модифікації (зміни) відношення, знання чи поведінкових навичок того, хто навчається, через набуття навчального досвіду з тим, щоб досягти ефективного виконання в одному виді діяльності або в певній галузі.

Рукави́чка, діал. пальча́тка - вид одягу для рук, на відміну від рукавиць - з відділеннями для кожного пальця. Виготовляються з шкіри, гуми, тканини.

Комбінезо́н (англ. Boilersuit) - предмет верхнього одягу, що являє собою з'єднання верхньої частини одягу та брюк.

Небезпе́ка - можливість виникнення обставин, за яких матерія, поле, інформація або їхнє поєднання можуть таким чином вплинути на складну систему, що призведе до погіршення або неможливості її функціонування і розвитку.

Шолом (англ. helmet, нім. Helm) - спеціальний захисний головний убір, що застосовується у різних сферах для захисту голови й шиї від поранень, травм, холоду, сонячного проміння, опіків тощо.

У процесі відпрацювання вправ, які становлять курс навчання водінню карта, слід використовувати таку форму занять як змагання (наприклад, на чіткість зупинки передніх коліс карта на декількох лініях, нанесених на дорожньому покритті через кожні 10-15 м).

У гуртках 2-го року занять навчаються з учні 7—10 класів.

Завдання полягає в навчанні учнів основам конструювання, теорії руху автомобіля, поглибленні знань і навичок, необхідних для побудови або вдосконалення конструкцій картів, а також покращанні майстерності водіння картів. Гуртківці мають навчитися управляти картом в екстремальних ситуаціях (дощ, сніг, лід). У таких гуртках слід будувати карти з двигунами до 125 см3. При конструюванні картів дуже важливо ознайомити учнів з основами єдиної технології конструювання машин і механізмів, способами діагностики можливих несправностей та їхнього усунення.

Діагно́стика (з грец. diagnosis = dia+gnosis = «роз+пізнання») (англ. diagnostics; нім. Diagnostik; фр. le diagnostic) - галузь знань, що вивчає теорію і методи організації процесів постановки діагнозу, а також принципи побудови засобів діагностування.

Бажано, щоб учні були присутні на змаганнях із картингу, автоспорту. Наприкінці навчального року слід провести кваліфікаційні змагання гур-тківців (у них можуть брати участь учні, які добре відпрацювали всі вправи та впевнено керують картом), а також сформувати та підготувати команду для участі в районних, міських або всеукраїнських змаганнях учнівської молоді з картингу.

Кваліфіка́ція (від англ. Quality - якість) - це: наявність підготовки, професійних знань, навичок та досвіду, які дають можливість особі належним чином проводити певні дії; рівень підготовленості, майстерності, ступінь готовності до виконання праці за визначеною спеціальністю чи посадою, що визначається розрядом, класом чи іншими атестаційними категоріями.

За даною програмою можна проводити заняття в групах індивідуального навчання, які організовуються відповідно до «Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах».

Перевірка та оцінювання знань й умінь учнів здійснюється під час виконання ними практичних робіт, участі у змаганнях, а також на підсумкових заняттях.

Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.

Оцінювання - (фр. evaluation від value ціна, вартість) оцінка, визначення ціни, вартості, визначення кількості, якості продукції, якості ресурсів, придатності тощо; аналіз даних, обстановки.

Програма є орієнтовною. Керівник гуртка може вносити зміни й доповнення у зміст програми та розподіл годин за темами, ураховуючи інтереси гуртківців, стан матеріально-технічної бази закладу.Основний рівень, перший рік навчання ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНРозділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

1

Вступне заняття

2

2

-

2

Автомобіль, картинг та автомобільний спорт. Навчально-наочні посібники з картингу

4

2

2

3

Загальна будова карта

6

4

2

4

Двотактні двигуни внутрішнього згоряння. Будова мотоциклетного двигуна

20

4

16

5

Технічне обслуговування, регулювання та ремонт карта

12

4

8

6

Заходи безпеки під час тренувань і проведення змагань

6

2

4

7

Змагання з автоспорту. Правила змагань із картингу

4

2

2

8

Підготовка картів до тренувань і змагань

20

4

16

9

Спеціальна фізична підготовка до участі у змаганнях. Перша долікарняна допомога

4

2

2

10

Навчальна їзда на карті

26

2

24

11

Спортивно-тренувальна їзда на карті

ЗО

2

28

12

Організація та проведення змагань

8

2

6

13

Підсумкове заняття

2

2

-

Разом

144

34

ПО

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (2 год)

Мета, завдання та зміст роботи гуртка. Загальні правила техніки безпеки. Картинг як вид спорту.2. Автомобіль, картинг та автомобільний спорт.

Автомобі́льний спорт (також автоспорт) - автомобільні змагання на пересіченій місцевості та на шосе й шосейних спорудах різного типу, які проводяться на спортивних, гоночних та серійних автомобілях.

Навчально-наочні посібники з картингу (4 год)

Історія автомобіля: автомобіль вчора, сьогодні, завтра. Сучасне автомобілебудування та перспективи його розвитку. Сучасні спортивні автомобілі. Історія картингу. Сучасні карти.

Класифікація навчально-наочних посібників із картингу. Вікторини й настільні ігри, що підвищують якість засвоєння знань гуртківців.

Практична робота. Проектування, конструювання і виготовлення навчально-наочних посібників із правил дорожнього руху, проведення вікторин.

Віктори́на - вид гри, що полягає у відповідях на усні чи письмові запитання з різних галузей знань.

Шлях - широка, велика дорога, призначена для їзди, путь між двома точками, місце, простір, яким відбувається пересування, сполучення.

Насті́льна гра - термін, застосовуваний щодо ігор, в яких здійснюються маніпуляції з ігровими предметами на плоскій поверхні (зазвичай столі). Настільні ігри переважно розраховані на декількох людей (у зв'язку з цим обмеженням пасьянс не є настільною грою).

Пра́вила доро́жнього ру́ху (скорочено: ПДР) - перелік правил, що регулюють обов'язки водіїв транспортних засобів та пішоходів, а також технічні вимоги, визначені до транспортних засобів для забезпечення безпеки дорожнього руху.

Удосконалення обладнання, інструментів і пристроїв.

56
3. Загальна будова карта (6 год)

Класифікація картів. Основні частини карта, їхнє призначення, розташування, взаємодія. Рами, двигуни, вузли трансмісії, колеса, механізми керування. Шини, які застосовуються на картах.

Практична робота. Ознайомлення з будовою карта.

4. Двотактні двигуни внутрішнього згоряння.

Електроустаткува́ння (електрообладнання), (рос.электрооборудование, англ. elecrtrical equipment, нім. elektrische Einrichtung f (Ausstattung f)) - сукупність електричних машин, апаратів, пристроїв, допоміжного обладнання (разом зі спорудами та приміщеннями, в яких вони встановлені).

Трансмі́сія - сукупність агрегатів, призначених для передавання крутного моменту від двигуна до ведучих коліс. При цьому передаваний крутний момент змінюється за величиною і напрямом і розподіляється в певному співвідношенні між ведучими колесами.

Двигун внутрішнього згоряння Двигу́н вну́трішнього згоря́ння - тип двигуна, теплова машина, в якій хімічна енергія палива, що згоряє в робочій зоні, перетворюється в механічну роботу. ККД = 10-50%.

Будова мотоциклетного двигуна (20 год)

Типи двигунів. Поняття про теоретичний розрахунок двигуна. Фази газорозподілу. Способи виявлення та усунення несправностей двигуна. Правила розбирання й складання картера двигуна. Регулювання, запалювання та добір свічок запалювання. Види паливно-мастильних матеріалів для двигунів.

Обслу́га - у військовій справі - група військовослужбовців, які безпосередньо обслуговують артилерійську систему, кулемет і інші види зброї і техніки; первинна (нижча) організаційна одиниця (підрозділ) у збройних силах багатьох держав.

Мотоци́кл (від лат. motor - приводить в рух і грец. kýklos - коло, колесо) - двоколісний або триколісний (трицикл) механічний транспортний засіб з боковим причепом або без нього, що має двигун з робочим об'ємом 49,8 см³ і більше.

Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.

Свічка запалювання - це пристрій системи запалювання бензинового ДВЗ, що слугує для створення іскрового проміжку в колі високої напруги з метою запалювання робочої суміші в циліндрі двигуна.

Па́льно-масти́льні матеріа́ли (скорочено - ПММ) - синтетичні та мінеральні нафтопродукти, до яких відносять різні види пального і мастила: паливо (бензин, дизельне пальне, скраплений природний газ, скраплені нафтові гази), мастильні матеріали - (моторні, трансмісійні та спеціальні оливи, мінеральні мастила, пластичні мастила), рідини на нафтовій основі та спеціальні рідини (гальмівні та охолоджувальні).

Поняття про октанове число. Карбюратор.

Двигуни автомобілів. Принцип роботи двотактного двигуна. Визначення такту. Двотактний робочий цикл. Фази газорозподілу. Кривошипно-шатунний механізм, його призначення та принцип дії. Технологія ремонту кривошипно-шатунного механізму. Коробка передач.

Карбюратор (англ. Carburetor, carburator, нім. Vergaser) - пристрій, що використовується для отримання суміші повітря з паливом для двигуна внутрішнього згоряння. Був винайдений Карлом Бенцом у 1885 році і запатентований в 1886 році.

Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).

Ко́рбово-гонко́вий механізм - механізм, в якому взаємодіють між собою три елементи: ко́рба, гоно́к і повзун (найчастіше ним є поршень). Корба виконує обертовий рух, повзун - рух вертально-поступальний.

Двота́ктний двигу́н (англ. two-stroke engine) - поршневий двигун внутрішнього згоряння, в якому робочий процес в кожному з циліндрів відбувається за один оберт колінчастого вала, тобто за два ходи поршня.

Окта́нове число́ (ОЧ) - умовний показник, що характеризує здатність палива забезпечити бездетонаційну роботу двигунів із примусовим запаленням. Октанове число - це вміст (по об'єму) ізооктану(о.ч.=100) в суміші з н-гептаном (о.ч.=0)

Коробка передач також: коробка перемикання передач, КП, КПП (англ. gear box) - агрегат (як правило - шестерні) різних промислових механізмів, як наприклад, верстатів і трансмісій. Іноді коробку передач називають трансмісією: трапляється, що трансмісія складається тільки з коробки передач, але в загальному випадку коробка передач - лише її частина.

Поняття про передаточне число. Система електрообладнання: генератор, система запалення магнето, свічки. Калійне число. Паливна система.

Па́ливна систе́ма (англ. fuel system) або систе́ма подава́ння пально́го або систе́ма жи́влення ДВЗ - комплекс апаратури в двигунах внутрішнього згоряння, що призначений для живлення двигуна пальним, а також його зберігання й очищення.

Карбюратор, його будова та робота. Утворення робочої суміші, її кількість та якість.

Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.Практична робота. Показ фази розподілу чотири- та двотактного двигуна. Відрегулювання випередження запалювання. Підбір свічок запалювання. Приготування паливної суміші.

Розбирання та складання двигуна. Виготовлення прокладок картера. Установлення й регулювання системи запалення. Способи визначення та усунення можливих несправностей. Розбирання й складання карбюратора.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11 • НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ
 • ПРОГРАМА гуртка картингу
 • Можливість
 • 1. Вступне заняття (2 год)
 • Вікторини й настільні ігри
 • Будова мотоциклетного
 • Технологія
 • Практична робота.