Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма нормативної навчальної дисципліни підготовки "Магістр"

Скачати 184.08 Kb.

Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки "Магістр"
Скачати 184.08 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації22.04.2017
Розмір184.08 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство”Програма


нормативної навчальної дисципліни
підготовки “Магістр”
спеціальності 8.02030301, 8.

Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.

01030302 Мова і література* (із зазначенням мови), 8.02030304 Переклад (із зазначенням мови)
факультет: германської філології, романської філології, сходознавства, перекладачів
(Шифр за ОПП________)

Київ


2012 рік

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Київським національним лінгвістичним університетом

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: доктор філол.

Романі́стика (від лат. romanus «римський») або романська філологія - напрямок індоєвропейської філології, що вивчає романські мови та літератури, а також фольклор і культуру романських народів Старого та Нового світу.

наук, проф. Корольова А. В, ст. викладач Ханикіна Н. В.

Обговорено та рекомендовано до видання Президією Науково-методичної комісії

з напряму підготовки 8.02030302 Мова і література (із зазначенням мови), 8.02030304 Переклад (із зазначенням мови).
“_______” __________________ 2012 року, протокол №__
Програма “Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство” для студентів

за напрямом підготовки

29 листопада 2012 року. – 14 с.
Розробники: завідувач кафедри теоретичної і прикладної лінгвістики та новогрецької філології, доктор філологічних наук, професор А. В.

Ка́федра - базовий структурний підрозділ вищого навчального закладу (його філій, інститутів, факультетів), що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за певним напрямом.

До́ктор нау́к - вищий науковий ступінь, який присуджують на підставі публічного захисту докторської дисертації.

Корольова, ст. викладач Н. В. Ханикіна.

Програма затверджена на засіданні кафедри теоретичної і прикладної лінгвістикита новогрецької філології
Протокол № 5 від 29 листопада 2012 року
Завідувач кафедри: доктор філол. наук, проф. Корольова А. В.
_______________________ Корольова А. В.

29 листопада 2012 року


Схвалено вченою радою факультету перекладачів

Протокол від “____” _______________ року № ___


“_____” ____________________ року
Голова _______________ Франко О. Б.
Схвалено вченою радою Університету

Протокол від “____” _________________ року № ___


“_____” ________________ року

Голова _______________
Вступ

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки “Магістр” напряму (спеціальності) 8.02030301, 8.01030302 Мова і література (із зазначенням мови), 8.02030304 Переклад (із зазначенням мови)Предметом вивчення навчальної дисципліни є порівняння, реконструкція та зіставлення споріднених і неспоріднених мов з метою виявлення їх подібностей і відмінностей на всіх рівнях мовної структури (фонетичному та граматичному).

Мова Мо́ва - система звукових і графічних знаків, що виникла на певному рівні розвитку людства, розвивається і має соціальне призначення; правила мови нормалізують використання знаків та їх функціонування як засобів людського спілкування.


Міждисциплінарні зв’язки: курс “Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство” тісно пов’язаний з прикладною лінгвістикою, загальним мовознавством, корпусною лінгвістикою, теорією перекладу, психологією, культурологією, соціологією, етнографією, історією лінгвістичних учень.

Змістовий модуль 1. Лінгвістичний компаративізм: структура та етапи розвитку.

Змістовий модуль 2. Зародження описового мовознавства.

Змістовий модуль 3. Лінгвістичні погляди Вільгельма фон Гумбольдта.

Змістовий модуль 4. Натуралізм і психологізм у мовознавстві.

Змістовий модуль 5. Методи компаративістики та контрастивістики.

Змістовий модуль 6. Порівняльно-історичне мовознавство і структуралізм.

Змістовий модуль 7. Функціоналізм у лінгвістиці.

  1   2   3


Скачати 184.08 Kb.

  • Міждисциплінарні зв’язки
  • Змістовий модуль 1.
  • Змістовий модуль 4.
  • Змістовий модуль 7.