Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма основ роботи в операційній системі Windows та прикладних програмах ms office Основний рівень пояснювальна записка

Скачати 235.5 Kb.

Програма основ роботи в операційній системі Windows та прикладних програмах ms office Основний рівень пояснювальна записка
Скачати 235.5 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації10.03.2017
Розмір235.5 Kb.
ТипПрограма
  1   2

80
ПРОГРАМА
основ роботи в операційній системі Windows
та прикладних програмах MS Office
Основний рівень
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Впровадження сучасних інформаційних технологій у навчальний процес вимагає від вихованців додаткових знань комп’ютерної техніки, вмінь користуватись комп’ютером при виконані завдань шкільної програми,


розвивати власні творчі здібності, сприяє вибору учнями майбутньої професії.
Здібності - індивідуально стійкі психічні властивості людини, що визначають її успіхи в різних видах діяльності. Задатки - це потенційні можливості, що виявляються в діяльності, яка не може існувати без них.
Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).
Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Операційна система Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.

У позашкільних навчальних закладах створено умови для поглиблення і удосконалення рівня знань з інформаційних технологій, що сприяє участі вихованців у різноманітних конкурсах, олімпіадах, турнірах.
Інформа́тика (англ. Computer Science, нім. Informatik) - наукова дисципліна, що вивчає методи та процеси створення, перетворення, зберігання, передачі інформації та використання її в різних галузях людської діяльності.
Ко́нкурс (лат. concursus) - змагання, яке дає змогу виявити найгідніших із його учасників або найкраще з того, що надіслане на огляд. Також конкурс - відбір претендентів на заміщення деяких посад. Вибір працівника належить не адміністрації, а проводиться за рішенням колегіального органу (наприклад, вченої ради), яке є обов'язковим для адміністрації. К.
Олімпі́йські і́гри (грец. οἱ Ὀλυμπιακοί Ἀγῶνες) - міжнародні спортивні змагання, які проводяться кожні два роки під егідою Міжнародного олімпійського комітету. Види спорту, які входять до програми Олімпійських ігор називаються олімпійськими.
Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

Метою програми є формування компетентностей особистості у процесі опанування операційної системи Windows та прикладних програм Microsoft
Office.
Застосунок, застосовна програма, прикладна програма (англ. application, application software; пол. aplikacja; рос. приложение, прикладная программа) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:


 1. Пізнавальна компетентність, яка полягає у засвоєнні знань про інформацію, будову персональних комп’ютерів, функції складових комп’ютерів, принципи роботи в операційній системі Windows та її настроювання, використання текстового редактору Word для розробки текстових документів та Web-сторінок,
 1. Практична компетентність, яка полягає у використанні прикладних програм Microsoft Office при розв’язанні конкретних задач з математики,

фізики, економіки, мистецтва та інших сфер діяльності людини, сприяє


формуванню вмінь роботи в графічних редакторах, розробці презентацій в

81
Power Point та електронних таблиць Excel, створення баз даних в системі управління базами даних Access, а також використання прикладних програм.

Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
Гра́фіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») - вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.
Табличний процесор (англ. electronic spreadsheet - електронний аркуш або електронна таблиця) - це інтерактивний, комп'ютерний застосунок для налагодження, аналізу та збереження даних у табличному форматі.
Microsoft Office Microsoft Office - офісний пакет, створений корпорацією Microsoft для операційних систем Microsoft Windows, Apple Mac OS X і Apple iOS (на iPad). До складу цього пакету входить програмне забезпечення для роботи з різними типами документів: текстами, електронними таблицями, презентаціями, базами даних тощо.


3. Творча компетентність, яка забезпечує розвиток мислення, творчих здібностей учнів, інтелекту, набуття досвіду власної творчої діяльності,
оволодіння новими навичками та здатностями, вміннями змінювати свою життєву програму розвитку, формування в учнів здатності до самостійної активної діяльності в усіх проявах життя.
Інтелéкт - це інформаційний потенціал знань конкретної особистості, отриманий в результаті функціонування свідомості, мислення та розуму людини. По відношенню до суспільства використовуються терміни: "Інтелект планети", "Інтелект нації", "Інтелект країни", "Інтелект установи" і тому подібне.

4. Соціальна компетентність, яка сприяє вихованню культури праці,
творчої ініціативи, формуванню стійкого інтересу до технічної творчості,
розвиток позитивних якостей емоційно-вольової сфери особистості:
працелюбства, наполегливості, відповідальності Програма розрахована на навчання учнів 7-9 класів ( оволодіння основами
роботи в операційній системі Windows з різними програмними доданками), та
10-11 (поглиблення знань і вмінь з використання електронних таблиць MS Excel
і електронних баз даних, створюваних за допомогою системи управління базами даних MS Access, для практичного розв’язання конкретних задач з математики,
фізики, економіки, мистецтва та інших сфер діяльності людини. класів загальноосвітньої школи на протязі двох навчальних років).
Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.
Відповіда́льність - загальносоціологічна категорія, яка виражає свідоме ставлення особи до вимог суспільної необхідності, обов'язків, соціальних завдань, норм і цінностей. Відповідальність означає усвідомлення суті та значення діяльності, її наслідків для суспільства і соціального розвитку, вчинків особи з погляду інтересів суспільства або певної групи.
Загальноосві́тня шко́ла - масовий тип навчально-виховних закладів, які дають загальну освіту.

На засвоєння програми першого року навчання відводиться 144 години (4
години на тиждень). Протягом першого року навчання вихованці отримують звичайний рівень знань з інформаційних комп’ютерних технологій, який необхідний для подальших занять та вивчення різноманітних комп’ютерних технологій.
На засвоєння програми другого року навчання відводиться 216 години (6
годин на тиждень). Вихованці другого року навчання удосконалюють свій рівень у роботі з електронними таблицями MS Excel та системою управління базами даних MS Access.

82
До теоретичної бази знань, які отримують учні під час навчання,


належать: знання про інформацію, будову персональних комп’ютерів, функції складових комп’ютерів, принципи роботи в операційній системі Windows та її доданках.
Практичні вміння та навички дозволяють вихованцям вільно працювати з операційною системою Windows, а також прикладними програмними засобами загального призначення: текстовими редакторами, редакторами презентацій,
графічними та музичними редакторами, електронними таблицями, системами управління базами даних, редакторами відеофайлів.
Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.
Му́зика (від грец. μουσική - мистецтво муз) - мистецтво організації музичних звуків, передусім у часовій (ритмічній), звуковисотній і тембровій шкалі. Музичним може бути практично будь-який звук з певними акустичними характеристиками, які відповідають естетиці тої чи іншої епохи, та може бути відтвореним при виконанні музики.
Текстовий редактор - комп'ютерна програма-застосунок, призначена для створення й зміни текстових файлів (вставки, видалення та копіювання тексту, заміни змісту, сортування рядків), а також їх перегляду на моніторі, виводу на друк, пошуку фрагментів тексту тощо.

Програмою передбачено індивідуальне навчання відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10.12.2008 р. № 1123).
Програма є орієнтовною. Керівник гуртка може вносити зміни і доповнення у зміст програми, визначати кількість годин, необхідних для засвоєння відповідної теми, враховуючи рівень підготовки, інтереси та вік вихованців, стан матеріально-технічного забезпечення позашкільного навчального закладу тощо.
Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.
Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.


Основний рівень, перший рік навчання
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Кількість годинТемип/п

усього
теоретичні
практич

ні

1.

Вступне заняття

2
2
-
2.

Будова персональних комп’ютерів

4
2
2
3.

Операційна система MS Windows

14
4
10
83


4.

Розробка текстових документів у

44

16

28
редакторі MS Word

5.

Розробка Web-сторінок у редакторі

18

8

10
MS Word

6.

Обробка малюнків в редакторі Paint

14

4

10
та GIMP
Обробка звуків у музичних

7.

редакторах та створення відеороликів

10

3

7у Movie Maker8.

Розробка комп’ютерних презентацій в

36

8

28
PowerPoint

9.

Підсумкове заняття

2

-

2


Разом

144

47

97


ЗМІСТ ПРОГРАМИ
 1. Каталог: Files -> downloads
  downloads -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування»
  downloads -> Словник – довідник Лебедин, 2010р
  downloads -> «Пропедевтика програмування за допомогою навчального діяльнісного середовища Скретч»
  downloads -> Поняття комп’ютерної публікації
  downloads -> Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу з інформатики у 2014/2015 навчальному році
  downloads -> Безпека дітей в Інтернеті
  downloads -> Урок №2,3 5 клас (курс «Інформатика») Тема : ос windows. Вікна, їх елементи. Мета
  downloads -> Электронный атлас «Животные».: [Электронный ресурс]. Обзор животного мира. Рекорды в мире животных. Удобная поисковая система ( 32 Mb). К.: Тов «нмк- трейд»
  1   2


Скачати 235.5 Kb.