Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма розвитку кафедри комп’ютерної інженерії

Скачати 86.56 Kb.

Програма розвитку кафедри комп’ютерної інженерії
Скачати 86.56 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації13.04.2017
Розмір86.56 Kb.
ТипПрограма
  1   2

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ
кафедри комп’ютерної інженерії

факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем

Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Кафедра комп’ютерної інженерії створена на факультеті радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем на базі кафедри напівпровідникової електроніки відповідно до наказу ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 16.04.11 № 270-32.

Згідно з Положенням про кафедру Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 04.06.07 кафедра комп’ютерної інженерії є базовим структурним підрозділом факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка та здійснює свою діяльність за такими напрямами як навчально-методична, науково-дослідна, підготовка професорсько-викладацького складу, наукова та виховна робота із студентами та міжнародні освітні та наукові зв’язки.

Актуальність підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі ІТ-технологій визначається інтенсивним розвитком цих технологій як в Україні так і у світі, необхідністю створення новітньої ІТ-інфраструктури держави та неодноразово підкреслювалась низкою постанов Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти і науки України.

Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.
Виховна робота у Збройних Силах та інших військових формуваннях України - це система організаційних, морально-психологічних, інформаційних, педагогічних, правових, культурно-просвітницьких та військово-соціальних заходів, спрямованих на формування і розвиток у воїнів професійно необхідних якостей, моральної самосвідомості, що має забезпечити високу бойову і мобілізаційну готовність органів управління, з’єднань і частин, зміцнення військової дисципліни та правопорядку, згуртування військових колективів.
Профе́сор (лат. professor - викладач, учитель) - учене звання і посада викладача вищого навчального закладу або наукового співробітника науково-дослідної установи. Офіційний статус із XVI століття (вперше в Оксфордському університеті).
Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.

Таким чином, основною задачею кафедри комп’ютерної інженерії є підготовка фахівців з глибокими теоретичними знаннями в області математики, комп’ютерних наук і технологій, фізики, інформатики, що мають практичні навички та уміння, які дозволять їм проводити фундаментальні дослідження в області ІТ-технологій.

Фундамента́льні науко́ві дослі́дження - наукова теоретична та (або) експериментальна діяльність, спрямована на одержання нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв'язку.
Матема́тика (грец. μάθημα - наука, знання, вивчення) - наука, яка первісно виникла як один з напрямків пошуку істини (у грецькій філософії) у сфері просторових відношень (землеміряння - геометрії) і обчислень (арифметики), для практичних потреб людини рахувати, обчислювати, вимірювати, досліджувати форми та рух фізичних тіл.

Кафедра забезпечує викладання циклу навчальних дисциплін профілю комп’ютерних наук, що відрізняє радіофізичний факультет серед інших факультетів університету. За переліком нормативних і вибіркових навчальних дисциплін циклу фундаментальної, математичної та природничо-наукової підготовки та циклу професійної та практичної підготовки кафедра забезпечує навчальний процес на радіофізичному факультеті і бере участь у навчальному процесі на інших трьох факультетах:


 • на факультеті радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем за спеціальностями 8.
  Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.
  Практи́чна підгото́вка - обов’язковий компонент освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь.
  Навчання Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.
  05010201 „Комп’ютерні системи і мережі” та 8.070201 ­­– радіофізика та електроніка; і напрямами підготовки 6.050102 “Комп’ютерна інженерія” та 6.040204 “Прикладна фізика”, (денна форма навчання);

 • на факультеті кібернетики за спеціальністю “Математична інформатика” (денна форма навчання);

 • на геологічному факультеті за спеціальністю “Геофізика” (денна форма навчання);

 • на фізичному факультеті за спеціальністю “Лазерна та оптоелектронна техніка” (денна форма навчання).

Відповідно до зазначених задач кафедра, починаючи з 2009 року, проводить підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем (ОКР) “бакалавр” за напрямом 6.050102 “Комп’ютерна інженерія” та з 2013 року за ОКР „магістр” за спеціальністю 8.05010201 „Комп’ютерні системи і мережі”.

Кафедра є випусковою за спеціальністю 8.05010201„ Комп’ютерні системи і мережі” (ОКР „магістр”) і напрямом підготовки 6.050102 “Комп’ютерна інженерія” (ОКР “бакалавр”).


1. Навчальна робота та кадровий потенціал. Загальна чисельність науково-педагогічних працівників кафедри комп’ютерної інженерії, яка є випусковою для напряму підготовки «Комп’ютерна інженерія», з урахуванням сумісників, зараз складає 16 викладачів (за основним місцем роботи – 14). З них: професорів та докторів наук – 5 (31,3%), доцентів та кандидатів наук – 8 (50%), асистентів (без наукового ступеню) – 3 (18,7%).
Доктор наук До́ктор нау́к - вищий науковий ступінь, який присуджують на підставі публічного захисту докторської дисертації.

Викладачі кафедри комп’ютерної інженерії здійснюють наукові дослідження за актуальними напрямками, впроваджуючи результати досліджень у навчальний процес: постійно ведуть методичну роботу, вдосконалюють навчальні програми, розробляють лабораторні практикуми, вивчають та використовують новітні інформаційні технології.

Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Наукове дослідження - процес дослідження певного об'єкта (предмета або явища) за допомогою наукових методів, яке має на меті встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення в інтересах раціонального використання у практичній діяльності людей.
Більша частина викладачів та співробітників кафедри працюють за фахом у галузі комп’ютерної інженерії. Викладацький та науковий потенціал кафедри дозволяє організовувати викладання професійно-орієнтованих курсів, керівництво навчальними практиками, виконанням курсових та дипломних робіт на самому високому рівні.Стосовно кадрового потенціалу слід зазначити, що серед 5 професорів (включаючи запрошених), які викладають на кафедрі, 5 досягли пенсійного віку.
Пенсі́йний вік - встановлений законодавством вік, по настанні якого, людина може претендувати на виплату - пенсії за віком.
3 викладачі, які мають ступінь кандидата наук, по сьогоднішній день обіймають посаду асистентів. Тому однією з основних задач кафедри є ширше залучення молодих науковців, в тому числі аспірантів, до навчального процесу та підвищення результативності докторантури та здобувачів по захисту дисертацій, бо це є необхідною передумовою омолодження професорсько-викладацького та наукового складу кафедри.
  1   2


Скачати 86.56 Kb.

 • Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти
 • 1. Навчальна робота та кадровий потенціал.