Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма навчальної дисципліни основи інформатики та обчислювальної техніки галузь знань 0301 Соціально-політичні науки, 0203 Гуманітарні науки, 0304 Право

Скачати 202.99 Kb.

Програма навчальної дисципліни основи інформатики та обчислювальної техніки галузь знань 0301 Соціально-політичні науки, 0203 Гуманітарні науки, 0304 Право
Скачати 202.99 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації12.04.2017
Розмір202.99 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ОСНОВИ ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
Галузь знань 0301 Соціально-політичні науки, 0203 Гуманітарні науки, 0304 Право

Напрям підготовки 6.

Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.
Електро́нна обчи́слювальна маши́на (скорочено ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.
030102 Психологія,

6.020303 Філологія. Мова і література (англійська), 6.030401 Правознавство

Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання


Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета даного курсу - вивчення теоретичних основ і принципів побудови комп’ютерної техніки, а також прикладних систем програмування (системи підготовки текстів, електронні табличні процесори, системи підготовки презентацій, тощо.
Дистанційне навчання - сукупність сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) від тих, хто навчає (викладачів, визначних постатей у певних галузях науки, політиків), до тих, хто навчається (студентів чи слухачів).
) та вміння використовувати можливості комп’ютерних мереж.

Завдання курсу полягає у вивченні теоретичних основ інформатики та комп’ютерної техніки, так і в набутті практичних вмінь та навичок застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для розв’язування завдань фахового спрямування.

У результаті вивчення дисципліни студент повинензнати: теоретичні основи інформатики та експлуатаційні характеристики комп’ютерної техніки; архітектуру, технічне та програмне забезпечення комп’ютерних систем; основи алгоритмізації; особливості функціонування комп’ютерних мереж і сервіси мережі Інтернет;
Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.
Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
системи обробки різноманітної інформації та методи запровадження діалогу при вирішенні поставлених завдань.

вміти: використовувати можливості програмного забезпечення для реалізації прикладних завдань; використовувати можливості комп’ютерних мереж та користуватися сервісами мережі Інтернет.

Програма навчальної дисципліни

Теоретичні основи інформатики, системне забезпечення інформаційних процесів.

Тема 1. Вступ. Теоретичні основи інформатики та інформації.

Предмет і зміст дисципліни. Етапи розвитку інформатики. Класифікація та покоління персональних комп’ютерів.

Інформатика як єдність науки і технології. Складові частини інформатики. Інформація, її види та властивості. Подання інформації в комп‘ютерах. Структура даних.

Інформаці́йні проце́си- послідовна зміна стану та (або) уявлення про інформацію в результаті дій, які з нею можна виконувати. Такими діями є - створення, збирання, зберігання, обробка, відображення, передавання, розповсюдження, використання, захист, знищення інформації.
Структура даних В програмуванні та комп'ютерних науках структу́ри да́них - це способи організації даних в комп'ютерах. Часто разом зі структурою даних пов'язується і специфічний перелік операцій, що можуть бути виконаними над даними, організованими в таку структуру.

Значення використання комп’ютерної техніки у юридичній сфері діяльності .


Тема 2. Комп’ютерна техніка та класифікація програмного забезпечення.

Етапи розвитку комп’ютерної техніки. Архітектура персональних комп’ютерів (ПК). Склад апаратної частини ПК: • процесор та його складові

 • системна (материнська) плата та інтегровані пристрої;

 • внутрішні запам’ятовуючі пристрої комп‘ютера (оперативна пам’ять, буферна пам’ять, кеш-пам’ять);

 • пристрої збереження інформації в комп‘ютері (накопичувачі на магнітних дисках; оптичні носії інформації;
  Оптичні накопичувач або Оптичний носій інформації - це термін у галузі інформатики, що позначає засіб зберігання даних з допомогою носіїв та самі носї, що зчитуються оптично. Дані записуються, з допомогою позначок на паттерні, який може бути прочитаний знову світлом, зазвичай променем лазера, точно зосередженого на диску, що обертається.


 • пристрої введення інформації (клавіатура; мишка);

 • пристрої виведення інформації та їх класифікація (монітори; принтери; сканери; плотери; засоби мультимедіа);

Характеристика ноутбуків та кишенькових ПК.

Мобільні технології використання комп’ютерної техніки.

Поняття про програмне забезпечення комп’ютерів:


 • системне – операційні системи;

 • прикладне – пакети прикладних програм, сервісні програми; інструментальні; програмні засоби загального та спеціального призначення;
  Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
  Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
  Кома́ндос (англ. Commando від афр. Kommando) - загальний термін, яким позначаються спеціально підготовлені військовослужбовці та військові формування, які входять до складу елітної легкої піхоти або військ спеціального призначення (сил спеціальних операцій), що спеціалізуються на проведенні амфібійних висадок, бойовому дайвінгу, десантуванні з повітря, дюльфері тощо для проведення чітко скоординованих спеціальних операцій.


 • програмні засоби професійного рівня.


Тема 3. Сучасні системи забезпечення інформаційних процесів.

Системний підхід до інформаційних процесів та обчислювальних засобів. Класифікація операційних систем. Основні відомості про операційну систему WINDOWS. Структура та призначення головних елементів – робочого столу, меню “Пуск”. Робота з командами меню (використання основного та контекстного меню) та вікнами (складові частини вікон та їх призначення). Використання команди для пошуку папок, файлів та ярликів. Призначення панелі Microsoft Office.

Microsoft Office - офісний пакет, створений корпорацією Microsoft для операційних систем Microsoft Windows, Apple Mac OS X і Apple iOS (на iPad). До складу цього пакету входить програмне забезпечення для роботи з різними типами документів: текстами, електронними таблицями, презентаціями, базами даних тощо.
Технологія роботи з об’єктами (папками, файлами та ярликами): • перегляд змісту папок та поновлення змісту вікна папки;

 • дослідження властивостей папок, файлів та ярликів;

 • створення нових об’єктів;

 • переміщення, копіювання, перейменування та видалення папок, файлів і ярликів;

 • використання буферу обміну і технології OLE;

 • папка “Принтер”: встановлення, конфігурування;

 • швидкий перегляд файлів та їх друкування.

 • відновлення папок, файлів та ярликів за допомогою Корзини (Recycle Been).

Робота із стандартними програмами: текстовий редактор WORDPAD; графічний редактор PAINT; Калькулятор; робота з ієрархічною структурою дисків, з папками і файлами за допомогою програми “Проводник” .
Графічний редактор - прикладна програма (або пакет програм), що дозволяє її користувачеві створювати і редагувати зображення на екрані комп'ютера і зберігати їх в графічних форматах файлів, наприклад, JPEG, PNG, GIF, TIFF.
Текстовий редактор - комп'ютерна програма-застосунок, призначена для створення й зміни текстових файлів (вставки, видалення та копіювання тексту, заміни змісту, сортування рядків), а також їх перегляду на моніторі, виводу на друк, пошуку фрагментів тексту тощо.
Ієрархічна структура - множина будь-чого, частково упорядкована так, що існує тільки один елемент цієї множини, який не має попереднього, а всі інші елементи мають тільки один попередній; багаторівнева форма організації об'єктів з чіткою приналежністю об'єктів нижнього рівня певному об'єкту верхнього рівня.

Тема 4. Основи комп’ютерних мереж. Інтернет.

Основні поняття про комп‘ютерні мережі і телекомунікації. Локальні мережі: апаратні засоби, конфігурація ЛМ і організація обміну інформацією.

Апара́тне забезпе́чення (англ. hardware; сленг. залі́зо) - комплекс технічних засобів, який включає електронний пристрій і, зокрема, ЕОМ: зовнішні пристрої, термінали, абонентські пункти тощо, які необхідні для функціонування тієї чи іншої системи; фізична частина ЕОМ.
Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
Глобальні мережі: загальні принципи організації, структура глобальної комп‘ютерної мережі.
Глоба́льна мере́жа - англ. Wide Area Network,(WAN)- комп'ютерна мережа, що охоплює величезні території (тобто будь-яка мережа, чиї комунікації поєднують цілі мегаполіси, області або навіть держави і містять у собі десятки, сотні а то і мільйони комп'ютерів).

Поняття протоколу. Мережеві рівні. Передавання повідомлень у мережі. Модель “клієнт-сервер”.

Комп’ютерна мережа Microsoft Network. З’єднування комп’ютерів у мережу. Спільне використання ресурсів: папок, файлів, принтерів. Під’єднання до мережевого принтера. Поняття про мережевий протокол INTERNET. Концепція URL. Підключення до INTERNET. Глобальна інформаційна служба WWW. Браузери Internet: характеристика, склад та структура. Відвідування WEB – вузлів. Пошук, копіювання та друк необхідної інформації. Використання електронної пошти для ведення кореспонденції (пересилка та пошук електронної пошти, накопичення адрес).

Мережний протоко́л у комп'ютерних мережах - набір правил, що визначає комп'ютери у мережі. Протокол також задає загальні правила взаємодії різноманітних програм, мережевих вузлів чи систем і створює таким чином єдиний простір передачі.
Електронна пошта Електро́нна по́шта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).


  1   2   3


Скачати 202.99 Kb.

 • Завдання
 • Програма навчальної дисципліни Теоретичні основи інформатики, системне забезпечення інформаційних процесів .
 • Тема 2. Комп’ютерна техніка та класифікація програмного забезпечення.
 • Тема 3. Сучасні системи забезпечення інформаційних процесів.
 • Тема 4. Основи комп’ютерних мереж. Інтернет.