Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма проведення фахового випробування

Скачати 150.19 Kb.

Програма проведення фахового випробування
Скачати 150.19 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації13.04.2017
Розмір150.19 Kb.
  1   2   3


міністерство освіти і науки україни

одеський державний екологічний університет“Затверджую”

Голова Приймальної комісії ОДЕКУ,

ректор

_________________ С.М. Степаненко

“_29_” __січня_2016 р.
Затверджено на засіданні приймальної


комісії ОДЕКУ 29 січня 2016 року,

протокол № 3

програма


ПРоведення ФАХОВОГО вИПРОБУВАННЯ

ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ МАГІСТРА зі спеціальності122 “КОМП`ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ”

одеса – 2016

Фахове вступне випробування зі спеціальності 122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”, що пропонується здобувачам вищої освіти ступеня магістра, проводяться з метою визначення можливості вступників засвоювати навчальні програми підготовки магістра.

Фахові вступні випробування здійснюються шляхом оцінки рівня професійних знань, умінь, та навичок вступників, передбачених Галузевим стандартом вищої освіти Міністерства освіти і науки України (ГСВО МОН) "Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра з напряму "Комп’ютерні науки", з використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики.

Фахові вступні випробування проводиться за тестовими завданнями і є формою іспиту, програма якого розробляється вищим навчальним закладом та охоплює основні положення навчальної програми освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки «Комп’ютерні науки».

Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.
Вищий навчальний заклад Ви́щий навча́льний за́клад (ВНЗ, виш, вуз) - освітній, освітньо-науковий заклад, який заснований і діє відповідно до законодавства про освіту, має один з чотирьох рівнів акредитації, реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні програми вищої освіти за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює наукову та науково-технічну діяльність.

Тестовий білет фахового вступного випробування містить 20 завдань, які ґрунтуються на виконані таких видів навчальних вправ, як пошук відповідності, визначення поняття, обчислення і охоплюють лекційний та практичний курс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін навального плану підготовки бакалаврів напряму “Комп'ютерні науки”, а саме:
  1. Цикл природничо-наукової підготовки

1.1 Об’єктно-орієнтоване програмування

1.2 Системний аналіз та проектування комп’ютерних інформаційних систем


2. Цикл професійної та практичної підготовки

2.1 Основи електротехніки і електроніки

2.2 Комп’ютерна схемотехніка

2.3 Архітектура комп’ютерів

2.4 Організація баз даних та знань.

2.5 Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій

2.

Практи́чна підгото́вка - обов’язковий компонент освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь.
Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
6 Комп’ютерні мережі

2.7 Комп’ютерна графіка

2.8 Системи штучного інтелекту

2.9 Моделювання систем


3. Вибіркові навчальні дисципліни

3.1 Об’єктно-орієнтоване моделювання3.2 Теорія керування
1. Природничо-наукові дисципліни.

  1   2   3


Скачати 150.19 Kb.

  • 122 “КОМП`ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ”
  • Міністерства освіти