Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма розвитку інформатизації

Скачати 98.27 Kb.

Програма розвитку інформатизації
Скачати 98.27 Kb.
Дата конвертації28.05.2017
Розмір98.27 Kb.
ТипПрограма

Програма розвитку інформатизації

Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

імені Героя радянського Союзу А.М.Темника

Чернігівської районної ради Запорізької області

на 2011-2013 роки


1.Пояснювальна записка

За останні роки відбулися докорінні зміни щодо ролі і місця персональних комп’ютерів та інформаційних технологій в житті суспільства. Людина, яка уміло та ефективно володіє технологією та інформацією, має інший, оновлений стиль мислення, принципово інакше підходить до оцінки виникаючих проблем, до організації своєї діяльності. Як показує практика, без нових інформаційних технологій уже неможливо уявити собі сучасну школу. Тому сьогодні, як ніколи раніше, важливим є перехід на якісно новий рівень в підходах до використання комп’ютерної техніки та інформаційних технологій у всіх сферах діяльності навчального закладу.

Інформа́тика (рос. информатика, англ. informatics, information science; нім. Informatik f) - теоретична та прикладна (технічна, технологічна) дисципліна, що вивчає структуру і загальні властивості інформації, а також методи і (технічні) засоби її створення, перетворення, зберігання, передачі та використання в різних галузях людської діяльності.
Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

Програма інформатизації школи визначає основні напрямки діяльності по впровадженню сучасних інформаційних технологій і удосконаленню управлінської діяльності школи.

Для того, щоб зробити школу конкурентноспроможною, необхідно постійно працювати над підвищенням рівня інформаційної культури і грамотності учнів та вчителів.

Інформаційна культура (англ. Information culture) - в широкому значенні - це сукупність принципів і реальних механізмів, що забезпечують позитивні взаємодії етнічних і національних культур, а також сполученість у загальному досвіді людства.
Саме з цією метою буде реалізуватись дана програма. Ідея інформатизації школи не нова для закладу. Вона виникла з появою першого комп’ютерного класу у 2002 році. За останні роки були досягнуті певні успіхи в цьому напрямку: створений проект сайту школи, з’явилася електронна скринька, проводились предметні уроки з використанням комп’ютера (історії, біології, географії, музичного мистецтва, фізики, математики, іноземної мови), створена посада лаборанта по обслуговуванню комп’ютерних класів, проводиться пропедевтичне навчання роботи на комп’ютері на ріні користувача молодших школярів, на базі школи проводяться навчання вчителів району за програмами «Інтел.
Му́зика (від грец. μουσική - мистецтво муз) - мистецтво організації музичних звуків, передусім у часовій (ритмічній), звуковисотній і тембровій шкалі. Музичним може бути практично будь-який звук з певними акустичними характеристиками, які відповідають естетиці тої чи іншої епохи, та може бути відтвореним при виконанні музики.
Навчання для майбутнього», «Веб.2.0», курси ІКТ. 80% вчителів школи пройшли ці курси і мають навички роботи з комп’ютерною та оргтехнікою. Але розвиток інформаційних технологій відбувається дуже швидко, тому з метою реалізації даної програми і для підготовки всіх учасників навчального процесу до роботи у відкритому інформаційному просторі та єдиному інформаційному просторі школи необхідне втілення в навчальний процес нових програм для удосконалення роботи всіх складових навчально-виховного процесу.
Інформаці́йний про́стір (англ. Information space) - сукупність результатів семантичної діяльності людства.
Навчання Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.2.Мета програми інформатизації школи

Основна мета програми – створення і розвиток єдиного інформаційного середовища школи, яке забезпечить якість освіти завдяки активному використанню інформаційних технологій.
Інфосфе́ра (англ. Infosphere) - неологізм, який складається з двох слів інформація і сфера. Вживається в інформатиці для опису сукупності інформації, інформаційної інфраструктури, суб'єктів інформаційних відносин, а також системи регулювання виникаючих при цьому суспільних відносин.

*підвищення ефективності роботи комп’ютерних класів. Використання комп’ютера для вирішення різноманітних завдань для навчання та функціонування школи;

*підвищення конкурентноспроможності школи за рахунок більш широкого використання ІКТ в навчальному процесі;

*формування і розвиток інформаційної культури учнів, вчителів та батьків; здатності ефективно використовувати наявні інформаційні ресурси і технології в побуті, суспільній та професійній сферах життя;

Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.

* підвищення якості освіти;

*оновлення змісту шкільної освіти шляхом поповнення шкільної медіа теки, впровадження комп’ютерних технологій у викладання всіх предметів інваріативної частини навчального плану.

Навча́льний план - основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.
Шко́ла (від грец. σχολή - «відпочинок», пізніше «ті, кого повчають») - навчальний заклад, зазвичай початкової або середньої освіти, але також іноді й вищої (наприклад, Вища школа бізнесу) або спеціальної (наприклад, Київська школа економіки) освіти.3.Завдання програми інформатизації школи

* ефективна організація роботи комп’ютерних класів

* поповнення шкільної медіа теки

*формування інформаційної культури учнів, підвищення їх рівня загальноосвітньої та професійної підготовки в сфер сучасних інформаційних технологій;

Професі́йна підгото́вка - здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю.

* впровадження комп’ютерних інформаційних технологій для різноманітних підрозділів школи (управління, бібліотека, секретаріат, господарська діяльність);

Госпо́дарська дія́льність - будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом та обміном матеріальних і нематеріальних благ, що виступають у формі товару.

* поповнення банку ППЗ для використання комп’ютерної техніки в навчальному процесі;

* практичне засвоєння вчителями комп’ютерних технологій в сфері навчання; засвоєння нових інформаційних технологій для розв’язання творчих завдань, в дослідницькій діяльності;

* курсова перепідготовка вчителів інформатики;

* розширення матеріально-технічної бази школи;

* розширення банку даних методичних розробок;

* створення умов для вільного доступу до комп’ютерної техніки учнів, вчителів та працівників школи;

* посилення диференціації та індивідуалізації навчального процесу шляхом впровадження варіативних навчальних програм із застосуванням ІКТ4. Основні напрямки інформатизації школи

1.Підвищення кваліфікації і методичної підтримки вчителів в сфері використання інформаційних технологій у навчально-виховному процесі.

2.Організація навчально-виховного процесу з максимально повним використанням інформаційних технологій.

3.Інформаційна взаємодія з іншими навчальними закладами (постійний доступ до мережі Інтернет, участь в телекомунікаційних проектах, підтримка шкільного сайту, ведення переписки з учителями та учнями інших ЗНЗ),

4.

Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
Розвиток інформаційно-управлінської системи(створення шкільної бази даних, діловодство на ПК, впровадження управлінських баз даних).

5.Додаткова освіта з використання інформаційно-комунікативних технологій (організація роботи курсів, факультативів, профільних груп для професійної підготовки учнів).

6. Організація позашкільної роботи учнів (залучення до проектної діяльності з використання засобів інформаційно-комунікативних технологій, участь в освітніх проектах).
5. Шляхи ралізації програми

Програма передбачає на всіх етапах її реалізації: • комп’ютерний моніторинг навченості учнів;

 • створення банку розробок використання нових інформаційних технологій в навчальному процесі;

 • комп’ютерне тестування учнів;

 • використання мультимедійної техніки в позаурочній діяльності;

 • широке впровадження навчальних програм;

 • широке використання Інтернет-ресурсів;

 • використання інформаційних технологій в роботі із здібними та обдарованими дітьми;
  Обдарованість - поняття загальної психології; високий рівень задатків, схильностей. Обдарованість є результатом і свідченням високого рівня інтелектуального розвитку індивіда.


Діяльність адміністрації школи по реалізації програми

1.Придбання ліцензованого програмного забезпечення для створення єдиного інформаційного середовища школи;

2.Ведення комп’ютерного моніторингу навченості учнів;

3.Ведення електронного діловодства;

4.Проведення семінарів-практикумів по застосуванню інформаційних технологій в навчальному процесі;

5.Компютерізація роботи шкільної бібліотеи;

6.Створення електронної бази всіх учасників навчально-виховного процесу в школі;

7.Створення і підтримка сайта школи, веб-сторінок окремих шкільних проектів;

8.Розташування на сайті локальних документів школи.

Діяльність вчителів школи по реалізації програми

1.Використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет при організації навчальної діяльності учнів;

2.Дистанційна освіта, підвищення кваліфікації;

3.Проведення інтегрованих Інтернет-уроків;

4.Повноцінне використання існуючих програмних продуктів;

Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.

5.Розробка власних програмних продуктів, формування та використання медіатеи.

Програ́мний проду́кт (англ. programming product) - це: програмний засіб, програмне забезпечення, які призначені для постачання користувачеві (покупцеві, замовникові). програма, яку може запускати, тестувати, виправляти та змінювати будь-яка людина.Діяльність учнів по реалізації програми

1.Використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет для самоосвіти;

2. Використання інформаційних технологій для підготовки до уроків;

3.Використання комп’ютерній в гуртковій та факультативній роботі;

4.Тренування і тестування за програмами ЗНО;

5. Участь у підтримці роботи шкільного сайту. Обговорення актуальних проблем на сторінках шкільного сайту. 6.Концептуальні підходи до використання інформаційних і комунікативних технологій в навчальному процесі 2011-2013 р.р.
Заходи

2010-2011

2011-2012

2012-2013

Введення пропедевтичного курсу з інформатики в початкових класах

2-4 класи

2-4 класи

2-4 класи

Введення спецкурсів з інформатики через варіативну складову навчального плану

11 клас комп. графіка

10 клас комп графіка

5-8 класи комп. графіка

Розширення мережі класів, у яких використовуються електронні навчальні посібники

Апробація ППЗ (за наявності) Впровадження викладання математики, біології. Історії, географії, екології, фізики, музичного мистецтва

Апробація ППЗ (за наявності) Впровадження викладання зарубіжної літератури, укр. мови та літ-ри, іноземних мов, циклу предметів початкової школи

Апробація ППЗ (за наявності) Впровадження викладання фізичної культури, хімії, трудового навчання

Використання інформаційних технологій у позакласній роботі

Інтершкола, підготовка до методичних та професійних конкурсів, навчальні тренінги, остаточне оформлення веб-сайту школи

Інтершкола, , підготовка до методичних та професійних конкурсів, навчальні тренінги, підтримка роботи веб-сайту школи

Інтершкола, підготовка до методичних та професійних конкурсів, навчальні тренінги, підтримка роботи веб-сайту школи

Підготовка учнів до участі в інтелектуальних змаганнях

Проведення Інтернет-олімпіад, підготовка до ЗНО, матеріалів МАН, підготовка до уроків

Проведення Інтернет-олімпіад, підготовка до ЗНО, матеріалів МАН, підготовка до уроків

Проведення Інтернет-олімпіад, підготовка до ЗНО, матеріалів МАН, підготовка до уроків

Створення навчальних мультимедійних проектів

Створення вчительських та учнівських презентацій, проектів

Створення вчительських та учнівських презентацій, проектів

Створення вчительських та учнівських презентацій, проектів

Упорядкування роботи шкільної бібліотеки

Поповнення електронного реєстру навчальної літератури, оформлення замовлення навчальної літератури

Поповнення електронного реєстру навчальної літератури, оформлення замовлення навчальної літератури

Поповнення електронного реєстру навчальної літератури, оформлення замовлення навчальної літератури. Оснащення бібліотеки комп’ютером.

Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів

Курси «Інтел. Навчання для майбутнього», курси ІКТ, курси «Веб 2.0»

Курси «Інтел. Навчання для майбутнього», курси ІКТ, курси «Веб 2.0»

Курси «Інтел. Навчання для майбутнього», курси ІКТ, курси «Веб 2.0»

Розширення Інтернет-сервісної шкільної комп’ютерної мережі

Збільшення часу на доступ учнів до роботи в мережі Інтернету

Збільшення часу на доступ учнів до роботи в мережі Інтернету. Залучення учнів до роботи на сайті школи

Збільшення часу на доступ учнів до роботи в мережі Інтернету Залучення учнів до роботи на сайті школи. Організація спілкування учнів школи завдяки створенню Інтерклубу

7.Етапи реалізації програми інформатизації школи

I Етап. 2010-2011


Широке використання інформаційних технологій при вивченні предметів, продовження роботи з підвищення комп’ютерної грамотності вчителів, популяризація інформаційних технологій. Розпочати роботу по створенню єдиної інформаційної бази школи за програмою «Курс.Школа». Аналіз стану інформатизації в школі. Моніторинг якості знань учнів у вчителів, які широко застосовують комп’ютерні технології на уроках.
Я́кості знань - в педагогіці - співвіднесення видів знань (закони, теорії, прикладні, методологічні, оцінювальні знання) з елементами змісту освіти й тим самим з рівнями засвоєння.

IІ Етап. 2011-2012


Продовження роботи по впровадженню інформаційних технологій в навчальну та управлінську діяльність. Продовження апробації програмно-методичних комплексів навчального та адміністративного призначення. Продовження роботи по формуванню позитивного ставлення всіх учасників навчально-виховного процесу до інформатизації закладу. Завершення роботу по заповненню єдиної інформаційної бази даних . Розпочати роботу з організації роботи «Інтернет-клубу» для старшокласників. Продовження роботи з підвищення комп’ютерної грамотності вчителів.

III этап. 2012-2013


Завершення роботи по створенню єдиної освітньої мережі із застосуванням комп’ютерних технологій. Більш широке застосування інформаційних технологій в навчально-виховний процес та управлінську діяльність. Створення локальної мережі всіх комп’ютерів закладу. Використання комп’ютерних технологій при викладанні практично всіх предметів. Залучення учнів до участі в Інтернет-проектах і дистанційних олімпіадах . Розширення матеріально-технічної бази комп’ютерів.

7. Прогнозовані результати

Ефективність реалізації програми інформатизації школи оцінюється за такими показниками: • створення єдиного інформаційного простору

Показники:

 • підвищення ефективності навчального процесу;

 • автоматизація організаційно-розпоряджувальної діяльності школи;

 • підвищення рівня інформаційної культури як складової професійної компетентності вчителя

Показники :

 • створення умов для творчого зростання всіх учасників навчально-виховного процесу за допомогою використання інформаційних технологій;

 • підвищення якості освіти;

 • збільшення кількості вчителів першої та вищої кваліфікаційних категорій;

 • розповсюдження і узагальнення досвіду вчителів завдяки участі в нуково-методичних та науково-практичних семінарах, конференціях, публікаціях;

 • створення оптимальних умов для взаємодії сімї та школи через єдиний інформаційний простір школи;

 • ефективне використання сайту школи;

 • підвищення інформаційної культури учнів

Показники:

 • використання комп’ютерних технологій у самостійній роботі;

 • участь в конкурсах, олімпіадах, конференціях з використанням Інтернет-технологій та Інтернетресурсів.
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування»
downloads -> Словник – довідник Лебедин, 2010р
downloads -> «Пропедевтика програмування за допомогою навчального діяльнісного середовища Скретч»
downloads -> Поняття комп’ютерної публікації
downloads -> Програма основ роботи в операційній системі Windows та прикладних програмах ms office Основний рівень пояснювальна записка
downloads -> Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу з інформатики у 2014/2015 навчальному році
downloads -> Безпека дітей в Інтернеті
downloads -> Урок №2,3 5 клас (курс «Інформатика») Тема : ос windows. Вікна, їх елементи. Мета


Скачати 98.27 Kb.

 • 7 . Етапи реалізації програми інформатизації школи
 • IІ Етап. 2011-2012
 • III этап. 2012-2013