Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма курсу "Стратегічне управління в період змін"

Програма курсу "Стратегічне управління в період змін"
Дата конвертації28.03.2017
Розмір26 Kb.
ТипПрограма

Програма курсу “Стратегічне управління в період змін”

Мета - оволодіння комплексом передових систем, форм і методів стратегічного менеджменту, які сприяють адаптації організації до умов нестабільного зовнішнього середовища;
РОЗГОРНУТА ПРОГРАМА ТЕМ КУРСУ

Тема 1. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу

Роль та місце стратегічного управління в системі менеджменту. Процес стратегічного управління. Особливості стратегічного управління в сучасних умовах.


Тема 2. Стратегія як системний підхід до управління перспективним розвитком організації

Відмінні риси стратегії.
Стратегі́чний ме́неджмент (стратегічне управління) - це процес оцінки зовнішнього середовища, формулювання організаційних цілей, ухвалення рішень, направлених на створення і утримання конкурентних переваг, здатних забезпечити бізнесу прибуток в довгостроковій перспективі.
Стратегічне планування Стратегі́чне планува́ння (англ. Strategic Planning) - це довгострокове планування на основі проміжних цілей. Стратегія визначається головною ціллю та проміжними цілями, які дозволяють досягнути головної цілі.
Систе́мний підхі́д (англ. Systems thinking - системне мислення) - напрям методології досліджень, який полягає в дослідженні об'єкта як цілісної множини елементів в сукупності відношень і зв'язків між ними, тобто розгляд об'єкта як модель системи.
Класифікація стратегій. Стратегії за рівнем управління. Характеристика корпоративних, бізнес-, функціональних і операційних стратегій
.
Тема 3. Визначення місії та цілей організації

Поняття місії організації. Формулювання та характеристика елементів місії. Поняття, види та принципи формулювання цілей організації. Класифікація цілей. Процес визначення цілей. Побудова ієрархії цілей.


Тема 4. Діагностика середовища організації

Методичний підхід до діагностики середовища. Поняття стратегічних проблем підприємства. Структура середовища. Аналіз макрооточення. Аналіз мезооточення. Модель п’яти конкурентних сил М.Портера. Можливості і загрози зовнішнього середовища. Аналіз внутрішнього середовища. Алгоритм проведення SWOT-аналізу. Метод побудови профілю внутрішнього середовища. Матриця SWOT. Прогнозування тенденцій зміни середовища організації.


Тема 5. Генерація та аналіз стратегічних альтернатив розвитку

Генерація і аналіз стратегічних альтернатив як етап стратегічного планування. Методи портфельного аналізу організації.

Суть портфельного аналізу полягає в тому, що компанія розглядається як сукупність стратегічних бізнес-одиниць, кожна з яких відносно самостійна. Мета портфельного аналізу - узгодження стратегій і найефективніше використання наявних інвестиційних ресурсів з точки зору досягнення стійкого положення компанії в цілому і зростання фінансових результатів.
Аналіз темпів приросту та частки ринку за методом Бостонської консалтингової групи (БКГ).
Ча́стка ри́нку (англ. Market Share) - частка продукції окремої фірми або групи фірм у загальному випуску продукції даної галузі.
Метод “Дженерал Електрік” - “МакКінсі”. Позиціювання Стратегічних господарських підрозділів (СГП) на матриці “привабливість-конкурентоспроможність”.


Тема 6. Вибір стратегії та складання стратегічного плану

Типологія корпоративних стратегій. Класифікація конкурентних стратегій. Процес вибору стратегії організації. Перегляд стратегічних альтернатив і вибір стратегії. Вплив основних чинників на стратегічний вибір. Принципи розроблення успішних стратегій. Оцінка вибраної стратегії. Розроблення стратегічного плану. Основні завдання стратегічного контролю в процесі реалізації стратегії.


Тема 7. Управління стратегічним потенціалом організації

Поняття стратегічного потенціалу підприємства, його елементи і особливості управління. Загальна оцінка стратегічного потенціалу організації для вияснення можливостей реалізації набору стратегій. Оцінка позиції організації в конкурентній боротьбі за методом порівняльних переваг.

Конкуре́нція - економічний процес взаємодії і боротьби товаровиробників за найвигідніші умови виробництва і збуту товарів, за отримання найбільших прибутків. Водночас - механізм стихійного регулювання виробництва в умовах вільних ринкових відносин.
Визначення конкурентного статусу організації за відносними показниками.


Тема 8. Моделі стратегічного управління в умовах нестабільності зовнішнього середовища

Поняття нестабільності зовнішнього середовища.. Управління на базі передбачення змін. Управління на базі гнучких екстренних рішень.


Тривалість програми – 16 годин

Вартість –1200 грн. для однієї особи
Каталог: files
files -> Виховна година «Майбутнє — без сніду» Обладнання: маркери, роздавальний матеріал: пам’ятки «Кроки до успіху»
files -> Економічний бюлетень Посольства України в рп квітень 2014 р. №104
files -> 1 клас Тести Правильна відповідь оцінюється в бал. У ситуації цінової війни за умов рівноваги олігополісти продають продукцію
files -> Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації  • Тема 1. Стратегічне управління
  • Тема 3. Визначення місії та цілей організації
  • Тема 4. Діагностика середовища організації
  • Тема 5. Генерація та аналіз стратегічних альтернатив розвитку
  • Тема 6. Вибір стратегії та складання стратегічного плану
  • Тема 7. Управління стратегічним потенціалом організації
  • Тема 8. Моделі стратегічного управління в умовах нестабільності зовнішнього середовища
  • Тривалість програми – 16 годин Вартість –1200 грн. для однієї особи