Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрограма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки молодших спеціалістів, передбачених освітньо-професійними програмами за спеціальностями 05030101 «Відкрита розробка корисних копалин»

Скачати 208.46 Kb.

Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки молодших спеціалістів, передбачених освітньо-професійними програмами за спеціальностями 05030101 «Відкрита розробка корисних копалин»
Скачати 208.46 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації24.05.2017
Розмір208.46 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3

Міністерство освіти і науки УкраїниДержавний вищий навчальний заклад

«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова приймальної комісії

____________ Ступнік М.І.

Вищий навчальний заклад Вищий навчальний заклад (ВНЗ,, виш, вуз) - окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей.

«___»_________ 2017 р.П Р О Г Р А М А

фахового випробування для прийому на навчання за

ступенем «бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня

«молодший спеціаліст»

за спеціальністю 184 Гірництво

(назва спеціальності)

Кривий Ріг

2017
Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки молодших спеціалістів, передбачених освітньо-професійними програмами за спеціальностями 5.

Моло́дший спеціалі́ст - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула неповну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для здійснення виробничих функцій певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності².
Осві́тньо-кваліфікаці́йний рівень ви́щої осві́ти - характеристика вищої освіти за ознаками ступеня сформованості знань, умінь та навичок особи, що забезпечують її здатність виконувати завдання та обов'язки (роботи) певного рівня професійної діяльності.
Професі́йна підгото́вка - здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю.
05030101 «Відкрита розробка корисних копалин», 5.05030102 «Підземна розробка корисних копалин», 5.05030103 «Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв», 5.05030104 «Шахтне і підземне будівництво», 5.05030105 «Маркшейдерська справа», 5.05030301 «Збагачення корисних копалин»Програму склали:

1.Доцент, к.т.н. Пижик А.М. /_____________/

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали) (підпис)

2.
Наукові ступені і вчені звання - кваліфікаційна система в науковій та науково-педагогічній діяльності, державне визнання рівня кваліфікації вченого, що є критеріями ранжування наукових і науково-педагогічних працівників.
_
Доцент, к.т.н. Долгіх Л.В. /_____________/

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали) (підпис)

3.Доцент, к.т.н. Кушнєрьов І.П. /_____________/

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали) (підпис)

4.Доцент, к.т.н. Булах О.В. /_____________/

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали) (підпис)

5. Асистент Сєргєєва А.А. /_____________/

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали) (підпис)
Узгоджено на засіданні кафедри ВГР

Протокол №__від «__» березня 2017 р.

Завідувач кафедри /_____________/Узгоджено на засіданні кафедри Маркшейдерії

Протокол №__від «__» березня 2017 р.

Завідувач кафедри, /_____________/
Узгоджено на засіданні кафедри ПРРКК

Протокол №__від «__» березня 2017 р.

Завідувач кафедри /_____________/
Узгоджено на засіданні кафедри ЗКК

Протокол №__від «__» березня 2017 р.

Завідувач кафедри /_____________/
Узгоджено на засіданні кафедри Будівельних геотехнологій

Протокол №__від «__» березня 2017 р.

Завідувач кафедри /_____________/
Узгоджено на засіданні вченої ради _Гірничого факультету

(назва інституту або факультету)

Протокол № ___ від « » березня 2017 р.
Голова вченої ради _Гірничого факультету Н.Ю. Швагер/_______________/

(назва факультету)

ЗМІСТ


стор.

Вступ

4

 1. Перелік дисциплін, що виносяться на фахове випробування

 2. Порядок проведення фахового випробування

4

5

 1. Перелік тем та питань з дисциплін, що виносяться на фахове випробування


5

 1. Критерії оцінювання тестових завдань різних рівнів складності

12

 1. Рекомендована література для підготовки до фахового випробування


12


Вступ

Мета фахового випробування - оцінка рівня підготовки до навчання за скороченим терміном навчання в університеті та відбір претендентів до навчання за ступенем «бакалавр» згідно з вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики «молодший спеціаліст» за спеціальністю 184Гірництво.

Завдання фахового випробування – встановлення фактичної відповідності рівня підготовки вступника вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики «молодший спеціаліст».

Вимоги до рівня підготовки вступників. Для успішного засвоєння освітньо-кваліфікаційної програми бакалавра вступники повинні мати освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»спеціальностей 5.05030101 «Відкрита розробка корисних копалин», 5.05030102 «Підземна розробка корисних копалин», 5.05030103 «Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв», 5.05030104 «Шахтне і підземне будівництво», 5.05030105 «Маркшейдерська справа», 5.05030301 «Збагачення корисних копалин»та здібності до оволодіння знаннями, уміння і навички в галузі дисциплін професійного спрямування. Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою. Фахове випробування проводиться в письмовій формі.

Мінімальний середній бал, що дозволяє брати участь у конкурсі, – три бали. Для проведення фахового випробування створюється фахова атестаційна комісія у складі 3-х осіб. Білет фахового випробування містить 24 питання (по 8 питань кожного рівня складності). Час тестування – 1,20 години. Кожне завдання відповідає окремій фаховій дисципліні.

Зміст фахового випробування. Кожен білет має міждисциплінарний характер. Його зміст відповідає знанням, якими повинен володіти вступник.

Тести складено на підставі освітньо-професійних програм за спеціальностями 5.05030101 «Відкрита розробка корисних копалин», 5.05030102 «Підземна розробка корисних копалин», 5.05030103 «Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв», 5.05030104 «Шахтне і підземне будівництво», 5.05030105 «Маркшейдерська справа», 5.05030301 «Збагачення корисних копалин»


1. Перелік дисциплін, що виносяться на фахове випробування для спеціальності 184 «Гірництво»

 1. Процеси гірничого виробництва.

 2. Руйнування гірських порід.

 3. Розкриття родовищ корисних копалин.
  Гірни́че підприє́мство - промислове підприємство, призначене для розвідування або розробки родовищ корисних копалин.
  Гірські́ поро́ди (англ. rocks, нім. Gesteine) - природні агрегати однорідних або різних мінералів, що виникли за певних геологічних умов у земній корі або на її поверхні, більш чи менш стійкі за складом, які утворюють самостійні геологічні тіла.
  Родо́вище корисних копалин (англ. mineral deposit, occurrence, field; нім. Lagerstätte f nutzbarer Mineralien n pl) - це накопичення мінеральної речовини на певній площі в земній корі, що утворилось під впливом геологічних процесів, яке в якісному та кількісному відношенні задовольняє вимогам промисловості при даному стані техніки і в даних економіко-географічних умовах.


 4. Системи розробки

 5. Підготовчі процеси збагачення корисних копалин.
  Ко́рисні копáлини - мінеральні утворення земної кори, хімічний склад і фізичні властивості яких дають змогу ефективно використовувати їх у сфері матеріального виробництва. За В .С .Білецьким та В. О. Смирновим, корисними копалинами називають природні мінеральні речовини, які за сучасного рівня розвитку техніки можна з достатньою ефективністю використовувати у господарстві безпосередньо або після попередньої обробки.


 6. Магнітні методи збагачення корисних копалин.

 7. Флотаційні методи збагачення корисних копалин.

 8. Гравітаційні методи збагачення корисних копалин

 9. Технологія будівництва гірничих підприємств.

 10. Основи гірничого виробництва.

 11. Спорудження гірничих виробок.
  Гірни́ча ви́робка (англ. mine working, нім. Grubenbau) - порожнина в гірському масиві після виймання корисних копалин та інших порід.


 12. Технологія підземної розробки корисних копалин.

 13. Рудниковий транспорт.

 14. Маркшейдерська справа

 15. Геодезія.

 16. Маркшейдерсько-геодезичні прилади.


2. Порядок проведення фахового випробування.
Фахове випробування проводиться у письмовій формі у терміни, затверджені наказом ректора. Кожен з абітурієнтів отримує для складання білет з тестовими завданнями. Під час складання фахового випробування забороняється користуватися мобільними телефонами, іншими допоміжними засобами та будь-якими літературними джерелами.
Мобільний телефон Стільниковий телефон - автономний мобільний телефон, призначений для роботи в мережах стільникового зв'язку; використовує приймач радіодіапазону і традиційну телефонну комутацію для здійснення телефонного зв'язку на території зони покриття мережі.
Форма проведення фахового випробування спрямована на створення сприятливих умов для об’єктивності оцінювання знань вступників.

Завдання фахового випробування охоплює знання студентів з дисциплін циклу професійної підготовки молодших спеціалістів, передбачених освітньо-професійними програмами за спеціальностями 5.05030101 «Відкрита розробка корисних копалин», 5.05030102 «Підземна розробка корисних копалин», 5.05030103 «Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв», 5.05030104 «Шахтне і підземне будівництво», 5.05030105 «Маркшейдерська справа», 5.05030301 «Збагачення корисних копалин»

  1   2   3


Скачати 208.46 Kb.

 • П Р О Г Р А М А
 • Вступ Мета фахового випробування
 • Завдання фахового випробування
 • Вимоги до рівня підготовки вступників.
 • Зміст фахового випробування.
 • 1. Перелік дисциплін, що виносяться на фахове випробування для спеціальності 184 «Гірництво» Процеси гірничого виробництва
 • 2. Порядок проведення фахового випробування.