Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавр

Скачати 272.32 Kb.

Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавр
Скачати 272.32 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації03.06.2017
Розмір272.32 Kb.
ТипПрограма
  1   2


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Факультет___ Факультет систем і засобів масової комунікації ____________

(назва)

Кафедра____ Реклами та зв’язків з громадскістю _______________

(назва)

«Реклама у нових медіа»

_____________________________________________________________________

(назва навчальної дисципліни)

ПРОГРАМА

нормативної навчальної дисципліни підготовки

_______бакалавр__________________

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

напряму ____0303 „Журналістика та інформація”______

(шифр і назва напряму)

спеціальності 6.

Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.
030302 „Реклама і зв’язки з громадськістю”

(шифр і назва спеціальності)

Дніпропетровськ

2016 рік

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО:Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ:

доцент кафедри реклами та зв’язків з громадскістю, кандидат політичних наук Демченко Максим Володимирович

Обговорено та схвалено науково-методичною комісією за напрямом підготовки/спеціальністю

____________________________________________________________________________
“_______” __________________ 20___ року, протокол №__

ВСТУП

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Реклама у нових медіа” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів з реклами та зв’язків з громадськістю, напряму 0303 „Журналістика та інформація”, спеціальності 6.030302 „Реклама і зв’язки з громадськістю”Предмет: Предмет “Реклама у нових медіа” розрахований на студентів, які навчаються за спеціальністю “Реклама та зв’язкі з громадськістю”. Його завдання – навчити майбутніх фахівців з реклами та зв’язкі з громадськістю плануванню та втіленню реклами, користуванню усіма заходами та засобами сучасного комунікаційного комплексу.
Міждисциплінарні зв’язки: “ Реклама у нових медіа ” спирається на попереднє оволодіння студентами певною сумою знань з Вступу до фаху „Основи реклами та ПР”, „Теорія реклами та ПР діяльності”, „Професійна підготовка» та інше.
Нов́і м́едіа (англ. New Media)- інтерактивні електронні видання, що комбінують формати подання інформації; різновид цифрових медіа. Наприклад, контентом нових медіа може бути відео, онлайн-радіо, телевізійна трансляція, анімація, звукове оформлення, та, власне, текст.

Програма навчальної дисципліни складається з двох змістовних модулей:

1. Поняття та ознаки нових медіа

2. Реклама у нових медіа


1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Мета курсу дати студентам чітке уявлення про нові медіа, їх ознаки та особливості їх використання у рекламних програмах. Програма курсу передбачає, окрім вивчення лекційного матеріалу, проведення практичних занять, самостійну роботу студентів, підготовку доповідей, повідомлень, рефератів.

1.2. У процесі викладання предмету студенти мають засвоїти основні параметри та ознаки нових медіа, особливості реклами в них, методи вивчення цільової аудиторії у нових медіа та впливу на неї, відношення цільової аудиторії до об’єкту реклами, рекламні та комунікаційні засоби та заходи, їх взаємодія.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:


знати :

сучасні інформаційно-комунікаційні технології;

Цільова́ аудито́рія - група людей, на яких розраховано певний товар, продукт, художній твір, послугу тощо. Цільова аудиторія може визначатися як до пропозиції товару чи ідеї, так постфактум за вивченням поточної ситуації.
Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.
ознаки нових медіа та особливості їх використання як засобу реклами.


вміти :

визначати нові медіа на практиці, використати їх у рекламних програмах.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 144 годин/ 4 кредита ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Поняття та ознаки нових медіа
Сучасні тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій . «Гіпермедійне» середовище. Концептулізація «нових медіа». Електронні медіа. Соціальні медіа.

Соціа́льні ме́діа (англ. Social media) - вид мас-медіа, ряд онлайнових технологій на принципах Веб 2.0, завдяки яким споживачі контенту через свої дописи стають його співавторами і можуть взаємодіяти, співпрацювати, спілкуватися, ділитися інформацією або брати участь у будь-якій інший соціальній активності із теоретично усіма іншими користувачами певного сервісу.
Цифрові медіа

Історія та перспективи нових медіа. Кіберпростір. Семантична мережа.

Семантична мережа - інформаційна модель предметної області, що має вигляд орієнтованого графа, вершини якого відповідають об'єктам предметної області, а ребра задають відносини між ними. Об'єктами можуть бути поняття, події, властивості, процеси.
Теорія інформаційного суспільства. Нова система комунікації - цифрова та соціальна інтеграція різноманітних видів комунікації.
Соціальна інтеграція - (лат. integratio - Відновлення, заповнення; лат. integer - Цілий) - прийняття індивіда іншими членами групи. Процес встановлення оптимальних зв'язків між відносно самостійними малозв'язанними між собою соціальними об'єктами (індивідуумами, групами, соціальними класами, державами) і подальше їх перетворення у єдину, цілісну систему, у якій узгоджені та взаємозалежні її частини на основі спільних цілей, інтересів.


Змістовний модуль 2. Реклама у нових медіа
Мережові та традиційні ЗМІ. Поява мережевих ЗМІ та інтернет журналістика. Нові медіа у повсякденній соціальній комунікації. Нові медіа та стиль буття. Блоги та соціальні мережі. Нові медіа та політична реклама. Побудова горизонтальної комунікації. Нові медіа у електоральній компанії. Нові медіа та PR. Структура інтернету як засіб просування продукта. Маркетинг у соціальних медіа. Монетизація соціальних мереж. SMO та SMM
3. Рекомендована література
1. Бадрак В. Нові засоби впливу ЗМІ та політичний процес / В. Бадрак // Публіцистика і політика. Збірка наукових праць. – К.
Полі́тична рекла́ма - це будь-яка реклама як система методів психологічної дії на масову аудиторію з метою управління їх політичною поведінкою, направлена на зміну або закріплення тих або інших політичних переконань.
Політи́чний проце́с - це форма функціонування політичної системи суспільства, що змінюється у просторі і часі; сукупна діяльність суб'єктів політики, завдяки якій забезпечується функціонування та розвиток політичної системи.
Соціа́льна мере́жа - соціальна структура, утворена індивідами або організаціями. Вона відображає розмаїті зв'язки між ними через різноманітні соціальні взаємовідносини, починаючи з випадкових знайомств і закінчуючи тісними родинними зв'язками.
Моногра́фія (англ. monograph, нім. Monographie f) - наукова праця у вигляді книги з поглибленим вивченням однієї або декількох (тісно пов'язаних між собою) тем.
: Видавництво Київського університету. – 2001. – Вип. 2. – С. 23 – 39.

2. Брезин В. М. Массовая коммуникация: сущность, каналы, действия. Монография / В. М. Березин. – М.: РИП-холдинг, 2003. – 273 с.

3. Берет Дж., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации. Интегрированный поход / Пер. с англ. В. Мотовилова и А. Тихонова / Дж. Берет, С. Мориарти. – Спб.; М.; Харьков; Минск: Интеграл, 2001. – 860 с.

4. Бове К. Л., Аренс В. С. Современная реклама / Пер. с англ: Д. В. Вакин и др..; Общ. ред. О. А. Феофанова / Предисл. М. А. Назарушкина / К. Л. Бове, В. С. Аренс. – Тольятти: Издательский дом Довгань, 1995. – 661 с.

5. Бродбент С. Реклама / Маркетинг / Под ред. Бейкера М. / С. Бродбентс. – СПб.: Питер, 2002. – 846 с.

6. Бурдье П. О телевидении и журналистике / Пер. с франц. Т. В. Анисимовой и Ю. В. Марковой. Отв. ред. и предисл. Н. А. Шматко / П. Бурдье. – М.: Фонд научных исследований «Прагматика культуры», 2002. – 159 с.

7. Вартанова Е. Л. Медиа в постсоветской России: их структура и влияние / Е. Л. Вартанова // Pro at Contra. – 2000. – т.5. - №4. – С. 39 – 57.

8. Вартанова Е. Л. От человека социального – к человеку медийному / Е. Л. Вартанова // От книги до Интернета: десять лет спустя. – М.: Медиа-Мир, 2009. – с. 3 – 15.

9. Габермас Ю. Структурні перетворення у сфері відкритості: дослідження категорії громадянське суспільство / Пер.

Громадя́нське суспі́льство - це сукупність недержавних організацій, які представляють волю та інтереси громадян. Воно включає в себе сім’ю і приватну сферу, тобто "третій сектор" суспільства паралельно з державою та бізнесом.
з нім. С. Маценки / Ю. Габермас. – Львів: Аз-Арт, 2000. – 342 с.

10. Горохов В. М., Гринберг Т. Э., Гуманизация массовых информационных потоков в рамках открытого общества / В. М. Горохов, Т. Э. Гринберг // Вестник Московского университета. Серия 10: Журналистика. – 2003. - №4. – С. 22 – 27.

11. Грачёв М. Н. Средства массовой информации в социально-политическом поле / М. Н. Грачёв // Вестник Российского ун-та дружбы народов. Серия «Политология». – 2000. – №2. – С. 80 – 87.

12. Гриценко О. М. Суспільство, держава, інформація. Монографія / О. М. Гриценко. – К.: Національний університет імені Т. Шевченка, 2001. – 165 с.

13. Гриценко О. М. Мас-медіа у відкритому інформаційному суспільстві й гуманістичні цінності: Монографія / О. М. Гриценко. – К.: Вид-во Київського ун-ту, 2002. – 296 с.

14. Дзялошинский И. М. Методы деятельности СМИ в условиях становлення гражданського общества / И. М. Дзялошинский. – М.: Пульс, 2001. – 279 с.

15. Зверинцев А. Б. Коммуникационный менеджмент. Рабочая книга менеджера PR / А. Б. Зверинцев. – СПб.: Союз, 1997. – 287 с.

16. Зеленов Л. А. Эффективность рекламы / Л. А. Зеленов. – М.: Эдиториал, 2001. – 192 с.

17. Іщук В. Україна: проблема престижності та ідентичності (масова комунікація і культура як суб’єкти формування громадської та національної свідомості) / В. Іщук. – К.: Смолоскип, 2000. – 92 с.

18. Лалл Дж. Мас-медіа, комунікація, культура: глобальний підхід / Пер. з англ. О. Гриценка та ін. / За ред. О. Гриценка та Н. Гончаренко / Дж. Лалл. – К.: К.І.С., 2002. – 264 с.

19. Моніторинг та інформаційне моделювання засобів масової інформації: Колективна монографія / За ред. В. В.

Масова комунікація Ма́сова комуніка́ція (англ. Mass communication) - це поняття можна розглядати мінімум в двох аспектах: Як процес передачі інформації групі людей одночасно за допомогою спеціальних технічних засобів - мас-медіа.
Різуна; упоряд. Т. В. Скотникова. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2007. – 272 с.

20. Назаров М. М. Массовая коммуникация в современном мире: методология анализа и практика исследования / М. М. Назаров. – М.: УРСС, 200. – 384 с.

21. Огилви Д. О рекламе / Д. Огилви. – М.: РИП-холдинг, 2003. – 232 с.

22. Почепцов Г. Г. Теория и практика коммуникации / Г. Г. Почепцов. – М.: Рефл-бук; Ваклер, 1998. – 634 с.

23. Почепцов Г. Г. Теория коммуникации (первое издание – 1996 г.) / Г. Г. Почепцов. – М.-К.: Рефл-бук; Ваклер, 1999. – 308 с.

24. Рокич М. Реклама в коммуникативном процессе: Монография / М. Рокич. – Воронеж: Изд-во «Палеотип», 2003. – 268 с.

25. Романов А. А. Реклама: между социумом и маркетингом: Научная монография / А. А. Романов. – М.: Маркет ДС, 2000. – 300 с.

26. Росситер Дж. Р., Перси Л. Реклама и продвижение товаров / Дж. Росситер, Л. Перси. – СПб.: Академический проект, 2002. – 651 с.

27. Федотова Л. Н. Реклама в коммуникационном процессе: Монография / Л. Н. Федотова. – М.: ИВЦ «Маркетинг», 2005. – 286 с.

28. Феофанов О. Реклама: новые технологии в России / О. Феофанов. – М. – СПб.: Харьков – Минск, 2001. – 377 с.

29. Ярош О. Перо і багнет: ЗМІ та дилеми громадянського суспільства / О. Ярош // Медіа-навігатор. – 2001. - №1. – С. 12 – 27.

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання


Змістовний модуль 1

Змістовний модуль 2Т1

Т2

Т3

Т4

Т1

Т2

Т3

Т4

МР

Сума

5

5

5

5

5

5

5

5

60

100


Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

75-81

С

64-74

D

задовільно

60-63

Е

0-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

F*

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Факультет Факультет систем і засобів масової комунікації
Кафедра Реклами та звязків з громадскістю

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної

роботи


________________________________

“______”_______________20___ року  1   2


Скачати 272.32 Kb.

  • (назва) Кафедра____ Реклами та зв’язків з громадскістю _______________ (назва) «Реклама у нових медіа»
  • (шифр і назва спеціальності) Дніпропетровськ 2016 рік
  • Міждисциплінарні зв’язки
  • 1. Мета та завдання навчальної дисципліни
  • 2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни Змістовий модуль 1. Поняття та ознаки нових медіа
  • Змістовний модуль 2. Реклама у нових медіа
  • 3. Рекомендована література 1. Бадрак В. Нові засоби впливу ЗМІ та політичний процес
  • 4. Форма підсумкового контролю успішності навчання
  • Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2
  • Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Факультет Факультет систем і засобів масової комунікації Кафедра Реклами та зв ’