Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма «Основні орієнтири виховання учнів 1 12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»

Скачати 381.74 Kb.

Програма «Основні орієнтири виховання учнів 1 12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»
Скачати 381.74 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації25.04.2017
Розмір381.74 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3

Система виховної роботи НВК «гімназія-школа» №27 м.

Виховна робота у Збройних Силах та інших військових формуваннях України - це система організаційних, морально-психологічних, інформаційних, педагогічних, правових, культурно-просвітницьких та військово-соціальних заходів, спрямованих на формування і розвиток у воїнів професійно необхідних якостей, моральної самосвідомості, що має забезпечити високу бойову і мобілізаційну готовність органів управління, з’єднань і частин, зміцнення військової дисципліни та правопорядку, згуртування військових колективів.

Маріуполя Донецької області
Управління освіти Маріупольської міської ради

Науково-методичний центр

Комунальний заклад «Маріупольський міський навчально-виховний комплекс «гімназія-школа» №27 Маріупольської міської ради Донецької області»

Матеріал до обласного конкурсу

виховних систем «Виховати особистість»


Система

виховної роботи

НВК «гімназія-школа» № 27

м.Маріуполя Донецької області

Виховна проблема «Створення у НВК умов для розвитку соціально активної особистості, що поєднує в собі високі моральні якості, творчу активність і громадянськість»

Автор: Халаїм Світлана Петрівна,

заступник директора з виховноїроботи

НВК «гімназія-школа» №27

м. Маріуполя Донецької області

Маріуполь, 2014ЗМІСТ:


 1. Роль виховання в системі освіти………………………………………3

 2. Нормативно-правова і організаційна основа проекту……….………..4

 3. Мета і основні завдання розвитку виховної системи………..…….…5

 4. Методологічні та методичні підходи і принципи виховної системи……………………………………………………………..…….6

 5. Підходи та принципи у виховній роботі………...……………....……..7

 6. Програма «Основні орієнтири виховання учнів 1 – 12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»…………...………….

  Шко́ла (від грец. σχολή - «відпочинок», пізніше «ті, кого повчають») - навчальний заклад, зазвичай початкової або середньої освіти, але також іноді й вищої (наприклад, Вища школа бізнесу) або спеціальної (наприклад, Київська школа економіки) освіти.

  8

 7. Зміст виховного процесу……………..…………………………..…..…9

 8. Управління виховною системою…………………………………..….10

 9. Розвиток учнівського самоврядування……………………………….11

 10. Створення виховного простору та зовнішні зв’язки НВК…………12

 11. Матеріально-технічне забезпечення…………………………………13

 12. Етапи реалізації концепції……………………………………………14

 13. Система напрямків розвитку виховання……………………………..15

 14. Очікувані результати концепції………………………………….……18

 15. Можливі ризики у процесі реалізації концепції…………….……….20

 16. Список використаної літератури……………………………………..21

 17. Додатки

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ВИХОВАННЯ

 1. Роль виховання в системі освіти

Модернізація та інноваційний розвиток - єдиний шлях, який дозволить Україні стати конкурентноздатним суспільством у світі 21-го століття, забезпечити гідне життя всім нашим громадянам.

Систе́ма осві́ти - реальна сукупністьфакторів, спеціально створених для реалізації соціальних функцій освіти.

В умовах розв'язання цих стратегічних завдань найважливішими якостями особистості стають ініціативність, здатність творчо мислити й знаходити нестандартні розв'язання, уміння вибирати професійний шлях, готовність навчатися протягом усього життя .Усі ці навички формуються з дитинства.
Важливе місце в житті кожної дитини займає школа, яка як складний соціальний механізм відбиває характер, проблеми, протиріччя суспільства, але завдяки своєму виховному потенціалу вона допомагає у визначенні орієнтації особистості кожного учня. Завдання педагога в школі – допомогти дитині визначитися в цьому суспільстві, вибрати правильний напрямок, щоб вона не загубилася в різноманітті й складності сьогоднішньому життя.

Розробляючи концепцію виховної роботи школи, педагогічний колектив використовував власний чималий досвід виховної роботи, що допомогло не відійти від шкільних традицій у вихованні учнів. Основними ідеями, які лягли в основу виховної системи школи, є ідеї педагогіки гуманізму, співробітництва, формування єдиного виховного простору, зв'язок з родиною.Актуальність даної концепції полягає у формуванні привабливого іміджу навчального закладу, який забезпечить сприятливі умови для саморозвитку та розвитку творчого потенціалу та громадянського виховання учнів, як основи формування нової генерації українського суспільства.

Украї́нці - східнослов'янський етнос, основне і корінне населення України. Як етнос сформувався на землях сучасної України та частині земель сучасних: Польщі, Білорусі, Молдови, Румунії, Угорщини, Словаччини і Росії.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.Метою даної концепції виступають такі чинники:

1.Створення умов для реалізації творчого потенціалу особистості.

2.Виховання свідомого громадянина України.

3.Вихованн в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, формування навичок засад здорового образу життя.

4.Сприяння розвитку шкільних учнівських об’єднань (учнівське самоврядування, НУТ «Інтелект»).

Дана мета передбачає реалізацію таких завдань:

1.Формування в учнів національної свідомості, патріотизму, активної громадянської позиції.

2.Забезпечення духовно-морального розвитку учнів, формування у них основ естетичної культури.

3.Впровадження у свідомість учнів переваг здорового способу життя.

Здоровий спосіб життя означає дотримання науково обґрунтованих рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я та інших медичних організацій. Його необхідність виходить із того, що багато причин пошкодження стану здоров'я можна уникнути.

4.Задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні, розвиток здатності робити самостійний життєвий вибір.

Ми припускаємо, що реалізація основних положень Концепції дозволить удосконалювати механізм розвитку виховання в школі, орієнтований на формування моральності, громадянської відповідальності, патріотизму, соціальної активності, творчих здібностей, навичок здорового способу життя учнів.Дана Концепція визначає такі принципи:

- розробки цільових програм щодо системи виховання у НВК;

- удосконалювання системи керування розвитком виховання;

Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.

-забезпечення необхідних науково-методичних, організаційних, кадрових, інформаційних умов розвитку виховання.

- підвищення ефективності та якості виховної діяльності в освітній установі.


 1. Нормативно-правова і організаційна основа проекту


- КонвенціяООН про права дитини.

- КонституціяУкраїни.

- Закон України «Про освіту».

- Закон України «Про загальнусереднюосвіту».

- Закону України «Про сприяннястановлення та розвиткумолоді в Україні».

Права́ дити́ни - система можливостей, які необхідні особі для її комплексного та цілісного розвитку в умовах і відповідно до вимог середовища, беручи до уваги незрілість дитини (за міжнародно-правовими актами визнається «кожна людська істота до досягнення 18-річного віку, якщо за законом, що застосовується до даної особи, вона не досягає повноліття раніше»).

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

- Національна доктрина розвиткуосвітиУкраїни.

- Національнаконцепціягромадськоговиховання.

- Національнастратегіярозвиткуосвіти в Україні на період до 2021 року.

- Положення про середнійзагальнийосвітнійнавчальний заклад.

- Державний стандарт початковоїзагальноїосвіти.

Державний стандарт (рос. Государственный стандарт, ГОСТ; можливий український переклад абревіатури: ДЕСТ) - одна з основних категорій стандартів в СРСР, сьогодні міждержавного стандарту в СНД. Приймається Міждержавною радою зі стандартизації, метрології і сертифікації (МГС).- Державний стандарт базової і повноїосвіти.

- Регіональнапрограма «ОсвітаДонеччини. 2012-2016 роки».

- Основні орієнтири виховання учнів 1 – 11 класів загальгальноосвітніх навчальних закладів України.

- Локальні нормативні документи:


 • Положення про класного керівника

 • Положення про творчі групи вчителів

 • Положення про раду профілактики

 • Положення про організацію профілактичної роботи

 • Положення про стимулювання та нагородження гімназистів

 • Положення про черговий клас
 • Цільова програма «Обдарованість» (забезпечення умов для самореалізації особистості учня)на 2012-2015 роки (додаток 1).

 • Цільова програма «Сприяння здоров’ю гімназистів» на 2012-2014 роки

(додаток 2).

 • Цільова програма «Виховання духовно-ціннісних основ розвитку особистості гімназиста» на 2012-2015 роки (додаток 3).

 • Цільова програма «Школа і сім’я» на 2013-2015 роки(додаток 4).
 1. Мета і основні завдання розвитку виховної системи

Педагогічний процес у НВК будується на ідеях гуманістичного виховання. У сучасному українському суспільстві виховання повинне бути спрямоване на всебічний гармонійний розвиток особистості.

Українське суспільство - це таке суспільство, яке самовизначається як кровно-духовна спільнота українського походження і будує своє життя за українським стилем.

« Із глибини століть, - пише В.А. Караковський, - дійшла до нас мрія людства про вільну, всебічно розвинену, гармонійну особистість, і немає підстави й сьогодні відмовлятися від неї як від надмети».

Сучасний національний виховний ідеал – це високоморальний, творчий, компетентний громадянин , який сприймає долю Батьківщини як свою особисту, що усвідомлює відповідальність за сьогодення й майбутнє своєї країни, укорінений у духовних і культурних традиціях багатонаціонального народу України.

Наша концепція виховання пропонує своє розуміння змісту параметрів соціально активної особистості.

1.Соціально активна особистість – це культурна, вихована людина. Педагогічні аспекти цього твердження полягають у вихованні учнів, в освоєнні ними різних способів життєдіяльності (основний з яких – здоров’язберігаючий і який для нашої школи є одним із пріоритетних), розвиток практичних потреб, здійснення життєвого самовизначення.

2.Соціально активна особистість – це духовна особистість. Робота в цьому напрямку має на увазі оволодіння учнями загальнолюдськими нормами моральності. Крім цього, цільові настанови виховання соціально активної особистості пов'язуються також з образом громадянина – патріота своєї країни.

3.Соціально активна особистість – особистість творча. Цей аспект включає підтримку й допомогу вихованцям у реалізації творчих здібностей, створення творчого шкільного середовища.

4.Соціально активна особистість – гуманна особистість. Робота в цьому напрямку полягає у вихованні толерантної особистості, тобто особистості, не здатної заподіяти шкоду ні людям, ні природі, ні собі.
Методичною проблемоюзакладу є:«Формування життєвих компетентностей гімназистів як основа розвитку конкурентоздатної особистості».

Основна проблема виховної роботи: «Створення у НВК умов для розвитку соціально активної особистості, що поєднує в собі високі моральні якості, творчу активність і громадянськість».

Зазначені проблеми вимагають розв'язання ряду завдань:

- забезпечення наступності виховання на всіх щаблях освіти;

- розвиток соціального партнерства та координації діяльності між усіма зацікавленими суб'єктами освітнього простору;

- удосконалювання системи моніторингу процесу виховання в освітній установі;

- відновлення змісту й методики організації виховної діяльності освітньої установи;

- розвиток форм і механізмів системи самоврядування,

-удосконалювання роботи з учнями із групи ризику та їхніми батьками;

Соціа́льне партне́рство - це система взаємозв'язків між представниками найманих працівників (переважно професійними спілками) - з одного боку, роботодавцями та їх об'єднаннями - з другого, і державою та органами місцевого самоврядування - з третього, що виражається у взаємних консультаціях, переговорах і примирних процедурах на взаємоузгоджених принципах з метою дотримання прав та інтересів працівників, роботодавців і держави.

Група ризику - термін, що використовується переважно в медицині і соціології. Це визначення є збірним для представників населення, найбільш уразливих до певних соціальних, медичних впливів або впливу навколишнього середовища.

-створення умов розвитку й виховання творчоїіндивідуальноїособистостідитини;

- сприяння формуванню свідомого ставлення дитини до свого здоров'я як природної основи розумового, фізичного, трудового й морального розвитку;


 1. Методологічні та методичні підходи й принципи,

що забезпечують розвиток виховання

Методологічною основою Концепції розвитку виховання є комплекс підходів і принципів, що забезпечують реалізацію процесу виховання на основі розуміння цілісності та єдності виховання й навчання, а також взаємодії всіх відомчих і громадських організацій у виховному просторі міста.

Грома́дська організа́ція - об'єднання громадян, яке створюється для спільної реалізації спільних інтересів (культурних, економічних, вікових, гендерних, регіональних, релігійних, професійних, соціальних тощо).

Будучи базовим закладом освітнього округу №3 м. Маріуполя, НВК має свій освітній простір та дбає про забезпечення як методологічних підходів(зокрема, базуючись на принципах методології, теорії та практиці виховної системи Новикової Л.І., Селіванової Н.Л та Караковського В.А), так і науково-методичного супроводу. Треба визначити, що педколективом обрано особистісно орієнтований тип системи виховної роботи. Базовими чинниками даного супроводу є реалізація концептуальних положень програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх закладів України», яка здійснюється через використання таких інноваційних виховних технологій:

1.Ігрових технологій (Д.Ельконін, В.Коваленко)

2.Технологіі групових творчих справ(К.Бабанов)

3.Технологіі створення ситуацій успіху(А.Белкін)

4.Метод проектів (К.Баханов)

5.Технологія розвитку творчої особистості (Г.Альтшуллера)

6.Інтерактивні технології(О.Пометун,Л.Пироженко)

У нашому НВК широко використовуються різні форми, методи, прийоми виховання: масові, групові, індивідуальні, традиційні, нетрадиційні.Зокрема у НВК проходять наукові семінари, круглі столи, педради, науково-практичні конференції, засідання творчих груп, засідання МО класних керівників, також постійно діє творча лабораторія класних керівників.

Конференція - заздалегідь заплановане, організоване зібрання людей для обговорення певної проблематики, яка визначена заздалегідь.

Сучасна теорія виховання пропонує педагогічній практиці різноманітні підходи до розв'язання завдань виховання: аксіологічний, діяльнісний, системний, компетентнісний, культурологічний, средовищнийта інші. Усі підходи доповнюють один одного й відбивають багатомірний характер сучасного виховання.


 1. Підходи та принципи у виховнійроботі

Провідними (базовими) підходами до розвитку виховання у системі освіти є аксіологічний, діяльнісній, системний підходи.

Аксіологічний підхід розглядає особистість як унікальну ціннісну систему, в якій постійно виникає можливість самовизначення й самоактуалізації. Підхід підкреслює першорядну важливість ціннісної складової виховної взаємодії педагогів і вихованців та акцентує увагу на тому, що саме цінності визначають цілі, зміст і способи виховання.

Діяльнісний підхід визначає можливість особистісного розвитку дитини тільки в рамках тієї або іншої діяльності, суб'єктом якої вона стає,зміни, що відбуваються в дитині пов’язані зі змінами саме в її діяльності.

Системний підхід припускає розгляд усіх компонентів виховання ( цілей, завдань, змісту, форм, методів тощо), не ізольовано, а у взаємозв'язку, цілісності. Підхід дозволяє подолати фрагментарність виховної роботи, об'єднати й підсилити педагогічний потенціал різних суб'єктів виховання, підняти виховання на новий якісний рівень.

Повноцінна реалізація названих вище підходів можлива при дотриманні ряду принципів.Принцип обліку вікових, гендерних та індивідуальних особливостей дітейу вихованні припускає, що виховання повинне узгоджуватися із загальними законами людського розвитку й будуватися згідно зі статтю, віком й іншим індивідуальним особливостям дитини.

Принцип соціального партнерства у вихованні орієнтує всіх суб'єктів виховання на рівноправне співробітництво, пошук згоди, оптимізацію стосунків в інтересах розвитку особистості й суспільства.

Принцип культуро відповідальності виховання припускає, що освіта повинна відчиняти дитині двері у світову культуру ( ґрунтуватися на культурних загальнолюдських цінностях) через розуміння цінностей і норм конкретної національної та регіональної культури.

Принцип виховання у колективі підкреслює, що виховання, здійснене у дитячо-дорослих громадах різного типу, дає підростаючій людині позитивний досвід соціального життя й створює сприятливі умови для позитивного спрямовання самопізнання, самовизначення й самореалізації.

Принцип наступності у вихованні вказує на безперервність процесу виховання ( як на рівні поколінь, так і на рівні системи освіти), на необхідність особистісного прищеплення вихованцями культурно-історичних українських цінностей і традицій.

Принцип державно-суспільного керуваннявихованням припускає розподіл повноважень і консолідацію зусиль органів державної влади й суспільних інститутів у вирішенні проблем виховання підростаючого покоління.

Пі́дліток - юнак або дівчина в перехідному від дитинства до юності віці. Сучасна наука визначає підлітковий вік в залежності від країни (регіону проживання) і культурно-національних особливостей, а також статі (від 12-14 до 15-17 років).

Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.Технології

 • індивідуально-орієнтовані технології,

 • методика колективної творчої діяльності. 1. Програма «Основніорієнтиривихованняучнів 1-12 класівзагальноосвітніхнавчальнихзакладівУкраїни»

Виховна робота (зміст, виховнітехнології, методи та форми) спрямовані на формуванняцінніснихставлень (за програмою «Основніорієнтиривихованняучнів 1-12 класівзагальноосвітніхнавчальнихзакладівУкраїни»):

 • цінніснеставлення до себе

  • Формування основ духовно-морального та фізичногорозвиткуособистості;

  • Усвідомленняосновних засад «Я – концепції» особистості;

  • Сформованістьосновних засад «Я-концепції» особистості;

  • Сформованістьжиттєвихкомпетенцій, активноїжиттєвоїпозиції.

 • цінніснеставлення до особистості до сім’ї, родини, людей

  • Сформованість основ національних та загальнолюдськихцінностей;

  • Усвідомленняцінностейсоціальногоспілкування;

  • Засвоєннясімейних, родинних та суспільнихцінностей;

  • Сформованістьсоціально-комунікативнихкомпетенцій

 • цінніснеставлення до праці

  • Сформованість понять та уявлень про важливістьпраці в життілюдини;

  • Сформованість потреби в праці;

  • Сформованістьпоняттяпрофесійногосамовизначення;

  • Сформованістьготовності до творчоїпраці

 • цінніснеставлення до природи

  • Сформованість понять та уявлень про довкілля;

  • Усвідомлення себе як невід’ємноїчастиниприроди, взаємозалежностілюдини та природи, взаємозв’язок стану довкілля та здоров’я людей;

  • Сформованістьпочуттяособистоїпричетності до збереженняприроднихбагатств;

  • Сформованістьекологічноїкультуриособистості

 • цінніснеставлення до культури , мистецтва

  • Сформованістьестетичнихпочуттів, уявлень і знань про прекрасне в житті і мистецтві;

  • Сформованість потреби у спілкуванні з мистецтвом як основиестетичноговиховання і художньогосприйняттядійсності;

  • Розумінняролімистецтва як основи морально-духовного розвиткуособистості;

  • Сформованістьестетичноїкультуриособистості, художньо-естетичнихцінностей, створенихсвітовою культурою, цінностейінформаційноїкультури

 • цінніснеставлення до суспільства і держави

  • Сформованістьосновних понять про народ, націю, суспільство, державу;

  • Усвідомленняєдностівласноїдолі з долею Батьківщини;

  • Сформованість потреби у збереженні та примноженні духовного й матеріальногобагатстваукраїнського народу;

  • Сформованістьактивноїгромадянськоїпозиції та відповідальності за долю України

Систему виховних заходів як традиційних, так і інноваційних за «Програмою основних орієнтирів» надано у додатку 5.


 1. Зміст виховного процесу

За останні роки гімназією накопичений досвід реалізації цільових програм, спрямованих на формування активної громадянської позиції, соціальної активності учнів, розвитку їхніх інтересів до участі в соціально-проектній діяльності, самоврядуванні, дитячому суспільному русі.

Разом з тим у дитячому й підлітковому середовищі став проявлятися ряд негативних явищ, таких як ціннісна дезорієнтація, дефіцит духовно-моральних ідеалів, знецінювання досягнень попередніх поколінь, відчуження молоді від продуктивної праці. На тлізазначених тенденцій загострилися такіпроблемивиховання в системі освіти:

- девальвація цінності виховання в педагогічній свідомості, зниження
виховної та соціалізуючої функції освіти на тлі поширення ставлення до освіти як до «освітньої послуги»;

- надмірна зосередженість на організаційних діях на шкоду реалізації ціннісного змісту виховання; прагнення до кількісної фіксації й статистичному оформленню результатів і ефектів виховання на шкоду їх якісному аналізу;

- домінування заходового підходу до виховання, перевага заходів, проведенихдорослими для дітей, над справами, спільно організованими дорослими й дітьми; посилення об'єктивноіснуючої в сучасній культурі тенденції до ізоляції дитячої й молодіжної субкультур від світудорослих;

- дефіцит форм, методів, технологій роботи з формування культури вибору світоглядних, моральних, політичних ідеалів, формуванню соціокультурної ідентичності учнів, формуванню потенціалу громадської дії в підлітків і молоді;

- дефіцит ресурсного забезпечення.

Необхідність розв'язання відзначених вище проблем вимагає відновлення змісту й форм виховної діяльності, перехід до відкритих демократичних моделей виховання та гуманістичних виховних систем.

Виходячи із системного підходу, можна виділити 3 пласти виховної взаємодії з особистістю учня.

Систе́мний підхі́д (англ. Systems thinking - системне мислення) - напрям методології досліджень, який полягає в дослідженні об'єкта як цілісної множини елементів в сукупності відношень і зв'язків між ними, тобто розгляд об'єкта як модель системи.

Перший пласт - це виховна система НВК, у рамках якої педагогічний колектив буде прагнути впорядкувати вплив усіх факторів і структур шкільного співтовариства на процес розвитку учнів.

Другий пласт - це виховний простір класу, де й відбувається найбільша кількість актів педагогічної взаємодії.

Третій пласт - це система педагогічного забезпечення індивідуального розвитку дитини.

Онтогене́з (від грец. οντογένεση: ον - буття й γένηση - походження, народження) - індивідуальний розвиток організму з моменту утворення зиготи до природної смерті.

З цього випливає одночасна робота зі створення системи індивідуального розвитку кожної дитини, яка включена у виховні простори класу, що, у свою чергу, включена у виховну систему НВК (додаток6).

Зокрема в НВК діє «Програма розвитку НВК «гімназія-школа» №27 м. Маріуполя на 2011-2015 роки», невід’ємною частиною якої є система виховної роботи, створена з урахуванням сучасних вимог до виховання цілісної, конкурентоздатної особистості (додаток 7). У програму введені окремі проекти щодо управління виховним процесом, а саме: «Самовдосконалення особистості», «Обдарованість», «Сприяння здоров’ю гімназистів», «Школа і сім’я».
 1. Каталог: attachments
  attachments -> Методичні рекомендації щодо ефективного засвоєння граматики. Особливість посібника багатство дидактичних ігор та вправ, різноманітних за формою та змістом
  attachments -> На вирішенні проблеми застарілої комп’ютерної техніки в школах
  attachments -> Дизайн слайдів презентації. Захист залікової роботи
  attachments -> Розділ системи транкінгового зв’язку
  attachments -> Поняття миттєвого повідомлення. Спілкування в чатах. Поняття форуму
  attachments -> Створення відеокліпу. Додавання відео ефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду
  1   2   3


Скачати 381.74 Kb.

 • Система виховної роботи НВК «гімназія-школа» № 27 м.Маріуполя Донецької області
 • Халаїм Світлана Петрівна
 • КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ВИХОВАННЯ Роль виховання в системі освіти
 • Актуальність даної концепції полягає
 • Метою даної концепції виступають такі чинники
 • Дана мета передбачає реалізацію таких завдань
 • Дана Концепція визначає такі принципи
 • Нормативно-правова і організаційна основа проекту - Конвенція ООН про права дитини
 • Закон України
 • Мета і основні завдання розвитку виховної системи Педагогічний процес у НВК будується на ідеях гуманістичного виховання. У сучасному українському суспільстві
 • 1.Соціально активна особистість – це культурна, вихована людина.
 • 2.Соціально активна особистість – це духовна особистість.
 • 3.Соціально активна особистість – особистість творча.
 • 4.Соціально активна особистість – гуманна особистість.
 • Методичною проблемою
 • «Створення у НВК умов для розвитку соціально активної особистості, що поєднує в собі високі моральні якості, творчу активність і громадянськість».
 • Методологічні та методичні підходи й принципи, що забезпечують розвиток виховання
 • Підходи та принципи у виховнійроботі Провідними (базовими) підходами
 • Технології індивідуально-орієнтовані технології, методика колективної творчої діяльності. П