Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма складається з трьох модулів: Модуль І

Скачати 213.52 Kb.

Програма складається з трьох модулів: Модуль І
Скачати 213.52 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації02.05.2017
Розмір213.52 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3Пояснювальна записка.

Системне впровадження в навчальний процес шкіл та позашкільних закладів комп'ю-терних ме­реж та засобів аудіовізуальної техніки дає можливість якісно змінити весь нав-чальний процес та підійти до розробки нових методик гурткової роботи і створенню нового інформаційно-освітнього середовища.

Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.

Програма гурткової роботи кіновідеостудії розрахована (поряд з розвитком творчих здібностей вихованців, отриманням ними відповідних навичок, орієнтацією їх на здобуття професій, що пов’язані з кіно та телебаченням) на максимальне використання у навчально-виховному процесі інформаційних технологій.

Цю програму (її основні модулі) розроблено та випробувано на протязі 5 років у кіновідео-студії Запорізького обласного центру НТТУМ „Грані”. За цей час учнями було створено і вий-шло у ефір Запорізьких телерадіокомпаній понад 100 дитячих радіопрограм, 75 телевізійних програм та відеофільмів.

Орієнтація, в класичному випадку - вибір одного класу систем координат, пов'язаних між собою «додатньо» в деякому певному сенсі. Кожна система задає орієнтацію, визначаючи клас, до якого вона належить.
Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
Здібності - індивідуально стійкі психічні властивості людини, що визначають її успіхи в різних видах діяльності. Задатки - це потенційні можливості, що виявляються в діяльності, яка не може існувати без них.
Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).
Ра́діо - область науки й техніки, пов'язана з передаванням на відстань електромагнітних коливань високої частоти - радіохвиль, з допомогою яких здійснюється зокрема радіомовлення - передача через радіо сигналів, мови, музики для необмеженої кількості слухачів.
Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.
Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Запорізька область Запорі́зька о́бласть - адміністративна одиниця на півдні України. Утворена 10 січня 1939 року. Розташована на південному сході України, займає головним чином лівобережну частину басейну нижньої течії Дніпра.
Телеба́чення (від грец. τῆλε - далеко) - загальний термін, що охоплює всі аспекти технології та практичної діяльності, пов’язаних з передачею зображень із звуковим супроводом на далекі відстані.

Програма складається з трьох модулів:
Модуль І: Аналоговий та комп'ютерний запис, редагування та мо­нтаж звуку.

В цьому модулі вихованці вивчають принцип виникнення акустичних коливань, їхні фізичні величини (амплітуда, частота, період), джерела акустичних коливань, значення зву-ку у життєдіяльнос­ті людини, перетворення акустичних коливань в електричні, принцип за-пису та відтворення звуку, принцип квантування та кодування звуку у ПК.

Квантува́ння (англ. quantization, нім. Quantisierung f, Quantelung f) - дія, перетворення якоїсь величини з неперервною шкалою значень на величину з дискретною шкалою значень (наприклад, К. енергії частинок, К. сигналів)
Код (франц. code, від лат. codex) (англ. code, нім. Schlüssel m, Kennzahl f, Kode m) - зведення законів, система умовних знаків (символів, позначень) для передачі, обробки та зберігання (запам'ятовування) різноманітної інформації.
Звукозапис - процес запису звукової інформації з метою її збереження і подальшого відтворення; Звукозаписом називають також записану звукову інформацію. Звукозапис заснований на зміні фізичного стану або форми різних ділянок носія запису - магнітної стрічки, грамофонної платівки, кіноплівки, цифрових носіїв інформації тощо.
Відтво́рення - слово, яке, в залежності від контексту застосування набуває різних значень.
Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.
Сигна́л - зміна фізичної величини (наприклад, температури, тиску повітря, світлового потоку, сили струму тощо), що використовується для пересилання даних. Саме завдяки цій зміні сигнал може нести в собі якусь інформацію.
Фізи́чна величи́на - властивість, спільна в якісному відношенні для багатьох фізичних об'єктів (фізичних систем, їхніх станів і процесів, що в них відбуваються) та індивідуальна в кількісному відношенні для кожного з них.
Звук Звук - коливальний рух частинок пружного середовища, що поширюється у вигляді хвиль у газі, рідині чи твердому тілі. У вузькому значенні терміном звук визначають коливання, які сприймаються органами чуття людини.

Вони набувають навичок користування стандартними мультиме­дійними програмами Windows, підключення до звукової карти мікрофо­на та навушників, запису звуку з мікрофо-на та інших джерел, відтво­рення звуку з CD-диска: знайомляться з програмами запису та ре-дагування звуку Cool Edit-Pro, Sound Forg, із програмою аудіо монтажу Sonic Foundry Vegas

Велика увага приділяється практичному створенню презентаційного аудіо ролика/радіо-програми, вихованці складають сценарний план аудіоролику/радіопрограми, готують та на-чи­тують тексти, підбирають музичні фрагменти, здійснюють комп'ютерний монтаж.

Наву́шники - пристрій для персонального прослуховування музики або інших звукових записів, в комплекті з мікрофоном можуть використовуватись як засіб для ведення переговорів по телефону або іншому засобу голосового зв'язку.
Фрагмент (лат. fragmentum - уламок, шматок, скалка) - яка-небудь частина цілого.
Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.
Звукова́ пла́та (також звукова карта, аудіоплата, аудіокарта, звуковий контролер, аудіоконтролер) (англ. sound card) - електротехнічний пристрій, що дозволяє працювати зі звуком на комп'ютері (виводити на акустичні системи та записувати в комп'ютер).


Модуль II. Комп'ютерний запис, редагування та монтаж відео.

В цьому модулі вихованці знайомляться з принципом перетворення оп­тичного зобра-ження у електричні сигнали, цифро-аналоговим перетво­ренням відеосигналу, принципом отримання зображення на екрані те­левізора, принципом запису відеосигналу на магнітну плівку, принципом дії, будовою та елементами управління фотоапаратом та відеокамерою, технічним забезпечен-ням для запису відео на ПК (відео картою, картою відео захвату та не-лінійного монтажу), редагу­ванням та монтажем відео зображення.

Електропі́ч (англ. electric furnace) - електротермічний пристрій, що має закритий робочий простір, в якому здійснюється процес електронагрівання.
Відеокамера - електронний кінознімальний апарат, пристрій для отримання оптичних образів об'єктів за допомогою зйомки на світлочутливому елементі, пристосований для запису або передавання зображення у русі.
Елеме́нт (лат. elementum - стихія, первинна речовина) - нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс.
Ві́део (від лат. video - дивлюся, бачу) - під цим терміном розуміють широкий спектр технологій запису, обробки, передачі, зберігання й відтворення візуального і аудіовізуального матеріалу на моніторах.
Фотокамера - прилад для фіксації зображень матеріальних об'єктів за допомогою світла на спеціальному носії (зазвичай фотоплівці або у формі комп'ютерного файлу на електронній карті пам'яті).
Вони повинні вміти буду-вати геометричне зображення проекції об'єкта крізь лінзу, користуватися та проводити зйомку фотоапаратом та відеокамерою, переносити фото файли з фотоапарата до ПК, конве­ртувати файли у різні формати, редагувати та обробляти фото зобра­ження комп'ютерними програмами, створювати слайдшоу, підключати відеокамеру до ПК, цифрувати зображення з камери через аналоговий та цифрові входи ПК, експортувати проект у відеофайл, записати відеофайл на CD-диск.
Компа́кт-ди́ск (англ. compact disc) (CD) - переносний оптичний диск для збереження інформації (даних) у цифровому вигляді, тобто формату зберігання даних. Цей формат було спочатку розроблено для записування та відтворення лише звукозаписів, але пізніше, його було пристосовано для зберігання даних: (CD-ROM).
Експорт - вивіз із митної території країни за кордон товарів і послуг без зобов'язання їхнього зворотного повернення. Факт експорту фіксується в момент перетину товаром митного кордону, надання послуг та ін.


Модуль III. Творча лабораторія: створення відеофільму, телепередачі.

Цей модуль є завершальним модулем вивчення цього курсу. Він є своєрідною творчою майстернею. Вихованці вивчають основи сценарної, режисерсь­кої, операторської майстер-ності, комп'ютерні програми 3D- графіки, ство­рюють рекламні ролики, теле- та радіопере-дачі.

Вихованці отримують уявлення про принципи виробництва відео (слайд) фільмів, телепередач та взаємодії різних ланок у їхньому виробництві .

Телевізі́йна перед́ача, телерадіопередача, телепереда́ча - змістовно завершена частина програми ТБ з відповідною назвою, обсягом трансляції й авторським знаком, що може бути використана незалежно від інших частин програми і розглядається як цілісний інформаційний продукт.
Лабораторія (середньовічна лат. laboratorium, від лат. laboro - працюю, лат. labor - праця, робота) - багатозначний термін, що залежно від контексту, може означати: Спеціально обладнане та устатковане приладами, пристроями, мережами приміщення або транспортний засіб (наприклад, автомобіль, вагон потягу, літак, гелікоптер, субмарина тощо) для наукових досліджень, навчальних робіт, контрольних аналізів та випробувань (див. лабораторне устаткування). Установу або її відділ, що проводить експериментальну науково-дослідницьку та навчальну роботу. Внутрішні творчі процеси, внутрішню діяльність кого-небудь. Наприклад, творча лабораторія дослідника, митця тощо.
Виробни́цтво - процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.

Вихованці отримують практичні навички створення відеофільму/телепередачі: складання плану, написання сценарію, підбір місця зйомки, організація відео та фотозйомки, перегляд, аналіз, відбір знятого матеріалу, створення титрів, написання та начитка тексту, підбір музики, виконання монтажу та кінцеве оформлення відеофільму/телепередачі.

Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.

Програма для гуртків вищого рівня (ІІ і ІІІ модулі) передбачає додатково до навчально-тематичного плану індивідуальні заняття в обсязі 5 годин на тиждень (180 годин на рік).

Практика роботи кіновідестудії показала, що найбільш активні та творчо обдаровані вихованці студії, вже по закінченні загальноосвітньої школи (а деякі, ще й під час навчання у школі) готові до практичної роботи у електронних засобах масової інформації.

Індивідуальність (лат. individuitas - неподільність) - сукупність своєрідних особливостей і певних властивостей людини, які характеризують її неповторність і виявляються у рисах характеру, у специфіці інтересів, якостей, що відрізняють одну людину від іншої.
Загальноосві́тня шко́ла - масовий тип навчально-виховних закладів, які дають загальну освіту.
Засоби масової інформації (ЗМІ), мас медіа (Mass media) - преса (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, інтернет, кінематограф, звукозаписи та відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні щити та панелі, домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп'ютерні та інші лінії зв'язку.
Також значна кількість вихованців продовжує своє навчання у ВНЗ за творчими професіями (журналіст, кінорежисер, оператор кіно та телебачення тощо)

  1   2   3


Скачати 213.52 Kb.

  • Аналоговий та компютерн ий запис
  • К омпютерний запис, редагування та монтаж відео.
  • Творча лабораторія