Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма «розвиток та вдосконалення газорозподільної системи міста херсона до 2020 року»

Програма «розвиток та вдосконалення газорозподільної системи міста херсона до 2020 року»
Дата конвертації28.03.2017
Розмір98.5 Kb.
ТипПрограма

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської радиМІСЬКА ПРОГРАМА

«РОЗВИТОК ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ

СИСТЕМИ МІСТА ХЕРСОНА ДО 2020 РОКУ»

ВСТУП
Головним завданням довгострокової Міської програми «Розвиток та вдосконалення газорозподільної системи міста Херсона до 2020 року" (далі - Програма) є вдосконалення інфраструктури газорозподілення, що сприятиме економічному зростанню регіону, підвищенню рівня життя та поліпшенню демографічного стану міста.

Економі́чне зроста́ння - зміна результатів функціонування економіки. Розрізняють такі типи економічного зростання.

Впровадження Програми обумовлюється тим, що, станом на 01.01.2010, рівень газифікації міста Херсона складає 75%. Тому виконання Програми повинно стати необхідним та пріоритетним напрямком розвитку міста. Особлива увага при здійсненні Програми приділятиметься розробці нових та реалізації вже запланованих заходів модернізації та будівництва газорозподільних систем.

Газорозподільна система (рос.газораспределительная система; англ. gas distributing system; нім. Gasverteilungssystem n) - промисловий комплекс для транспортування газу від магістрального газопроводу до окремих споживачів.

Програма має на меті впровадження державної політики розвитку міста та його газорозподільних систем, впорядкування та ефективне використання фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, спрямованих на виконання основних завдань розвитку та вдосконалення газорозподільних систем міста, а також координацію діяльності органів місцевого самоврядування та газорозподільного підприємства.


НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
Програма розроблена на основі вимог:

Закону України „Про нафту і газ";

Закону України „Про трубопровідний транспорт";

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні";

Постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1729 „Про порядок забезпечення галузей національної економіки та населення природним газом";

Націона́льна еконо́міка - це структурно і організаційно єдина система взаємозв'язаних галузей і сфер діяльності людей, якій властива відповідна пропорційність, взаємозумовленість розміщення на території, обмеженій державними кордонами.

Приро́дний газ (англ. gas; нім. Gas n, Erdgas n) - суміш газів, що утворилася в надрах землі при анаеробному розкладанні органічних речовин. Як правило, це суміш газоподібних вуглеводнів (метану, етану, пропану, бутану тощо), що утворюється в земній корі та широко використовується як високоекономічне паливо на електростанціях, у чорній та кольоровій металургії, цементовій та скляній промисловості, у процесі виробництва будматеріалів та для комунально-побутових потреб, а також як сировина для отримання багатьох органічних сполук.

Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.

Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.

Постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.1999 № 2246 "Про затвердження Правил надання населенню послуг з газопостачання";

наказу Державного комітету України по нафті та газу від 01.11.1994 № 355 „Правила подачі та використання природного газу в народному господарстві України";

наказу Держнаглядохоронпраці від 01.10.1997 № 254 „Правила безпеки систем газопостачання України";

наказу державної акціонерної холдингової компанії "Укргаз" від 30.07.1997 № 35 „Положення про технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових будинків, громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення".

Техні́чне обслуго́вування озброєння та військової техніки - полягає у перевірці його укомплектованості і справності (працездатності), чистці і митті, налагодженні і регулюванні, змащуванні і заправленні (дозаправленні) експлуатаційними матеріалами, усуванні несправностей і недоліків, заміні деталей з обмеженими термінами служби і зберігання, перевірці засобів вимірювання, технічному огляді вантажопідйомних машин і посудин, які працюють під тиском.

Хо́лдингова компа́нія (від англ. holding company) - юридична особа, що є власниками інших юридичних осіб або здійснює контроль над такими юридичними особами як пов'язана особа. Зазвичай це публічне акціонерне товариство, яке володіє, користується та розпоряджається холдинговими корпоративними пакетами акцій (часток, паїв) двох або більше корпоративних підприємств.

Народнé господáрство - економічний термін, який використовується для позначення сукупності галузей і сфер виробництва, споживання та обміну.

Буди́нок - вид будівлі із внутрішнім наземним простором (приміщеннями), що створена та використовується людьми.

Внутрішньобудинкові системи газопостачання - газопроводи низького тиску, лічильники газу, газові прилади, пристрої, необхідні для використання газу в побуті;


АНАЛІЗ СУЧАСНОГО ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИХ МЕРЕЖ МІСТА
Забезпечення природним газом міста Херсона відбувається шляхом постачання газу в розподільні мережі від двох АГРС Херсонського ЛВ УМГ „Харківтрансгаз".

Станом на 01.01.2010, протяжність розподільних газопроводів у м. Херсоні становить 1043,43 км, із них 968,38 км знаходиться на балансі газорозподільного підприємства, 62,05 км обслуговуються ним за договорами. Решта газопроводів не передані на баланс та в експлуатацію газорозподільному підприємству, тож належно не обслуговуються (додаток 1). За таких умов майже 2% розподільних газопроводів середнього та низького тиску фактично знаходиться поза постійним технічним обслуговуванням, що створює небезпеку виникнення техногенних аварій у газорозподільних мережах.

Сучасний стан газового господарства міста Херсона характеризується великим навантаженням на газорозподільні мережі та відсутністю резервних потужностей, дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для експлуатації та утримання в належному стані внутрішньобудинкових газових мереж, проведення модернізації існуючої газорозподільної системи та виробничого устаткування, зношеністю побутових газових приладів, газових мереж і споруд на них унаслідок тривалої експлуатації.

У технологічному процесі розподілу природного газу задіяно 2 головних газорегулюючих пункти (ГГРП), 272 газорегулюючих пункти та шафових регулятори (ГРП та ШРП), 1285 індивідуальних будинкових регуляторів блочного типу (РДГК).

Фінансові ресурси - це кошти, що перебувають у розпорядженні підприємств і призначені для виконання ними певних фінансових зобов'язань.

Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.

Для захисту підземних газопроводів від корозії змонтовано та експлуатується 128 станцій катодного захисту (СКЗ), що покриває 89,54 відсотка необхідної кількості (додаток 2).

Като́дний за́хист (англ. cathodic protection; нім. Kathodenschutz m) - електрохімічний захист металу через знижування його потенціалу з допомогою зовнішнього джерела електричного струму або анодного протектора.

На 01.01.2010 на території міста Херсона в зоні підтоплення знаходиться 42,2 км газопроводів, 12 газових колодязів та 2 конденсатозбірники (додаток 3).

Лічильниками газу обладнано 100 відсотків споживачів газу - суб'єктів господарювання, 50 відсотків абонентів - населення.

Розподіл річного обсягу споживання газу за категоріями:

- населення – 42,81 %

- бюджетні установи – 2,64 %

- промисловість – 19,36 %

- теплоенерго – 35,18 %

- релігійні організації – 2,65 %


ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
Програма передбачає впорядкування обслуговування розподільних газопроводів високого, середнього та низького тиску, виконання модернізації та розвитку газорозподільних мереж, збільшення їх пропускної спроможності і забезпечення надійного функціонування та експлуатації газорозподільної системи міста.

Бюдже́тна устано́ва - це організація, створена органом державної влади для здійснення управлінських, соціально-культурних, науково-технічних або інших функцій некомерційного характеру, діяльність якої фінансується з державного бюджету або за визначених обставин із позабюджетного фонду на основі кошторису доходів і витрат.

Релігійна організація - релігієзнавче та юридичне поняття. В християнстві (відповідно німецьких соціологів М. Вебера і Е. Трельча) це церква, деномінація, секта (включно з демонічними сектами кримінального, деструктивного та тоталітарного характеру); загально - діляться релігійні організації на

Виходячи з проведеного аналізу сучасного стану газорозподільних систем міста, для реалізації Програми необхідно забезпечити:

1. Проведення реконструкції та модернізації існуючої газорозподільної системи на підставі проведених розрахунків гідравлічного навантаження газопроводів, з урахуванням затверджених генеральних планів та перспективного розвитку.

Генера́льний план - вид містобудівної документації, що регулює містобудівну діяльність в містах і інших поселеннях, визначає умови безпеки мешкання населення, забезпечення необхідних санітарно-гігієнічних і екологічних вимог, раціональне визначення меж землекористувань, зон житлової, суспільної, промислової забудови, територій, що особливо охороняються, зон різної містобудівної цінності, розміщення місць прикладення праці, розвиток інженерно-транспортної інфраструктури, впорядкування територій, збереження історико-культурної спадщини і антропогенних ландшафтів.

2. Проведення будівництва газорозподільних мереж.

3. Вдосконалення обліку природного газу.

4. Проведення повної паспортизації газорозподільних мереж та споруд, впорядкування їх обслуговування.

5. Впорядкування роботи з поліпшення якості надання послуг із газорозподілення та обслуговування внутрішньобудинкового газового обладнання між їх власником та газорозподільним підприємством.

6. Запобігання аварійним ситуаціям екологічного характеру.


Організаційне забезпечення
Організаційне забезпечення та координація діяльності з виконання Програми здійснюється виконавчим комітетом міської ради за участі органів місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень.

Органи місцевого самоврядування - «виборні та інші органи територіальних громад, наділені повноваженнями вирішувати питання місцевого значення».

Зазначені у Програмі заходи та витрати на них повинні включатися до щорічного міського бюджету, згідно з додатком 4, та бюджету газорозподільного підприємства.

Для оцінки повноти та якості виконання програмних завдань виконавчий комітет міської ради має щорічно отримувати інформацію та звіти від газорозподільного підприємства та органів, залучених до виконання Програми, здійснювати аналіз їх виконання та подавати звіти про обсяги реалізації Програми за рік Херсонській міській раді.

Оскільки газорозподільні мережі повинні експлуатуватися відповідно до встановлених правил безпеки, загальнодержавних норм та стандартів, а також враховуючи специфіку обслуговування, функціонування та забезпечення організаційно-технічних заходів, з метою збереження та безпечної роботи споруд газорозподілення, міський виконавчий комітет повинен передати їх газорозподільному підприємству у строкову оренду, встановивши орендну плату 1 грн. за рік ( з метою можливості створення у подальшому міського комунального підприємства з обслуговування газотранспортної мережі міста).

У разі, коли власник газопроводу невідомий або його немає, виконавчий комітет міської ради в межах компетенції повинен вирішити питання власності та подальшої передачі цих газопроводів газорозподільному підприємству у строкову оренду, встановивши орендну плату 1 грн. за рік.

Захист прав та інтересів сторін договору здійснюється в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

Комуна́льне підприє́мство - юридична особа, заснована на власності відповідної громади.

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.

Суд - орган, що здійснює правосуддя у формі розгляду і вирішення цивільних, кримінальних,господарських, адміністративних і інших категорій справ у встановленому законом конкретної держави процесуальному порядку.


Фінансове забезпечення
Виконання заходів цієї Програми планується здійснювати за рахунок:

амортизаційних відрахувань газорозподільного підприємства міста;

амортизаційних відрахувань власників внутрішньобудинкових інженерних мереж (газових комунікацій);

прибутку газорозподільного підприємства;

пайової участі підприємства при одержанні технічних умов на газифікацію об'єктів;

Техні́чні умо́ви (ТУ) - нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція, процес або послуга, та визначає процедури, за допомогою яких може бути встановлено, чи дотримані такі вимоги.

коштів акціонерів газорозподільного підприємства;

інвестиційних коштів;

коштів, що передбачаються в обласному, місцевому та державному бюджетах на виконання державних та розроблених на їх виконання місцевих програм. Обсяг фінансування Програми за рахунок бюджетів уточнюється в процесі формування бюджетів на відповідний фінансовий період;

інших джерел, що не суперечать чинному законодавству України. Обсяг необхідних коштів визначається відповідно до виготовленої проектно-кошторисної документації та впроваджується шляхом:

цільового фінансування заходів, що визнані як предмет тендеру;

Прое́ктно-кошто́рисна документа́ція (рос. проектно-сметная документация, англ. design specifications and estimates, designing estimates; нім. Entwurfs- und Kostenunterlagen f pl) - комплекс документів, що визначають місце будівництва (реконструкції) майбутнього об'єкта, його архітектурне, планувальне і конструктивне рішення, потребу в кадрах, будівельних матеріалах, машинах і обладнанні, коштах.

часткового або повного відшкодування витрат на реконструкцію, модернізацію та забезпечення необхідними технічними засобами мереж газопостачання;

фінансування з обласного та місцевого бюджетів (у тому числі за рахунок державної субвенції) будівництва нових газових систем та реконструкції існуючих газорозподільних мереж;

фінансування за рахунок амортизаційних відрахувань газорозподільного підприємства міста удосконалення своєї матеріально-технічної бази та оновлення автомобільного парку.

Амортизáція (лат. amortisation - погашення, сплата боргів) - теж що і амортизаційні відрахування - процес поступового перенесення вартості основних фондів на продукт, що виготовляється з їх допомогою. Для заміщення зношеної частини основних засобів виробництва підприємства роблять амортизаційні відрахування, тобто відрахування певних грошових сум відповідно до розмірів фізичного і морального зносу засобів виробництва. Амортизаційні відрахування використовуються для повного відтворювання зношених основних фондів (на реновацію), а також для їх часткового відшкодування (на капітальний ремонт і модернізацію).

Переліки газорозподільних об'єктів, які планується будувати з використанням коштів субвенцій із державного бюджету місцевим бюджетам, а також джерела фінансування уточнюються щороку виконавчим комітетом міської ради під час формування бюджету.

Державний бюджет - це система грошових відносин, яка виникає між державою, з одного боку, і підприємствами, фірмами, організаціями та населенням, з іншого, з метою формування та використання централізованого фонду грошових ресурсів для задоволення суспільних потреб.

Кошти міського бюджету розподіляються в трьох напрямках:

20% - будівництво газопроводів-відводів високого тиску;

70% - будівництво підвідних газопроводів середнього та низького тиску;

10%) - газифікація об'єктів міської комунальної власності.

Фінансування будівництва газопроводів середнього та низького тисків провадиться, як за кошти міського бюджету, так і на умовах співфінансування, де кошти міського бюджету складають не менше 10%>, все інше фінансування здійснюється за рахунок коштів населення, інвесторів та зацікавлених підприємств.

Щорічна потреба в капітальних вкладеннях на відновлення основних фондів газорозподільної системи - 1,444 млн.

Комуна́льна вла́сність - одна з трьох форм власності (поряд з державною та приватною). Також, поряд з державною власністю це одна з двох форм публічної власності.

Основні́ за́соби (ОЗ) - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, або одного оборотного періоду.

грн.

Для вдосконалення обліку природного газу газорозподільним підприємствам необхідно:

1. При щорічному формуванні бюджету передбачати кошти, що спрямовуватимуться на встановлення приладів обліку газу в квартирах малозабезпечених громадян, які виявили бажання оформити на це пільговий кредит.

2. Проводити роз'яснювальну роботу, виявляти мешканців квартир, які бажають за власні кошти встановити ті чи інші лічильники, складати списки таких мешканців, подавати їх підрядним організаціям, сприяти проведенню робіт.
Проведення реконструкції та модернізації існуючої газорозподільної системи
Здійснення робіт (прокладання/перекладання нових мереж, закільцювання існуючих, реконструкція газорегулюючих пунктів, встановлення додаткових СКЗ, встановлення приладів із вимірювання параметрів газового потоку на ГРП міста, відновлення електропостачання на ГРП, телемеханізація, диспетчеризація тощо) виконується на підставі проведених розрахунків гідравлічного навантаження газопроводів, з урахуванням затверджених генеральних планів та перспективного розвитку.
Проведення будівництва газорозподільних мереж
З метою забезпечення об'єктивності, прозорості, ефективності та обґрунтованості використання джерел фінансування, створення умов для розвитку конкурентних відносин при здійсненні будівництва та розвитку газових мереж, передбачається впровадження єдиних нормативних положень щодо проведення тендерів (торгів).

Уповноважений орган, особа, що здійснюватиме фінансування газифікації та розвитку мереж газопостачання, виступатиме замовником робіт, пов'язаних із будівельними, будівельно-монтажними роботами, реконструкцією, розрахунком гідравлічного напруження, проектно-кошторисною та робочою документацією, та здійснюватиме контроль за проведенням тендеру та його виконанням.

Основні вимоги до здійснення газифікації міста:

1. Проектування, будівництво газорозподільних мереж здійснюється спеціалізованими організаціями, які мають відповідний дозвіл та виграли тендер.

2. Роботи з будівництва газорозподільних мереж та інших об'єктів газорозподільної системи міста провадяться згідно із затвердженим проектом розподілення природного газу населеного пункту, а також за наявності організації, на яку покладено технічний нагляд і прийняття робіт.

Населений пункт - населене місце (оселище, селище, поселення), первинна одиниця розселення людей у межах однієї забудованої земельної межі (городище (град), місто, містечко, селище міського типу, село, хутір, станиця та ін.).

3. Проектна документації повинна погоджуватися з газорозподільним підприємством, що надало технічні умови стосовно їх відповідності.

4. Будівельно-монтажні підприємства повинні чітко дотримуватися затверджених будівельних норм, технічних вимог і нормативно-правових актів, що регулюють їх діяльність при здійсненні робіт із будівництва газорозподільних мереж.

Будіве́льні но́рми - затверджений суб'єктом нормування нормативно-правовий акт, який містить обов'язкові вимоги у сфері будівництва, містобудування та архітектури.

Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.

5. Етапи будівництва, матеріально-технічне забезпечення, порядок розрахунків, інші права та обов'язки визначаються угодами, які укладаються між замовником та будівельно-монтажним підприємством.

6. Державний нагляд за будівництвом газорозподільних мереж здійснює ДАБК.

7. Новозбудовані та реконструйовані газорозподільні системи повинні відповідати проектній документації, будівельним нормам, встановленим ДБН В.2.5-20-2001, правилам безпеки та іншим нормативним актам, що встановлюють вимоги до будівництва та безперебійного функціонування газорозподільних мереж.

8. Для розроблення проекту газорозподільної системи споживач повинен отримати у газорозподільного підприємства технічні умови.

У випадку змішаного фінансування (з бюджетів усіх рівнів та із залученням інших джерел, не заборонених чинним законодавством України) частка у праві власності на новозбудовані газорозподільні мережі визначається відповідно до витрат усіх сторін фінансування.

Газорозподільні мережі, збудовані за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб приватного права, перебувають у приватній власності таких осіб та після введення в експлуатацію передаються газорозподільному підприємству в експлуатацію або в комунальну власність, а потім у строкову оренду (встановивши орендну плату 1 грн.

Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.

Вла́сність - результат привласнення[Джерело?], тобто ставлення людей до певних речей, як до своїх.

Пра́во вла́сності (в об'єктивному розумінні) - це сукупність правових норм, які регулюють відносини, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням власником належним йому майном на свій розсуд і у своїх інтересах, усуненням усіх третіх осіб від протиправного втручання у сферу його володіння цим майном, а також обов'язки власника не порушувати прав та законних інтересів інших осіб.

Привáтне пр́аво - це сукупність правових норм різних галузей права (підсистема), предметом регулювання яких є відносини у сфері приватних, індивідуальних інтересів юридично рівних суб'єктів за допомогою переважно диспозитивного методу регулювання.

за рік) газорозподільному підприємству для забезпечення їх належного обслуговування.
Оснащення газорегуляторних пунктів системами телемеханіки та ЗВТ
Незавершеність робіт з оснащення ГРП вимірювальними пунктами та системами телемеханіки, низький рівень оснащення лічильниками газу житлового фонду не дають змоги налагодити належний контроль за витратами природного газу.

Заходи, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2001 № 1089 "Про концепцію створення єдиної системи обліку природного газу", оснащення газорегуляторних пунктів системами телемеханіки та ЗВТ газорозподільним підприємством заплановано здійснити в 3 етапи:

Перший етап - установлення на газорозподільних пунктах і на окремих напрямках газорозподільної мережі 179 автоматизованих вимірювальних комплексів.

Житлови́й фонд - сукупність всіх житлових приміщень незалежно від форм власності, включаючи житлові будинки, спеціалізовані будинки (гуртожитки, готелі-притулки, будинки маневреного фонду, житлові приміщення з фондів житла для тимчасового поселення змушених переселенців та осіб, визнаних біженцями, житлові приміщення з фонду житла для тимчасового поселення громадян, які втратили житло в результаті звернення стягнення на житлове приміщення, яке придбане за рахунок кредиту банку або іншої кредитної організації яких засобів цільової позики, наданого юридичною особою на придбання житла, і закладено у забезпечення повернення кредиту або цільової позики, спеціальні будинки для самотніх людей похилого віку, будинки-інтернати для інвалідів, ветеранів та інші), квартири, службові житлові приміщення, інші житлові приміщення в інших будівлях, придатні для проживання.

Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.

Другий етап - оснащення систем збору, обробки та передачі інформації сучасними програмно-технічними засобами і лініями зв'язку.

Третій етап - створення багаторівневої автоматизованої системи обліку газу (районна, обласна).

Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.

Автоматизо́вана систе́ма (АС) (англ. automated system) - сукупність керованого об'єкта й автоматичних керуючих пристроїв, у якій частину функцій керування виконує людина. АС являє собою організаційно-технічну систему, що забезпечує вироблення рішень на основі автоматизації інформаційних процесів у різних сферах діяльності (управління, проектування, виробництво тощо) або їх поєднаннях.

Кількість

газорегуляторних пунктів, що підлягають оснащенню

автоматичними засобами вимірювальної техніки до 2020 року
Загальна к-ть ГРП

ГРП, що піддягають оснащенню

Оснащення ГРП автоматичними ЗВТ за роками

2011

2012

2013

2014

179

179

45

45

45

44

Проведення повної паспортизації газових мереж та споруд, їх впорядкування та обслуговування


Повна паспортизація газових мереж та споруд передбачає вирішення питання експлуатації комунальних розподільних газопроводів органами місцевого самоврядування з наступною передачею їх газорозподільному підприємству у строкову оренду, встановивши орендну плату 1 грн. за рік.

Особливу увагу слід приділяти випадкам ліквідації юридичної особи -власника газопроводу, відновлення відсутньої виконавчої та проектної документації на розподільні газопроводи.


Інвентаризація об'єктів підвищеної небезпеки
У відповідності до вимог Правил безпеки систем газопостачання України, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 01.10.1997 № 254, зареєстрованих Міністерством юстиції України 15.05.

Прое́ктна документа́ція - затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об'єктів будівництва.

Міністерство юстиції України Міністе́рство юсти́ції Украї́ни (скорочено Мін'юст) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

1998 за № 318/2758, експлуатація газорозподільних систем дозволяється за умови обслуговування розподільних газопроводів високого, середнього та низького тиску спеціалізованими підприємствами, що мають відповідні ліцензії.

Дані про розподіл газопроводів у залежності від тиску газу та балансової належності наведено в додатку 1.

У зв'язку з тим, що газопроводи є об'єктами підвищеної небезпеки 1 класу, які належать до ідентифікації, декларування та щорічного страхування, виконавчим органом міської ради спільно з газорозподільним підприємством міста слід провести інвентаризацію всіх наявних у місті розподільних газопроводів високого, середнього та низького тиску, а виконавчому комітету міської ради вирішити питання власності розподільних газопроводів, що знаходяться на території міста і належно не обслуговуються, та подальшої їх передачі газорозподільному підприємству у строкову оренду, встановивши орендну плату 1 грн. за рік. З метою забезпечення надійної та безаварійної експлуатації газових мереж та споруд газорозподільне підприємство повинно мати мінімальний аварійний запас труб та деталей.

Аварійний запас (рос. аварийный запас, англ. emergency reserve, нім. Reservevorrat) - запас матеріалів, палива або устаткування, що його створюють на підприємствах, щоб запобігти можливим зупинкам виробництва через перебої в постачанні та для ліквідації аварій.


Поліпшення якості надання послуг із розподілу природного газу та обслуговування внутрішньобудинкового газового обладнання
Заходи із поліпшення якості надання послуг із розподілу природного газу та обслуговування внутрішньобудинкового газового обладнання:

організація роботи сервісного центру газорозподільного підприємства з встановлення, обслуговування, повірки та ремонту побутових лічильників газу;

створення газорозподільним підприємством обмінного фонду ПЛГ та газових регуляторів типу РДГК;

обладнання на базі газорозподільного підприємства лабораторії з вимірювання фізико-хімічних параметрів газу з подальшим проведенням перерахувань плати за газ згідно із затвердженим Мінпаливенерго Порядком.


Експлуатація внутрішньобудинкових газових мереж та обладнання, заміна газових приладів, термін експлуатації яких вийшов
По місту Херсону не обслуговується 13 відсотків газопроводів відомчого фонду.

Експлуатація - використання. Використовувати можна що завгодно - знаряддя праці, людей, чи корисні копалини.

На підставі проведених, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.10.2004 № 814-р „Про заходи щодо посилення контролю за експлуатацією газових мереж та газового обладнання житлових будинків і об'єктів громадського призначення", обстежень технічного стану внутрішньобудинкових газорозподільних систем та газового обладнання житлових будинків і об'єктів громадського призначення необхідно вжити невідкладних заходів із забезпечення їх надійної експлуатації, а саме:

- здійснити фарбування газових мереж;

- відновити кріплення трубопроводів газових мереж.


Заходи щодо запобігання аварійним ситуаціям техногенно-екологічного характеру
З метою запобігання аварійним ситуаціям техногенно-екологічного характеру газорозподільним підприємствам слід вжити заходів щодо:

недопущення фактів крадіжок та пошкодження обладнання на потенційно небезпечних об'єктах - ГРП;

- проведення роз'яснювальної роботи серед населення стосовно необхідності безпечного та раціонального використання природного газу в побуті;

- комплектації аварійних служб та служб експлуатації газопроводів сучасним обладнанням та технікою.

Оскільки термін експлуатації газових мереж, згідно з ПБСГУ, 40 років, споруд (ГРП) - 40 років, газового обладнання ГРП та ШРП - 20 років, СКЗ - 10 років, то, станом на 01.01.2010, підлягають відновленню газорозподільним підприємством міста за рахунок амортизаційних відрахувань:

п/п

Найменування

Газопроводи високого тиску, км

Газопроводи середнього тиску, км

Газопроводи низького тиску, км

Всього

Загальна вартість, тис.грн.

1

Газопроводи

17,5

23,2

59,36

100,06

35670,0

2

ГРП


17

5020,0

3

ШРП


98

2352,0

4

Станції катодного захисту


141

705,0

Всього, тис. грн.

437

У зв'язку з потерпанням мешканців деяких мікрорайонів міста від наслідків підтоплення ґрунтовими водами, необхідно замінити 42,2 км газопроводів, 12 газових колодязів із засувною арматурою, 2 конденсатозбірники, які зазнали впливу корозії через неефективну роботу СКЗ за умови не прогнозованого впливу природних факторів (додаток 3).


Природоохоронні заходи
Газові мережі і споруди на них, що забезпечують безперебійне постачання газу різним категоріям споживачів, не мають абсолютної герметичності. Витоки природного газу мають місце при технічному обслуговуванні, поточному і капітальному ремонті, підключенні газопроводів або виведенні устаткування з експлуатації, а також у результаті аварій.

Викиди метану в атмосферне повітря, пов'язані з експлуатацією систем газопостачання і газифікації, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2001 № 1655 «Про затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря», підлягають державному обліку і враховуються при проведенні інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві.

Капіта́льний ремо́нт або ка́премонт (рос. капитальный ремонт; англ. overhaul; нім. Generalreparatur f, Generalüberholung f) - ремонт, що виконується для відновлення справності та повного або близького до повного ресурсу виробу з заміною або відновленням будь-яких його частин, включаючи базові.

Пові́тря - природна суміш газів, з яких складається атмосфера, тобто повітряна оболонка планети. Спочатку це слово виникло для опису повітря планети Земля, ще в ті часи, коли інші планети мало цікавили людство і тому нині воно все ще вживається саме в такому значенні.

Інвентаризацію викидів забруднюючих речовин підприємства провадять у терміни, встановлені Державним управлінням екології області. Кошти на інвентаризацію передбачаються у відповідному обласному фонді.
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
Остаточною метою реалізації програмних заходів є:

підвищення рівня експлуатаційних можливостей газорозподільних мереж міста Херсона та збільшення обсягів газового палива в загальному паливно-енергетичному балансі;

забезпечення оптимального навантаження існуючих газорозподільних станцій, газопроводів-відводів;

Па́ливно-енергети́чний бала́нс (рос. топливно-энергетический баланс; англ. fuel-power balance, fuel-and-energy balance; нім. brennstoffenergetische Bilanz f, Brennstoff- und Energiebilanz f) - система показників, яка відображає кількісну рівність між прибутком і витратою енергії та характеризує структуру виробництва і використання енергії в економіці, співвідношення між потребою в паливі у межах відповідної територіальної чи виробничої одиниці (країни, району, галузі, підприємства тощо) за певний період.

Газорозподі́льна ста́нція (рос.газораспределительная станция; англ. gas distributing station; нім. Gasverteilungsstation f) - сукупність устаткування і обладнання для розподілу газу і регулювання його тиску, а також додаткового очищення від механічних домішок, одоризації, захисту трубопроводів і лінійного обладнання від недопустимого підвищення тиску, обліку витрат газу великими споживачами або районами. Газорозподільні станції входять до газорозподільних систем.

забезпечення надійного та якісного постачання природного газу споживачам шляхом модернізації, телемеханізації та автоматизації газорозподільних мереж;досягнення економічно обґрунтованої ефективності використання енергетичних ресурсів та дотримання вимог охорони навколишнього середовища.  • Кабінету Міністрів України
  • Міністерством юстиції України
  • Загальна вартість, тис.грн. 1 Газопроводи 17,5