Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка



Програма курс «Інженерна І комп’ютерна графіка»

Скачати 121.5 Kb.

Програма курс «Інженерна І комп’ютерна графіка»




Скачати 121.5 Kb.
Дата конвертації07.06.2017
Розмір121.5 Kb.
ТипПрограма



РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

курс «Інженерна і компютерна графіка»

Спецiальнiсть: 6.080402 Інформаційні технології проектуванння

Факультет: електроніки

Форма навчання: денна

Курс другий


Втяг з навчального плану


семестру


К-ть аудит. год.

У тому числі

СР

КР

КП

ЗАЛ

ІСП

ЛК

ПР

ЛАБ

4

51

17

-

34

40

-

-

Залік




Зміст дисципліни.

Місце інженерної комп’ютерної графіки (ІКГ) серед професійно-орієнтованих дисциплін. Технічне та програмне забезпечення ІКГ. Вітчизняні та зарубіжні стандарти на позначення дискретних та інтегральних електронних компонент схемотехнічного та конструкторського рівнів. Графічні редактори сучасних САПР та їх можливості щодо створення графічних образів радіоелектронних схем.

Графічний редактор - прикладна програма (або пакет програм), що дозволяє її користувачеві створювати і редагувати зображення на екрані комп'ютера і зберігати їх в графічних форматах файлів, наприклад, JPEG, PNG, GIF, TIFF.

Програмне забезпечення Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

Графіка Гра́фіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») - вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.

Комп’ютерне креслення технічних деталей. Система AutoCAD. Принципи виконання ліній, дуг, полігонів, штрихувань, підписів та нанесення розмірів. Методи створення двовимірних технічних креслень. Друк креслень на принтері та плоттері.


1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ. ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.

1.1. Мета викладання предмету


Метою викладання даної дисципліни є одержання студентами знань і навичок, які потрібні інженеру для викладу технічної думки з допомогою креслення, а також розуміння по кресленню конструкції і принципу дії технічного виробу. Однією із основних завдань ІКГ є ознайомлення з приципами комп’ютерного виконання різного роду конструкторської документації як у сфері сучасної електроніки так і в технічній сфері згідно із вимогами вітчизняних та зарубіжних стандартів.

Констру́кторська документа́ція (КД) - частина технічної документації у вигляді графічних і текстових документів, котрі в сукупності або окремо, визначають склад і будову виробу та містять необхідні дані для його розробки, виготовлення, контролю, експлуатації, ремонту і утилізації.

Матеріал курсу буде використовуватись при вивчення основ радіоелектроніки та цифрової мікросхеотехніки.

1.2. Завдання викладання предмету

Після вивчення даної дисципліни



студенти повинні знати:

 • Стандарти на позначення основних радіоелектронних компонент;

 • Про відмінності у графічних позначеннях цих компонент у західних і вітчизняних стандартах;

 • Можливості системи PCAD та методику роботи у її графічних редакторах;

 • Можливості системі AutoCAD та методику виконання креслень засобами цієї системи.


студенти повинні вміти:

 • Створювати графічні образи радіоелектронних компонент;

 • Креслити принципові електричні схеми графічним редактором системи PCAD;

  Електри́чна схе́ма - це технічний документ, що містить у вигляді умовних графічних зображень чи позначень інформацію про будову виробу, його складові частини та взаємозв'язки між ними, дія якого ґрунтується на використанні електричної енергії.



 • Друкувати схеми на принтері та плоттері.

 • Створювати у системі AutoCAD двовимірні креслення;

 • Друкувати ці креслення на папері з допомогою принтерів та плоттерів.



Тематичний план дисципліни:


п/п

Тема

Кількість годин


Усього

Лекції

Л. З.

С. Р.

1.

Предмет і задачі курсу ІКГ.

6

2

2

2

2.

Технічне забезпечення ІКГ.

10

2

4

4

3.

Система PCAD. Принципи креслення схем в радіоелектроніці.

10

2

4

4

4.

Методика побудови графічних образів компонент та електронних схем.

14

2

6

6

5.

Графіка радіоелектроніки конструкторського рівня.

12

2

4

6

6.

Технічна комп’ютерна графіка.

8

2

2

4

7.

Інструменти системи AutoCAD та методика їх використання.

10

2

4

4

8.

Виконання складних побудов в АutoCAD.

14

2

6

6

9.

Друк креслень.

5

1

2

2




Всього

89

17

34

38



2. ЗМIСТ ДИСЦИПЛIНИ.

2.1. Лекційні заняття.


п/п


Назва лекційних тем, їх зміст

Об’єм в годинах

1

2

3

1.

Предмет і задачі курсу креслення. Традиційний і автоматизований підходи. Комп’ютерна графіка: наукова, інженерна, презентаційна, художня. Графіка векторна і точкова - їх переваги та недоліки. Поняття про формати графічних файлів: BMP, PCX, GIF, PDF, JPEG, TIFF. Кольори. Моделі RGB і CMYK.

2


2.

Технічне забезпечення ІКГ. Графічні мождивості сучасних ПК. Дисплеї: електронно-променеві, дисплеї на світлодіодах, плазмові панельні дисплеї, рідкокристальні дисплеї. Характеристики дисплеїв. Графічні карти. 3D-прискорювачі. ММХ-процесори. Відеобуфери. Графічні стандарти CGA, EGA, VGA, SVGA. Технологія мультимедіа.

2


3.

Огляд можливостей графiчних редакторiв систем автоматизованого проектування (САПР) радіоелектронних пристроїв. Система PCAD 2001. Схемний редактор Shematic. Символьний і схемний режими його роботи. Структура екрану. Стрічка стану. Шари. Огляд команд малювання та редагування.

2


4.

Методика побудови графічного образу символу схемотехнічного рівня. Методика побудови графічного образу електронної схеми. Атрибути. Команди редагування схем. Багатосторінкові схеми. Схеми з ієрархією.

2


1

2

3

5.

Особливості графіки та графічні задачі конструкторського рівня. Методика побудови графічного образу корпусу інтегральної мікросхеми. Три способи створення графічного образу друкованої плати.

2


6.

Технічна комп’ютерна графіка. Формати креслярських листів. Стандарти на типи ліній, шрифти. Можливості системи ACAD-13. Інсталювання та початковий запуск системи. Компоненти графічного екрану ACAD-13.

2


7.

Меню команд. Панелі інструментів та їх настроювання. Способи введення кординат. Вивчення основних команд виконання інженерних креслень. Об’єктна прив’язка. Довідкові команди.

2


8.

Виконання складних побудов в АutoCAD. Полілінії. Масиви. Блоки. Шари. Кольори. Штрихування лементів креслення. Стандарти на основні шаблони. Створення власних шаблонів. Види розмірів. Команди нанесення розмірів.

4


9.

Принтери: голкові, матричні, струминні. Плоттери. Друк креслень на принтері і плоттері. Поняття про Visio.

1





Всього

17



2.2. Лабораторні заняття





№ п/п

Тема заняття, його зміст


Об’єм в годинах

1

2

3

1.

Вступ. Подiл на бригади. Включення машини. Вхiд в мережу. Створення необхідних каталогів.

2

2.

Дослідження графічних можливостей дисплея та його тестуваня.

2

3.

Інсталювання та конфігурування системи PCAD 2001.

2

4.

Вивчення структури екрану графічного редактора Shematic.

2

5.

Вивчення команд малювання та відповідних їм стрічок статусу.

2

6.

Вивченя команд редагування

2

7.

Створення символів дискретних радіоелектронних компонент.

2

8.

Створення символів інтегральних компонент.

2

9.

Створення графічного образу корпусу інтегральної мікросхеми.

2

10.

Друк схем на принтері та плоттері.

2

11.

Інсталювання та настроювання системи AutoCad.

2

12.

Вивчення основних команд та інструментів системи AutoCad.

2

13.

Вивчення всіх способів побудови дуг.

2

14.

Вивчення масивів та команд зняття фасок.

2

15.

Дослідження команд штрихування та проставлення розмірів та штрихувань.

2

16.

Виконання залікового завдання.

2

17.

Захист лабораторних робіт та здача заліку.

2




Всього

34


4. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНI МАТЕРІАЛИ ПО ДИСЦИПЛІНІ


 1. Островський О. Інженерне креслення: з додатком основ комп’ютерного креслення (CAD). Пер. з англ. – Львів: Оксарт, 1998 – 184 с.

 2. Михайленко В.Е., Пономарев А.М. Инженерная графика. Учебник- К.: Вища шк., 1990 – 303 с.

 3. Разевиг В.Д., Блохнин С.М. Система P-CAD 8.5. Руководство пользователя. - М.: ООО "ИЛЕКСА", 1996. - 288 с.

 4. Лантух-Лященко А.И., Высокович Е.В. Введение в AutoCad версия 12,13: книга вторая. Учебное пособие. -М.:ЭКОМ, 1997. - 352 с.

 5. Іван Хвищун Комп’ютерні методи підготовки креслень у радіоелектроніці (СХЕМОТЕХНІЧНИЙ І КОНСТРУКТОРСЬКИЙ РІВНІ) Методичні вказівки з курсу ”Інженерна комп’ютерна графіка” ЛЬВІВ ЛДУ 1998

5. ФОРМИ ТА ЗАСОБИ ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Поточний контроль знань студентів здійснюється шляхом усного та письмового контролю за матеріалами лекцій. Кожна лабораторна робота розпочинається з аналізу знання студентом методики її виконання. На протязі семестру проводиться заміри рівня знань у вигляді двох контрольних робіт. Підсумковим контролем знань є залік.



6. ПИТАННЯ ГАРАНТОВАНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ.


 1. Предмет ІКГ та його технічне забезпечення

 2. Стандарти на графічні позначення дискретних електронних компонент схемотехнічного рівня.

 3. Стандарти на графічні позначення інтегральних цифрових компонент схемотехнічного рівня.

 4. Структура і функціональні можливості системи PCAD.

 5. Команди редактора PCCAPS та його стрічка стану.

 6. Створення символів дискретних компонент засобами PCAD.

 7. Створення простої електронної схеми засобами PCAD.

  Електронна схема - це система з'єднаних між собою окремих електронних компонентів, таких як резистори, конденсатори, діоди, транзистори та індуктивності. Різні комбінації компонентів дозволяють виконувати безліч як простих, так і складних операцій, таких як підсилення сигналу, обробки та передачі інформації і т.д.



 8. Створення ієрархічної схеми засобами PCAD.

 9. Графіка конструкторського рівня. Редактор PCCARDS.

 10. Створення графіки корпусу електронної компоненти засобами PCAD.

 11. Створення графічного образу друкованої плати.

  Друко́вана пла́та, ДП (англ. Printed circuit board, PCB) - пластина, виконана з діелектрика (склотекстоліт, текстоліт, гетинакс, ситал тощо), на якій або/і всередині якої сформований хоча б один шар з провідними доріжками.



 12. Друк схем на принтері чи плоттері.

 13. Комп’ютерне креслення деталей технічних виробів.

 14. Стандарти на шрифти, лінії, проставлення розмірів та штрихувань на технічних кресленнях .

 15. AutoCAD, його інсталювання та настроювання

 16. Команди AutoCAD та способи їх введення.

 17. Об’єктна прив’язка.

 18. Команди штрихування та нанесення розмірів

 19. Види технічних креслень. Блоки. Шари. Кольори.

 20. Довідкові команди AutoCAD та команди ARRAY, CHAMFER, FILLET.

Програму склав



Доц. кафедри радіофізики, к.т.н. Іван Хвищун


Скачати 121.5 Kb.

 • 1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ. ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.
 • 1.2. Завдання викладання предмету
 • Тематичний план дисципліни
 • Тема Кількість годин
 • 2. ЗМIСТ ДИСЦИПЛIНИ. 2.1. Лекційні заняття.
 • 2.2. Лабораторні заняття
 • 4. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНI МАТЕРІАЛИ ПО ДИСЦИПЛІНІ
 • 5. ФОРМИ ТА ЗАСОБИ ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
 • 6. ПИТАННЯ ГАРАНТОВАНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ.