Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма практик для студентів спеціальності 014. 11 Середня освіта. Фізична культура

Програма практик для студентів спеціальності 014. 11 Середня освіта. Фізична культура
Сторінка1/19
Дата конвертації30.03.2019
Розмір3.86 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Суми - 2017

Прокопова Л., Лоза Т., Гвоздецька С., Рибалко П., Жуков В.


Наскрізна програма практик для студентів спеціальності 014.11 Середня освіта. Фізична культура
ЗМІСТ

Нвчально-методичний комплекс наскрізної практики для студентів спеціальності 014.11 Середня освіта. Фізична культура.……………….

5

Наскрізна програма практик……………………………………………..

7

Вступ………………………………………………………………………..

8
1. Мета та завдання практик.…….……………………………………

10
2. Інформаційний обсяг практик…………….. ……………………….

12
 1. Рекомендована література………………………………………….

15
 1. Форма підсумкового контролю успішності практик……………...

16
 1. Засоби діагностики успішності практик……………… ….……..…

16

Робоча програма наскрізної практики ………………………….……..…

17
 1. Опис наскрізної практики ….…………………………………….…

19
 1. Мета, завдання та термін проведення практик.……………………

20
 1. Вимоги до змісту практик …………………….…………………….

26
 1. Зміст діяльності студента-практиканта…………………………….

27
  1. Перелік залікової документації (педагогічна практика у молодшій школі)…………………………………………….


27
   1. Індивідуальний план роботи на період практики………….

28
   1. Графік розподілу та проходження навчального матеріалу..

29
   1. Календарний графічний план на період практики…………

30
   1. Календарний тематичний план на період практики………

31
   1. План-конспект уроку………………………………………..

33
   1. Протокол хронометрування уроку фізичної культури…….

38
   1. Графік визначення навантаження на уроці фізичної культури за показниками пульсу……………………………


46
   1. Контроль фізичної підготовленості учнів 7-10 років………

49
   1. Методична розробка фікультурно-оздоровчого заходу……

51
   1. Звіт студента-практиканта………………………………..

57
  1. Перелік залікової документації (виробнича практика у агальноосвітній школі)…..………………………………….


58
   1. Індивідуальний план роботи на період практики………….

58
   1. План-графік розподілу варіативних модулів……………….

60
   1. Календарний графічний план розподілу навчального матеріалу……………………………………………..………


61
   1. Календарний тематичний план розподілу навчального матеріалу……………………………………………..………


62
   1. План-конспект……………………………………………….

63
   1. Системний аналіз та оцінювання ефективності проведення уроку………………………………………………………….


68
   1. Планування спортивно-масових заходів школи…………..

73
   1. Звіт студента-практиканта…………………………………..

77
   1. Характеристика на студента-практиканта………………….

78
  1. Перелік залікової документації (виробнича практика за профілем майбутньої роботи – спортивно-масова робота)……….…..………………………..………………….79
   1. План спортивно-масової роботи СК «Прометей»………….

80
   1. Календар спортивно-масових заходівкафедри фізичної культури та методики її викладання………………………..


82
   1. Полження про проведення спартакіадисеред вищих навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації…………………


84
   1. Кошторист змагань…………………………………………..

96
   1. План заходів підготовки та проведення в Україні фінальних матчів…………......................................................


97
   1. Довідка про стан фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в загальноосвітніх навчальних закладах міста……………………………………………………………105
   1. Звіт головного судді про проведення змагання…………….

118
   1. Протокол засідання президії (комісії) спортивного товариства…………………………………………………….


120
   1. Звіт студента-практиканта…………………………………...

127
   1. Характеристика на студента……………………………..

129
  1. Перелік залікової документації (виробнича практика за профілем майбутньої роботи – Захист Вітчизни…………


130
   1. Потижневий план вивчення розділів і тем програми предмета «Захист Вітчизни»…………………………………


132
   1. Календарно-тематичний план з курсу «Захист Вітчизни»..

133
   1. Тематичний план №1 вивчення предмета для юнаків…......

135
   1. План проведення військово-польових занять………………

137
   1. Тематичний план №2 вивчення предмета для дівчат та юнаків, які за станом здоров`я або релігійними поглядами не вивчають військової справи……………………………..138
   1. План-конспект теоретичного уроку…………………………

138
   1. План-конспект практичного уроку………………………….

147
   1. Програма стрілецького гуртка «Влучний стрілець»………

161
   1. Звіт студента-практиканта…………………………………..

165
   1. Характеристика на студента……………………………..

167
  1. Перелік залікової документації (виробнича практика у загальноосвітніх навчальних закладах)…………………….


168
   1. План роботи з фізичної підготовки…………………………

169
   1. Розподіл навчальних годин за елементами програмного матеріалу з фізичної культури………………………………


170
   1. Поурочно-тематичне планування……………….………….

171
   1. Орієнтовний скорочений план-конспект уроку……………

177
   1. Характеристика на студента-магістранта………………….

178
  1. Перелік залікової документації (асистентська практика)….

179
   1. Індивідуальний план роботи…………………………….......

180
   1. Конспект залікового навчального заняття………………….

181
   1. Педагогічний аналіз заняття, яке відвідав магістрант……..

193
   1. Звіт про проходження педагогічної практики магістрантом………………………………………………….


196
   1. Характеристика на студента-магістранта…………………..

197
 1. Організація і керівництво практиками…………………………...

198
 1. Підведення підсумків практик..…………………………………….

201
 1. Особливості організації практичної підготовки студентів заочної форми…………………………………………………………………


206

Список використаної літератури………………………………………….

207


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Кафедра теорії та методики фізичної культури

Навчально-методичний комплекс

наскрізної практики для студентів спеціальності 014.11 Середня освіта. Фізична культура

Суми - 2017УДК 37.091.31:[373.5.016:796](075.8)

П80

Рекомендовано Вченою радою Навчально-наукового інституту фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

протокол № 4 від30.11. 2017 р.Рецензенти:

О.А. Томенко, доктор наук з фіз.вих. та спорту, професор, завідувач кафедри теорії та методики фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка;

М.О. Лянной, к.пед.н., доцент кафедри теорії та методики фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.Прокопова Л. І., Лоза Т.О., Гвоздецька С.В., Рибалко П.Ф., Жуков В.Л.

П80 Наскрізна програма практик для студентів спеціальності 014.11 Середня освіта. Фізична культура: Навчально-методичний посібник. – Суми: ФОП Цьома С.П., 2017. – 211 с.

Програма носить наскрізний характер і дає повне уявлення про систему практичної підготовки за відповідною кваліфікаційною підготовкою, формує у студентів практичні навички професійної діяльності з обраного фаху.

Ключові слова:

Програма передбачає планове, поетапне засвоєння студентами практичних і професійних навичок та застосування в реальних умовах теоретичних знань, отриманих при вивченні дисциплін психологічно-педагогічного та медично-біологічного циклів навчальних програм.

Для кожного етапу практики програма дає рекомендації щодо оформлення звітної документації та пояснення до її упорядкування.

Навчально-методичний посібник – це навчально-методичний комплекс, який розрахований на студентів, магістрантів, вчителів фізичної культури, викладачів ВНЗ, методистів.


УДК 37.091.31:[373.5.016:796](075.8)

© Прокопова Л.І., Лоза Т.О., Гвоздецька С.В., Рибалко П.Ф., Жуков В.Л., 2017

© ФОП Цьома С.П., 2017

@ СумДПУ імені А.С. МакаренкаМіністерство освіти і науки України

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Кафедра теорії та методики фізичної культури


Наскрізна програма практик

Спеціальність: 014 Середня освіта

Спеціалізація: 014.11 Фізична культура (2-4 курси – ОР бакалавр)

(шифр і назва спеціальності)

Напрям підготовки 6.010202 Спорт (3 курс – ФКіС ОР бакалавр)

(назва спеціалізації)


Спеціальність: 014 Середня освіта

Спеціалізація: 014.11 Фізична культура (2 курс – ОР магістр)

(шифр і назва напряму підготовки)
Інститут: Навчально-науковий інститут фізичної культури

(назва інституту, факультету)

Суми - 2017
Вступ

У системі професійної підготовки майбутніх учителів важлива роль належить практикам. Вони є органічною частиною навчально-виховного процесу, забезпечують поєднання теоретичної підготовки майбутніх учителів з їх практичною діяльністю у навчально-виховних закладах. Під час проходення практик студенти шляхом власного досвіду оволодівають уміннями і навичками викладання фізичної культури та виховання дітей, вчаться самостійно і творчо застосовувати знання, здобуті у процесі навчання в педагогічному університеті.

Діяльність студентів під час проходження практик є аналогом професійної роботи вчителя (викладача), адекватна змісту і структурі педагогічної діяльності, організовується в реальних умовах навчальних закладів. Вона характеризується тим же розмаїттям стосунків (з учнями, батьками, вчителями, студентами) і функцій, що й діяльність учителя (викладача), тому ця робота повинна ґрунтуватися на професійних знаннях, спиратися на певний теоретичний фундамент.

Формування професійних умінь і навичок здійснюється на навчальних заняттях з усіх дисциплін та в процесі практик. Неперервна практика передбачає включення до систематичної педагогічної діяльності протягом усього терміну навчання у вищому педагогічному навчальному закладі наступних видів: • виробнича педагогічна практика в молодшій школі для студентів 2 курсу;

 • виробнича педагогічна практика у загальноосвітній школі для студентів 3 курсу спеціалізації «Фізична культура» та напряму підготовки «Спорт»;

 • виробнича педагогічна практика за профілем майбутньої роботи для студентів 4 курсу;

 • виробнича педагогічна практика у загальноосвітніх навчальних закладах для магістрів 2 курсу;

 • асистентська практика у ВНЗ для магістрів 2 курсу.

Ця система передбачає поступове ускладнення діяльності від курсу до курсу, виходячи із цілей і завдань навчання на кожному етапі професійної підготовки, ступеня теоретичної забезпеченості і ступеня самостійності студентів у процесі діяльності, рівня підготовки та індивідуальних особливостей студентів.

До керівництва практикою студентів залучаються кращі вчителі (викладачі) шкіл та освітніх установ. Дякуючи їх наполегливій роботі практики набувають професійної та методичної спрямованості. Перед проходженням будь-якої практики проводиться настановча конференція, на якій студенти-практиканти знайомляться з порядком проведення практики, її програмою, отримують індивідуальні завдання, пов’язані з науково-дослідною роботою. Виконання цих завдань дає можливість студенту поєднувати теоретичні знання з практичною роботою педагога. Практика закінчується письмовим звітом студента, поданням необхідної документації, після чого він отримує диференційований залік. На звітній конференції узагальнюється, здобутий студентом під час практики, професійний досвід у вигляді презентації.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19 • Суми - 2017 Прокопова Л., Лоза Т., Гвоздецька С., Рибалко П., Жуков В.
 • Міністерство освіти і науки України Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка Кафедра теорії та методики фізичної культури
 • Навчально-методичний комплекс наскрізної практики для студентів спеціальності 014.11 Середня освіта. Фізична культура
 • Прокопова Л. І., Лоза Т.О., Гвоздецька С.В., Рибалко П.Ф., Жуков В.Л.
 • УДК 37.091.31:[373.5.016:796](075.8)
 • Наскрізна програма практик Спеціальність: 014 Середня освіта
 • 6.010202 Спорт (3 курс – ФКіС – ОР бакалавр )