Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма курсу інформатики для загальноосвітніх навчальних закладів Київ Видавництво «Світич» 2010

Програма курсу інформатики для загальноосвітніх навчальних закладів Київ Видавництво «Світич» 2010
Сторінка1/3
Дата конвертації06.06.2017
Розмір0.64 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
Ломаковська Г. В.,
Ривкінд Й. Я.,
Колесников С. Я.

Інформатика

5-7 класиПрограма курсу інформатики

для загальноосвітніх навчальних закладів
Київ
Видавництво «Світич»
2010

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(Лист № 1/11-9062 від 29.09.2010 р.
Шко́ла (від грец. σχολή - «відпочинок», пізніше «ті, кого повчають») - навчальний заклад, зазвичай початкової або середньої освіти, але також іноді й вищої (наприклад, Вища школа бізнесу) або спеціальної (наприклад, Київська школа економіки) освіти.
)

Автори: Ломаковська Г. В., учитель-методист інформатики ліцею інформаційних технологій № 79 м. Києва;

Ривкінд Й .Я., учитель-методист інформатики ліцею № 38 м. Києва;

Колесников С. Я., учитель-методист інформатики ліцею інформаційних технологій № 79 м. Києва.
Рецензенти: Волинський В. П., завідувач лабораторії шкільного
обладнання Інституту педагогіки АПН України,
кандидат педагогічних наук, доцент

Фокіна Т. М.
Інформа́тика (рос. информатика, англ. informatics, information science; нім. Informatik f) - теоретична та прикладна (технічна, технологічна) дисципліна, що вивчає структуру і загальні властивості інформації, а також методи і (технічні) засоби її створення, перетворення, зберігання, передачі та використання в різних галузях людської діяльності.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Педагогіка Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.
, учитель-методист інформатики СЗОШ № 90 м. Києва
Сходинки до інформатики. Програма курсу інформатики для 5-7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Г. В. Ломаковська, Й. Я. Ривкінд, С. Я. Колесников. — К.: Світич, 2010. — 16 с.

Курс «Інформатика» ознайомлює учнів з базовими поняттями інформатики, основами алгоритмізації, дає навички практичної роботи з операційною системою Windows, прикладними програмами, текстовими та графічними редакторами, підтримує вивчення основних предметів (української мови, математики, образотворчого мистецтва).

Графічний редактор - прикладна програма (або пакет програм), що дозволяє її користувачеві створювати і редагувати зображення на екрані комп'ютера і зберігати їх в графічних форматах файлів, наприклад, JPEG, PNG, GIF, TIFF.
Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
Образотво́рче мисте́цтво - мистецтво відображення сущого у вигляді різних образів, зокрема таких як художні образи на площині (графіка, малярство тощо) та в просторі (скульптура).
Вивчення основ алгоритмізації відбувається з використанням виконавців. Курс є логічним продовженням пропедевтичного курсу «Сходинки до інформатики».

Курс розрахований на одну годину на тиждень.

© Ломаковська Г. В., 2002

© Ривкінд Й .Я., 2002

© Колесников С. Я., 2002

© Видавництво «Світич», 2010

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Курс «Інформатика» є логічним продовженням курсу «Сходинки до інформатики» для учнів 2-4 класів.

Вивчаючи цей курс учні продовжують оволодівати основними навичками роботи з комп’ютером, ознайомлюватися з його можливостями, навчаються створювати складні текстові документи, растрові та векторні малюнки, використовувати різні прикладні програми, зокрема для роботи з архівами, закріплюють знання основних алгоритмічних структур, навчаються складати алгоритми для виконавців з різними системами команд, розвивають логічне мислення та творчі здібності.

Міркування - зіставлення думок, пов’язання їх задля відповідних висновків, логічне мислення. Можна розглядати міркування як аналіз і синтез даних, та їхню оцінку. Хоча знання фактів і є точкою відліку у вивченні суспільних наук, людина також повинна мати здатність до логічного мислення-міркування, адже саме міркування наповнює факти, проблеми і поняття змістом: міркуючи над засвоєним знанням, людина приходить до повнішого розуміння предмета. Міркування є також предметом логіки, яка вказує нам правила, закони або норми, яким повинне підкорятися наше мислення для того, щоб бути істинним.

Передбачена можливість вивчення цього курсу учнями, які не вивчали курс «Сходинки до інформатики». Це стає можливим завдяки включенню до програмного матеріалу 5 класу ряду основних питань з кожної теми на повторення і закріплення матеріалу, що вивчався у 2-4 класах.

У програмі цього курсу передбачено такі напрями навчальної та розвивальної діяльності учнів.Перший напрям — прикладний. Учні здобувають навички роботи з об’єктами операційної системи та її налаштування, підготовки та редагування текстових документів, створення малюнків у графічному редакторі, одержують навички використання прикладних програм для роботи з архівами та захисту комп’ютера від вірусів.
Те́кстовий файл - форма подання послідовності символів у комп'ютері, де кожен символ із задіяного набору символів кодується одним байтом чи послідовністю двох, трьох і т. д. байтів. На відміну від терміна «текстовий формат», що характеризує вміст даних, термін «текстовий файл» стосується файлу та характеризує його як контейнер, який зберігає такі дані.


Другий напрям — алгоритмічний. Учні закріплюють поняття виконавця, його системи команд, алгоритму, вчаться розрізняти основні алгоритмічні структури та застосовувати їх у відповідних ситуаціях, ознайомлюються з поняттям процедури, їхніми видами та принципами їх використання в алгоритмах, навчаються складати i записувати алгоритми для виконавців, у тому числі з використанням процедур, Вони також знайомляться з командою розгалуження та командою присвоювання. У результаті учні повинні вміти складати i записувати нескладні алгоритми для виконавця, у тому числі з використанням процедур, а також тестувати їх для різних вхідних даних. Усе це спрямовано на розвиток логічного мислення учнів, умінь аналізувати, розкладати задачу на пiдзадачi та складати алгоритм її розв’язання з окремих частин.

Третій напрям — розвивальний. Учні розвивають творчі здібності та логічне мислення, виконуючи різноманітні творчі завдання, як у процесі роботи з навчально-розвивальними програмами, так i на теоретичній частині уроку.
Для забезпечення вивчення курсу необхідні такі програмні засоби.
Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.


 • Операційна система Microsoft Windows;

 • Електронний засіб навчального призначення «Сходинки до інформатики Плюс: комплекс навчально-розвивальних та ігрових програм»;

 • Текстовий редактор Microsoft Word;

 • Графічний редактор Corel Draw;

 • Антивірусне програмне забезпечення та програмне забезпечення для роботи з архівами.

5 клас

32 години (1 година на тиждень)


Зміст навчального матеріалу

Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

І. Операційна система Windows. Вікна. Файлова система.
Фа́йлова систе́ма - спосіб організації даних, який використовується операційною системою для збереження інформації у вигляді файлів на носіях інформації. Також цим поняттям позначають сукупність файлів та директорій, які розміщуються на логічному або фізичному пристрої.
Операції з папками і файлами (9 год.)

Правила техніки безпеки і поведінки при роботі з комп’ютером.

Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.
Включення комп’ютера. Робочий стіл, значки (піктограми).
Стільни́ця (англ. desktop metaphor) - це метафора інтерфейсу, яка є таким собі набором уніфікованих понять, що використовуються в графічному інтерфейсі користувача, аби спростити взаємодію користувачів із комп'ютером.
Меню Пуск. Запуск програм. Закінчення сеанса роботи (повторення). Операційна система Windows. Вікна, їх елементи. Основні операції з вікнами.

Файли. Вікно Мій комп’ютер. Диски, види дисків, імена дисків. Папки, ім’я папки. Дерево папок. Ім’я файла. Навігація по дисках і папках. Режими перегляду і впорядкування значків.

Створення і видалення папок, зміна імені папки. Скасування останньої операції. Копіювання і переміщення файлів і папок. Зміна імені файла або папки.

Налагодження екрана.


Учень:

описує

дерево папок;

режими перегляду і впорядкування значків;

називає

об’єкти Робочого стола і меню Пуск;пояснює

призначення операційної системи;знає

правила техніки безпеки і поведінки при роботі з комп’ютерам;

елементи вікна та їх призначення;

основні операції над папками і файлами;вміє

виконувати правила техніки безпеки і поведінки при роботі за комп’ютером;

Правила техніки безпеки (англ. safety rules, preventive regulations, safety regulations, нім. Sicherheitsregeln f pl, Sicherheitsvorschriften f pl) - правові норми, що передбачають заходи із забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці.

вмикати комп’ютер, підключатися до локальної мережі, закінчувати сеанс роботи, вимикати комп’ютер;

запускати програму за допомогою значка на Робочому столі і з меню Пуск;

виконувати операції з вікнами: згортання, закриття, зміна розмірів і розташування, переключення між вікнами;

переглядати вміст дисків і папок за допомогою Мій комп’ютер;

змінювати режими перегляду і впорядкування значків;

виконувати основні операції з папками: створення, знищення, перейменування за допомогою команд меню або кнопок на панелях інструментів;

виконувати основні операції з файлами: копіювання і переміщення за допомогою команд меню або кнопок на панелях інструментів;

змінювати фоновий малюнок і заставку екрана;

скасовувати останню операцію.


ІІ. Графічний редактор Paint (4 год.)

Інструменти і палітра (повторення). Робота з фрагментами малюнка. Перетворення малюнка.

Симетричні фігури.


Учень:

описує

алгоритми копіювання і перенесення фрагментів малюнка;

алгоритм побудови малюнка, симетричного відносно прямої;

пояснює

поняття фігур, симетричних відносно прямої;

поняття осі симетрії фігури;

знає

призначення інструментів графічного редактора;вміє

використовувати інструменти і палітру для створення нескладних малюнків;

виділяти, копіювати, переносити частину малюнка;

повертати, розтягувати/стискати малюнок;

змінювати кольори палітри;

будувати малюнки, симетричні відносно прямої.ІІІ. Алгоритми і виконавці. Виконавець Черепашка (8 год.)

Алгоритми і виконавці. Лінійні алгоритми, алгоритми з розгалуженням і з циклом. Виконавець Черепашка, його система команд. Робота з виконавцем у безпосередньому режимі з використанням кутів 90 і 180. Команда Колір. Кути повороту та їх міра. Робота з виконавцем у безпосередньому режимі з використанням довільних кутів. Створення малюнків. Складання і виконання лінійних алгоритмів і алгоритмів з циклами для виконавця Черепашка.
Учень:

описує

характерні ознаки основних алгоритмічних структур: слідування, розгалуження, цикл;називає

команди виконавця Черепашка;пояснює

поняття кута повороту, їх міри;знає

систему команд виконавця Черепашка та їх призначення;вміє

складати лінійні алгоритми, алгоритми з розгалуженням і з циклом для різних виконавців;

керувати виконавцем Черепашка в безпосередньому режимі

складати лінійні алгоритми і алгоритми з циклом для виконавця Черепашка;

виконувати на папері алгоритми для виконавця Черепашка.


IV. Текстовий редактор WordPad (5 год.)

Текстовий редактор WordPad. Введення, редагування і форматування тексту (повторення). Відкриття документа і збереження документа на зовнішньому носії.

Виділення фрагментів тексту і робота з ними.

Створення нового документа.
Учень:

описує

можливості текстового редактора WordPad;

Текстовий редактор - комп'ютерна програма-застосунок, призначена для створення й зміни текстових файлів (вставки, видалення та копіювання тексту, заміни змісту, сортування рядків), а також їх перегляду на моніторі, виводу на друк, пошуку фрагментів тексту тощо.називає

інструменти для форматування фрагментів тексту та їхнє призначення;пояснює

правила введення і редагування тексту;знає

призначення текстового редактора;

види вирівнювання тексту в абзаці;

правила створення нового документа;вміє

відкривати документ з диска за допомогою піктограми з вікна папки і за допомогою кнопки на панелі інструментів з вікна редактора;

Пане́ль інструме́нтів (англ. toolbar) - елемент графічного інтерфейсу користувача, призначений для розміщення на ньому кількох інших елементів.

переглядати багатосторінкові документи;

виділяти фрагменти тексту: слово, рядок, абзац, декілька рядків, декілька абзаців, довільний поточний текст;

форматувати символи виділених фрагментів: змінювати розмір шрифта, його стиль, колір, змінювати шрифт;

редагувати текст;

скасовувати останню дію;

створювати в редакторі невеличкий документ з прозовим текстом;

створювати в редакторі невеличкий документ з віршованим текстом;

зберігати документ на диску за допомогою кнопки на панелі інструментів.IV. Робота з розвивальними програмами (3 год.)

Робота з програмами Пентаміно, Розстав знаки, Магічний квадрат.Учень:

вміє

працювати з розвиваючими програмами.

Поурочне планування, 5 клас
1.Техніка безпеки при роботі з комп’ютером і правила поведінки в комп’ютерному класі. Інформація. Як людина сприймає інформацію. Інформаційні процеси.
Інформаці́йні проце́си- послідовна зміна стану та (або) уявлення про інформацію в результаті дій, які з нею можна виконувати. Такими діями є - створення, збирання, зберігання, обробка, відображення, передавання, розповсюдження, використання, захист, знищення інформації.
Основні блоки комп’ютера, їх призначення. Сфери застосування сучасного комп’ютера. Включення комп’ютера, запуск програми. Закінчення сеанса роботи. Вимкнення комп’ютера. (повторення). 1 год.

2.Операційна система Windows. Вікна, їх елементи. Зміна розмірів і розташування вікон. Смуги прокрутки. Переключення між вікнами (повторення). 2 год.

3.Вікно Мій комп’ютер. Диски, види дисків. Локальні і мережеві диски, їх імена. Файли. Ім’я файлу. Папки, ім’я папки. Дерево папок. Навігація по дисках і папках (зміна поточного диска (папки), кнопки “Вгору”, “Назад”, “Вперед”). Зміна вигляду і порядку виведення значків у папці.. 1 год.

4.Створення і знищення папок, зміна імені папки за допомогою контекстного меню. Скасування останньої операції. 1 год.

5.Копіювання і переміщення файлів і папок. Самостійна робота. 3 год.

6.Налагодження екрана 1 год.

7.Тематичне оцінювання 1 год.

8.Робота з логічними програмами. 1 год.

9.Графічний редактор Paint. Інструменти і паілтра (повторення) 1 год.

10.Робота з фрагментами малюнка. 1 год.

11.Перетворення малюнків. 1 год.

12.Симетричні фігури. 1 год.

13.Тематичне оцінювання. 1 год.

14.Алгоритмі і виконавці. Способи запису алгоритму. Лінійні алгоритми і алгоритми з розгалуженням (повторення). 2 год.

15.Виконавець Черепашка, його система команд.. Робота з виконавцем у безпосередньому режимі з використанням кутів 90 і 180. Команда Колір. 1 год.

16.Кути повороту. 1 год.

17.Складання і виконання лінійних алгоритмів для виконавця Черепашка. 1 год.

18.Алгоритми з циклами. Складання і виконання алгоритмів з циклами для виконавця Черепашка. Самостійна робота. 3 год.

19.Тематичне оцінювання. 1 год.

20.Текстовий редактор WordPad. Ведення, редагування і форматування тексту.

Те́кстовий проце́сор (англ. word processor) - комп'ютерна програма-застосунок, що дозволяє виконувати операції набору, редагування та оформлення тексту.
(повторення) 2 год.

21.Робота з фрагментами тексту. Самостійна робота 1 год.

22.Створення нового документа. Створення документа з малюнками. 2 год.

23.Тематичне оцінювання. 1 год.

24.Робота з розвивальними програмами. 3 год.

25.Резервний час. 2 год.

6 клас

32 години (1 година на тиждень)


Зміст навчального матеріалу

Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

І. Операційна система Windows. Вікна. Операції над групами об’єктів (9 год.)

Правила техніки безпеки і поведінки при роботі з комп’ютером. Поняття об’єкта, його властивостей. Розподіл об’єктів на групи. Операційна система Windows. Вікна, їх типи та призначення. Об’єкти вікон: прапорець, перемикачі, лічильник, текстове поле. Програма Провідник. Імена файлів та їхні розширення. Зареєстровані розширення імен файлів.

Розширення назви файлу (англ. filename extension; також розширення імені файлу або просто розширення файлу) - послідовність символів, що додаються до назви файлу і призначені для ідентифікації типу (формату) файлу.
Поняття шляху до файлу та повного імені файлу. Пошук файлів і папок, шаблони імен. Створення ярликів, їх призначення. Об’єкт Кошик та його особливості. Виділення групи об’єктів, її копіювання та переміщення. Налаштування фонового малюнку робочого столу та заставки.Учень:

називає

приклади об’єктів;

властивості об’єктів та їх значення;

типи вікон;пояснює

як проводиться розподіл об’єктів на групи;

як виконати пошук файлів і папок;

знає

правила техніки безпеки і поведінки при роботі з комп’ютерам;

типи вікон: програмне, діалогове, діалогове із вкладками та інформаційне:

елементи діалогового вікна: прапорець, перемикачі, лічильник, поле, повзунок;

особливості програми Провідник;

правила надання імен файлам та папкам;

особливості розширень імен файлів;

що є повним іменем файлу;

особливості шаблонів імен;

основні операції над папками і файлами;

особливості об’єкта Кошик.

вміє

виконувати правила техніки безпеки і поведінки при роботі за комп’ютером;

виконувати операції з об’єктами вікон: встановлювати прапорці, вибирати перемикач, встановлювати значення лічильника та заповнювати текстові поля;

переглядати вміст папок за допомогою програми Провідник;

знаходити файли і папки, використовувати шаблони імен;

створювати і видаляти ярлики;

визначати властивості об’єктів файл та папка;

визначати ім’я файлу, його розширення, шлях до файлу або папки, повне ім’я;

використовувати об’єкт Кошик;

виділяти групу об’єктів;

копіювати та переносити групи об’єктів;

налаштовувати фоновий малюнок робочого столу та заставку.ІІ. Текстовий редактор Word (7 год.)

Текстовий редактор Word та його призначення. Основні елементи вікна текстового редактора Word та їх призначення. Відкриття документів. Збереження документів. Редагування тексту. Буфер обміну. Перевірка правопису. Форматування символів. Форматування абзацу. Друк документів. Вставка до документа графічних зображень.Учень:

описує

призначення основних об’єктів вікна текстового редактора Word;

правила створення текстового документа;

особливості різних типів шрифтів;

режими друку документів;

називає

основні можливості тестового редактора Word;

об’єкти вікна текстового редактора Word;

пояснює

як виконується редагування і форматування тексту;знає

основні елементи вікна текстового редактора Word;

призначення основних елементів вікна текстового редактора Word;

призначення Буфера обміну;

можливості режиму пошуку та заміни;

способи форматування символів;

способи форматування абзаців;

особливості друку документів;

можливості використання в документі графічних зображень;

вміє

завантажувати текстовий редактор Word;

відкривати документи;

зберігати документи;

редагувати текст;

вставляти до тексту символи, яких немає на клавіатурі;

використовувати Буфер обміну;

здійснювати перевірку правопису;

форматувати текст;

вставляти графічні об’єкти в документ;

друкувати текстовий документ і його фрагменти.


ІІІ. Алгоритми і виконавці. Виконавець Черепашка (9 год.)

Алгоритми з циклами для виконавця Черепашка. Вкладені цикли. Поняття процедури. Алгоритми з процедурами. Процедури з аргументами.Учень:

описує

поняття процедури;

поняття процедури з аргументами;

пояснює

поняття внутрішніх і зовнішніх циклів;

як виконуються алгоритми з процедурами;

як виконуються процедури з аргументами;знає

систему команд виконавця Черепашка;

поняття циклу;

поняття вкладеного циклу;вміє

складати лінійні алгоритми;

складати алгоритми з циклами;

виконувати на папері алгоритми для виконавця Черепашка;

використовувати цикли;

використовувати вкладені цикли;

складати та використовувати процедури;

складати та використовувати процедури з аргументами.IV. Графічний редактор CorelDraw (8 год.)

Графічний редактор CorelDraw та його призначення. Основні елементи вікна графічного редактора CorelDraw та їх призначення Об’єкти програмного вікна CorelDraw. Встановлення розмірів робочого поля. Об’єкти графічного редактора. Дії над об’єктом. Побудова зображень. Властивості ліній. Градієнтна заливка. Операції над об’єктами та їх групами. Створення малюнків.
Учень:

описує

призначення графічного редактора CorelDraw;

можливості графічного редактора CorelDraw;

називає

інструменти графічного редактора CorelDraw та їх призначення;вміє

відкривати файл з малюнком;

зберігати файл з малюнком;

змінювати розмір робочого поля;

створювати об’єкти малюнка за допомогою інструментів;

виділяти об’єкти малюнка, об’єднувати їх у групу;

виконувати операції над об’єктами;

створювати малюнки.

Поурочне планування, 6 клас


 1. Правила техніки безпеки при роботі з комп’ютером. Об’єкти. 2 год.

26.Операційна система Windows. Вікна. 1 год.

27.Програма Провідник 2 год.

28.Операції над групами папок і файлів 2 год.

29.Налагодження миші 1 год.

30.Підсумковий урок 1 год.

31.Текстовий редактор Word 1 год.

32.Редагування тексту 1 год.

33.Форматування символів 1 год.

34.Форматування абзаців 1 год.

35.Створення нового документа. Друкування документа 2 год.

36.Підсумковий урок 1 год.

37.Черепашка і цикли 2 год.

38.Черепашка і вкладені цикли 2 год.

39.Процедури 2 год.

40.Процедури з аргументами 2 год.

41.Підсумковий урок 1 год.

42.Графічний редактор CorelDraw 1 год.

43.Створення графічних об’єктів 2 год.

44.Операції над об’єктами 2 год.

45.Приклади створення малюнків. 2 год.

46.Підсумковий урок 1 год.

47.Резервний час 2 год.7 клас

32 години (1 година на тиждень)


Зміст навчального матеріалу

Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

І. Операційна система Windows. Встановлення дати і часу. Робота з архівами. Комп’ютерні віруси. Антивірусні програми (6 год.)

Правила техніки безпеки і поведінки при роботі з комп’ютером. Поняття часового поясу. Встановлення дати й часу. Поняття архіву. Створення архіву. Операції над архівами. Багатотомні та SFX-архіви. Комп’ютерні віруси. Антивірусні програми.
Учень:

називає

по карті часові пояси;

Часови́й по́яс - частина поверхні земної кулі, на якій прийнятий один стандартний час, який ще часто називають місцевим часом. Для зручності відліку поточного часу вся територія земної кулі поділена на 24 часові пояси шириною в середньому 15°.

основні види вірусів;

пояснює

принцип встановлення часових поясів;

причини створення багатотомних та SFX-архівів;

знає

правила техніки безпеки і поведінки при роботі з комп’ютерам;

поняття літнього і зимового часу;

причини створення архівів;

антивірусні програми;

поняття комп’ютерного вірусу;вміє

виконувати правила техніки безпеки і поведінки при роботі за комп’ютером;

визначити поточні дату й час за допомогою годинника на Панелі завдань;

відкрити вікно Дата й час - властивості і встановити потрібний часовий пояс і поточні дату й час;

створювати архів;

передивлятися вміст існуючих архівів;

додавати об’єкти до існуючих архівів;

повністю розархівовувати архів;

видобувати об’єкти з архівів;

створювати багатотомні архіви;

створювати SFX-архіви;

працювати з архівами, використовуючи контекстне меню вікна Провідник.

Багатотомний архів (англ. a multivolume archive) - архів, розбитий на кілька частин (томів). Багатотомні архіви широко використовуються при завантаженні файлів з Інтернету.
Конте́кстне меню́ (англ. context menu) - елемент графічного інтерфейсу операційної системи, що представляє собою список команд, що викликається користувачем щоб виконати необхідну дію над вибраним об'єктом.

налаштовувати антивірусну програму;

перевіряти комп’ютер на наявність вірусів.ІІ. Текстовий редактор Word (9 год.)

Текстовий редактор Word. Налаштування і створення панелі інструментів. Пошук і заміна. Буквиця. Списки. Таблиці. Створення графічних об’єктів.Учень:

описує

призначення основних об’єктів вікна текстового редактора Word;

порядок виконання пошуку і заміни;

порядок створення таблиць різної структури;називає

основні можливості текстового редактора Word;

режими виконання пошуку і заміни;

види списків;

об’єкти таблиці;

пояснює

як виконується редагування і форматування тексту;

як використовується буквиця для форматування тексту;

різницю між пошуком і заміною;

необхідність використання списків у текстовому документі;

знає

основні елементи вікна текстового редактора Word;

призначення елементів керування на панелях інструментів;

різницю між маркірованим, нумерованим і багаторівневим списком;

сполучення клавіш для переміщення по таблиці;

вміє

завантажувати текстовий редактор Word;

додавати і видаляти елементи керування на панелі інструментів;

створювати нові панелі інструментів;

виконувати пошук фрагментів тексту;

виконувати заміну фрагментів тексту, автоматичну заміну;

створювати маркірований, нумерований і багаторівневий списки;

редагувати і форматувати списки;

створювати таблиці різними способами;

заповнювати таблиці;

редагувати та форматувати таблиці та їх вміст;

створювати графічні об’єкти засобами Word;

вставляти до документа підписи до малюнків і фігурні тексти;

редагувати та форматувати графічні об’єкти.ІІІ. Алгоритми і виконавці. Виконавець Восьминіжка (9 год.)

Восьминіжка і команда циклу повтори N разів. Восьминіжка і процедури. Команди розгалуження та присвоювання. Команда циклу повтори поки.


Учень:

описує

поняття розгалуження і циклу;пояснює

поняття внутрішніх і зовнішніх циклів;

порядок виконання команд циклу повтори N разів і повтори поки;

поняття процедури і порядок виконання процедур без аргументів і з аргументами;

різницю між процедурою без аргументів і з аргументами;

порядок виконання повної і неповної форми команди розгалуження;

різницю між повною і неповною формою команди розгалуження;

знає

систему команд виконавця Восьминіжка;

поняття циклу;

поняття вкладеного циклу;

повну і неповну форму команди розгалуження;

загальний вигляд команди присвоювання;вміє

складати лінійні алгоритми;

складати алгоритми з розгалуженнями, використовуючи повну і неповну форми команди розгалуження;

складати алгоритми з циклами, використовуючи команди циклу повтори N разів і повтори поки;

виконувати на папері алгоритми для виконавця Восьминіжка;

використовувати вкладені цикли;

складати та використовувати процедури без аргументів і з аргументами;

використовувати команду присвоювання.IV. Графічний редактор CorelDraw (8 год.)

Операції над об’єктами в графічному редакторі CorelDraw. Перетворення об’єктів. Способи об’єднання об’єктів. Приклади створення орнаментів. Спецефекти в графічному редакторі CorelDraw.
Учень:

описує

призначення графічного редактора CorelDraw;

можливості графічного редактора CorelDraw;

називає

об’єкти основного вікна CorelDraw та їх призначення;

інструменти графічного редактора CorelDraw та їх призначення;

три способи об’єднання об’єктів;вміє

створювати об’єкти малюнка за допомогою інструментів;

виділяти об’єкти малюнка, об’єднувати їх у групу;

виконувати операції над об’єктами;

задавати точні значення розмірів виділених об’єктів, кут повороту, кут нахилу, масштаб відображення;

створювати дзеркальні відображення об’єктів;

групувати, комбінувати і зварювати об’єкти;

виконувати алгоритми для створення орнаментів;

створювати свої орнаменти та записувати алгоритми їх створення в графічному редакторі CorelDraw;

використовувати спец ефекти при створенні малюнків.

Поурочне планування, 7 клас


 1. Правила техніки безпеки при роботі з комп’ютером. Встановлення дати та часу 1 год.

48.Архівація даних. Робота з архівами 3 год.

49.Комп’ютерні віруси. Антивірусні програми 1 год.

Антивірусна програма (антивірус) - спеціалізована програма для знаходження комп'ютерних вірусів, а також небажаних (шкідливих) програм загалом та відновлення заражених (модифікованих) такими програмами файлів, а також для профілактики - запобігання зараження (модифікації) файлів чи операційної системи шкідливим кодом.

50.Підсумковий урок 1 год.

51.Операції над об’єктами в текстовому редакторі Word 3 год.

52.Списки 2 год.

53.Таблиці 2 год.

54.Створення графічних об’єктів 2 год.

55.Підсумковий урок 1 год.

56.Восьминіжка і команда циклу повтори N разів 2 год.

57.Восьминіжка і процедури 2 год.

58.Команди розгалуження та присвоювання 2 год.

59.Команда циклу повтори поки 2 год.

60.Підсумковий урок 1 год.

61.Операції над об’єктами у графічному редакторі CorelDraw 1 год.

62.Перетворення об’єктів 2 год.

63.Способи об’єднання об’єктів 1 год.

64.Приклади створення орнаментів 2 год.

65.Спецефекти у графічному редакторі CorelDraw 1 год.

66.Підсумковий урок 1 год.

67.Резервний час 2 год.


Управління освіти і науки

Київської міської державної адміністрації

Київський міський педагогічний університет ім. Б. Грінченка
Затверджено на засіданні науково–методичної ради університету


Програма вивчення дисципліни

Інформатика”/8 клас загальноосвітніх шкіл/

Автори
Ломаковська Г.В. – учитель–методист інформатики ліцею інформаційних технологій № 79 м. Києва

Проценко Г.О. - учитель–методист інформатики ЗОШ № 75 м. Києва

Ривкінд Й.Я. – учитель–методист інформатики ліцею № 38 м. Києва

Київ 2008ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Курс “Інформатика. 8” призначений для вивчення інформатики учнями 8 класу і є логічним продовженням курсів «Сходинки до інформатики» для учнів 2 – 4 класів та «Інформатика» для учнів 5 – 7 класів.

У програмі цього курсу, як і попередніх, передбачено кілька напрямів навчальної та розвиваючої діяльності учнів: прикладний, алгоритмічний, розвивальний.

При вивченні цього курсу учні 8 класу:


 • продовжують оволодівати основними навичками роботи з комп'ютером, знайомитися з його можливостями;

 • навчаються використовувати комп'ютер для створення презентацій;

 • знайомляться з видами та призначенням комп’ютерних мереж, з глобальною комп’ютерною мережею Інтернет;

 • вчаться користуватися сервісами основних служб Інтернету, створювати власні блоги, конструювати з шаблонів власні сайти й розміщувати їх в Інтернеті;

 • закріплюють і повторюють знання основних алгоритмічних структур;

 • вивчають основи професійної мови програмування Delphi;
  Мо́ва програмува́ння (англ. Programming language) - це штучна мова, створена для передачі команд машинам, зокрема комп'ютерам. Мови програмування використовуються для створення програм, котрі контролюють поведінку машин, та запису алгоритмів.


 • створюють проекти за допомогою системи візуального програмування Turbo Delphi 2006;
  Візуа́льне програмува́ння - спосіб створення програм шляхом маніпулювання графічними об'єктами замість написання програмного коду в текстовому вигляді.


 • вчаться створювати індивідуальні й колективні проекти;

 • розвивають творчі здібності й логічне мислення.

Розділ «Комп’ютерні презентації» продовжує традиційний прикладний напрямок курсу «Інформатика». У 5-7 класах учні засвоїли основні знання і виробили навички по роботі з текстовим і графічним редактором. У восьмому класі вони мають змогу застосувати їх при створенні комп’ютерних презентацій. При вивченні цього розділу учні також знайомляться з основними правилами дизайну, створюють презентації з різних тем, зокрема з тем, пов’язаних з вивченням інших навчальних предметів.

Якщо учні вивчали курс «Сходинки до інформатики» в молодшій школі, то вони знайомі з комп’ютерною мережею Інтернет, вміють здійснювати нескладний пошук в Інтернеті й користуватися поштовою службою. Відповідні розділи у восьмому класі розширюють і поглиблюють ці знання, зокрема, учні вчаться здійснювати більш складний пошук інформації в Інтернеті, створювати свою поштову скриньку і керувати її роботою, використовувати список контактів тощо.

Інформаці́йний по́шук (ІП) (англ. Information retrieval) - наука про пошук неструктурованої документальної інформації. Особливо це відноситься до пошуку інформації в документах, пошук самих документів, добуття метаданих з документів, пошуку тексту, зображень, відео та звуку у локальних реляційних базах даних, у гіпертекстових базах даних таких, як Інтернет та локальні інтранет.
Пошто́ва скри́нька - скринька із засобами для запобігання несанкціонованому доступу, яка встановлюється у відведених місцях і призначена для збирання від відправників простих листів і поштових карток;
Учні знайомляться з видами сучасних комп’ютерних мереж та їх призначенням, з основними службами Інтернету, в тому числі з тими, що з’явилися не так давно. Особлива увага приділена службам надання соціальних сервісів сучасного Інтернету. На закінчення вивчення теми учні вчаться створювати і розміщувати в Інтернеті власні блоги і конструювати нескладні власні сайти за допомогою шаблонів.

Вивчаючи у попередні роки курси «Сходинки до інформатики» та «Інформатика», учні знайомі з поняттям алгоритму, з основними алгоритмічними структурами, складали алгоритми для різноманітних виконавців. У восьмому класі вони починають складати програми мовою програмування Delphi. Учні знайомляться з системою візуального програмування Turbo Delphi 2006, вчаться створювати нові проекти з використанням форми та інструментів: кнопок, полів, написів, перемикачі, прапорців, запускати їх на виконання, виправляти синтаксичні помилки.

Учні використовують знайомі їм поняття об’єкта та його властивостей для того, щоб змінювати їх значення як до початку виконання проекту, так і в ході його виконання. Учні знайомляться також з поняттям події і процедури, яка виконується внаслідок настання події, вчаться створювати такі процедури.

Програмою передбачено, що у восьмому класі учні будуть складати мовою програмування Delphi лінійні програми і програми з розгалуженням. Програми з циклами планується розглядати в 9 класі.

Завершується курс 8 класу розділом, в якому учні детальніше знайомляться з соціальними сервісами сучасної інформатики, зокрема, з соціальними сервісами Інтернету. Вони створюють власні блоги на спеціальних серверах і протягом певного часу ведуть їх, тобто доповнюють відповідними публікаціями. Крім того. Учні вчаться конструювати з шаблонів нескладні власні сайти на спеціальних серверах, наповнювати їх текстовими повідомленнями та графічними зображеннями, використовувати гіперпосилання для організації зручної навігації по сайту, організовувати на айті гостьову книгу.

Традиційною характерною рисою даного курсу, як і всіх попередніх, є широкі міжпредметні зв’язки, зокрема, з українською та іноземною мовами, історією, географією, математикою, фізикою та іншими навчальними предметами.

Для забезпечення вивчення курсу необхідні такі програмні засоби: • операційна система Windows;

 • програма для створення комп’ютерних презентацій Microsoft PowerPoint з пакету Microsoft Office;

 • браузер Mozilla Firefox або інший;

 • система візуального програмування Turbo Delphi 2006.
8 клас /35 годин, 1 година на тиждень/


Зміст навчального матеріалу

Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

І. Комп’ютерні презентації (8 год.)

Правила техніки безпеки і поведінки при роботі з комп’ютером. Презентації, комп’ютерні презентації. Поняття слайда. Програма для створення комп’ютерних презентацій Microsoft PowerPoint. Відкриття комп’ютерної презентації, режими показу.

Створення нової презентації, основні вимоги до дизайну слайдів. Операції над слайдами. Властивості слайда, макет
слайда, шаблони оформлення, колірні схеми.

Створення, редагування і форматування текстових і графічних об’єктів. Мультимедійні об’єкти в презентації.

Анімація в презентації. Схеми анімації, спеціальна анімація. Анімація зміни слайдів.


Учень

називає

 • етапи створення комп’ютерної презентації;

 • основні вимоги до дизайну слайдів презентації;

 • властивості слайда;

пояснює

 • що таке презентація, комп’ютерна презентація;

 • як додати до слайду і налаштувати мультимедійні об’єкти;

 • що таке анімаційний ефект;

характеризує

 • режими роботи над презентацією;

знає

 • правила техніки безпеки і поведінки при роботі з комп’ютерам;

 • можливості програми для створення комп’ютерних презентацій Microsoft PowerPoint;

 • основні об’єкти головного вікна програми Microsoft PowerPoint та їх призначення;

 • режими показу презентації, їх відмінності;

вміє

 • виконувати правила техніки безпеки і поведінки при роботі за комп’ютером;

 • запускати програму для створення комп’ютерних презентацій Microsoft PowerPoint;

 • відкрити з диска готову презентацію;

 • демонструвати презентацію в автоматичному і керованих режимах;

 • вносити зміни в презентацію під час її демонстрації;

 • зберігати презентацію на зовнішньому носії у файлах різних типів;

 • виконувати операції над слайдами;

 • вибирати і змінювати макет слайда, шаблон оформлення, колірну схему;

 • розміщувати на слайді текстові і графічні фрагменти, редагувати і форматувати їх;

 • використовувати стандартні схеми анімації слайдів та їх об’єктів, налаштовувати режим виконання цих ефектів;

 • встановлювати анімаційні ефекти при зміні слайдів;

ІІ. Комп’ютерні мережі. Інтернет (8 год.)

Поняття про комп’ютерні мережі, їх призначення. Типи комп’ютерних мереж і мережної взаємодії.

Глобальна мережа Інтернет. Передача даних в Інтернеті.

Всесві́тня мережа (англ. World Wide Web, скорочено: WWW; також: всемережжя, веб або тене́та) - найбільше всесвітнє багатомовне сховище інформації в електронному вигляді: десятки мільйонів пов'язаних між собою документів, що розташовані на комп'ютерах, розміщених на всій земній кулі.
Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.
Поняття протоколу, основні протоколи Інтернету. Адресація в Інтернеті: ІР-адреса, доменне ім’я, URL - адреса. Основні служби Інтернету, їх сервіси. Підключення до Інтернету, провайдери.

Основні способу пошуку інформації в Інтернеті. Добірки посилань, пошукові каталоги та пошукові системи, їх використання для пошуку. Метапошукові системи.

Поштова служба Інтернету. Е-пошта і веб-пошта. Реєстрація власної поштової скриньки на поштовому сервері. Створення, відправлення, одержання листів. Список контактів (адресна книга).Учень

описує

 • типи мережної взаємодії;

 • можливості глобальної мережі Інтернет;
  Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).
  Пошуко́ва систе́ма (або скорочено пошукови́к) певна база даних - онлайн-служба (апаратно-програмний комплекс з веб-інтерфейсом), що надає можливість пошуку інформації в Інтернеті. У просторіччі під пошуковою системою розуміють веб-сайт, на котрому розміщено інтерфейс (фронт-енд) системи.
  Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.


 • основні способи пошуку інформації в Інтернеті;

пояснює

 • поняття внутрішніх і зовнішніх циклів;

 • принципи передачі даних в Інтернеті;

 • поняття протоколу, принципи дії протоколів ТСР і ІР;

 • функції провайдера;

 • різницю між Е-поштою і веб-поштою;знає

 • поняття комп’ютерних мереж та їх призначення;

 • типи комп’ютерних мереж;

 • основні служби Інтернет та їх призначення;

 • призначення і правила формування ІР-адреси, доменного імені, URL–адреси;

 • поняття гіпертексту і гіперпосилання;вміє

 • відкривати вікно браузера, налаштовувати деякі режими його роботи;

 • використовувати браузер для перегляду веб-сторінок;

 • шукати інформацію за допомогою добірок посилань, пошукових каталогів і пошукових систем;

 • реєструвати власну поштову скриньку на поштовому сервері;

 • одержувати, створювати і відправляти листи;

 • створювати і використовувати список контактів (адресну книгу);ІІІ. Мова програмування Delphi і система візуального програмування Turbo Delphi 2006 (10 год.)

Повторення (алгоритми та їх виконавці, лінійні алгоритми і алгоритми з розгалуженням, дві форми команди розгалуження, команда присвоювання).

Поняття про мову програмування, об’єктно-орієнтовані мови програмування.

Система візуального програмування Turbo Delphi 2006, структура головного вікна. Відкриття готового і створення нового проекту. Структура проекту, запис проекту на зовнішній носій. Виконання проекту.

Форма, її властивості та їх значення, зміна значень властивостей до початку виконання проекту.

Кнопки, поля і написи, їх властивості та їх значення. Поняття події і процедури, пов’язаної з даною подією. Структура процедури в мові програмування Delphi. Команда встановлення значення властивості об’єкта. Створення процедур, що змінюють значення властивостей об’єкта.

Дві форми команди розгалуження в мові програмування Delphi. Перемикачі та прапорці, їх властивості. Використання перемикачів і прапорців для реалізації розгалуження.


Учень

описує

 • структуру головного вікна системи Turbo Delphi 2006;

 • структуру проекту в системі Turbo Delphi 2006;

називає

 • основні можливості тестового редактора Word;

 • властивості об’єктів форма, кнопка, напис, поле, перемикач, прапорець;

 • діапазони значень змінних типу Real та Integer;

наводить приклади

 • значень властивостей об’єктів форма, кнопка, напис, поле, перемикач, прапорець;

пояснює

 • що таке алгоритм;

 • структуру і виконання команд присвоювання і розгалуження;

 • що таке подія і процедура, пов’язана з подією;

 • що визначає тип змінної;

відрізняє

 • лінійні алгоритми і алгоритми з розгалуженнями;

знає

 • структуру процедури мовою програмування Delphi;

 • структуру команди встановлення значень властивості об’єкта, двох форм команди розгалуження в мові програмування Delphi;

вміє

 • складати і виконувати нескладні обчислювальні алгоритми: лінійні й з розгалуженням;

 • відкривати вікно середовища візуального програмування Turbo Delphi 2006, відкривати готовий проект, створювати новий проект, запускати проект на виконання, записувати проект на зовнішній носій;

 • змінювати значення властивостей об’єкта до початку виконання проекту;

 • створювати процедури, пов’язані з певною подією, виконання яких встановлює нові значення властивостей об’єкта або виконує нескладні математичні обчислення;

 • описувати типи змінних;

 • використовувати команди переведення тексту в число і навпаки;

 • знаходити і виправляти синтаксичні помилки;

 • використовувати підказки системи щодо швидкого введення команд;

 • використовувати команду розгалуження;

 • використовувати перемикачі й прапорці для реалізації розгалуження.

IV. Створення веб-сайтів (6 год.)

Етапи створення веб-сайтів.

Конструювання власного сайту за допомогою шаблонів.

Створення і наповнення власного блога.
Учень

описує

 • етапи створення сайту;

називає

 • адреси серверів, які надають послуги конструювання сайтів і розміщення блогів;

вміє

 • конструювати власний сайт з 2-3 сторінок за допомогою шаблонів на спеціальних серверах;

 • включати до свого сайти графічні зображення і гіперпосилання;

 • організовувати на своєму сайті гостьову книгу;

 • відвідувати гостьові книги на інших сайтах і залишати там повідомлення

 • створювати і наповнювати власний блог;
  Гостьова́ кни́га - програмне забезпечення (зазвичай скрипт), що застосовується на веб-сайтах та дозволяє їх відвідувачам залишати різні побажання, зауваження, короткі замітки, адресовані власникові або майбутнім відвідувачам.


 • доповнювати свій блог новими публікаціями;

 • переглядати інші блоги і залишати в них свої коментарі.

V. Резервний час (3 год.)


Орієнтовне поурочне планування


 1. Правила техніки безпеки при роботі з комп’ютером. Презентації, комп’ютерні презентації. Поняття слайда.
  Програма для створення комп’ютерних презентацій Microsoft PowerPoint. Відкриття комп’ютерної презентації,
  режими показу. 2 год.

 2. Створення нової презентації, основні вимоги до дизайну слайдів. Операції над слайдами. Властивості слайда, макет слайда, шаблони оформлення, колірні схеми. 1 год.

 3. Створення, редагування і форматування текстових і графічних об’єктів. 1 год.

 4. Мультимедійні об’єкти в презентації. 1 год.

 5. Анімація в презентації. Схеми анімації, спеціальна анімація. 1 год.

 6. Анімація зміни слайдів. 1 год.

 7. Підсумковий урок з теми. 1 год.

 8. Поняття про комп’ютерні мережі, їх призначення. Типи комп’ютерних мереж і мережної взаємодії. 1 год.

 9. Глобальна мережа Інтернет. Передача даних в Інтернеті. Поняття протоколу, основні протоколи Інтернету. Адресація в Інтернеті: ІР-адреса, доменне ім’я, URL - адреса. Основні служби Інтернету, їх сервіси. Підключення до Інтернету, провайдери. 1 год.

 10. Служба WWW. Гіпертекстові документи і гіперпосилання. Веб-сторінки, веб-сайти, веб-портали. Браузер, основні об’єкти головного вікна та їх призначення. Перегляд веб-сторінок за допомогою браузера. 1 год.

 11. Основні способу пошуку інформації в Інтернеті. Добірки посилань, пошукові каталоги та пошукові системи, їх використання для пошуку. Метапошукові системи. 2 год.

 12. Поштова служба Інтернету. Е-пошта і веб-пошта. Реєстрація власної поштової скриньки на поштовому сервері. Створення, відправлення, одержання листів. Список контактів (адресна книга). 2 год.

 13. Підсумковий урок з теми. 1 год.

 14. Алгоритми й основні алгоритмічні структури (повторення). Складання обчислювальних алгоритмів. 2 год.

 15. Поняття про мову програмування, обєктно-орієнтовані мови програмування, мова програмування Delphi.
  Система візуального програмування Turbo Delphi 2006. Відкриття готового і створення нового проекту.
  Структура проекту, запис проекту на зовнішній носій. Виконання проекту. 1 год.

 16. Форма, її властивості та їх значення, зміна значень властивостей до початку виконання проекту. 1 год.

 17. Кнопки, поля і написи, їх властивості та їх значення. Поняття події і процедури, пов’язаної з даною подією. Структура процедури в мові програмування Delphi. Команда встановлення значення властивості об’єкта. Створення процедур, що змінюють значення властивостей об’єкта. 1 год.

 18. Змінні в мові програмуванні Delphi, їх тип. Основні типи числових змінних. Перетворення тексту в число і числа в текст. Виправлення синтаксичних помилок. 2 год.

 19. Дві форми команди розгалуження в мові програмування Delphi. Перемикачі та прапорці, їх властивості.

Використання перемикачів і прапорців для реалізації розгалуження. 2 год.

 1. Підсумковий урок з теми. 1 год.

 2. Етапи створення веб-сайтів. 1 год.

 3. Конструювання сайту за допомогою шаблонів на спеціальних серверах. 2 год.

 4. Створення і наповнення власних блогів. 2 год.

 5. Підсумковий урок з теми. 1 год.

 6. Резервний час 3 год.


Література


 1. Ломаковська Г.В., Колесников С.Я., Ривкінд Й.Я. Інформатика. Підручник для 5 класу загальноосвітньої школи. К.: Адеф–Україна, 2005

 2. Ломаковська Г.В., Колесников С.Я., Ривкінд Й.Я. Інформатика. Підручник для 6 класу загальноосвітньої школи. К.: Адеф–Україна, 2006

 3. Ломаковська Г.В., Ривкінд Й.Я. Інформатика. Підручник для 7 класу загальноосвітньої школи. К.: Навчальна книга, 2007

 4. Ломаковська Г.В., Проценко Г.О., Ривкінд Й.Я. Інформатика. Підручник для 8 класу загальноосвітньої школи. К.: Навчальна книга, 2008

 5. Ривкінд Ф.М., Ломаковська Г.В., Колесников С.Я., Ривкінд Й.Я. Сходинки до інформатики. Підручник для 2 класу загальноосвітньої школи. К.: Адеф–Україна, 2004

 6. Ривкінд Ф.М., Ломаковська Г.В., Колесников С.Я., Ривкінд Й.Я. Сходинки до інформатики. Підручник для 3 класу загальноосвітньої школи. К.: Адеф–Україна, 2004

 7. Ривкінд Ф.М., Ломаковська Г.В., Колесников С.Я., Ривкінд Й.Я. Сходинки до інформатики. Підручник для 4 класу загальноосвітньої школи. К.: Адеф–Україна, 2004

 8. Ривкінд Ф.М. ОКГ (Основи комп’ютерної грамотності). Посібник для учнів молодших класів (розвиваюче навчання). К.: Гроно, 1998

 9. Ривкінд Ф.М. Основи комп’ютерної грамотності. Підручник для учнів 3 класу (розвиваюче навчання). К.: Освіта, 2005

 10. Ривкінд Ф.М. Світ навчає мене. Навчальний посібник. К.
  Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.
  : Освіта, 2005

 11. Жалдак М.І., Морзе Н.В. Інформатика–7. Експериментальний навчальний посібник для учнів 7 класу загальноосвітньої школи. К.: Діасофт, 2000

 12. Завдання та ігри з інформатики. Горячєв О.В. та інші. Навчальні посібники для учнів 1, 2, 3 класів. Д.: УОН, 2000

 13. Кривич Е.Я. Персональный компьютер для детей. Х.: Фолио, 2001

 14. Альбов А.С., Хайт А.М. Атлас персонального компьютера для школьника. Для младшего и среднего школьного возраста. С.–П.: Нева, 2000

 15. Інформатика. 5 – 6 класс. Учебник для 5 – 6 классов средней школы. Под редакцией Макаровой Н.В. С.-Пб.: Питер, 2004

 16. Інформатика. 7 – 9 класс. Учебник для 7 – 9 классов средней школы. Под редакцией Макаровой Н.В. С.-Пб.: Питер, 2004Інформатика

Навчальна програма

для учнів 9 класу

загальноосвітніх навчальних закладів

Автори І.О.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
Завадського, Ю.О. Дорошенка, Ж.В. Потапової

із розрахунку 1 година на тиждень


Каталог: uploads -> editor
editor -> План: Операційні системи персонального комп’ютера
editor -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим кримський республіканський інститут післядипломної педагогічної освіти
editor -> Лекція Використання сучасних програмних засобів для створення дидактичних відео- та аудіо матеріалів
editor -> Основні принципи мережевого етикету
editor -> Інформаційно-комунікаційний освітній простір позашкільного навчального закладу
editor -> Шановні діти!
editor -> Урок 15. Тактико технічні характеристики автомата Калашникова
editor -> Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра
  1   2   3