Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма навчальної дисципліни «Технології проектування комп’ютерних систем»

Скачати 197.5 Kb.

Програма навчальної дисципліни «Технології проектування комп’ютерних систем»
Скачати 197.5 Kb.
Дата конвертації13.06.2017
Розмір197.5 Kb.
ТипПрограма


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

Факультет комп’ютерних систем

Кафедра комп’ютеризованих систем управління

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор


_____________ М.
Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.
Кулик

"_____"__________2012р.Система менеджменту якості


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

«Технології проектування комп’ютерних систем»

(за кредитно-модульною системою)


Галузь знань: 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»

Напрям підготовки: 6.

Креди́тно-мо́дульна систе́ма (КМС) організації навчального процессу - це форма організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій та використання залікових одиниць - залікових кредитів.
050102 «Комп'ютерна інженерія»


Курс – 4 Семестр – 7, 8
Аудиторні заняття – 116 Диференційований залік – 8 семестр

Самостійна робота – 118 Екзамен – 7 семестр

Усього (годин/кредитів ECTS) – 234/6,5

Курсова робота – 8 семестр


Індекс Н4-6.050102-1/11-3.1.7

Н4-6.050102-2/11-3.1.7


СМЯ НАУ НП 09.02.02-01-2012

Навчальна програма дисципліни «Технології проектування комп’ютерних систем» розроблена на основі освітньо-професійної програми та навчальних планів № НБ-4-6.050102-1/11, НБ-4-6.

Навча́льний план - основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.
050102-2/11 підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом 6.050102 «Комп'ютерна інженерія", «Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)» та «Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15.06.2004 №122/од, та наказу ректора від 12.04.2005 №81/од.


Навчальну програму розробив

доцент кафедри

комп’ютеризованих систем управління ____________________ Б.Масловський
Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні випускової кафедри напряму 6.050102 «Комп'ютерна інженерія» (спеціальність 7/8.05010201 «Комп’ютерні системи та мережі») – кафедри комп'ютерних систем та мереж, протокол №_____ від «_____»___________2011 р.

Завідувач кафедри ____________________________ І.Жуков


Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні випускової кафедри напряму 6.050102 «Комп'ютерна інженерія» (спеціальність 7/8.05010202 «Системне програмування») – кафедри комп’ютеризованих систем управління, протокол №_____ від «_____»___________2011 р.

Завідувач кафедри ____________________________ О.Литвиненко


Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної комісії факультету комп’ютерних систем, протокол №_____ від «_____»___________2011 р.

Голова НМРК ______________________________________ Б.Масловський

УЗГОДЖЕНО

Декан ФКC

_______________ О.Литвиненко

"____"____________2011 р.


Рівень документа – 3б

Плановий термін між ревізіями – 1 рікКонтрольний примірник

ЗМІСТ

стор.


1. Пояснювальна записка ...........................................................................

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки

фахівця ........................................................................................................

Пояснювальна записка - документ, в якому: офіційна (юридична) доповідь про певні дії в певний проміжок часу (на яку може даватись позитивна або негативна оцінка, якщо пояснювальна залишилась без відповіді - це адміністративне порушення керівництва); міститься додаток чи доповнення до основного документа, в якому пояснюється зміст окремих його положень (мета, актуальність, структура, зміст призначення та ін. плану, звіту, проекту тощо). Пояснювальні записки можуть бути службовими (відтворюються, як правило, на бланках) й особистими (відтворюються на аркушах паперу за підписом автора). Пояснювальна записка до законопроекту - документ, який подається разом з законопроектом його автором до парламенту і містить (в Україні): обґрунтування необхідності прийняття законопроекту, цілей, завдань і основних його положень та місця в системі законодавства; обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування закону після його прийняття; інші відомості, необхідні для розгляду законопроекту.
Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.
Професі́йна підгото́вка - здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю.

1.2. Мета викладання навчальної дисципліни ...............................................

1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни ............................................

1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни .............

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів ..................

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни ................................2. Зміст навчальної дисципліни ................................................................

2.1. Модуль №1 «Основи автоматизації процесів проектування» ...............

2.2. Модуль №2 «Технології проектування технічних засобів комп’ютерних

систем» ..............................................................................................................

2.3. Модуль №3 «Автоматизація проектування програмного забезпечення» .

2.4. Модуль №4 «Теоретичні основи проектування комп’ютерних

систем» ...............................................................................................................

2.5. Модуль №5 «Курсова робота»...................................................................3. Список рекомендованих джерел ...........................................................

3.1. Список основних джерел...........................................................................

3.2. Список додаткових джерел.......................................................................

4. Форми документів Системи менеджменту якості ............................


4
4

4

44

5

78

8
8


9
9

10

1111

11

12
1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

Дисципліна «Технології проектування комп’ютерних систем» є однією з основних професійно-орієнтованих дисциплін, за якими проходить підготовка спеціалістів в галузі сучасних інформаційних технологій.

Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Ця дисципліна вивчає засоби та принципи, які є базовими для сучасної обчислювальної техніки, мають першочергове значення для розробки та експлуатації апаратних та програмних засобів комп’ютерних систем.
Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Електро́нна обчи́слювальна маши́на (ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.1.2. Мета викладання навчальної дисципліни

Основна мета дисципліни «Технології проектування комп’ютерних систем» - вивчення принципів автоматизованого проектування комп’ютерних систем, машинних методів і алгоритмів аналізу та синтезу управління на різних етапах проектування, засвоєння основних прийомів і методів проектування, що використовуються в розробках сучасних комп’ютеризованих систем.1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: • знайомство з сучасним станом, тенденціями та перспективами розвитку систем проектування складових частин комп’ютерних систем;

 • засвоєння теоретичних принципів побудови та функціонування сучасних систем проектування;

 • вивчення функціональних можливостей найбільш вживаних програмних продуктів в галузі проектування складових частин комп’ютерних систем;
  Програ́мний проду́кт (англ. programming product) - це: програмний засіб, програмне забезпечення, які призначені для постачання користувачеві (покупцеві, замовникові). програма, яку може запускати, тестувати, виправляти та змінювати будь-яка людина.


 • оволодіння практичними навичками експлуатації програмного забезпечення в галузі проектування складових частин комп’ютерних систем.

1.4. Інтегровані вимоги до знань та умінь з навчальної дисципліни

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен:Знати:

 • основи системного, операційного, функціонально-логічного і техніч­но­го проектування;

 • основи методології, теорії та практики автоматизації проектування комп’ютерних систем;

 • основний склад і принципи функціонування систем автоматизованого проектування;
  Систе́ма автоматизо́ваного проектува́ння (САП або САПР) або автоматизо́вана систе́ма проектува́ння (АСП) - автоматизована система, призначена для автоматизації технологічного процесу проектування виробу, результатом якого є комплект проектно-конструкторської документації, достатньої для виготовлення та подальшої експлуатації об'єкта проектування.


 • методи проектування елементів і систем управління та засобів автоматики;

 • стандарти оформлення документів та прикладних програм;

 • основні тенденції і напрямки розвитку теорії і технологій автоматизо­ваного проектування.

Вміти:

 • визначити рівень проектування, що відповідає завданню проектування, модель об'єкту проектування та математичну модель, що є придатною для розв’язання конкретної задачі проектування;
  Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
  Математи́чна моде́ль - система математичних співвідношень, які описують досліджуваний процес або явище. Математична модель має важливе значення для таких наук, як: економіка, екологія, соціологія, фізика, хімія, механіка, інформатика, біологія та ін.


 • формулювати критерії оцінки якості проектних рішень для обраної моделі об'єкту проектування, формалізувати параметричний опис та визначити метод оптимізації проектних рішень;

 • відповідно до математичної моделі визначити метод вирішення проектної задачі і, при можливості, сполучити його з методом оптимізації;

 • обрати або розробити мову опису вхідної інформації щодо об'єкту проектування з урахуванням можливості синтаксичного контролю, а також форму подання результуючої інформації;

 • розробити проектне завдання, що забезпечить вирішення задачі (при необхідності скорегувати модель або структури даних), обрати технологію програмування та визначити відповідну модель або структури даних щодо сформульованої проектної задачі;
  В програмуванні та комп'ютерних науках структу́ри да́них - це способи організації даних в комп'ютерах. Часто разом зі структурою даних пов'язується і специфічний перелік операцій, що можуть бути виконаними над даними, організованими в таку структуру.


 • вирішити задачу проектування, визначив з позицій користувача тип САПР, придатний для вирішення конкретної проектної задачі, забезпечивши інтерактивний режим функціонування з дотриманням стандартів оформлення документів та прикладних програм.

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з п’яти навчальних модулів. Окремим третім модулем є курсова робота, яка виконується в сьомому семестрі.

Курсова робота (Курсовий проект) - вид самостійної навчально-наукової роботи з елементами дослідження, що виконується студентами вищих або середніх-спеціальних навчальних закладів протягом семестру з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №1 «Основи автоматизації процесів проектування» студент повинен:

Знати:

 • системне, функціонально-логічне та операційне проектування;

 • основи і методологію технічного проектування складових КС;

 • основний склад і принципи функціонування систем автоматизованого проектування;

 • основи логічного моделювання в проектуванні засобів КС.

Вміти:

 • визначити рівень проектування, відповідний щодо подання задачі проектування, модель об'єкту проектування та математичну модель, придатну для вирішення конкретної задачі проектування;

 • формулювати критерії оцінки якості проектних рішень для обраної моделі об'єкту проектування, формалізувати параметричний опис та визначити метод оптимізації проектних рішень

 • обрати або розробити мову опису вхідної інформації щодо об'єкту проектування, а також форму подання результуючої інформації;

1.5.2. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №2 «Технології проектування технічних засобів комп’ютерних систем» студент повинен:

Знати:

 • основи конструкторського проектування технічних засобів;

 • задачі конструкторського проектування та методи їх вирішення;

 • технології проектування багатошарових друкарських плат;

 • загальні відомості про систему проектування друкарських плат P-CAD;

 • побудову послідовної логіки та особливості функціонування ПЛІС у складі технічних засобів КС;

 • характеристики програмного забезпечення фірми Xilinx;

 • основні тенденції і напрямки розвитку САПР.

Вміти:

 • вирішувати проектні задачі за допомогою системи проектування друкарських плат P-CAD;

 • розробити проектне завдання, що забезпечить вирішення задачі;

 • програмувати і ре-конфігурувати систему ПЛІС;

 • проектувати частини технічних засобів КС на програмованих інтегральних схемах;

 • оцінювати функціонування схем синтезованих за допомогою ПЛІС.

1.5.3. У результаті виконання модуля №3 «Логічне моделювання програмних засобів» студент повинен:

Знати:

 • принципи моделювання ПЗ на логічному рівні;
  Мікросхе́ма, інтегральна мікросхема (англ. integrated circuit) - електронна схема, що реалізована у вигляді напівпровідникового кристалу (чипу) та виконує певну функцію. Винайдена у 1958 році американськими винахідниками Джеком Кілбі та Робертом Нойсом.
  Ло́гіка (грец. λογιχη від грец. logos - слово, значення, думка, мова) - наука про закони і різновиди мислення, способи пізнання та умови істинності знань і суджень.


 • основи побудови, структуру та складові;

 • концептуальну модель мови;

 • принципи динамічного моделювання мовою UML;

 • основи роботи та використання пакету програм Rational Rose.

Вміти:

 • застосовувати частини мови UML для опису логічних відносин класів та складання проекту за допомогою пакету програм Rational Rose;
  Части́ни мо́ви - великі за обсягом класи слів, об'єднаних спільністю загального граматичного значення і його формальних показників.


 • вміти будувати діаграми класів, об’єктів та прицидентів у середовищі Rational Rose;

 • вміти будувати діаграми динамічного моделювання у середовищі Rational Rose.

1.5.4. У результаті виконання модуля №4 «Теоретичні основи проектування комп’ютерних систем» студент повинен:

Знати:

 • математичні методи теорії масового обслуговування;
  Діагра́ма кла́сів - статичне представлення структури моделі. Відображає статичні (декларативні) елементи, такі як: класи, типи даних, їх зміст та відношення. Діаграма класів, також, може містити позначення для пакетів та може містити позначення для вкладених пакетів.
  Теорія масового обслуговування (теорія черг) - розділ теорії ймовірностей, метою досліджень якого є раціональний вибір структури системи обслуговування та процесу обслуговування на основі вивчення потоків вимог на обслуговування, що надходять у систему і виходять з неї, тривалості очікування і довжини черг .


 • структури систем масового обслуговування (СМО);
  Система масового обслуговування (СМО) - система, яка виконує обслуговування вимог, що надходять до неї . Обслуговування вимог у СМО проводиться обслуговуючими приладами. Класична СМО містить від одного до нескінченного числа приладів.


 • поняття вхідного потоку запитів, кількість і типи обслуговуючих пристроїв, дисципліни обслуговування очікування;

 • марківські випадкові процеси;
  Випадко́вий проце́с (англ. stochastic process) - важливе поняття сучасної теорії ймовірностей. Є певним узагальненням поняття випадкова величина, а саме - це випадкова величина, що змінюється з часом (іншими словами: випадкова величина, що залежить від змінної величини, яку називають час, або іншими словами - це набір випадкових величин, параметризованих величиною T - часом).


 • однокомпонентні та багатокомпонентні СМО.

Вміти:

 • використовувати математичні методи теорії для розрахунків СМО;

 • моделювати та визначати показники функціонування СМО;

 • моделювати та визначати показники функціонування мережі Джексона;

 • моделювати та визначати показники функціонування мереж з комутацією.

1.5.5. У результаті виконання модуля №5 «Курсова робота» студент повинен:Знати:

 • основи і методологію проектування складових комп’ютерних систем та їх програмного забезпечення;

 • стандарти оформлення документів та прикладних програм комп’ютерних систем.

Вміти:

 • використовувати основні поняття і методи САПР для проектування комп’ютерних систем;

 • описати вхідну інформацію щодо комп’ютерної системи з урахуванням можливості синтаксичного контролю, а також форму подання результуючої інформації;

 • визначити САПР для вирішення проектної задачі, забезпечивши інтерактивний режим функціонування з дотриманням стандартів оформлення прикладних програм, вирішити задачу проектування.


1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Модуль №1 «Основи автоматизації процесів проектування».

Тема 1.1. Процес проектування технічних об’єктів

Класифікація, структура та порядок процесу проектування. Схема процесу проектування. Рівні проектування Життєвий цикл об'єкта проектуванняТема 1.2. Основи та принципи автоматизації проектування

Схема процесу проектування. Задачі проектування. Формалізація проект­них задач. Моделювання в системах проектування. Задачі та методи синтезу та оптимізації.Тема 1.3.  Системи автоматизованого проектування

Складові частини та підсистеми САПР. Принципи побудови САПР. Структури САПР.Тема 1.4. Технічне забезпечення та периферійні пристрої САПР

Основні вимоги до технічних засобів САПР.

Перифері́йний при́стрій - частина технічного забезпечення, конструктивно відокремлена від головного блоку обчислювальної системи.
Організація комплексу технічних засобів. Склад комплексу технічних засобів. Периферійні пристрої САПРТема 1.5. Математичне забезпечення САПР

Загальна характеристика МЗ. Предметно-орієнтоване математичне забез­печення. Способи підвищення економічності МЗ. Інваріантне математичне забезпечення. Методи й алгоритми оптимізації Методи ста­тис­тичного аналізу. Логіко-кмбінаторні методи рі­шен­ня.Тема 1.6. Лінгвістичне, програмне та інформаційне забезпечення САПР

Інструментальні мови. Мови опису об'єкта. Склад програмного забезпечення САПР. Архітектура програмного забезпечення.

Математичне забезпечення (mathematical support) - сукупність методів, правил, математичних моделей і алгоритмів розв'язання задач;
Архітектура програмного забезпечення (англ. software architecture) - спосіб структурування програмної або обчислювальної системи, абстракція елементів системи на певній фазі її роботи. Система може складатись з кількох рівнів абстракції, і мати багато фаз роботи, кожна з яких може мати окрему архітектуру.
Критерії оцінки компонент ПЗ. Загальна характеристика інформаційного забезпечення САПР. Бази даних і їх властивості.2.2. Модуль №2 «Технології проектування технічних засобів комп’ютерних систем».

Тема 2.1.  Конструкторське проектування технічних засобів

Загальні відомості про систему проектування друкарської платні P-CAD. Графічні редактори. Автотрасувальники. Програма випуску технічної документації.

Графічний редактор - прикладна програма (або пакет програм), що дозволяє її користувачеві створювати і редагувати зображення на екрані комп'ютера і зберігати їх в графічних форматах файлів, наприклад, JPEG, PNG, GIF, TIFF.
Техні́чна документа́ція - система графічних і текстових документів, необхідних і достатніх для безпосереднього використання на усіх стадіях життєвого циклу продукції (конструюванні, виготовленні та експлуатації промислових виробів; при проектуванні, зведенні і експлуатації будівель і споруд; при розробці технологічних процесів виробництва; при розробці та використанні програмного забезпечення).Тема 2.2. Задачі конструкторського проектування

Постановка задач конструкторського проектування. Задача компоновки. Формулювання задачі покриття. Технології проектування багатошарових друкарських плат.Тема 2.3.  Проектування програмованих інтегральних схем

Класифікація програмованих інтегральних схем. Проектування ПЛІС в системі MAX PLUS II Altera. Структура ПО системи MAX PLUS II.Тема 2.4. Програмне забезпечення проектування ПЛІС

Характеристики програмного забезпечення фірми Xilinx Мови опису апаратури АHDL, VHDL.

Мова опису апаратури (англ. hardware description language) - це спеціалізована формальна комп'ютерна мова, що використовується для проектування структури, дизайну та роботи електронної мікросхеми та її моделювання.Тема 2.5. Реалізація послідовної логіки

Побудова послідовної логіки. Цифрові автомати з пам'яттю (state mashine). Особливості функціонування ПЛІС. Програмування і реконфігурування в системі.Тема 2.6. Конструювання пристроїв на ПЛІС

Особливості конструювання пристроїв на ПЛІС. Загальні вимоги. Приклад реалізації пристрою ЦОС.2.3. Модуль №3 «Автоматизація проектування програмного забезпечення».

Тема 3.1.  Логічне моделювання в проектуванні ПЗ

Принципи логічного моделювання. Об'єктне моделювання. Концептуаль­на модель UML.Тема 3.2.  Мова логічного моделювання UML

Будівельні блоки UML. Відносини в мові UML. Складання діаграм в UML. Діаграми класів та об'єктів.Тема 3.3.  Динамічне моделювання мовою UML

Діаграми прецедентів, станів, послідовностей, видів діяльності, компо­нентів. Пакети діаграм. Асоціації і класи асоціацій їх властивості. Агрегація, композитні об'єкти, інтерфейси і реалізації.2.4. Модуль №4 «Теоретичні основи проектування комп’ютерних систем»

Тема 4.1. Математичні методи теорії масового обслуговування

Структура систем масового обслуговування (СМО) і вхідний потік запитів. Класифікація СМО за Кендаллом. СМО як моделі КС. Марківські процеси і марківські ланцюги.

Ма́рковський проце́с - це випадковий процес, конкретні значення якого для будь-якого заданого часового параметру t+1 залежать від значення у момент часу t, але не залежать від його значень у моменти часу t-1, t-2 і т. д.
Ланцюги з дискретним та неперервним часом. Процеси розмноження і загибелі. Рівняння Колмогорова для ймовірностей станів.Тема 4.2. Марківські СМО як моделі КС

Одноканальні та багатоканальні марківські СМО. СМО різних типів. СМО з скінченним числом джерел. Багатоканальні СМО без буфера. Приклади моделювання КС, визначення показників функціонування.Тема 4.3. Марківські мережі масового обслуговування (МеМО)

Визначення МеМО. Типи мереж. Мережі Джексона в стаціонарному режимі. Відкриті мережі. Замкнені мережі. Вивід рівнянь глобального та локального балансів. Визначення ймовірностей станів мережі.Тема 4.4. ВСМР – мережі.

Описання ВСМР – мереж. Система рівнянь Колмогорова для ВСМР – мереж. ВСМР – теоремаТема 4.5. Стохастичні моделі комп’ютерних мереж

Структура та інформаційне забезпечення КМ. Структура, категорії та ієрархічні рівні КМ. Методи комутації. Мережеві протоколи.

Мережний протоко́л у комп'ютерних мережах - набір правил, що визначає комп'ютери у мережі. Протокол також задає загальні правила взаємодії різноманітних програм, мережевих вузлів чи систем і створює таким чином єдиний простір передачі.
Використання теорії МеМО для дослідження КМ.Тема 4.6. Методи розрахунку характеристик мережі пакетної комутації

Аналіз міжкінцевих затримок. Описання моделі функціонування базової мережі. Визначення ймовірності стаціонарного стану мережі.Тема 4.7. Оптимізація пропускної спроможності КМ

Оптимізація пропускної спроможності та вибір маршрутів. Модель мережі з обмеженою пам’яттю у вузлах комутації пакетів.

Комутація пакетів - принцип комутації, при якому інформація розділяється на окремі пакети, які передаються в мережі незалежно один від одного. В таких мережах, по одній фізичній лінії зв'язку, можуть обмінюватися даними багато вузлів.
Різновиди моделі. Рівняння балансів потоків. Визначення середнього часу затримки пакетів.2.5. Модуль №5 «Курсова робота"

Курсова робота (КР) з дисципліни виконується у восьмому семестрі, відповідно до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь в області комп’ютерного моделювання, набутих студентом у процесі засвоєння всього навчального матеріалу дисципліни.

Основною метою виконання курсової роботи є закріплення у студентів загального теоретичного уявлення про принципи автоматизації проектування комп’ютерних систем та здобуття ними практичних навичок автоматизованого проектування.

Виконання, оформлення та захист КР здійснюється студентом в індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій.

Час, потрібний для виконання КР – 36 годин самостійної роботи.
3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

3.1. Основні рекомендовані джерела

3.1.1. Норенков И.П., Маничев В.Б. Системы автоматизированного проектирования электронной и вычислительной аппаратуры. – М.: Высш.шк., 1983. – 272 с.

3.1.2. Савин М.М., Никитенко Ю.А. Автоматизация проектирования систем управления. – Новочеркасск: НчПИ, 1989. – 80 с.

3.1.3. Ли К. Основы САПР (CAD/CAM/CAE), Перевод с англ. С.-П.: Питер, 1996 – 559 с.

3.1.4. Стешенко В.. Школа разработки аппаратуры цифровой обработки сигналов на ПЛИС. Новости о микросхемах (Chip News), 1999, № 8-10, 2000, № 1,3 – 5

3.1.5. Шипулин С.Н., Храпов В.Ю. Особенности проектирования цифровых схем на ПЛИС // Chip News. 1996. – 125 с.

3.1.6. Шмуллер, Джозеф. Освой самостоятельно UML за 24 часа. Издание 2-е.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом “Вильямс», 2002. – 352 с.

3.1.7. Джеймс Рамбо, Айвар Якобсон, Грэди Буч. UML. Специальный справочник. - СПб.: Питер, 2002. – 656 с.

3.1.8. Олифер В., Олифер Н. Принципы, технологии, протоколы. Учебник для ВУЗов. 4-е издание. СПб.: Питер, 2010.– 944 с.

3.1.9. Вишневский В.М. Теоретические основы проектирования компьютерных сетей. – М.: Техносфера, 2003. – 512 с.

3.1.10. Бочаров П.П., Печинкин А.В. Теория массового обслуживания: Учебник. – М.: Изд-во РУДН, 1995. – 529 с.

3.2. Додаткові рекомендовані джерела

3.2.1. Перевод с англ. Ли К., Основы САПР (CAD/CAM/CAE), СПб.: Питер, 1996 – 559 с.

3.2.2. Сергиенко А.М.. VHDL для проектирования вычислительных устройств. – К.: ЧП «Корнейчук", 2003. – 203 с.
(Ф 03.02 – 01)

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА

прим.


Куди передано (підрозділ)

Дата

видачі


П.І.Б. отримувача

Підпис отримувача

Примітки


(Ф 03.02 – 02)

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Підпис ознайомленої особи

Дата ознайом-лення

Примітки
(Ф 03.02 – 04)

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЙ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Дата ревізії

Підпис

Висновок щодо адекватності


(Ф 03.02 – 03)

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

№ зміни

№ листа (сторінки)

Підпис особи, яка

внесла змінуДата внесення зміни

Дата

введення зміниЗміненого

Заміненого

Нового

Анульо-

ваного(Ф 03.02 – 32)

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН
Підпис

Ініціали, прізвище

Посада

Дата

Розробник

Узгоджено

Узгоджено

УзгодженоКаталог: bitstream -> NAU
NAU -> Кросплатформена розробка мобільних додатків з використанням мови програмування c#
NAU -> Практикум "Professional English" призначений для аудиторної та самостійної роботи з англійської мови професійного спрямування студентів спеціальності "
NAU -> Пакет комплексних контрольних робіт
NAU -> Пакет комплексних контрольних робіт
NAU -> Конспект лецій навчальної дисципліни
NAU -> Розробка додатків для Windows Runtime (Windows 8)
NAU -> Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і завдання до курсової роботи дисципліни


Скачати 197.5 Kb.