Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма «Конструювання радіотехнічних, радіоелектронних та електротехнічних приладів»

Програма «Конструювання радіотехнічних, радіоелектронних та електротехнічних приладів»
Сторінка1/4
Дата конвертації07.06.2017
Розмір0.67 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4

82

Розділ 3
ВІДДІЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ НАУК
ПРОГРАМА

«Конструювання радіотехнічних, радіоелектронних та електротехнічних приладів»
Початковий, основний, вищий рівні
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Експериментально-дослідницька, конструкторська діяльність у галузі технічних наук, потребує глибоких теоретичних знань основ природничих і точних наук, технологічних процесів виробництва, економіки та новітніх досягнень в обраній галузі дослідження.
Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.
Технічні науки - науки, що вивчають закономірності розвитку техніки і визначають способи найкращого її використання.
Основи цих знань закладаються в гуртках і секціях Малої академії наук України науково-технічного напряму, в яких учні розробляють, виготовляють, досліджують, проводять наукові експерименти з радіотехнічними, радіоелектронними, електротехнічними приладами та обладнанням.
Точні науки - галузі науки, в яких вивчають кількісно точні закономірності і використовують строгі методи перевірки гіпотез, засновані на відтворюваних експериментах та строгих логічних міркуваннях. До точних наук прийнято зараховувати математику, інформатику, фізику, хімію, а також деякі розділи біології, психології та суспільствознавства.
Експериме́нт (англ. experiment) - сукупність дослідів, об’єднаних однією системою їх постановки, взаємозв’язком результатів і способом їх обробки. В результаті експерименту отримують сукупність результатів, які допускають їхню сумісну обробку і зіставлення.
Для таких гуртків запропоновано програму«Конструювання радіотехнічних, радіоелектронних та електротехнічних приладів».


Метою програми є формування компетентностей особистості в процесі конструювання радіотехнічних, радіоелектронних та електротехнічних приладів та проведення науково-дослідницьких, конструкторських та експериментальних робіт. Основні завданн програми полягають у формуванні таких компетентностей:

пізнавальної: розширення та поглиблення знань з природничих дисциплін; оволодіння знаннями конструювання, виготовлення та налагодження радіотехнічних, радіоелектронних та електротехнічних приладів, основ науково-дослідницької та винахідницької діяльності; ознайомлення з питаннями інтелектуальної власності; досягненнями світової та вітчизняної науки в галузі радіоелектроніки, радіотехніки та електротехніки;

практичної: формування умінь і навичок конструювання радіотехнічних, радіоелектронних, електротехнічних приладів та обладнання, навичок виконання науково-дослідницької роботи, здійснення патентного пошуку, оформлення технічної документації;

Техні́чна документа́ція - система графічних і текстових документів, необхідних і достатніх для безпосереднього використання на усіх стадіях життєвого циклу продукції (конструюванні, виготовленні та експлуатації промислових виробів; при проектуванні, зведенні і експлуатації будівель і споруд; при розробці технологічних процесів виробництва; при розробці та використанні програмного забезпечення).

творчої: розвиток винахідницьких, конструкторських, творчих здібностей та просторової уяви; виховання ініціативності, самостійності в прийнятті рішень; формування навичок логічного та системного мислення, творчого пошуку;соціальної: формування стійкого інтересу до науково-дослідницької діяльності; розвиток позитивних якостей емоційно-вольової сфери особистості: працелюбства, наполегливості, відповідальності, вміння приймати та відстоювати власні рішення; виховання патріотизму, свідомого ставлення до майбутньої професійної діяльності.
Тео́рія рі́шень - царина досліджень, яка математичними методами досліджує закономірності вибору людьми найвигідніших із можливих альтернатив і має застосування в економіці, менеджменті, когнітивній психології, інформатиці та обчислювальній техніці.
Систе́мний підхі́д (англ. Systems thinking - системне мислення) - напрям методології досліджень, який полягає в дослідженні об'єкта як цілісної множини елементів в сукупності відношень і зв'язків між ними, тобто розгляд об'єкта як модель системи.
Патріоти́зм (грец. πατριώτης - співвітчизник, грец. πατρίς та лат. patria - батьківщина) - громадянське почуття, змістом якого є любов до батьківщини, відданість своєму народові, гордість за надбання національної культури, готовність діяти в інтересах вітчизни та постати на її захист у разі необхідності.


Пропонована програма є багаторівневою, із підвищеною складністю, що передбачає поглиблене вивчення теоретичного матеріалу та науково-дослідницьку діяльність учнів. Вона може бути базовою для науково-технічних гуртків електротехнічного, радіотехнічного

та радіоелектронного напрямів, основою при складанні навчальних програм цих гуртків.

Програма підготовлена з урахуванням рівня сучасних досягнень науки і техніки та ґрунтується на Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти та Державному стандарті професійно-технічної освіти.
Професі́йно-техні́чна осві́та - складова системи освіти України, що є комплексом педагогічних і організаційно-управлінських заходів, спрямованих на забезпечення оволодіння громадянами знаннями, уміннями і навичками в обраній ними галузі професійної діяльності, розвиток компетентності та професіоналізму, виховання загальної і професійної культури.
Сер́едня осв́іта - система середніх шкіл, навчально-виховних закладів для молоді, що закінчила початкову школу, яка дає або загальну або професійну (спеціальну) освіту та право продовжувати навчання у вищих школах.
В ході її опанування відбувається поглиблення знань, набутих учнями на уроках фізики, математики, хімії.


Програма реалізується протягом п’яти років шляхом послідовного навчання на початковому, основному та вищому рівнях.

До занять залучаються учні віком від 13 до 21 року. Комплектування навчальних груп проводиться залежно від віку та рівня підготовленості дітей.

До гуртків початкового рівня навчання приймаються учні віком 13–14 років. Наповнюваність груп— до 15 учнів. Термін навчання 1 рік, на опрацювання навчального матеріалу відводиться 144 години (4 години на тиждень).

Навчальні групи основного рівня формуються, як правило, з гуртківців початкового рівня. Крім того, до гуртків основного рівня можуть залучатись діти з інших гуртків, якщо вони мають відповідну підготовку.

Вік гуртківців— 14–17 років. Наповнюваність груп— 10–15 учнів.

Термін навчання— 3 роки. Тривалість занять за роками навчання становить: перший рік навчання — 216 годин, другий та третій — 288 годин на рік(відповідно6 та8 годин на тиждень).

Навчальні групи вищого рівня мають статус експериментальних і комплектуються, як правило, з обдарованих гуртківців основного рівня навчання, які виявили себе в самостійному конструюванні приладів та науково-дослідницькій роботі. Гуртки вищого рівня об’єднують молодь віком 17–21 рік. Кількісний склад гуртка— 5–8 учнів. Термін навчання один рік. Тривалість занять— 360 годин на рік(10 годин на тиждень).

У період формування навчальних груп враховується: вік, рівень підготовки вихованців, учнів та слухачів, їх бажання навчатися(продовжувати навчання) у вибраному гуртку, а також результати співбесіди, вхідного та вихідного тестування, виконання контрольного завдання тощо.

Навчально-виховний процес у гуртку організовується на принципах добровільності, науковості, доступності, наочності, циклічності та індивідуальності. Це передбачає самостійне прийняття гуртківцями рішення у виборі навчальної групи, виду навчання, теми розробки або дослідження; проведення поглиблених теоретичних занять, складання планів групової та індивідуальної роботи; вибір теми розробки або дослідження на основі сучасних досягнень науки і техніки тощо.

Враховуючи рівень підготовки та вік вихованців, у навчально-виховному процесі застосовуються такі методи: лекції, бесіди, співбесіди, консультації, пояснення, розповідь тощо; семінари, самостійна робота учнів із науково-технічною літературою; виконання графічних робіт із застосуванням креслярського набору або спеціальних комп’ютерних програм;
Гра́фіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») - вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.
виконання науково-дослідницьких, конструкторських та експериментальних робіт; практична робота з конструювання, виготовлення, налагодження та вдосконалення приладів; проведення інформаційного та патентного пошуку; зустрічі гуртківців із видатними науковцями, конструкторами та раціоналізаторами; виступи учнів із доповідями, рефератами, повідомленнями; участь вихованців у конкурсах, виставках, конференціях; екскурсії до науково-дослідних інститутів, конструкторських бюро; на підприємства, відвідування тематичних виставок.


Вибір форми роботи залежить від рівня навчання.

На початковому рівні застосовується виключно групова форма навчання: теоретичні заняття, практична робота(розв’язування задач, прикладів, складання схем тощо, практичні заняття із засвоєння технології паяння, монтажу радіодеталей, виготовлення найпростіших радіоелектронних пристроїв), а також бесіди, ігри, конкурси-змагання, екскурсії тощо.
Практи́чні заня́ття - форма навчального заняття, при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань.
Науко́во-до́слідний і́нститут (НДІ) - самостійна установа, створена організовувати наукові дослідження та провадити дослідно-конструкторські роботи, різновид інституту.
Групова́ фо́рма навча́ння - форма навчальної діяльності учнів на занятті, що характеризується розбиттям учнів на групи.


На основному рівні застосовуються як групові, так й індивідуальні форми роботи: теоретичні заняття, практична робота з теоретичного курсу (розв’язування задач і прикладів, складання схем, таблиць, графіків, дослідження фізичних явищ, зняття характеристик пристроїв тощо);
Фі́зика (від грец. φυσικός природний, φύσις природа) - природнича наука, яка досліджує загальні властивості матерії та явищ у ній, а також виявляє загальні закони, які керують цими явищами. Це наука про закономірності Природи в широкому сенсі цього слова.
практичні заняття з виготовлення радіоелектронних приладів(за вибором керівника і самостійно); робота з довідниками та науково-технічною літературою; виконання науково-дослідницьких робіт; написання доповідей та рефератів; участь у науково-технічних читаннях, конференціях, конкурсах, виставках, олімпіадах; захист власних розробок; виховні бесіди, лекції; екскурсії до науково-дослідних інститутів, на підприємства та тематичні виставки тощо.


На вищому рівні застосовується виключно індивідуальна форма роботи: теоретичні і практичні заняття за власним планом; виконання науково-дослідницьких робіт; конструювання та виготовлення радіотехнічних, радіоелектронних, електротехнічних приладів; заняття раціоналізаторською та винахідницькою діяльністю; написання доповідей, рефератів, повідомлень; участь у лекторіях і науково-технічних читаннях, конференціях, конкурсах, виставках, олімпіадах; захист авторських розробок; робота з науково-технічною літературою; зустрічі з видатними вченими, конструкторами, винахідниками та раціоналізаторами; екскурсії до провідних конструкторських бюро та підприємств радіоелектронного напряму тощо.

За структурою заняття гуртка— комбіновані: складаються з теоретичної та практичної частин. Теоретична частина, як правило, займає третю частину всього заняття. Решта часу відводиться для виконання практичних робіт.

Теоретичні заняття й практична робота проводяться відповідно до вікових особливостей дітей. Передбачається використання на заняттях сучасних дидактичних та технічних засобів навчання, викладання нового матеріалу на основі знань отриманих за шкільною програмою та на заняттях попередніх років навчання, з урахуванням індивідуальних та психологічних особливостей гуртківців, рівня їх розвитку, здібностей і нахилів. Для оптимального засвоєння учнями навчального матеріалу керівник гуртка може корегувати тривалість теоретичної або практичної частини.

На теоретичних та практичних заняттях застосовуються персональні комп’ютери, новітні електронні мультимедійні засоби та комп’ютерні програми, як для конструювання монтажних плат, так і для вирішення конструкторських задач в цілому.

У навчально-виховному процесі також використовується довідкова література, періодичні науково-технічні видання, технічна документація на обладнання, схеми, таблиці, комп’ютерні програми тощо.

Форми контролю за ефективністю навчання учнів у процесі навчання залежать від етапу навчання.

Для визначення результативності навчання та встановлення зворотного зв’язку доцільно здійснювати поточний(співбесіди, тестування, заліки, виконання контрольних завдань і письмових контрольних робіт з окремих тем програми) та підсумковий контроль по закінченні навчального року(співбесіди, тестування, виконання контрольних робіт з теорії, захисти гуртківцями власних розробок, написання рефератів доповідей, результат участі учнів у виставках, конкурсах, олімпіадах, науково-технічних читаннях, а також у роботі Малої академії наук).

Програму гуртка можна використовувати під час організації занять у групах індивідуального навчання, які організовуються відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, що затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від11.08.2004 р.
Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
№651


(зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від10.12.2008 р. №1123).

Програма є орієнтовною. Керівник гуртка може вносити зміни й доповнення в зміст програми, плануючи свою роботу з урахуванням інтересів гуртківців, їх рівня підготовки, стану матеріально-технічної бази закладу тощо.

Розподіл годин за темами— також орієнтовний. Теми занять подані в порядку зростання складності матеріалу. Керівник гуртка може визначити, скільки годин потрібно для опанування тієї чи іншої теми і внести до програми відповідні корективи.

Початковий рівень

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНРозділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

теоретичні

1.

Вступне заняття

2

1

1

2.

Електротехніка

28

8

20

3.

Радіотехніка

4

1

3

4.

Електрорадіотехнічні вимірювання

10

3

7

5.

Електрорадіокомпоненти та матеріали

20

6

14

6.

Графічне зображення радіосхем

8

2

6

7.

Технологія паяння та монтажу

10

3

7

8.

Виготовлення радіоелектронних приладів

48

-

48

9.

Підготовка наукових повідомлень

4

2

2

10.

Конкурси, екскурсії, виставки, тематичні заходи

8

2

6

11.

Підсумкове заняття

2

1

1
Разом

144

29

115

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (2 год.)

Мета і завдання гуртка. План роботи на навчальний рік. Права і обов’язки вихованців.

Інструктаж із техніки безпеки. Правила протипожежної безпеки та безпеки життєдіяльності.
Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.
Поже́жна безпе́ка - стан об'єкта, при якому з регламентованою ймовірністю відкидається можливість виникнення та розвиток пожежі, і впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.
Правила внутрішнього розпорядку.


Організаційні питання.

2. Електротехніка (28 год.)

Поняття про будову атома. Електризація. Взаємодія заряджених тіл. Електричне поле. Провідники та діелектрики в електричному полі.

Робота з переміщення заряду в електричному полі. Напруга та потенціал електричного поля. Енергія електричного поля. Електрична ємність. Конденсатори. З’єднання конденсаторів.

Види електричного струму, їх характерні ознаки та параметри. Постійний електричний струм. Джерела електричного струму.

Електричне коло. Сила та густина електричного струму.
Електроліз - розклад речовин (наприклад, води, розчинів кислот, лугів, розчинених або розплавлених солей тощо) постійним електричним струмом.
Електричне поле (англ. Electric field) - одна зі складових електромагнітного поля, що існує навколо тіл або частинок, що мають електричний заряд, а також у вільному вигляді при зміні магнітного поля (наприклад, в електромагнітних хвилях).
Джерело живлення Джерело живлення - елемент електричного кола, в якому зосереджена електрорушійна сила.
Електричний струм Електри́чний струм (англ. electric current) - упорядкований, спрямований рух електрично заряджених частинок у просторі.
Електрорушійна сила. Електричний опір. Резистори. З’єднання резисторів.


Реостат. Закони електричного струму: закон Ома, закони Кірхгофа.

Робота та потужність електричного струму.
Електрорушійна сила - кількісна міра роботи сторонніх сил із переміщення заряду, характеристика джерела струму.
Електри́чний о́пір - властивість провідника створювати перешкоди проходженню електричного струму.
Потужність електричного струму - фізична величина, що характеризує швидкість передачі або перетворення електричної енергії. Одиницею вимірювання потужності в CI є ват (Вт, W).
Теплова дія електричного струму. Електронагрівальні прилади.


Хімічна дія електричного струму. Електролітичні конденсатори.

Хімічні елементи живлення. Акумулятори. З’єднання електричних джерел.

Постійні магніти, магнітне поле. Магнітне поле провідника зі струмом. Дія магнітного поля на провідник зі струмом.
Конденсáтор (англ. capacitor; нім. Kondensator m) - система з двох чи більше електродів (обкладок), які розділені діелектриком, товщина якого менша у порівнянні з розміром обкладок. Така система має взаємну електричну ємність і здатна зберігати електричний заряд.
Магніт (або Магнет) - тіло, що має власне магнітне поле, магнітний диполь. Можливо, слово походить від дав.-гр. Μαγνῆτις λίθος (Magnētis líthos), «камінь з Магнесії» - від назви регіону Магнісія та давнього міста Магнесія в Малій Азії, де в давнину були відкриті поклади магнетиту.
Взаємодія провідників зі струмом. Магнітна індукція. Явище електромагнітної індукції. Електрорушійна сила електромагнітної індукції. Самоіндукція. Взаємоіндукція. Електромагніт.


Практична робота. Дослідження фізичних явищ та законів постійного електричного струму і магнетизму. Складання електричного кола та вивчення його властивостей і складових елементів.
Електромагні́тна інду́кція - явище створення в просторі вихрового електричного поля змінним магнітним потоком. Одним із наслідків електромагнітної індукції є зв'язок між змінними електричним та магнітними полями в електромагнітній хвилі, інший наслідок, практично важливий для генерації електричного струму, - виникнення електрорушійної сили в провідному контурі, магнітний потік через який змінюється.
Магні́тна інду́кція - векторна фізична величина, основна характеристика величини і напрямку магнітного поля. Вектор магнітної індукції зазвичай позначають латинською літерою B } .
Електри́чне ко́ло - сукупність сполучених між собою провідниками електронних компонентів, джерел струму й напруги, перемикачів тощо, через яку може проходити електричний струм.


Розв’язування задач із використанням законів Ома та Кірхгофа. Розрахунки елементів електричного кола та способу їх з’єднання.

3. Радіотехніка (4 год.)

Поняття про радіотехніку. Історія виникнення радіотехніки.

Радіозв’язок та радіомовлення. Довжина радіохвиль. Діапазони радіохвиль.

Практична робота. Складання структурної схеми радіозв’язку.
Структу́рна схе́ма - схема, яка визначає основні функціональні частини виробу, їх взаємозв'язки та призначення. Під функціональною частиною розуміють складову частину схеми: елемент, пристрій, функціональну групу, функціональну ланку.


Ознайомлення з таблицею радіодіапазонів. Розрахунок довжини

ра діо хвилі за заданою частотою та частоти за заданою довжиною

радіохвилі.

4. Електрорадіотехнічні вимірювання (10 год.)

Магнітно-електричні індикатори. Будова та принцип дії магнітноелектричних індикаторів. Вимірювання параметрів постійного струму та напруги.

Електричні пробники. Омметри. Вимірювання опору.

Електромагнітні індикатори. Будова та принцип дії електромагнітних індикаторів. Вимірювання параметрів змінних струму та напруги.

Комбіновані прилади. Будова. Вимірювання параметрів електричного струму за допомогою комбінованого приладу.

Практична робота. Ознайомлення з одиницями вимірювання електричних величин у Міжнародній системі одиниць. Вивчення будови вимірювальних приладів магнітоелектричної та електромагнітної систем, мультиметра.
Одини́ця вимі́рювання (англ. measuring unit, unit of measure) - певний умовний розмір фізичної величини, прийнятий для кількісного відображення однорідних з нею величин.
Вимі́рювальний при́лад (рос. измерительный прибор; англ. indicating instrument; measuring instrument; нім. Ausmessungsgerät n, Messgerät n) - засіб вимірювань, в якому створюється візуальний сигнал вимірюваної інформації.
Практичне вимірювання параметрів електричного струму за допомогою амперметра, вольтметра, омметра та мультиметра.


5. Електрорадіокомпоненти та матеріали (20 год.)

Електрорадіотехнічні матеріали. Основні характеристики та види.

Проводи, кабелі, припої, флюси, лаки, компаунди, клеї, електроізоляційні, магнітні та феромагнітні матеріали, їх види та характеристики.

Резистори. Класифікація, види та параметри. Постійні та змінні резистори, їх будова та застосування.

Конденсатори. Класифікація, види та параметри. Постійні, змінні та електролітичні конденсатори, їх будова та застосування.
Електроліти́чний конденса́тор (англ. electrolytic capacitor) - електричний конденсатор, у якому як діелектрик використовується тонка оксидна плівка, нанесена на поверхню одного з електродів (металічного) - аноду, а в ролі другого електроду (катоду) виступає електроліт.


Котушки індуктивності. Параметри, типи, конструкції, застосування. Котушки індуктивності низької та високої частоти.
Коту́шка індукти́вності або індукти́вна коту́шка - елемент електричного кола, що являє собою сукупність витків, призначений для використання його індуктивності. Котушка індуктивності має вигляд звернутого у спіраль ізольованого дроту, що має значну індуктивність при відносно великій електричній провідності та малому активному опорі.
Дроселі.


Трансформатори. Параметри, типи, конструкція, застосування.

Комутаційні прилади. Параметри, види. Вимикачі, перемикачі, кнопки, реле, роз’єми: їх конструкція, застосування.

Електроакустичні прилади. Класифікація, основні характеристики.

Мікрофони, телефони, гучномовці: їх конструкція та застосування.

Хімічні джерела живлення. Види, основні характеристики. Гальванічні елементи, кислотні та лужні акумулятори, їх конструкція, застосування та умови експлуатації.
Умо́ви експлуата́ції - сукупність факторів, що діють на виріб при його експлуатації і впливають на функціювання й працездатність цього виробу.
Гальвані́чний елеме́нт - хімічне джерело живлення, в якому використовується різниця електродних потенціалів двох металів, занурених у електроліт. Гальванічний елемент є непідзарядним хімічним джерелом електроенергії.


Практична робота. Вивчення за допомогою довідника електричних та фізико-технічних властивостей електрорадіотехнічних матеріалів.

Ознайомлення з рядами номінальних значень та системою маркування резисторів та конденсаторів.

Ознайомлення з будовою провідників, кабелів, електрорадіокомпонентів. Виготовлення трансформатора для джерела живлення малої потужності.

6. Графічне зображення радіосхем (8 год.)

Літерно-цифрові позначки в схемах: типи позначок та правила їх побудови, літерні коди. Літерно-цифрове маркування електрорадіоелементів. Умовні графічні зображення елементів електрорадіосхем.

Практична робота. Вивчення за допомогою довідника умовних графічних зображень елементів електрорадіосхем: резисторів, конденсаторів, джерел живлення, джерел світла, акустичних приладів.

7. Технологія паяння та монтажу (10 год.)

Організація робочого місця монтажника.
Джере́ла сві́тла - природні тіла або технічні пристрої різної конструкції і різними способами перетворення енергії, основним призначенням яких є отримання світлового випромінювання з різною довжиною хвилі, - як видимої частини спектру, так і невидимі для людського ока промені (наприклад, інфрачервоні).
Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.
Монтажний інструмент та матеріали. Технологія паяння. Підготовка монтажних провідників та радіодеталей до паяння. Паяння монтажних провідників та радіодеталей.


Бандажування провідників. Виготовлення джгутів.

Загальні відомості про друкований монтаж. Вимоги до плат друкованого монтажу та технології їх виготовлення.

Практична робота. Підготовка робочого місця та індивідуального електромонтажного інструменту до роботи. Засвоєння правил роботи з електромонтажним інструментом.

Підготовка провідників до паяння. З’єднання провідників паянням. Виготовлення дротової фігури. Підготовка радіодеталей до монтажу та їх паяння. Виготовлення джгутів електропроводів.

Виготовлення нескладного електронного приладу(«Маячок», перемикач гірлянд, імітатор голосу птахів, музичний синтезатор тощо).

Демонтаж радіодеталей з електронних плат радіоелектронної апаратури.
Радіоелектро́нний за́сіб (РЕЗ) - технічний засіб, призначений для передавання та/або приймання радіосигналів радіослужбами (визначення терміну в Законі України «Про радіочастотний ресурс України»).
Синтеза́тор - електронний пристрій, який синтезує звук за допомогою одного чи кількох електричних генераторів коливань. Необхідне звучання досягається регулюванням властивостей електричного сигналу (в аналогових синтезаторах), або параметрів центрального процесора (у цифрових синтезаторах).
Електро́ніка (від грец. Ηλεκτρόνιο - електрон) - наука про взаємодію електронів з електромагнітними полями і про методи створення електронних приладів і пристроїв, в яких ця взаємодія використовується для перетворення електромагнітної енергії, в основному для передачі, обробки і зберігання інформації.


8. Виготовлення радіоелектронних приладів (48 год.)

Практична робота. Виготовлення нескладних радіоелектронних пристроїв та приладів за планом керівника гуртка або за власним бажанням вихованців.

9. Підготовка наукових повідомлень (4 год.)

Реферат як одна з форм наукових повідомлень. Види рефератів, їх структура. Стиль мови реферату.

Практична робота. Написання та оприлюднення рефератів і доповідей з історії розвитку електротехніки та радіотехніки; повідомлень про видатних вчених у цих галузях тощо.

10. Конкурси, екскурсії, виставки, тематичні заходи (8 год.)

Участь у виставках дитячої технічної творчості, конкурсах із конструювання та захисту власних конструкцій радіоелектронних приладів. Екскурсії, зустрічі, наукові читання тощо.

11. Підсумкове заняття (2 год.)

Підбиття підсумків роботи гуртка за навчальний рік. Виставка робіт учнів. Відзначення кращих вихованців гуртка. Завдання на літо.
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Учні мають знати:

правила техніки безпеки та безпеки життєдіяльності;

фізичні процеси, основні терміни, закони, положення, формули та одиниці вимірювання електричних величин у міжнародній системі одиниць;

будову атома, структуру електричного поля, дію електричного поля на провідники та діелектрики, сутність напруги та потенціалу електричного поля;

явища електричної ємності, електричного опору та індуктивності, будову конденсатора, резистора та котушки індуктивності;

склад елементів електричного кола, їх властивості, способи їх з’єднання та обчислення загальної величини опору, ємності, індуктивності ланки електричного кола;

види електричного струму, характерні ознаки кожного з них;

сутність законів Ома та Кірхгофа, порядок розрахунку параметрів ланки та електричного кола в цілому;

теплову дію електричного струму, будову електронагрівальних приладів;

принцип дії та будову хімічних елементів живлення та акумуляторів, способи їх з’єднання, розрахунок загальної ЕРС та струму батареї;

Хімі́чний елеме́нт (заст. первень) - тип атомів з однаковим зарядом атомних ядер (тобто однаковою кількістю протонів в ядрі атому) і певною сукупністю властивостей. Маса ядра атома хімічного елементу може бути різною, в залежності від кількості нейтронів у ньому.

дію магнітного поля на провідник зі струмом, взаємодію провідників зі струмом, сутність магнітної індукції, електромагнітної індукції, самоіндукції, взаємоіндукції, поняття електрорушійної сили, будову електромагніту;

структурну схему радіозв’язку та радіомовлення, діапазони радіохвиль;

будову та принцип дії магнітно-електричних та електромагнітних індикаторів;

методи вимірювання постійного струму, напруги та опору;

основні характеристики електрорадіотехнічних матеріалів та електрорадіокомпонетів: резисторів, конденсаторів, котушок індуктивності, трансформаторів, комутаційного обладнання, акустичних приладів, хімічних джерел живлення;

умовні графічні зображення елементів електрорадіосхем, їх літерно-цифрові позначки у схемах та літерно-цифрове маркування електрорадіокомпонентів: резисторів, конденсаторів, котушок індуктивності, трансформаторів, комутаційного об-ладнання, джерел живлення, акустичних приладів;

організацію робочого місця монтажника, перелік монтажного інструменту та матеріалів, необхідних для паяння, правила користування ними;

технологічні операції паяння електрорадіокомпонентів та проводів, бандажування проводів та виготовлення джгутів;

загальні відомості про друкований монтаж, технології виготовлення плат для друкованого монтажу та вимоги до них;

загальні уявлення про наукові повідомлення.

Учні мають уміти:

дотримуватися правил техніки безпеки;

Правила техніки безпеки (англ. safety rules, preventive regulations, safety regulations, нім. Sicherheitsregeln f pl, Sicherheitsvorschriften f pl) - правові норми, що передбачають заходи із забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці.

досліджувати фізичні явища та закони електрики і магнетизму;

Я́вище - філософська категорія, що відображає зовнішні властивості, процеси, зв'язки предмета, які даються пізнанню безпосередньо в формах живого споглядання. Явище може змінюватися, розвиватися відповідно до загальних законів розвитку матеріального світу.

складати електричне коло та досліджувати його властивості;

розраховувати загальну величину ємності, опору та індуктивності при послідовному, паралельному та змішаному з’єднаннях;

розв'язувати задачі з використанням законів Ома і Кірхгофа та розраховувати параметри електричного кола;

з’єднувати джерела живлення в батарею, обчислювати її електричні параметри;

обчислювати величину магнітної індукції та сили, з якою діє магнітне поле на провідник зі струмом;

розраховувати довжину та частоту радіохвилі;

використовувати вимірювальні прилади для вимірювання електричних параметрів постійного струму;

визначати за допомогою довідника електричні та фізико-технічні характеристики і параметри електрорадіотехнічних матеріалів та компонентів;

визначати номінали резисторів та конденсаторів за їх літерно-цифровим та кольоровим маркуванням, користуватися рядами номінальних значень;

готувати робоче місце до роботи, правильно застосовувати індивідуальний електромонтажний інструмент, виконувати основні технологічні операції паяння, монтажних та слюсарних робіт;

готувати проводи та електрорадіокомпоненти до паяння, з’єднувати їх методом паяння;

самостійно виготовляти нескладні друковані монтажні плати;

виготовляти нескладні електронні прилади;

Опера́ція технологі́чна (рос. операция технологическая, англ. production operation, нім. technologische Operation f) - окрема частина технологічного процесу, сукупність робочих дій (прийомів), що характеризується однорідністю технологічного змісту і єдністю предмету праці, застосовуваного інструмента (устаткування) і робочих пристосувань.
Електро́нний при́лад (ЕП) - прилад для перетворення електромагнітної енергії з одного виду в інший, в процесі взаємодії створених в ньомо електронних потоків з електромагнітними полями, в середовищі, яке заповнює його внутрішній простір (вакуум, газ, напівпровідниковий матеріал, тощо).

виконувати демонтаж радіодеталей з плат радіоелектронної апаратури;

користуватися довідниками;підготувати реферат на задану тему.


Основний рівень, перший рік навчання

  1   2   3   4